Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2020-11-05
N2020/02622
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Bolagsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Bolagsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Registrering och service

Bolagsverket ska tillhandahålla behovsanpassad och lättillgänglig information och service av hög kvalitet för företag och medborgare så att företags och medborgares kontakter med myndigheten blir enklare och effektivare. Digitala tjänster ska utformas, så långt det är möjligt och där så är lämpligt, så att dessa är förstahandsvalet i medborgares, organisationers och företags kontakter med Bolagsverket. Bolagsverket ska i årsredovisningen redogöra för de insatser som har genomförts eller planeras genomföras fram till 2022 i syfte att utveckla myndighetens digitala tjänster samt göra information och service behovsanpassad och lättillgänglig. Redogörelsen ska innehålla kostnader och förväntad nytta med insatserna.

Innovativ statsförvaltning

Bolagsverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att vara en innovativ myndighet och därmed bidra till att uppfylla det förvaltningspolitiska målet. Med innovativ förvaltning avses innovation i den egna myndigheten, myndighetens påverkan på andra aktörers innovationskapacitet och innovation i beställarrollen. Bolagsverket ska även redovisa hur myndigheten samarbetar med andra aktörer i sitt innovationsarbete.

3

Uppdrag

1. Ansvara för basförvaltning avseende verksamt.se

Bolagsverket ska ansvara för förvaltning av teknisk drift, underhåll och förvaltning av ingående system i verksamt.se samt kundtjänst och support av dessa lösningar.

2. Analys av effektiviteten i registret över verkliga huvudmän

Sett till myndighetens kännedom om risker för ekonomisk brottslighet och myndighetens uppdrag i stort, ska Bolagsverket göra en bedömning av hur effektivt registret över verkliga huvudmän (lagen [2017:631] om registrering av verkliga huvudmän), är i nuläget och vad som skulle krävas för att öka effektiviteten i och användningsområdet för registret. I detta arbete ska Bolagsverket beakta vad som framgår av riksdagens tillkännagivande till regeringen från den 14 november 2019 om ingripanden mot överträdelser av registerlagen (bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38). Bolagsverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2020.

3. Prognoser

Bolagsverket ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

–  10 februari,

–  4 maj,

–  27 juli, och

–  23 oktober.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Bolagsverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:11

Bolagsverket (Ramanslag)

Disponeras av Bolagsverket47 285
ap.1Finansiering av likvidatorer (ram)47 285

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Finansiering av likvidatorer

Anslaget får användas för utgifter för likvidatorer där myndigheten har utsett likvidatorer vid tvångslikvidationer eller där myndigheten har förordnat en annan likvidator än den som företaget har föreslagit i frivilliga likvidationer. Anslaget får vidare användas för utgifter för associationsrättsliga ärenden samt förvaltning och utveckling av teknisk infrastruktur för förenklat uppgiftslämnande. Av anslaget ska högst 7 000 000 kronor användas för finansiering, förvaltning, teknisk infrastruktur och utveckling av servicetjänsten för företagens uppgiftslämnande (förenklat uppgiftslämnande) som finns på verksamt.se. Av anslaget ska högst 22 443 000 kronor användas för kostnadsfritt tillhandahållande av registerinformation inom området digital förvaltning. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:11 Bolagsverket
ap.12 364Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)130 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Av låneramen får 46 000 000 kronor användas för förvärv av rätten att ge ut Post- och inrikes tidningar (PoIT). Amorteringarna finansieras med framtida avgiftsintäkter från PoIT.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet samt uppdragsverksamhet
Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet56 70815 400520 300504 00016 30088 408
Belopp angivna i tkr

Villkor

Företagsregistreringar, företagsinteckningar, kungörelser samt uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet
Inkomsterna disponeras av Bolagsverket.

Bemyndigande
Bolagsverket bemyndigas att besluta om medlemsskap i föreningen European Business Registers Association (EBRA) och besluta om årlig medlemsavgift på högst 200 000 kronor under 2019–2026.
Bolagsverket bemyndigas att ingå avtal med behöriga myndigheter i Danmark, Finland, Island och Norge avseende deltagande i samarbetsprojekt beträffande pilotstudien Nordic Smart Government 3.0. För pilotstudiens genomförande får myndigheten bidra med personella resurser omfattande högst tre årsarbetskrafter inklusive resor, deltagande i arbetsgrupper och i projektledningen av pilotstudien. Bemyndigandet gäller fram till och med den 31 december 2020.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter årsredovisningar252900115 000115 00000
Stämpelskatt934100195 000195 00000
Summa00310 000310 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter årsredovisningar

Uppkommet överskott för förseningsavgifter avseende årsredovisningar redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2529 Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Uppkommet överskott inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Med uppkommet överskott avses faktiskt influtna medel med avdrag för uppkomna utgifter.

Stämpelskatt

Influtna medel som rör stämpelskatt avseende företagsinteckningar inklusive ränta ska betalas in till statens centralkonto i Riksbanken månadsvis senast 15 dagar efter månadsskifte. Skatteinkomsterna redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 9341 Stämpelskatt.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras23 100
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förseningsavgifter som härör från aktiebolag som inte lämnat in sin årsredovisning i tid får användas av Bolagsverket för att finansiera utgifter för dels administrationen av dessa avgifter, dels den informationsverksamhet myndigheten bedriver för att uppmärksamma aktiebolagen på reglerna för inlämnande av årsredovisningar.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bolagsverket ska redovisa 109 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Johan Anderson
Kopia till

Finansdepartementet, BA
Infrastrukturdepartementet, US
Riksgäldskontoret