Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 4

2020-12-22
Fi2020/05114 (delvis)
Statens servicecenter
FE 15
801 27 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens servicecenter
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 2, bet. 2020/21:FiU2, rskr. 2020/21:150).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens servicecenter.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndighetsservice

Myndigheten ska bidra till att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen.  

Medborgarservice

Myndigheten ska vid servicekontor runt om i landet, inklusive i utsatta områden, tillhandahålla lokal statlig service av hög kvalitet.

Anslutning tjänsteområden

Statens servicecenter ska verka för att antalet myndigheter som är anslutna till myndighetens lönetjänst respektive e-handelstjänst ökar till att omfatta 60 respektive 40 procent av antalet anställda i staten till 2023. En bedömning av anslutningstakten ska återrapporteras samlat för alla tjänsteområden och uppdelat per tjänsteområde för 2022 och 2023, mätt i antal statsanställda och antal myndigheter.

3

Uppdrag

1. Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska vidare framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet.

Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli, och

– 25 oktober 2021. 

2. Kostnadsutveckling

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som den har vidtagit, och planerar att vidta, för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen för sina tjänster, särskilt för mindre myndigheter samt universitet och högskolor. Myndigheten ska också redovisa de resultat som åtgärderna har bidragit till. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 juni 2021.

3. Plan för anslutning till lönerelaterade tjänster

Myndigheten ska utarbeta en plan för anslutning till de lönerelaterade tjänster som myndigheten tillhandahåller. Planen ska omfatta åren 2022–2025 och utarbetas i dialog med berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2021.

4. Pågående uppdrag

Uppdrag om öppnande av nya servicekontor.

Regleringsbrevet för 2020

2021-06-01, 2021-11-01

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut

Fi2020/04960

2021-04-01, 2022-04-01, 2023-04-01 och 2024-02-15

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut

A2020/02583

2021-04-01, 2022-04-01, 2023-04-01 och 2024-02-15

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:15

Statens servicecenter (Ramanslag)

Disponeras av Statens servicecenter760 705
ap.2Lokal statlig service (ram)757 205
ap.5Lokalisering till Kiruna (ram)3 500

Villkor för anslag 1:15

ap.2 Lokal statlig service

Anslagsposten får användas till uppgiften att tillhandahålla lokal statlig service vid servicekontor. Av anslagsposten får 108 miljoner kronor användas för att finansiera de nya servicekontor som regeringen under 2019 och 2020 beslutat om, dels de ytterligare servicekontor som regeringen beslutar om. Av anslagsposten får vidare 15 miljoner kronor användas för nya servicekontor i utsatta områden.

ap.5 Lokalisering till Kiruna

Anslagsposten får användas för utgifter för att finansiera etableringen av delar av Statens servicecenters verksamhet till Kiruna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:15 Statens servicecenter
ap.203 %0
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar240 000
Räntekontokredit330 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens servicecenters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2563 392
2021-02-2563 392
2021-03-2563 392
2021-04-2563 392
2021-05-2563 392
2021-06-2563 392
2021-07-2563 392
2021-08-2563 392
2021-09-2563 392
2021-10-2563 392
2021-11-2563 392
2021-12-2563 393
Summa760 705
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens servicecenters disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:15 ap.2Lokal statlig service
1:15 ap.5Lokalisering till Kiruna

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras
Tillhandahållande av tjänster avseende administrativt stöd åt myndigheter-173 4568 000473 898461 89812 000-153 456
Avgifter från pensionsmedlen
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna0033 84833 84800
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet005 2825 28200
Summa0039 13039 13000
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Intäkter från Skatteverket för levererat verksamhetsstöd avseende id-kort0028 12028 12000
Intäkter från Arbetsförmedlingen avseende AF kundtorg0058 90058 90000
Summa0087 02087 02000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska ha ett resultat på minst 12 miljoner kronor 2021. Myndigheten ska ha sin ekonomi i balans senast 2030.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens servicecenter får ta ut avgifter för de serviceavtal som myndigheten ingår med andra myndigheter för att utföra deras uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service. Myndigheten får besluta om avgifternas storlek och disponera medlen i verksamheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 557 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukuren.

På regeringens vägnar
Lena Micko
Jonas Iversen
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/LP
Utrikesdepartementet/ADM
Försvarsdepartementet/ESL
Socialdepartementet/SAM och SF
Finansdepartementet/BA, ESA, RSA och SKA
Utbildningsdepartementet/BS
Miljödepartementet/S
Näringsdepartementet/KLS
Kulturdepartementet/LS
Infrastrukturdepartementet/DF
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Skatteverket