Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2020-12-17
Fi2020/04812 (delvis)
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Tullverket
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 3, bet. 2020/21:SkU1, rskr. 2020/21:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Tullverket.

VERKSAMHET

Tullverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet. Allmänhet och företag ska ha förtroende för Tullverkets verksamhet och alla ska ges samma möjlig- heter och villkor vid kontakter med myndigheten (prop. 2020/21:1 utg.omr. 3).

Tullverkets uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat EU:s tullagstiftning, tullagen (2016:253) och förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Skattefelet

Skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen för skatter och avgifter (skattefelet) ska vara så liten som möjligt. Tullverket ska bedöma skattefelets storlek och i vilken grad skattefelet har förändrats.

Kontrollverksamheten

Ambitionsnivån avseende att förhindra smuggling av narkotika, vapen och explosiva varor liksom att förhindra storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak ska öka. Samtidigt måste insatserna balanseras mot myndighetens ansvar inom samtliga risk- och restriktionsområden. Tullverket ska redovisa resultatet av kontroll- verksamheten avseende smuggling av narkotika, vapen och explosiva varor samt storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak. Av redovisningen ska det även framgå hur myndigheten har balanserat insatserna inom dessa områden mot insatser på övriga risk- och restriktionsområden, hur ambitionsnivån ökat samt vilka överväganden som gjorts.

Den brottsförebyggande verksamheten

Tullverket ska redovisa hur myndigheten har stärkt arbetet med att förebygga brottslighet i samband med in- och utförsel av varor.

Verksamhetsutveckling

Tullverket ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklings- insatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts. Tullverket ska även redovisa de effekter som har uppkommit under året som härrör från verksamhetsutveckling som genomförts under året eller tidigare.

Verksamhetspåverkan till följd av covid-19

Tullverket ska redovisa hur produktiviteten och kvaliteten i verksam- heten och utvecklingsarbetet samt rekryteringen av medarbetare sammantaget har påverkats till följd av sjukdomen covid-19. Myndig- heten ska också redovisa hur ändrade arbetsförhållanden med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 har påverkat medarbetarnas sjukfrånvaro och hälsa.

Generella redovisningskrav

Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska inkluderas i Tullverkets analyser. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa 10-åriga tidsserier. En sammanställning över de indikatorer som används ska redovisas i en bilaga.

2

Organisationsstyrning

Hållbart arbetsliv

Tullverket ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att främja god hälsa vid myndigheten. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft på sjukfrånvaron. 

3

Uppdrag

Fortsatt samverkan mot internationella brottsnätverk

Tullverket ska redovisa hur samverkan med Polismyndigheten och Kustbevakningen och det internationella samarbetet har fortsatt att utvecklas i syfte att förhindra och försvåra för internationella brottsnätverk att bedriva kriminell verksamhet i Sverige.

Utgiftsprognoser

Tullverket ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av prognos- kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker till dessa samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar. Prognoserna lämnas i informations- systemet Hermes senast den

5 februari
29 april
30 juli
25 oktober

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag till Tullverket framgår av bilaga 1.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:2

Tullverket (Ramanslag)

Disponeras av Tullverket2 279 964
ap.1Tullverket (ram)2 279 964

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Tullverket

  1. Anslagsposten får användas för Tullverkets förvaltningsutgifter.
  2. Från anslagsposten ska kostnaderna för en av regeringen utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel betalas.
  3. Från anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas med anledning av eventuella särskilda krav från Europeiska kommissionen på grund av att Tullverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Tullverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Tullverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot Europeiska kommissionen.
  4. Från anslagsposten får högst 13 013 650 kronor användas för abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikations- systemet Rakel. Tullverket ska kunna använda och samverka med stöd av Rakel. Beloppet ska betalas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter fakturering. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:2 Tullverket
ap.168 3983 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar505 000
Räntekontokredit190 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25189 997
2021-02-25189 997
2021-03-25189 997
2021-04-25189 997
2021-05-25189 997
2021-06-25189 997
2021-07-25189 997
2021-08-25189 997
2021-09-25189 997
2021-10-25189 997
2021-11-25189 997
2021-12-25189 997
Summa2 279 964
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tullverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Tullverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Kontroll av päls av katt och hund-32095950-32
Kontroll av handel med sälprodukter-83045450-83
Summa-11501401400-115
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta239771 860490530053072 880
Avgift för tullkontroll eller annan tillämpning av tullagstiftningen2811-7030300-7
Summa71 8534905603053072 873
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsverksamhet

  1. Tullverket ska för Statens jordbruksverks räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport. Kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket. Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen. Tullverket ska särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.
  2. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om förbud mot utsläppande på marknaden samt import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Kompensationen från Statens jordbruksverk får disponeras av Tullverket.
  3. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter. Kompensationen från Statens jordbruksverk får disponeras av Tullverket.
  4. Tullverket ska till Statens jordbruksverk månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter samt enligt förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
  5. Tullverket ska månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land.
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Charlotte Carrborg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, FCK
Justitiedepartementet, PO
Justitiedepartementet, SSK
Utrikesdepartementet, HI
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, OFA/ESA och SFÖ
Näringsdepartementet, LB/DL
Näringsdepartementet, LB/JL
Arbetsmarknadsdepartementet, A/SB och JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Skatteutskottet
Kommerskollegium
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Statskontoret