Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2020-12-22
Fi2020/04810
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Lantmäteriet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 18, bet. 2020/21:CU1, rskr. 2020/21:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Lantmäteriet.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Omarrondering

Myndigheten ska redovisa hur mycket av medlen för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt 7 § 1–4 förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar som förbrukats för omarrondering 2021 och analysera årets resultat i jämförelse med resultaten de senaste två åren.

Kommunikation om laddpunkter

Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt tekniskt egenskapskrav i plan- och bygglagen (2010:900). Med anledning av det ska myndigheten redovisa hur dess interna och externa kommunikation har förtydligats i fråga om hur detta krav påverkar handläggningen av förrättningar enligt anläggningslagen (1973:1149).

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Myndighetens pågående uppdrag redovisas i bilagan.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli, och

– 25 oktober.

Kompetensförsörjning

Lantmäteriet ska tillsammans med de myndigheter och organisationer som är representerade i Geodatarådet kartlägga vilka yrkeskategorier som finns inom medlemmarnas ansvarsområden samt bedöma kompetens- och utbildningsbehovet. I uppdraget ingår även att utifrån kartläggningen beskriva konsekvenser och risker för kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Kartläggningen ska avgränsas till yrkeskategorier som är kritiska för geodatabranschen och synpunkter ska inhämtas från berörda universitet och högskolor. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2021.

IT-incidenter

Myndigheten ska kortfattat och på en övergripande nivå redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Redovisningen ska ges in till regeringen (Finansdepartementet) senast den 22 februari 2021. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:6

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet669 014
ap.1Lantmäteriet (ram)669 014

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Lantmäteriet

Anslagsposten får användas för Lantmäteriets förvaltningsutgifter. Anslagsposten får även till ett belopp om högst 6 000 000 kronor användas för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt 7 § 1–4 förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

Av anslagsposten får 45 000 000 kronor användas för utgifter för att utöka antalet arbetstillfällen i Kiruna, och 35 000 000 kronor för utgifter för att åstadkomma en ökad digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.  

Av anslagsposten får 11 000 000 kronor användas för utgifter för bidrag till Onsala rymdobservatorium.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:6 Lantmäteriet
ap.120 0703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar330 000
Räntekontokredit210 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2555 751
2021-02-2555 751
2021-03-2555 751
2021-04-2555 751
2021-05-2555 751
2021-06-2555 751
2021-07-2555 751
2021-08-2555 751
2021-09-2555 751
2021-10-2555 751
2021-11-2555 751
2021-12-2555 753
Summa669 014
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Lantmäteriet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet-52 500151 1001 062 800952 900109 900208 500
Pantbrevsregistrering8 100-13 50037 00035 1001 900-3 500
Summa-44 400137 6001 099 800988 000111 800205 000
Uppdragverksamhet
Uppdragsverksamhet-10 488-3 00091 30091 3000-13 488
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning9 300-1 80030 20033 600-3 4004 100
I "Uppdragsverksamhet" ingår -20 588 000 kr som är ett underskott från bolagisering av Metria000000
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation42 6009 300323 800347 900-24 10027 800
Summa41 4124 500445 300472 800-27 50018 412
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100265 000265 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00267 000267 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutas av inskrivningsmyndigheten. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Mikaela Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/L1 och SSK
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Näringsdepartementet/SMF
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Statskontoret