Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2020-12-22
Fi2020/05119 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 27, bet. 2020/21:FiU5, rskr. 2020/21:153).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1:1

Avgiften till Europeiska unionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet32 941 737
ap.1Avgift baserad på bruttonationalinkomsten (ram)32 941 737
Disponeras av Tullverket4 548 854
ap.3Tullavgift (ram)4 548 854
Disponeras av Skatteverket7 546 848
ap.7Mervärdesskattebaserad avgift (ram)7 546 848

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Avgift baserad på bruttonationalinkomsten

Av tilldelade medel på anslagsposten får 1 176 958 000 kronor endast betalas ut efter beslut av regeringen. Beslut om denna del av anslagsposten kommer att fattas efter det att ett nytt system för egna medel har trätt i kraft. 

Utbetalning av resterande medel på anslagsposten får ske efter särskild instruktion från Riksgäldskontoret. Anslagsposten ska användas för att finansiera de delar av Sveriges avgift till EU-budgeten som är baserade på bruttonationalinkomsten (BNI), dvs. den BNI-baserade avgift som avses i artikel 2.1 c i rådets beslut nr 2014/335/EU, Euratom av den 26 maj 2014 om systemet för Europeiska unionens egna medel.

Anslagsposten får, med undantag för den del som får betalas ut först efter regeringsbeslut, också användas för att reglera den justering av den BNI-baserade avgiften som avses i artikel 10 b.4 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 av den 26 maj 2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetskrav (omarbetning), och som ska vara Europeiska kommissionen tillhanda den första arbetsdagen i juni året efter det år då de uppgifter som legat till grund för justeringarna lämnades in.

ap.3 Tullavgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser tullar i enlighet med artikel 2.1 a i rådets beslut (EU, Euratom) nr 2014/335. Uppburna tullmedel ska redovisas mot inkomsttitel 9471 Tullmedel.

ap.7 Mervärdesskattebaserad avgift

Anslagsposten ska användas för att finansiera den del av Sveriges avgift till EU-budgeten som avser den mervärdesskattebaserade avgiften i enlighet med artikel 2.1 b i rådets beslut (EU, Euratom) nr 2014/335.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Avgiften till Europeiska unionen
ap.13 294 173Inget0
ap.3454 885Inget0
ap.7754 684Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Per Bolund
Cecilia Palme
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/ FMA S, S2, S3 och SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statistiska centralbyrån
Tullverket