Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
2

2020-10-01
Ku2020/02085
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 6:1 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1, bet. 2019/20:KU1, rskr. 2019/20:84).

Med ändring av beslut den 17 december 2019, 20 februari 2020, 27 februari 2020, 11 juni 2020, 17 juni 2020 och 20 augusti 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

Ändringen avser ändrat anslagsvillkor.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:1

Allmänna val och demokrati (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor15 450
ap.21Förordning för att motverka hot och hat i det offentliga samtalet (ram)6 600
ap.23Ett Europa för medborgarna (ram)350
ap.3Förordning om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin (ram)8 500
Disponeras av Kammarkollegiet87 950
ap.11Demokrati - del till Kammarkollegiet (ram)30 950
ap.7Nationell satsning i samband med Malmös internationella forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism (ram)10 000
ap.19Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser (ram)10 000
ap.14Insatser för mänskliga rättigheter (ram)15 000
ap.18Säkerhetshöjande åtgärder (ram)22 000
Disponeras av Brottsförebyggande rådet100
ap.27Värna demokratin - PTU (ram)100
Disponeras av Kriminalvården0
ap.6Allmänna val och dem - del till Kriminalvården (ram)0
Disponeras av Skatteverket40 840
ap.5Allmänna val och dem - till Skatteverket (ram)38 340
ap.26Ersättning till länsstyrelser för valkostnader i samband med Europaparlamentsvalet 2019 (ram)2 500
Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut0
ap.2Allmänna val och dem - Värna demokratin – till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län500
ap.17Allmänna val och dem - del till LJONK (ram)500

Villkor för anslag 6:1

ap.2 Allmänna val och dem - Värna demokratin – till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Medlen får användas av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i enlighet med beslut Ku2016/01373/D och Ju2018/01289/KRIM för att göra kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige.

ap.3 Förordning om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin

MUCF får fördela 7 750 000 kronor enligt förordningen (2020:26) om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin. MUCF får använda högst 750 000 kronor för kostnader för administration av bidraget.

ap.5 Allmänna val och dem - till Skatteverket

Anslagsposten får användas för Valmyndighetens utgifter och kostnader i samband med förberedelser och genomförande av val, eventuellt extra val och omval samt därmed sammanhängande kostnader för uppföljning och utveckling.  

Medlen får även användas för arbete med medborgarinitiativet.

Medlen får även användas för investeringar i ett nytt it-system för valadministrationen.

ap.6 Allmänna val och dem - del till Kriminalvården

Medlen får användas av Kriminalvården för att utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot våldsbejakande extremism inom myndigheten, i enlighet med beslut Ju2016/06988/KRIM och Ju2017/08663/KRIM.

ap.7 Nationell satsning i samband med Malmös internationella forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism

I oktober 2020 står Sverige värd för Malmös internationella forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Med anledning av forumet avser regeringen att genomföra en nationell satsning, bl.a. i skolan. 10 000 000 kronor får användas för insatser kopplade till det internationella forumet. Medlen får användas efter beslut av regeringen.

Av dessa medel får Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) använda högst 500 000 kronor för att ta fram en rapport om antisemitismen i olika digitala miljöer inför Malmös internationella forum om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism 2020, som en del av uppdraget att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 30 september 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 2 mars 2021. Se även ap. 11 Demokrati.  

ap.11 Demokrati - del till Kammarkollegiet

Anslagsposten ska användas för att främja, förankra och försvara demokratin.

Göteborgs universitet (SOM-institutet) ska redovisa befolkningens deltagande och delaktighet i mellanvalsdemokratin som ska redovisas i rapporten Svenska demokratitrender. För ändamålet får Göteborgs universitet använda 285 000 kr. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast den 1 oktober 2020. Göteborgs universitet ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 28 maj 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 28 maj 2021.

Myndigheten för tillgängliga medier ska driva webbplatsen ”Alla väljare” – www.allavaljare.se, med lättläst nyhetsinformation. Under 2020 ska ett särskilt fokus vara att uppmärksamma att det 2021 är 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige och på demokratins möjligheter och utmaningar idag. För ändamålet får Myndigheten för tillgängliga medier använda högst 800 000 kronor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska ske senast 1 oktober 2020. Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa uppdraget och hur medlen har använts till regeringen (Kulturdepartementet) i myndighetens årsredovisning för 2020. Närmare anvisningar för genomförandet anges i regleringsbrev för budgetår 2020 avseende Myndigheten för tillgängliga medier. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 2 mars 2021.  

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) får använda 1 500 000 kronor för att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier, med särskilt fokus på högerextremistiskt och rasistiskt innehåll under 2020. I uppdraget ingår att fortsätta utveckla verktyg för fördjupad analys, att kartlägga och analysera förekomsten av hot, hat och extremistiska budskap som har riktats mot olika individer och grupper i samhället, samt att ta fram analysrapporter och samverka med relevanta aktörer för att sprida den kunskap som tas fram inom ramen för uppdraget, t.ex. Polismyndigheten och Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 30 september 2020. FOI ska lämna en slutredovisning till regeringen (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 2 mars 2021. 

Linnéuniversitetet får använda 1 425 000 kronor för att identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat inom ramen för universitetets uppdrag att erbjuda fortbildning för journalister i enlighet med tidigare beslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 29 mars 2020. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2021 till regeringen (Kulturdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet). Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den14 april 2021. 

Statens medieråd får använda 2 000 000 kronor för att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK) genom att utveckla samverkan och myndighetens verksamhet på området i enlighet med beslut Ku2019/01659/MD. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 6 mars 2021.

Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.14 Insatser för mänskliga rättigheter

Anslagsposten får användas för främjande av de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Av medlen får:

  • 4 200 000 kronor användas av Uppsala universitet i enlighet med villkor angivna i regeringens beslut den 18 maj 2017(Ku2017/00254/DISK, Ku2017/00961/DISK).  
  • 5 000 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Dalarnas län i enlighet med regeringens beslut den 9 mars 2017 (Ku 2017/00707/DISK). 
  • 3 000 000 kronor användas av Sveriges kommuner och landsting (SKL) i enlighet med regeringens beslut den 8 juni 2017 (Ku2017/00256/DISK, Ku2017/01466/DISK).
  • 1 500 0000 kronor användas av Folkbildningsrådet i enlighet med regeringens beslut den 1 juni 2017 (Ku2017/01154/DISK).

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 30 oktober 2020. Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Dalarnas län och Folkbildningsrådet ska lämna en slutredovisning i enlighet med villkor angivna i respektive beslut (Ku2017/00254/DISK, Ku2017/00961/DISK, Ku2017/00707/DISK, Ku2017/01154/DISK) senast den 1 april 2021. Sveriges kommuner och landsting ska lämna en slutredovisning i enlighet med villkor angivna i  beslut (Ku2017/00256/DISK, Ku2017/01466/DISK) senast den 1 september 2021.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

ap.17 Allmänna val och dem - del till LJONK

Anslagsposten får användas av Länsstyrelsen i Jönköpings län som samlat ska redovisa aktiviteter på demokratiområdet som länsstyrelserna genomfört under 2020 eller planerar att genomföra under 2021. Redovisningen ska ha särskilt fokus på insatser som genomförs i respektive län med anledning av regeringens nationella satsning Demokratin 100 år. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska även kartlägga utmaningar på demokratiområdet som respektive länsstyrelse ser i det egna länet och utifrån kartläggningen lämna förslag på möjliga insatser. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska i uppdragets genomförande samverka med Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2021.

ap.18 Säkerhetshöjande åtgärder

Kammarkollegiet får använda medlen för utbetalningar av bidrag i enlighet med förordningen (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället.

Av medlen får Kammarkollegiet använda högst 2 200 000 kronor för administrativa kostnader och högst 700 000 kronor till utbildningsinsatser för organisationer inom det civila samhället i syfte att höja säkerhetsnivån bland dessa organisationer. Utbildningsinsatserna får göras i dialog med Myndigheten för stöd till trossamfund. Kammarkollegiet ska i samband med årlig redovisning även lämna in en redogörelse till regeringen (Kulturdepartementet) för vilka utbildnings- och informationsinsatser som genomförts och om möjligt insatsernas resultat och eventuella utmaningar.

ap.19 Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Anslagsposten får användas för främjande av de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Anslaget får även användas för administrationskostnader som är en förutsättning för genomförande av insatser inom området.

Av medlen får:

  • 4 000 000 kronor användas av Svenska kommittén mot antisemitism för ett projekt om hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser i enlighet med villkor angivna i regeringens beslut den 17 maj 2018 Ku2018/00545/DISK (delvis).
  • 2 000 000 kronor användas av Forum för levande historia för att stärka förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser i enlighet med villkor angivna i regeringens beslut den 17 maj 2018 Ku2018/01169/DISK.

Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 november 2020. Svenska kommittén mot antisemitism och Forum för levande historia ska lämna en redovisning i enlighet med villkor angivna i respektive beslut (Ku2018/00545/DISK [delvis], Ku2018/01169/DISK och Ku2019/02088/MD).

Övriga medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.21 Förordning för att motverka hot och hat i det offentliga samtalet

MUCF får använda 6 000 000 kronor för att fördela enligt förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet. MUCF får använda högst 600 000 kronor för kostnader för administration av bidraget.

ap.23 Ett Europa för medborgarna

Medlen får användas av MUCF för arbete med att öka kunskapen om och främja deltagande i Ett Europa för medborgarna i Sverige.

ap.26 Ersättning till länsstyrelser för valkostnader i samband med Europaparlamentsvalet 2019

Medlen får användas av länsstyrelserna för deras medverkan vid valet till
Europaparlamentet 2019.

ap.27 Värna demokratin - PTU

Brottsförebyggande rådet får använda 100 000 kronor under 2020 för arbete med Politikernas trygghetsundersökning som avser valåret 2018, i enlighet med beslut Ku2018/01403/D.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.51 150Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.110Inget0
ap.140Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.190Inget0
ap.210Inget0
ap.230Inget0
ap.260Inget0
ap.270Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
6:1 Allmänna val och demokrati
ap.1ram
ap.4ram
ap.8ram
ap.9ram
ap.12ram
ap.13ram
ap.15ram
ap.16ram
ap.20ram
ap.22ram
ap.24ram
ap.25ram
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Sofia Blid
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/AI/MK
Utbildningsdepartementet/GV
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/UF
Arbetsmarknadsdepartementet/MRB
Förvaltningsavdelningen/RK ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Linnéuniversitetet
Sveriges Kommuner och Regioner