Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2020-10-08
Ku2020/02138
Riksantikvarieämbetet
Box 1114
621 22 Visby
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Riksantikvarieämbetet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla för Riksantikvarieämbetet. Ändringen avser uppdraget om att stödja regional implementering av kulturmiljöstrategier och ett nytt uppdrag om jämställdhetsintegrering.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Riksantikvarieämbetet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsgivning

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård har främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt hur bidragsgivningen skapat förutsättningar för ökad livskvalitet och en hållbar utveckling. Riksantikvarieämbetet ska särskilt redovisa hur bidragsgivningen använts för att förnya och utveckla kulturmiljöarbetet, t.ex. rörande medborgarnas delaktighet och tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Uppdragsarkeologi

Riksantikvarieämbetet ska redovisa resultaten av myndighetens arbete för att främja utvecklingen på det uppdragsarkeologiska området.

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka som fått bidrag enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verk-
samheten Kulturarvs-IT, med vilka belopp och för vilka ändamål. Redovisningen ska också innehålla en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

Gestaltad livsmiljö

Riksantikvarieämbetet ska redovisa insatser och resultat avseende myndighetens arbete med gestaltad livsmiljö utifrån det nationella arkitektur-, form- och designpolitiska mål som riksdagen har beslutat (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316).

Kultur i hela landet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

En sammanhållen landsbygdspolitik

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur man bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag N2018/04123/HL. 

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för hur dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

Lokalkostnader

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2020 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Riksantikvarieämbetet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Publik och tillgänglighet

Riksantikvarieämbetet ska, avseende myndighetens besöksmål, redovisa 

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken, och
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Riksantikvarieämbetet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens besöksmål. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa hur arbetet med att åstadkomma ekonomisk balans i den avgiftsbelagda verksamheten Svensk museitjänst fortskrider.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksantikvarieämbetet ska under 2020 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Stödja regional implementering av kulturmiljöstrategier

Riksantikvarieämbetet ska samverka med länsstyrelserna i deras uppdrag (Fi2019/04079/SFÖ) att genom regional samordning främja att de kulturmiljöstrategier som tagits fram i enlighet med regeringens beslut om vägledande strategier för kulturmiljöfrågor (Ku2017/01563/KL) kan implementeras i det regionala arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2021.

Genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med de regionala museerna och andra relevanta aktörer göra en genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet. Genomlysningen ska innehålla en analys av hur förutsättningarna för verksamheten förändrats över tid, driftsformer, uppdrag och verksamheternas betydelse för den regionala infrastrukturen för kultur och kulturarvsarbete. Den ska även innehålla goda exempel på verksamhetsutveckling i relation till den bredare samhällsutvecklingen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 januari 2021.

Byggnadsanknuten offentlig konst

Riksantikvarieämbetet ska, utifrån det kunskapsunderlag som tagits fram inom ramen för det tidigare uppdraget om byggnadsanknuten offentlig konst (Ku2019/01191/KO), verka för att byggnadsanknuten offentlig konst beaktas vid kulturhistorisk värdering. Arbetet ska ske i samverkan med Statens konstråd. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 januari 2021.

Historiska transportmedel

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med Statens maritima och transporthistoriska museer samt det civila samhällets organisationer, däribland Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Transporthistoriskt Nätverk, verka för ökad kunskap och kunskapsspridning om historiska transportmedel i syfte att främja ett bevarande av detta kulturarv. Riksantikvarieämbetet ska redovisa insatser och resultat av arbetet till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 november 2021.

Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014–2020

Riksantikvarieämbetet ska slutredovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 (N2014/02501/RT). Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheterna ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet och Kulturdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

EU:s strukturfonder

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Statens kulturråd och Stiftelsen Svenska Filminstitutet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfonds-
program, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovis-
ningen ska framgå hur mycket medel som beviljats och utbetalats samt den nationella medfinansieringen. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 30 juni 2020.

Prognoser 2020–2023

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 10 februari,
 • 4 maj och
 • 23 oktober.

Jämställdhetsintegrering

Riksantikvarieämbetet ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Riksantikvarieämbetet ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025. Redovisningen ska innehålla identifierade jämställdhetsproblem i myndighetens verksamhet eller i samhället och som myndighetens verksamhet kan bidra till att lösa. Redovisningen ska även innehålla uppföljningsbara mål och åtgärder samt beskriva på vilket sätt jämställdhet integreras i myndighetens verksamhet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet20 540
ap.10Riksantikvarieämbetet (ram)20 540

Villkor för anslag 1:4

ap.10 Riksantikvarieämbetet

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

Av anslagsposten bör minst 3 500 000 kronor användas för bidragsgivning till de centrala museernas forsknings- och utvecklingsverksamhet.

7:1

Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet285 382
ap.1Riksantikvarieämbetet (ram)274 786
ap.2Kulturarvs-IT (ram)10 596

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Riksantikvarieämbetet

Anslagsposten får användas för Riksantikvarieämbetets förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får högst 4 750 000 kronor användas för bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Anslaget får bl.a. också användas för att betala det svenska bidraget till Europeana och Icomos Board.

Anslagsposten får användas för utgifter vid avvecklingen av Riksutställningar och till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Riksutställningar.

ap.2 Kulturarvs-IT

Medlen ska användas till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT. Bidrag får beviljas enligt förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT.

7:2

Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet270 542
ap.1Bidrag till kulturmiljövård (ram)261 542
ap.2Bidrag till kulturarvsarbete (ram)9 000

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård

 • Bidrag får beviljas enligt 2–5, 7–9 och 13 §§ förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.  
 • Av anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostads-
  byggande enligt 10 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. 
 • Av anslagsposten får medel användas för arkeologiska utredningar som syftar till att ta reda på om en fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag och som inte ska bekostas av någon annan. 
 • Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950).
 • Av anslagsposten får medel avsättas för kostnader och ersättningar enligt 2 kap. 7, 8, 14 och 15 § § kulturmiljölagen (1988:950).

 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 13 § förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre arkeologiska undersökningar.

 • Av anslagsposten får intrångsersättning betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken.
 • Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor betalas ut som bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

 • Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas för kostnader för renoveringsinsatser som syftar till att laga ras i de delar av Visby ringmur som Riksantikvarieämbetet ansvarar för och förvaltar.

ap.2 Bidrag till kulturarvsarbete

Anslagsposten får användas i enlighet med förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete.

Av anslagsposten kan lämnas bidrag om högst 1 000 000 kronor till insatser som syftar till att stärka bevarandet av historiska transportmedel.

7:4

Bidrag till arbetslivsmuseer (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet8 000
ap.1Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)8 000

Villkor för anslag 7:4

ap.1 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas för bidrag till arbetslivsmuseer enligt förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete.

8:5

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet1
ap.3Utställningsgarantier (ram)1

Villkor för anslag 8:5

ap.3 Utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Riksantikvarieämbetet. Medlen betalas ut efter regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.10616Inget0
7:1 Riksantikvarieämbetet
ap.18 5613 %0
ap.20Inget0
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.18 116Inget0
ap.20Inget0
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer
ap.10Inget0
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.190 00063 00019 0008 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2525 494
2020-02-2525 494
2020-03-2525 494
2020-04-2525 494
2020-05-2525 494
2020-06-2525 494
2020-07-2525 494
2020-08-2525 494
2020-09-2525 494
2020-10-2525 494
2020-11-2525 494
2020-12-2525 488
Summa305 922
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.10Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.1Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.2Kulturarvs-IT

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet med full kostnadstäckning
Butiksförsäljning besöksmål304-661 6001 700-100138
Museitjänster-5 1272 18528 50026 5002 000-942
Summa-4 8232 11930 10028 2001 900-804
Offentligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier-78-1501 1001 05050-178
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas.

Riksantikvarieämbetets verksamhet inom Svensk museitjänst ska utgöra en separat verksamhetsgren som särredovisas i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Teresia Ståhle Löfgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/FMR, GA
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Utbildningsdepartementet/AI, F
Miljö- och energidepartementet/KL NA, NM LM, NM VM, S
Näringsdepartementet/N BI, LB JL, LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A, JÄM
Infrastrukturdepartementet/US
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Boverket
Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Moderna museet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för kulturanalys
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Sametinget
samtliga länsstyrelser
Statens centrum för arkitektur och design
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens jordbruksverk
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Stiftelsen Tekniska museet
Svenska Unescorådet
Tillväxtverket
Gotlands kommun
samtliga regioner
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd
Föreningen Laponiatjuottjudus
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
Riksförbundet Sveriges museer
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska kyrkan
Sveriges Hembygdsförbund