Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2020-12-22
Fi2020/05114 (delvis)
Konjunkturinstitutet
Box 3116
103 62 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Konjunkturinstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Konjunkturinstitutet.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Analys av realtidsindikatorer

Myndigheten ska utreda vilka realtidsindikatorer, i form av högfrekvent data, som finns för att bedöma BNP, och vilka av dessa indikatorer som kan användas i arbetet att prognostisera BNP-utvecklingen i Sverige. Myndigheten ska också undersöka möjligheten att ta fram ett index som är sammansatt av alla eller flera av indikatorerna. Syftet är att med hjälp av realtidsindikatorer på ett bättre och snabbare sätt kunna följa och prognostisera utvecklingen av Sveriges BNP. Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2021. Redovisningen ska innehålla en analys och en databas över lämpliga realtidsindikatorer.

Analyser och vägledning om klimateffektbedömningar och beräkningar

Konjunkturinstitutet ska utveckla sitt arbete med att beräkna vilka effekter som olika styrmedel och andra åtgärder har på växthusgasutsläppen. Det innefattar direkta och indirekta, kortsiktiga och långsiktiga effekter av hur olika styrmedel och åtgärder bidrar till klimatomställningen. Kvalitativa analyser av hur olika styrmedel och åtgärder bidrar till klimatomställningen bör göras i den utsträckning som det inte är möjligt att beräkna effekterna. I uppdraget ingår att stödja Naturvårdsverket med analyser och beräkningar av utsläppseffekter som ska ingå i klimatredovisningen enligt klimatlagen (2017:720). Trafikanalys ska följa arbetet och vid behov bistå med information. Konjunkturinstitutet ska också tillsammans med Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Trafikverket ta fram en myndighetsgemensam nationell vägledning för bedömning av hur olika styrmedel och åtgärder liksom andra omvärldsfaktorer påverkar utsläppen av växthusgaser och bidrar till klimatomställningen. Naturvårdsverket ska samordna arbetet. Vägledningen ska bl.a. innehålla rekommendationer om vilka analysmetoder, kalkylprinciper och kalkylparametrar som bör tillämpas vid effektberäkningar enligt klimatlagen, liksom rekommendationer om hur indirekta klimateffekter bör bedömas och beskrivas. Naturvårdsverket ska redovisa preliminära utgångspunkter och förslag senast den 30 juni 2021 och senast den 31 december 2022 slutredovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartementet).

Pågående uppdrag

Analys av förutsättningarna för att konvertera fordon till lågutsläppsfordon

Myndigheten ska i enlighet med vad som angavs i regleringsbrevet för 2020 analysera förutsättningarna för och kostnadseffektiviteten i att konvertera befintliga fordon till lågutsläppsfordon så att de kan drivas med el eller förnybara drivmedel, t.ex. med biogasdrift eller en väsentligt högre inblandning av etanol (E85). Kostnader, potentialen för utsläppsminskningar och fördelningspolitiska effekter ska redovisas. Konjunkturinstitutet ska samråda med Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Transportstyrelsen och Trafikverket beträffande de tekniska och juridiska möjligheterna att genomföra konverteringen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 juni 2021.

Återkommande uppdrag

Prognos av de offentliga finanserna

Myndigheten ska i samband med publiceringen av sina prognoser redovisa en prognos för de offentliga finanserna, med en fyraårig horisont (inklusive 2020), som beaktar förslag i propositioner samt aviseringar i ekonomiska vårpropositioner och budgetpropositioner.

Prognosutvärdering

Myndigheten ska senast den 30 april 2021 publicera en rapport där myndigheten redovisar och analyserar prognosprecisionen samt analyserar och kommenterar prognosavvikelser för centrala variabler av de prognoser som myndigheten gör, dock ej prognoserna för myndighetens förvaltningsanslag.

Analys av budgetutrymmet

Myndigheten ska analysera budgetutrymmet med utgångspunkt i det finanspolitiska ramverket.

Miljöekonomisk rapport

Myndigheten ska i arbetet med den årliga rapporten om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter ge Naturvårdsverket tillfälle att lämna synpunkter på rapporten. Eventuella avvikande meningar ska framgå av rapporten. Rapporten ska bl.a. behandla den ekonomiska politikens kort- och långsiktiga effekter på möjligheterna att uppfylla de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling. Rapporten ska publiceras senast den 31 december 2021.

Modeller

Myndigheten ska underhålla modellerna Selma (Svensk ekonomisk lineariserad modell för samhällsekonomisk analys), Mimer (dynamisk allmän jämviktsmodell för långsiktig analys) och Emec (miljöekonomisk allmän jämviktsmodell) med tillhörande databaser och dokumentation. Myndigheten ska i frågor rörande utveckling och förändring av Selma hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat via ett användarråd.

Korttidsarbete

Myndigheten ska under vissa förutsättningar till regeringen (Finansdepartementet) lämna en skriftlig bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda. En sådan bedömning ska lämnas inom tre veckor efter det att ett sammanvägt mått på svenska hushålls och företags syn på ekonomin understigit sitt historiska medelvärde med mer än två standardavvikelser (vilket för närvarande motsvarar att myndighetens barometerindikator understigit värdet 80). Om regeringen meddelar föreskrifter enligt 5 § lagen om stöd vid korttidsarbete (vid en synnerligen djup lågkonjunktur), ska en bedömning även lämnas när systemet tillämpats under sex månader.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,
– 29 april,
– 30 juli, och
– 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:7

Konjunkturinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Konjunkturinstitutet67 076
ap.1Konjunkturinstitutet (ram)67 076

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Konjunkturinstitutet

Anslagsposten får användas för Konjunkturinstitutets förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:7 Konjunkturinstitutet
ap.12 0123 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000
Räntekontokredit6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-255 590
2021-02-255 590
2021-03-255 590
2021-04-255 590
2021-05-255 590
2021-06-255 590
2021-07-255 590
2021-08-255 590
2021-09-255 590
2021-10-255 590
2021-11-255 590
2021-12-255 586
Summa67 076
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konjunkturinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Konjunkturinstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragverksamhet
Expertuppdrag-142309009000-112
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Marie Hyllander
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA1 och BAS
Miljödepartementet/KL NA och V
Infrastrukturdepartementet/E HIE och US
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen