Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2020-12-22
Fi2020/05114 (delvis)
Fortifikationsverket
631 89 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Fortifikationsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Fortifikationsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Myndigheten ska i sin verksamhet uppnå en avkastning om 2,6 procent på 30 procent av myndighetens genomsnittliga lån för samhällsinvesteringar i Riksgäldskontoret. Avkastningen avser överskott före försäljningar av fast egendom på grund av försvarsbeslut och försäljningar av övnings- och skjutfält samt före kostnader för avveckling.

Fastigheternas värden ska bevaras på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå.

Myndigheten ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt sina hyresgäster och uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.

Myndighetens förvaltning av fastigheter avsedda för försvarsändamål och utvecklingen av detta fastighetsbestånd ska vara ändamålsenligt i förhållande till totalförsvarets behov (militärt och civilt försvar). Fastighetsbeståndet ska stärka den operativa förmågan i Försvarsmakten. Myndigheten ska bidra till att Försvarsmaktens behov av anläggningar och fastigheter m.m. kan växa i den takt som anges i regeringsbeslutet den 17 december 2020 om inriktning för Försvarsmakten 2021–2025 (Fö2018/01425, Fö2020/00228 [delvis], Fö2020/01269 [delvis]).

Myndighetens hänsyn till miljö- och kulturvärden ska i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för andra stora fastighetsförvaltare.

Myndigheten ska vidare inom sitt område verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.

Återrapportering

Redovisningen av verksamhetens resultat ska fördelas på verksamhetsdelarna Förvaltning, Uppdrag och Avyttring. Myndigheten ska redovisa:

– totalkostnader för drift och underhåll,

– antalet överföringar av förvaltningsansvaret där fastighetens marknadsvärde överstigit 10 000 000 kronor,

– driftsnetto i kronor per kvadratmeter i det öppna beståndet,

– direktavkastning i det öppna beståndet,

– andel uthyrd area i procent i det öppna beståndet,

– hyresintäkter i kronor per kvadratmeter i det öppna beståndet,

– energiförbrukning i kilowattimmar per kvadratmeter i det öppna beståndet,

– driftkostnader i kronor per kvadratmeter i det öppna beståndet, och

– underhållskostnader i kronor per kvadratmeter i det öppna beståndet.

Myndigheten ska redovisa avslutade investeringar som överstigit          20 000 000 kronor och dessa investeringars andel av den totala avslutade investeringsvolymen.

Myndigheten ska återrapportera de försäljningar av fast egendom som överstigit 10 000 000 kronor. Av återrapporteringen ska antalet försålda fastigheter och respektive fastighets försäljningspris framgå.

Myndigheten ska redovisa hur förvaltningen av fastigheter avsedda för försvarsändamål och utvecklingen av detta fastighetsbestånd bidrar till utvecklingen av totalförsvaret och Försvarsmaktens operativa förmåga.

Myndigheten ska redovisa hur den har bidragit till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen.

Myndigheten ska redogöra för hur dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka användningen av solceller. Myndigheten ska även redovisa hur den arbetar för att hantera elektromagnetisk påverkan från solceller.

Myndigheten ska redogöra för hur myndigheten beaktar klimat- och hållbarhetsaspekter vid byggande och vid förvaltningen av sitt byggnadsbestånd, samt hur myndigheten kan utveckla sitt arbete inom detta område.

Myndigheten ska bedöma möjligheterna att inom sitt befintliga markinnehav anlägga eller restaurera våtmarker i syfte att bidra till minskade växthusgasutsläpp, biologisk mångfald, minskad övergödning eller förbättrad vattenbalansering. Uppdraget ska genomföras så att det är förenligt med myndighetens grunduppdrag.

3

Uppdrag

1. Investeringsplan

Myndigheten ska i samband med att budgetunderlaget lämnas, och den 15 juni 2021, redovisa en investeringsplan för 2021–2024 avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt för vilka investeringskostnaden överstigit 20 000 000 kronor ska redovisas separat i underlaget, medan objekt med en lägre investeringskostnad får behandlas samlat.

2. Redovisning av hyresgästernas behov av investeringar

Myndigheten ska efter samråd med Försvarsmakten och andra hyresgäster redovisa hyresgästernas behov av anskaffning och utveckling av nya investeringar, samt vidmakthållande av befintliga investeringar och liknande, som innebär investeringar inom myndighetens verksamhet för 2022–2024. Vidare ska myndigheten efter samråd med Försvarsmakten redovisa de enskilda projekt vars kostnader bedöms överstiga 10 000 000 kronor. Dessa ska beskrivas kortfattat med uppgifter om ort, förband/verksamhet, typ av anläggning, om det är fråga om anskaffning eller utveckling av en ny investering och/eller vidmakthållande av en befintlig investering, samt bakgrunden till behovet. Redovisning ska ske i samband med att budgetunderlaget lämnas. En rapport med avvikelser i förhållande till den redovisning som lämnats i samband med budgetunderlaget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2021.

3. Investeringsutfall

Myndigheten ska i samband med att budgetunderlaget lämnas, och den 15 juni 2021, redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen för 2021–2023. Avvikelser från planen för objekt för vilka investeringen överstiger 20 000 000 kronor ska kommenteras.

4. Internationell samverkan

Myndigheten bemyndigas att inleda förhandlingar om avtal med motsvarande myndigheter i andra länder i syfte att utbyta erfarenheter och information inom ramen för myndighetens verksamhetsområde. Regeringen (Finansdepartementet) ska underrättas när förhandlingar inleds. Efter avslutade förhandlingar ska myndigheten i särskild ordning redovisa förhandlingsresultatet till regeringen (Finansdepartementet).

5. Infrastrukturplanering

Myndigheten ska lämna tekniska och ekonomiska underlag rörande behov av förändrad infrastruktur till Försvarsmakten inför Försvarsmaktens framställningar om att få anskaffa respektive förbereda ett materielobjekt för anskaffning.

6. Utveckling av operativ förmåga

Myndigheten ska redovisa förslag på åtgärder för att stärka myndighetens långsiktiga planeringsarbete i förhållande till totalförsvarets utveckling för 2021–2030, bl.a. avseende samverkan med Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 mars 2021. 

7. Grön infrastruktur inom skogs- och markförvaltning

Myndigheten ska fortsätta arbetet med grön infrastruktur, ekosystembaserat skogsbruk och klimatanpassning inom sin skogs- och markförvaltning kopplat till de nationella miljökvalitetsmålen. I uppdraget ingår även att redovisa hur myndigheten har samverkat med länsstyrelserna i deras uppdrag att utveckla regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Uppdraget ska genomföras så att det är förenligt med myndighetens grunduppdrag och redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2023.

8. Staten som förebild i arbetet för hållbara gestaltade livsmiljöer

Myndigheten ska redogöra för hur den har verkat och avser verka förebildligt för att bidra till hållbara gestaltade livsmiljöer i enlighet med politiken för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316) samt hur den bidrar till det nationella målet för arkitektur-, form- och designpolitiken. Redovisningen ska även belysa hur samverkan med andra statliga byggherrar och fastighetsägare bidragit till erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning avseende gestaltningsfrågor och hur detta arbete kan utvecklas. I redovisningen ska även förebildlighet avseende minskad klimatpåverkan belysas. Formerna för återrapportering ska utformas i dialog med Boverket. Redovisning ska ske till Boverket senast den 30 september 2021.

Pågående uppdrag

Myndigheten har i uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (A2018/00925) och nyanlända arbetssökande (Fi2018/01701) för praktik 2019 och 2020. Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2021 till Statskontoret. 

Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga (A2020/02583) och nyanlända arbetssökande (Fi2020/04960) för praktik 2021–2023. Uppdragen ska redovisas den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 och 15 februari 2024 till Statskontoret.

Myndigheten har även i uppdrag att vidta åtgärder för att minska energianvändningen i de byggnader som myndigheten förvaltar (I2019/03309). Myndigheten ska i samband med inlämnandet av årsredovisningen till regeringen (Infrastrukturdepartementet) redovisa vilka åtgärder som har vidtagits.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar290 000
Räntekontokredit20 000
Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram22 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för samhällsinvesteringar

INVESTERINGSPLAN

Investeringsplanen i bilagan gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Uppföljningen av investeringsplanen ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska uppföljningen ske genom att utfall ställs mot budgeterade värden för 2021 samt genom att jämförelse görs med utfallet för 2019 och 2020. Väsentliga avvikelser mellan budget och utfall, samt väsentliga förändringar mellan åren, ska kommenteras. I budgetunderlaget ska myndigheten kommentera väsentliga förändringar av myndighetens investeringsplan för 2022–2024 jämfört med den beslutade planen.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Förvaltning002 948 0952 855 85792 23892 238
Uppdrag00970 744962 9717 7737 773
Avyttring0083 994134 217-50 223-50 223
Summa004 002 8333 953 04549 78849 788
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska senast den 10 maj, 13 september och 15 november 2021 betala in en fjärdedel av det prognostiserade avkastningskravet. Den fjärde inbetalningen, som ska utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, ska göras i samband med budgetårets slut, senast i samband med att årsredovisningen lämnas till regeringen. Inbetalningen ska redovisas mot inkomsttitel 2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning.

Vid försäljning av fastigheter (utöver de som säljs till följd av riksdagens försvarsbeslut 2004) ska myndigheten redovisa eventuellt överskott mot inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med av riksdagen fattade försvarsbeslut (prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) får myndigheten disponera för att betala sådana kostnader som uppstår till följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöbalken är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.

Myndigheten ska redovisa återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbeslut 2004 till statens centralkonto och redovisa dessa mot inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter. Över- eller underskottet ska redovisas som en egen post i balansräkningen. Som sluttidpunkt för avräkning mot inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat.

Myndigheten får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut. Nedsättningen ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna i balansräkningen minskas med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör, och som myndigheten övertar till bokfört värde från Försvarsmakten, får nedsättning ske med det bokförda värdet. Nedsättningen av statskapital får, oberoende av finansieringssätt, ske för objekt som sägs upp med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut, om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994.

2. Myndigheten får behålla överskott från försäljningar av övnings- och skjutfält, inklusive byggnadsobjekt, för att bekosta:

– avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas,

– avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t.ex. inom inarrenderade riskområden,

– avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning,

– förädling och avyttring av fält, samt

– metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition.

3. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får myndigheten, utan hinder av beloppsbegränsningen i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., besluta om investeringar och förvärv när den beräknade investeringskostnaden inte överstiger 40 000 000 kronor per projekt. Om den beräknade kostnaden överstiger 40 000 000 kronor ska myndigheten lämna över frågan till regeringen för prövning.

4. Myndigheten får besluta om att förvaltningsansvaret enligt 16 § förordningen om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. ska föras över till andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om villkoren för överföringen, och fastighetens marknadsvärde inte överstiger 20 000 000 kronor.

5. Från och med 2019 ska amorteringsprincipen inte tillämpas på invärderade fastigheter. Kvarstående statskapital ska användas för resterande behov av nedskrivning för avyttring av fastigheter på grund av riksdagens försvarsbeslut. När det sista objektet har avyttrats ska kvarstående statskapital avräknas mot inkomsttitel och lån tas upp i Riksgäldskontoret för motsvarande belopp.

6. Myndigheten ska inte tillämpa 6 § förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar när myndigheten ger hyresgäster anstånd med betalning av hyra.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 110 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen.

Myndigheten undantas från kravet på inrapportering till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i 12 § förordningen (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Myndigheten ska i stället redovisa arbetet med klimatanpassning till regeringen (Finansdepartementet). Redovisningen ska ske senast vid den tidpunkt som följer av 13 § förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Elena Roksmann
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/SSK
Försvarsdepartementet/MFI och MFU
Finansdepartementet/BA, ESA och SFÖ
Miljödepartementet/KL och NM
Kulturdepartementet/KL
Näringsdepartementet/ SMF
Arbetsmarknadsdepartementet/PE
Infrastrukturdepartementet/ ESD
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Boverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statskontoret