Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I9

2020-12-17
A2020/02639
A2020/02632 (delvis)
A2017/02024
Arbetsförmedlingen
113 99 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Arbetsförmedlingen
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

(prop. 2020/21:1 utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Arbetsförmedlingen.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

 • Andelen som övergår till arbete ska öka.
 • Antalet deltagare i utvecklade matchningstjänster ska öka väsentligt.
 • Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka väsentligt.
 • Andelen som övergår till reguljär utbildning, särskilt yrkesutbildning, ska öka väsentligt, bland dem som saknar gymnasial utbildning eller har behov av omställning för att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden.
 • Andelen inskrivna utan aktivitet i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar, särskilt bland dem som saknar gymnasial utbildning, ska minska.
 • Andelen inskrivna utan aktivitet i etableringsprogrammet ska minska väsentligt.
 • Arbetsförmedlingen ska skapa väl fungerande kontaktvägar för varje kommun och inskrivna arbetssökande ska ha möjlighet till personliga möten.
 • Arbetsförmedlingen ska stärka det samlade kontrollarbetet, bidra till det övergripande målet att minska de felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen och arbeta för att minska andelen felaktiga utbetalningar. 

1. Kontrollarbete och arbetet mot felaktiga utbetalningar

Arbetsförmedlingen ska redovisa förändrade arbetssätt och insatser som genomförts mot bakgrund av den handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar som myndigheten tog fram 2019. Redovisningen ska innehålla en samlad bedömning av måluppfyllelse och ska också omfatta vilka åtgärder som planeras att vidtas, inklusive hur myndigheten planerar att tillvarata synergier med det myndighetsgemensamma arbetet för att minska felaktiga utbetalningar som kommer bedrivas under ledning av Ekonomistyrningsverket. Arbetsförmedlingen ska redovisa betydande risker för felaktiga utbetalningar, utvecklingen av dessa risker och en bedömning av särskilt riskfyllda processer.

Arbetsförmedlingen ska på ett kostnadseffektivt sätt, stärka kontrollarbetet gällande de arbetssökandes sökaktiviteter och underrätta arbetslöshetskassorna, gällande arbetsgivare som använder subventionerade anställningar och gällande fristående aktörer. Arbetsförmedlingen ska redovisa vidtagna åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar, bedömning av åtgärdernas effekter och kostnadsutveckling för kontrollarbetet. Arbetsförmedlingen ska redovisa upptäckta felaktiga utbetalningar, även i förhållande till de totala utbetalningarna samt i förhållande till den tidigare redan genomförda uppskattningen av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar. Arbetsförmedlingen ska också redovisa antal återkrav, antal polisanmälningar och bidragsbrott samt en analys av hur dessa har utvecklats. Arbetsförmedlingen ska lämna en samlad bedömning utifrån genomförda insatser över hur de bedömer måluppfyllelsen vad gäller kontrollarbetet och arbetet mot felaktiga utbetalningar.

2. It-incidenter

Arbetsförmedlingen ska, i samband med årsredovisningen, kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

2

Organisationsstyrning

1. Likvärdig service i hela landet

Arbetsförmedlingen ska senast den 15 juni 2021 och den 1 oktober 2021 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna en redovisning av hur myndigheten säkerställer en ändamålsenlig och väl fungerande lokal närvaro, tillgängligheten avseende kontakter och möten med myndigheten och hur en likvärdig service säkerställs i hela landet, även i kommuner där Arbetsförmedlingen saknar egna kontor t.ex. genom deltagande vid statliga servicekontor. Det ska säkerställas att arbetslösa som behöver stöd ska få det. I detta arbete ska Arbetsförmedlingen:

 • säkerställa goda möjligheter för arbetslösa att komma i kontakt med myndigheten och ge möjlighet att vid behov boka fysiska möten,
 • säkerställa en operativ samverkan med kommuner i individärenden samt tydligt definierade och väl fungerande kontaktvägar i varje kommun,
 • säkerställa en strategisk samverkan med kommunerna och andra aktörer,
 • främja lokala projekt i samverkan,
 • säkerställa kunskap om lokal och regional arbetsmarknad, samt
 • säkerställa ändamålsenliga arbetsgivarkontakter, även genom fristående matchningsaktörer. 

Till slutredovisningen den 1 oktober 2021 ska Arbetsförmedlingen även beskriva hur myndigheten ska kunna öka den fysiska närvaron i glesbygdskommuner.

2. Förbereda för reformeringen av myndigheten

Arbetsförmedlingen ska förbereda genomförandet av reformeringen av myndigheten inför det att regeringen fattar beslut om den närmare utformningen av det reformerade systemet. Det huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden för ikraftträdande under slutet av 2022. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att det i myndigheten finns en ändamålsenlig genomförandeorganisation som skapar förutsättningar för ett successivt genomförande av reformeringen.

I förberedelsearbetet ska Arbetsförmedlingen särskilt utveckla:

 • ersättningssystem till fristående aktörer samt en ändamålsenlig och effektiv kontroll och uppföljning av dessa aktörer och deras verksamhet,
 • den digitala infrastruktur som är nödvändig för ett effektivt utbyte av information mellan berörda aktörer i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, inklusive fristående matchningsaktörer, samt hur tillgång till data avseende den verksamhet som bedrivs hos fristående aktörer kan säkras,
 • arbetssätt och system för en effektiv och ändamålsenlig kontroll av individersättningar, samt
 • enhetliga och träffsäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar, i syfte att de arbetsmarknadspolitiska insatserna kan användas mer effektivt givet tillgängliga medel, inklusive ett statistiskt bedömningsstöd som ska utgöra en integrerad del av myndighetens arbetsmarknadspolitiska bedömning.

Arbetsförmedlingen ska samråda med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i de delar som rör tillgång till data för uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, samt med Myndigheten för digital förvaltning i avseende digital infrastruktur för effektivt informationsutbyte.

Arbetsförmedlingen ska löpande bistå Regeringskansliet med underlag som behövs i arbetet med reformeringen.

3

Uppdrag

1. Jämställdhetsintegrering i myndigheten

Arbetsförmedlingens verksamhet ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Detta ska ske genom jämställdhetsintegrering av verksamheten. Arbetsförmedlingen ska därför vidareutveckla styrningen av verksamheten så att ett jämställdhetsperspektiv genomgående införlivas i myndighetens beslutsfattande, på alla nivåer och i alla delar av de processer som påverkar kvinnor och män. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för 2022–2025.

För att utveckla vissa centrala områden inom arbetsmarknadspolitiken ska Arbetsförmedlingen även inom områdena subventionerade anställningar, arbetsmarknadsutbildning, upphandlade matchningstjänster och etableringsprogrammet analysera och redovisa identifierade jämställdhetsproblem, egna åtgärder för att minska problemen samt övriga förslag till lösningar. Arbetsförmedlingen ska också redovisa övriga vidtagna och planerade åtgärder för att kvinnor och män ska få likvärdig tillgång till stöd, särskilt bland utrikes födda samt resultatet av dessa åtgärder. En sådan första redovisning ska göras senast den 1 september 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). En slutredovisning ska göras senast den 14 oktober 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Om redovisningen omfattar egna åtgärder ska även en plan för uppföljning av dessa åtgärder inkluderas.

2. Utvecklade matchningstjänster

Arbetsförmedlingen har tidigare fått i uppdrag att införa utvecklade matchningstjänster under 2020 för att dra lärdomar inför ett kommande reformerat system. Inriktningen för tjänsterna är att de bl.a. ska svara mot behov hos breda grupper av arbetssökande samt att ersättningarna till fristående aktörer ska vara kostnadseffektiva, huvudsakligen resultatbaserade och tydligt differentierade utifrån hur långt från arbetsmarknaden deltagarna står (A2019/02310).

Dessa tjänster utgör en del av ett successivt genomförande av reformeringen av Arbetsförmedlingen. Tjänster som svarar mot inriktningen på reformeringen av myndigheten, bl.a. genom en huvudsakligen resultatbaserad ersättning som differentieras utifrån deltagarsammansättningen, ska kontinuerligt öka i omfattning samtidigt som förutsättningar för kvalitet, uppföljning och kontroll säkras. Arbetsförmedlingen ska säkerställa en väl fungerande kontroll och uppföljning av fristående aktörer, kontroll av individersättningar för deltagare i matchningstjänster samt tillgång till data avseende den verksamhet som bedrivs hos fristående aktörer.

Arbetsförmedlingen ska som en del av ett successivt genomförande av reformeringen tidigt under 2021 påbörja en utökning av utvecklade matchningstjänster till fler leveransområden i syfte att fler arbetssökande ska kunna ta del av sådana tjänster. Arbetsförmedlingen ska samtidigt vidareutveckla ersättningsmodeller för att bidra till förbättrade resultat, mer varaktiga utfall och större kostnadseffektivitet i tjänsterna, exempelvis genom lägre genomsnittliga kostnader för vissa deltagare, i syfte att implementeras så snart som möjligt men senast tidigt under andra halvåret av 2022. Arbetsförmedlingen ska vidare se över anskaffningen och utformningen av tjänsterna i syfte att tjänsterna kan tillhandahållas på ett effektivt sätt i hela landet, inklusive i mer glest befolkade delar av leveransområden som används för anskaffning. Arbetsförmedlingen ska också se över möjligheten att över tid justera ersättningsnivåer inom ramen för pågående anskaffning.

Arbetsförmedlingen ska lämna en lägesbeskrivning om genomförandet av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 april 2021 respektive 15 augusti 2021.

Arbetsförmedlingen ska samråda med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i syfte att IFAU:s pågående uppföljning kan genomföras (A2019/01202). Arbetsförmedlingen ska också samråda med IFAU om hur goda förutsättningar för utvärdering kan skapas samt hur tillgång till data kan säkras.

3. Ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur de arbetar för att öka övergångarna bland ungdomar utan avslutad gymnasieutbildning till studier eller studiemotiverande insatser. I detta ingår även att redovisa hur Arbetsförmedlingen säkerställer samverkan med kommunerna och andra relevanta aktörer gällande den här målgruppen. Arbetsförmedlingen ska också redovisa hur de arbetar med övriga arbetsmarknadspolitiska insatser i syfte att ungdomar som riskerar långtidsarbetslöshet ska få jobb eller komma närmare arbetsmarknaden. Redovisningen ska innehålla en beskrivning och en uppföljning av vilka resultat Arbetsförmedlingen har uppnått. Redovisningen ska också innehålla en analys av hur samverkan med andra relevanta aktörer gällande målgruppen behöver fungera med syfte att identifiera och definiera fungerande arbetssätt. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 april 2021.

I detta arbete ska Arbetsförmedlingen samråda med Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

4. Genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Ekonomistyrningsverket ska tillsammans genomföra riskanalyser med avseende på felaktiga utbetalningar. Riskanalyserna ska genomföras på ett sätt så att en jämförelse mellan olika ersättningssystem med avseende för risk för felaktiga utbetalningar är möjlig. En utgångspunkt för arbetet ska vara de riskanalyser som genomfördes av Delegationen för korrekta utbetalning från välfärdssystemen (SOU 2019:59). Arbetet ska ledas av Ekonomistyrningsverket. Uppdraget ska rapporteras till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 september 2021.

5. Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020

Arbetsförmedlingen ska ta till vara de möjligheter som det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 ger för att förstärka och utveckla de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Arbetsförmedlingen ska vidare, i samråd med Svenska ESF-rådet, göra erforderliga förberedelser för sin medverkan i det tillkommande programområdet som avser React-EU.

Arbetsförmedlingen ska redovisa sin medverkan i socialfondsprogrammet och på vilket sätt resultat och erfarenheter av detta program har tagits till vara i den ordinarie arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Arbetsförmedlingen ska bistå Svenska ESF-rådet i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet.

6. Nationellt program inom Europeiska socialfonden plus 2021–2027

Arbetsförmedlingen ska bistå Svenska ESF-rådet i förberedelserna för genomförandet av ett nationellt program inom Europeiska socialfonden plus 2021–2027. Arbetsförmedlingen ska även, utifrån sitt ansvarsområde, bistå de regionala aktörer som får i uppdrag att utarbeta förslag till regionala handlingsplaner inom detta program. Myndigheten ska vidare göra förberedelser för sin aktiva medverkan i programmet med utgångspunkt från den närmare inriktningen för programmet.

7. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen ska anvisa personer med långa tider utan arbete till lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall Aktiebolag enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Omfattningen för bolagets uppdrag om anställningar med denna stödform anges i bolagets ägaranvisning. För 2021 beräknas omfattningen motsvara minst 2 000 anställda i genomsnitt under året. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

Minst 40 procent av rekryteringen till skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag ska komma från de prioriterade grupper som Samhall Aktiebolag och Arbetsförmedlingen gemensamt definierat.

Arbetsförmedlingen ska även se över definitionen och målnivån för prioriterade grupper så att de motsvarar och stödjer anvisningar av dem i målgruppen för Samhall Aktiebolag som har störst behov av stöd från arbetsmarknadspolitiken. Denna översyn ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senaste den 15 oktober 2021.

8. Uppdrag om förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Det är viktigt att Arbetsförmedlingen har metoder och arbetssätt som åstadkommer väl fungerande bedömningar avseende förekomsten av funktionsnedsättning samt dess påverkan på personers förutsättningar att få eller behålla ett arbete. Arbetsförmedlingen ska därför analysera processen och tillämpningen avseende förekomsten av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt rutinerna för kodningen. I uppdraget ingår att analysera förutsättningarna för att göra bedömningar tidigt vid arbetslöshet, vilka underlag som bör ligga till grund för bedömningen samt hur väl interna rutiner efterlevs. Myndigheten ska vidare vidta åtgärder för att åtgärda identifierade brister. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) 28 februari 2022.

9. Uppdrag om anvisningar till skyddat arbete hos Samhall

Arbetsförmedlingen ska följa upp anvisningarna till skyddat arbete hos Samhall Aktiebolag samt identifiera och genomföra arbetssätt och samverkansformer som gör att insatsen används för den avsedda målgruppen. I detta ingår att se över arbetssätt för att identifiera arbetssökande med störst behov av stöd som en följd av en eller flera funktionsnedsättningar samt arbetssätt som medför att samverkan sker på ett sådant sätt att dessa också anvisas till Samhall Aktiebolag.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 februari 2022.

10. Bristande kunskaper i svenska och förekomsten av en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen ska utreda hur insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan användas, anpassas eller kompletteras för att möta de dubbla behov som finns för dem med ett annat modersmål än svenska som har bristande kunskaper i svenska språket och en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Uppdraget omfattar inte anställningar hos Samhall Aktiebolag, då behovet av insatser avseende kunskaper i svenska språket bör omhändertas innan anvisningar till bolaget genomförs.

Arbetsförmedlingen ska se över myndighetens arbetssätt och processer för att lämpliga insatser ska ges till personer med funktionsnedsättning som har ett annat modersmål än svenska, som utöver nedsatt arbetsförmåga till följd av en funktionsnedsättning även har behov av insatser för ökade kunskaper i svenska språket för att kunna få ett arbete och verka på en arbetsplats. En utgångspunkt bör vara att bristande kunskaper i svenska språket ska motverkas tidigt, bl.a. för att öka möjligheterna till arbete utan andra statliga insatser även då personen har en funktionsnedsättning.

Uppdragen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senaste den 28 februari 2022.

11. Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

1. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samverkan se till att fler kvinnor och män som är i behov av det, så tidigt som möjligt, får tillgång till gemensam kartläggning och förstärkta insatser. Syftet är att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. Genom samverkan ska myndigheterna bidra till en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro.

Myndigheterna ska vidareutveckla sitt arbete med att säkerställa att kvinnor och män ges goda och individuellt anpassade förutsättningar i övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen. Syftet är att kvinnor och mäns behov av insatser identifieras och möts så tidigt som möjligt för att underlätta omställning till arbete. Myndigheterna ska även vidareutveckla sin samverkan i syfte att förhindra att individer förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst i anslutning till övergången mellan myndigheterna.

2. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser.

Uppdragen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 9 maj 2022.

12. Öka övergångar till reguljär utbildning

I syfte att fler arbetssökande ges förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden ska Arbetsförmedlingen öka antalet anvisningar att söka reguljär utbildning. Detta gäller för arbetssökande för vilka utbildning bedöms vara en förutsättning för att få och behålla ett arbete, särskilt dem som saknar gymnasial utbildning.

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten arbetar med utbildningsplikten enligt 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare samt resultatet av det arbetet. Arbetsförmedlingen ska redovisa och analysera arbetet med bedömningar av vem som omfattas av utbildningsplikt, inklusive hur bedömningen hålls uppdaterad samt hur detta arbete förhåller sig till bedömningar rörande intensivåret, då urvalet av deltagare till intensivåret ska göras utifrån samtliga deltagare i etableringsprogrammet med målsättningen att identifiera så många deltagare som möjligt. Vidare ska myndigheten redovisa och analysera arbetet med anvisningar till att söka reguljär utbildning, sanktioner för de som inte ansökt samt vilka åtgärder som ges till dem som omfattas av utbildningsplikt, men som ännu inte deltar i utbildning. Myndigheten ska även redovisa hur samverkan med kommuner och folkhögskolor har ägt rum, samt analysera eventuella hinder för övergångar till reguljära studier. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Arbetsförmedlingens redovisning ska också omfatta hur myndigheten har utvecklat sin studievägledning och information om studiestödssystemet samt hur myndigheten anvisat till att söka utbildning, särskilt yrkesutbildning, inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, eller motsvarande utbildning på folkhögskola. Redovisningen ska vidare omfatta hur anvisningarna bidrar till att möta kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Det ska särskilt redovisas hur Arbetsförmedlingen anvisat till studier med aktivitetsstöd och hur myndigheten avser följa upp resultatet av denna insats. Arbetsförmedlingen ska löpande informera Regeringskansliet samt redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) den 20 april 2022.

13. Förbättrat informationsutbyte för ökade övergångar till utbildning

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med Statens skolverk analysera hur ett förbättrat informationsutbyte kan åstadkommas mellan kommuner och Arbetsförmedlingen i syfte att effektivisera samverkan och underlätta övergångar från arbetslöshet till studier i kommunal vuxenutbildning. Uppdraget ska utgå från Skolverkets och Arbetsförmedlingens tidigare rapport Redovisning av Skolverkets och Arbetsförmedlingens gemensamma uppdrag om insatser för bättre samverkan (U2019/01292).  Myndigheterna ska analysera hur ett förbättrat informationsutbyte kan åstadkommas på ett kostnadseffektivt sätt, vilken typ av informationsutbyte som är nödvändig, vilka uppgifter som behöver bytas, hur sådana uppgifter ska användas samt vilka eventuella författningsändringar som kan krävas. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för de ekonomiska konsekvenserna av ett förbättrat informationsutbyte. Myndigheterna ska även stödja framtagandet av exempel på lokala samverkansstrukturer på operativ nivå om övergångar till utbildning. Arbetsförmedlingen och Skolverket ska inhämta synpunkter på uppdraget från Sveriges Kommuner och Regioner. En gemensam redovisning ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 15 november 2021.

14. Digital infrastruktur för livslångt lärande - regeringens samverkansprogram 2019–2022

Arbetsförmedlingen ska bistå regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram. I samverkan med Vinnova och andra berörda myndigheter och aktörer ska Arbetsförmedlingen bidra till utvecklingen av en sammanhållen digital infrastruktur som stödjer livslångt lärande. I arbetet ska myndigheten beakta aspekter kopplade till det europeiska samarbetet inom området. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 september 2021 och senast den 1 augusti 2022.

15. Kunskapscertifikat efter genomfört intensivår

Arbetsförmedlingen ska föreslå hur ett kunskapscertifikat ska kunna tas fram av myndigheten efter genomfört intensivår för dem som nått de högt satta målen för yrkeskunskap och språk. Kunskapscertifikatet ska vara utformat så att det svarar mot uppnådda mål, inte bara genomförda moment. Detta innebär att en individ ska erhålla ett kunskapscertifikat om hon eller han deltagit i intensivåret på heltid och uppfyllt vissa kriterier. Individen ska ha genomfört de planerade insatserna. Individen ska ha tillgodogjort sig yrkeskunskaper, vilket påvisas genom intyg från den planerade insatsen intensiv praktik eller annat intyg från praktik eller lärande i arbete, t.ex. arbetsplatsförlagt lärande. Individen ska ha nått grundläggande kunskap i svenska språket, vilket påvisas genom betyg från sfi eller motsvarande, eller resultat efter genomfört test efter yrkessvenska. Ovan ska även framgå av kunskapscertifikatet. Referenser från t.ex. mentor och praktikanordnare samt intyg från andra genomförda insatser under individens tid i intensivår ska även kunna bifogas kunskapscertifikatet. Arbetsförmedlingen ska även göra en bedömning av behov av författningsreglering. Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 april 2021.

16. Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Arbetsförmedlingen ska, som ett led i arbetet med övergångar till arbete och studier, stärka samverkan och utveckla samarbetet inom ramen för de lokala överenskommelserna med kommunerna. I detta syfte ska Arbetsförmedlingen även fortsätta samarbeta med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (dir. 2017:20), bl.a. i att genomföra så kallade lokala jobbspår.

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten arbetar med stärkt samverkan och lokala överenskommelser. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 november 2021. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av vilka resultat Arbetsförmedlingen har uppnått och en analys av vad som behöver göras för att uppnå bättre samverkan och utveckla samarbetet med kommunerna.

17. Fortsatt satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen ska under 2021 och 2022 fortsätta arbetet i enlighet med uppdraget att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden (N2020/01767).

Redovisning ska ske till Skogsstyrelsen inför deras redovisning av uppdraget till regeringen.

18. Uppdrag avseende investeringar

Arbetsförmedlingen ska i budgetunderlaget för 2022–2024 göra en redovisning av planeringen för genomförande av investeringar som har påverkan på myndighetens effektivitet. Redovisningen ska omfatta innehåll, tidsplan per investering samt en redogörelse för vad som förväntas uppnås, inklusive nyttorealiseringar. Redovisningen ska omfatta både pågående investeringar och sådana investeringar som myndigheten bedömer som relevanta kommande år utifrån vid rapporteringstillfället kända förutsättningar. Redovisningen ska även innehålla kostnader som inte är lånefinansierade men knutna till åtgärder för att effektivisera verksamheten.

Myndigheten ska i samband med årsredovisningen för 2021 redovisa vilka effektiviseringar som uppnåtts, inklusive nyttorealiseringar, utifrån de effektiviseringsinsatser som genomförts under året.

19. Delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag om anvisning av nyanlända till kommuner

Enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Arbetsförmedlingen ska delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag enligt regleringsbrev om anvisning av nyanlända till kommuner. Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla statistikunderlag avseende kriteriet om kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar. Vidare ska myndigheten bistå Migrationsverket i arbetet med att analysera och vid behov justera beräkningen som ligger till grund för fördelningen samt lämna synpunkter på förslagen som tas fram.

20. Beräkning av utfallet av biståndskostnaderna

Myndigheten ska i samband med årsredovisningen redovisa de totala utgifterna för anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv som ska räknas som bistånd enligt bilaga 3. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet).

21. Arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingen ska publicera en rapport om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Rapporten ska utgå från helårsuppgifter för 2020 och ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 7 maj 2021.

22. Analysuppdrag

Arbetsförmedlingen ska genomföra en effektutvärdering av tjänsten Stöd och matchning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 26 november 2021.

23. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari
29 april
30 juli och
25 oktober.

Arbetsförmedlingen ska vid samtliga prognostillfällen:

 • redovisa en prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag, anslagspost och insats under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Utgiftsprognosen för innevarande år ska vara månadsfördelad.
 • redovisa en prognos för antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och upphandlade tjänster, uppdelad per program och insats.
 • redovisa en prognos för snittkostnaden per deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser för respektive år.
 • kommentera prognosen, där det är relevant, i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat.
 • redovisa konsekvenserna för kommande år vid eventuella kreditutnyttjanden.
 • redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som påverkat prognoserna.
 • redogöra för sambandet mellan förvaltningsanslaget och sakanslagen, dvs. om en förändring av prognosen i den ena delen påverkar den andra.
 • kostnader på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv för anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare som ska räknas som bistånd ska redovisas vid varje prognostillfälle och beräknas enligt beskrivningen i bilaga 2. Prognosen ska vara uppdelad på respektive år i den aktuella prognosperioden.
 • redovisa en prognos för utestående åtaganden vid slutet av innevarande år. Utestående åtaganden ska fördelas på respektive insats samt på de år då de beräknas infrias. Det ska även framgå hur mycket av de infriade åtagandena respektive år som beräknas belasta anslagen.
 • Av prognosen ska framgå utgifter, snittkostnader och volymer fördelat på program utanför respektive inom jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet. Prognosen ska även omfatta en uppdelning på insatser inom jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet.

Arbetsförmedlingen ska i processen för framtagande av prognoser, avseende anslag för etablering av vissa nyanlända invandrare, samverka med Försäkringskassan och Migrationsverket. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

I prognosen som lämnas i juli 2021 ska beställningsbemyndiganden även redovisas för åren 2022–2024. Utestående åtaganden ska fördelas på respektive insats samt på de år då de beräknas infrias. Det ska även framgå hur mycket av de infriade åtagandena respektive år som beräknas belasta anslagen.

Ekonomiskt utfall
Arbetsförmedlingen ska månadsvis redovisa utgifter och inkomster vad avser:

 • utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Insatser som ges inom jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin och etableringsprogrammet ska framgå samt
 • inkomster på inkomsttitel.

24.Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Metodutveckling av myndighetsgemensamma tillsynsinsatser

A2017/02422

Arbetsmiljöverket ska årligen i samband med årsredovisningen för 2018–2020 redovisa uppdraget. Redovisningarna ska tas fram i samråd med övriga myndigheter.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021.

Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019–2021

S2019/01517

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 31 mars 2022 lämna en samlad redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Uppdrag avseende ekonomiska åtaganden för upphandlade matchningstjänster

A02020/02153

Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 26 februari 2021.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen avseende regeringens strategi för romsk inkludering

Ku2020/01108

Redovisas 1 mars 2021–2024

Uppdrag att införa ett intensivår

A2020/00220, A2020/02108

Arbetsförmedlingen ska senast den 14 januari 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa hur myndigheten har infört intensivåret.

Inrätta ett pilotprojekt för att komma åt felaktig folkbokföring kopplad till organiserad brottslighet

Fi2020/02991

Uppdrag till tolv myndigheter. Uppdraget ska samordnas av Skatteverket och redovisas till regeringen (Finansdepartementet och Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Inrätta pilotprojekt som riktar sig mot näringsverksamhet kopplad till organiserad brottslighet

Ju2020/02483

Uppdrag till tolv myndigheter. Uppdraget ska samordnas av Polismyndigheten och redovisas till regeringen
(Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2021.

Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång

I2020/03233

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingång fram till och med 31 december 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt den 15 februari 2024.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 samt den 15 februari 2024.

Handlingsplan att motverka felaktiga utbetalningar

Regleringsbrev 2019

En slutredovisning ska ske i årsredovisningen för 2020.

En effektiv, strategisk och jämställd arbetsmarknadsutbildning

Regleringsbrev 2020

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 16 april 2021.

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Regleringsbrev 2020

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 8 maj 2021.

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Regleringsbrev 2020

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

Regionalt tillväxtarbete

Regleringsbrev 2020

Arbetsförmedlingen ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

Uppdrag avseende investeringar

Regleringsbrev 2020

Årsredovisning för 2020

Mindre omfattande matchningstjänster

Regleringsbrev 2020

12 mars 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen7 853 774
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)7 853 774

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Anslagsposten får användas för Arbetsförmedlingens förvaltningsutgifter.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2021–2027, enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av projekt inom regionalfondsprogram för programperioden 2021–2027, som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 55 000 000 kronor får användas för att erbjuda kompetenskartläggning till asylsökande.

4. Arbetsförmedlingen får använda högst 2 500 000 kronor av anslagsbeloppet för utgifter som avser Statistiska Centralbyråns (SCB) uppdrag om att ta fram och publicera könsuppdelad statistik om situation på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition från SCB utbetala medel för genomförandet av uppdraget.

5. Av anslagsposten får 32 000 000 kronor endast användas för att finansiera insatser, återrapportering och uppdrag kopplade till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och Arbetsförmedlingens deltagande i uppdrag för att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen52 882 733
ap.1Aktivitetsstöd (ram)18 542 079
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)29 638 804
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)4 701 850

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsposten får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2021–2027, enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av projekt inom regionalfondsprogram för programperioden 2021–2027, som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 750 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsposten får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsposten får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

3. Anslagsposten får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4. Anslagsposten får användas för återbetalning av ersättningsbelopp för arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten enligt artikel 65 punkterna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

5. Anslagsposten får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:976) om statlig ålderspensionsavgift. Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten. Anslagsbeloppet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2021 om 4 701 850 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2018 om 221 143 000 kronor.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen11 736 673
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)11 631 673
ap.2Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser (ram)25 000
ap.3Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering (ram)80 000
Disponeras av Kammarkollegiet1 650
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)1 650

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Högst 750 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

2. Anslagsposten får även användas för kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt villkoren för anslagsposten.

3. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2021–2027, enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av projekt inom regionalfondsprogram för programperioden 2021–2027, som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

4. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program:
a) Upphandling av arbetsmarknadsutbildning. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas endast om utbildningen är yrkesinriktad. Arbetsförmedlingen svarar för att avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen från 2019 (A2019/01988/A) mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (11 §).
b) Särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet (18 §).
c) Validering (13 §).
d) Kartläggning, vägledning och rehabilitering (30 §).
e) Upphandling av utbildning av förberedande, orienterande karaktär (30 §).
f) Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning. Utbildningen kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning, se 7 § och 30 § förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.
g) Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt (31–32 §§).
h) Yrkeskompetensbedömning (33 a §).

5. Anslagsbeloppet får i enlighet med 18 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin användas till ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Under fördjupad bedömning, inom ramen för förstärkt arbetsträning, kan ytterligare 200 kronor utgå under maximalt tre månader. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.

6. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar:
a) Kurskostnader för utbildningar (8 §).
b) Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner med 150 kronor per anvisningsdag och person för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar, som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi (14 a §).
c) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobbgarantin för ungdomar (14 a §).

7. Anslagsposten får användas för ersättning till resor m.m. enligt kap. 3 1–9 §§ förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

8. Anslagsposten får användas för försäkringar och ersättningar för skada för deltagare i arbetsmarknadsutbildning, validering, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar, förberedande insatser och projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

9. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2015:500) om resebidrag.

10. Anslagsposten får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

11. Anslagsposten får användas för särskilt anställningsstöd och ekonomiskt stöd för kostnader för handledning enligt förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd och för ekonomiskt stöd för lönekostnader och ekonomiskt stöd för handledning enligt förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd.

12. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd för handledning i samband med yrkesintroduktionsanställning enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

13. Anslagsposten får användas för utgifter inom ramen för riktade mobilitetsinsatser (Targeted Mobility Scheme) som initierats av Europeiska kommissionen. När bidraget betalats ut av Europeiska kommissionen ska beloppet återföras till anslaget.

14. Anslagsposten får användas för insatser inom ramen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 009 Europeiska globaliseringsfonden.

15. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för vissa nyanlända som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare.

16. Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till särskilt anpassade sammanhållna utbildningar på folkhögskolor som anordnas för nyanlända som omfattas av etableringsprogrammet. Utbildningarna kan utgöra ett komplement till utbildning som avses i 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Utbildningarna kan omfatta flera insatser som kombineras med varandra, bl.a. svenska samt orienterande, studieförberedande och arbetsförberedande insatser. Bidrag får även, efter rekvisition från Folkbildningsrådet, lämnas till yrkesinriktad utbildning på folkhögskola, se 13 d § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

17. Av anslagsbeloppet får 24 000 000 kronor användas efter beslut av regeringen. 

ap.2 Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser

Anslagsposten får användas för att betala ut statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända.

ap.3 Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering

Anslagsposten får användas för statsbidrag till arbetsmarknadens parter i enlighet med förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 oktober 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsposten får användas efter beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2022 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt under 2021 för pågående och avslutade projekt.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen13 866 462
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)13 866 462

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga enligt nedan:
– lönebidrag för utveckling i anställning,
– lönebidrag för anställning,
– lönebidrag för trygghet i anställning,
– ekonomiskt bidrag till arbetsgivare som kompletterar bidraget för lönekostnaderna,
– särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
– skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare,
– bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen, bidrag för personligt biträde, bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning och bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet.

Anslagsposten får även användas för bidrag som betalas ut i enlighet med övergångsbestämmelserna i nämnda förordning.

Medel som används för SIUS får avse utgifter av förvaltningskaraktär.

2. Anslagsposten får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. Anslagsposten får användas för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

4. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2021–2027, enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av projekt inom regionalfondsprogram för programperioden 2021–2027, som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

1:13

Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen4 843 289
ap.1Nystartsjobb (ram)4 001 270
ap.2Stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ram)28 019
ap.3Etableringsjobb (ram)814 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Nystartsjobb

Anslagsposten får användas för stöd enligt förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb och förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb.

ap.2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Anslagsposten får användas för stöd enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar vad avser lönesubventioner.

ap.3 Etableringsjobb

Anslagsposten får användas efter beslut av regeringen.

1:14

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen1 696 242
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)1 696 242

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av det nationella socialfondsprogrammet för programperioden 2021–2027, enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 och av projekt inom regionalfondsprogram för programperioden 2021–2027, som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1235 6123 %0
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1927 103Inget0
ap.21 481 940Inget0
ap.30Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.1581 583Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1693 323Inget0
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar
ap.1200 063Inget0
ap.21 400Inget0
ap.30Inget0
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.184 812Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.4ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.114 300 00013 585 000515 000200 0002030
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.115 000 00012 110 0002 690 000200 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar800 000
Räntekontokredit300 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25654 481
2021-02-25654 481
2021-03-25654 481
2021-04-25654 481
2021-05-25654 481
2021-06-25654 481
2021-07-25654 481
2021-08-25654 481
2021-09-25654 481
2021-10-25654 481
2021-11-25654 481
2021-12-25654 483
Summa7 853 774
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport1 77307 6007 5001001 873
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, om inte regeringen särskilt beslutar annat.


2. Utgifter för avslutade program och insatser får belasta de anslag som utgifterna tidigare har belastat.


3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot anslag 1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar.


4. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten. Det ekonomiska målet för tjänsteexporten är full kostnadstäckning.


5. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och anslaget 1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar och anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.


6. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren under anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd anslagspost 1 och anslag 1:14 Ersättning för vissa nyanlända invandrare, anslagspost 1. Motsvarande bidrag ska även lämnas till Skatteverket för utbetalningar av stöd i form av krediteringar av arbetsgivarnas skattekonto i enlighet med villkoren under anslag 1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheterna. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2021 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 januari 2022.Utbetalningar till eller återbetalningar från myndigheterna som avser räkenskapsåret 2021 och sker fram till och med den 12 januari 2022 ska redovisas mot 2021 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2021/2022. Utbetalande myndigheter ska månadsvis redovisa utbetalt belopp i sådan tid att det är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12:e respektive månad. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och utbetalande myndigheter. Utbetalande myndigheter ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna är korrekta och överensstämmer med de beslut som Arbetsförmedlingen fattat.

På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Nina Gustafsson Åberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Utrikesdepartementet/IU
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA ESA
Finansdepartementet/OFA K
Finansdepartementet/OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV
Näringsdepartementet/BSÄ
Näringsdepartementet/LB SMF
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Arbetsgivarverket
Centrala studiestödsnämnden
Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Myndigheten för digital förvaltning
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Socialstyrelsen
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Sveriges a-kassor
Sveriges Kommuner och Regioner