Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2020-12-17
I2020/03357
I2020/03296(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:4

Informationsteknik och telekommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet34 504
ap.4Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition (ram)34 504
Disponeras av Post- och telestyrelsen16 000
ap.1Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen (ram)16 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 190
ap.2Informationsteknik - del till Statistiska centralbyrån (ram)4 190
Disponeras av Regeringskansliet/Infrastrukturdepartementet150
ap.3Informationsteknik - RKs disposition (ram)150

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för utgifter för insatser som bidrar till att förverkliga målet för digitaliseringspolitiken, liksom uppföljningar och utvärderingar av politiken.

Av anslagsposten får 7 500 000 kronor användas för stöd till Bredbandsforum (I2020/02967). Post- och telestyrelsen ska till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa den verksamhet som bedrivits och hur medlen använts i myndighetens årsredovisning.

Av anslagsposten får 2 500 000 kronor användas för Digitaliseringsrådets kansli i enlighet med beslut (I2020/02965). Post- och telestyrelsen ska till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa den verksamhet som bedrivits vid kansliet och hur medlen har använts i myndighetens årsredovisning.

Av anslagsposten får 3 000 000 användas för informations- och cybersäkerhetsfrågor. Post- och telestyrelsen ska till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa den verksamhet som bedrivits och hur medlen har använts i myndighetens årsredovisning.

Av anslagsposten får 2 000 000 kronor användas för en samverkansgrupp inom it-infrastrukturområdet och för Post- och telestyrelsens arbete med att vara samordnande myndighet för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom myndighetens ansvarsområde. Post- och telestyrelsen ska till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) redovisa den verksamhet som bedrivits och hur medlen har använts i myndighetens årsredovisning.

ap.2 Informationsteknik - del till Statistiska centralbyrån

Anslagsposten får användas för att planera och genomföra undersökningarna It-användning i företag och Befolkningens it-användning, som regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället. I undersökningen It-användning i företag ska frågor om it för miljön inkluderas i enkäten samt kategorin småföretag (0–9 anställda) inkluderas i populationen. Undersökningen Befolkningens it-användning ska inkludera kvinnor och män i åldersintervallet 75-85 år i populationen.

ap.3 Informationsteknik - RKs disposition

Anslagsposten får användas för insatser som bidrar till att förverkliga målet för digitaliseringspolitiken, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

ap.4 Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får efter regeringens beslut användas för insatser som bidrar till att förverkliga målet för digitaliseringspolitiken att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, bet. 2011/12:TU1, rskr. 2011/12:87), vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 15 november 2021 utbetala högst 3 000 000 kronor till Universitetskanslerämbetet för ämbetets genomförande av uppdrag att samverka med Tillväxtverket kring kompetensförsörjning av digital spetskompetens (I2019/01963). Utbetalningen ska ske engångsvis. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition senast den 15 november 2021 utbetala högst 3 000 000 kronor till Tillväxtverket för myndighetens genomförande av uppdrag att samverka med Universitetskanslerämbetet kring kompetensförsörjning av digital spetskompetens (I2019/01963). Utbetalningen ska ske engångsvis. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:4 Informationsteknik och telekommunikation
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Matilda Hultgren
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA, FMA K, KO och SFÖ
Justitiedepartementet/L4, PO och SSK
Utrikesdepartementet/FH
Försvarsdepartementet/MFI, MFU och SUND
Socialdepartementet/FS och SOF
Utbildningsdepartementet/UH
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/BI, BSÄ, EIN, JL, MK och RTL
Kulturdepartementet/KL och MD
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/Trafikutskottet
Kammarkollegiet
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Tillväxtverket
Universitetskanslersämbetet