Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2020-10-01
Ju2020/03548/DOM
Domstolsverket
Kyrkogatan 34
551 81 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Sveriges Domstolar
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. 2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103, prop. 2019/20:99 utg.omr. 4, bet. 2019/20:FiU:21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Sveriges Domstolar och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Verksamheten vid Sveriges Domstolar ska bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv. Målbalanser och omloppstider ska hållas på en rimlig nivå. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Dömande verksamhet

 • Av brottmålen, exklusive förtursmål, ska 75 procent ta högst fem månader att avgöra i tingsrätt respektive hovrätt.
 • Av tvistemålen i tingsrätt, exklusive gemensam ansökan om äktenskapsskillnad, ska 75 procent ta högst sju månader att avgöra. I hovrätt ska frågan om prövningstillstånd i 75 procent av målen ta högst två månader att avgöra. I de mål prövningstillstånd beviljas ska 75 procent av målen ta högst tio månader att avgöra räknat från den tidpunkt då målet kom in till hovrätten.
 • Av målen i förvaltningsrätt och kammarrätt, exklusive förturs- och migrationsmål, ska 75 procent ta högst sex månader att avgöra i respektive instans.
 • Av målen i migrationsdomstolarna ska 90 procent av avlägsnandemålen avseende ensamkommande barn ta högst två månader att avgöra. Av övriga avlägsnandemål ska 90 procent ta högst fyra månader att avgöra. Av verkställighetsmålen ska 90 procent ta högst en månad att avgöra. Av övriga migrationsmål ska 90 procent ta högst fem månader att avgöra.
 • Av målen i Migrationsöverdomstolen ska 90 procent ta högst två månader att avgöra.

Tings- och hovrätter, förvaltnings- och kammarrätter samt Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen ska i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer.  

Domstolsverket ska särskilt redovisa handläggningstider i mål där personer under 21 år står åtalade.

Beslutande och rättsvårdande verksamhet

Av ärendena vid hyres- och arrendenämnderna, exklusive ärenden om avstående från besittningsskydd (bostad och lokal), medling (lokal och arrende), uppskov med avflyttning/avträde (lokal och anläggningsarrende) och dispens (jordbruks- och anläggningsarrende), ska 75 procent ta högst fyra månader att avgöra. 

Hyres- och arrendenämnderna ska i samråd med Domstolsverket själva sätta sina verksamhetsmål i enlighet med den mallstruktur för verksamhetsmål som Domstolsverket fastställer.

Internationella uppdrag

Domstolsverket ska initiera och samordna Sveriges Domstolars internationella verksamhet. Domstolsverket ska bidra till internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. Domstolsverket ska samverka i genomförandet av insatser inom den internationella fredsfrämjande verksamheten, i vilken den civila krishanteringen är en del. Domstolsverket ska också bidra till att utveckla en väl fungerande erfarenhetsåterföring från insatserna till både Regeringskansliet och myndigheterna.

Domstolsverket ska redovisa

 • myndighetens verksamhet inom internationell civil krishantering i enlighet med regleringsbrev för 2020 avseende anslag 1:1, utgiftsområde 7
 • åtgärder för att säkerställa att utsänd personal till fredsfrämjande insatser och krishanteringsinsatser har kunskap om agendan för kvinnor, fred och säkerhet och att utbildningen är anpassad för det specifika uppdraget i enlighet med den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020 (UD2016/07898/KH).

Jämställdhetsintegrering

Domstolsverket ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

Övriga återrapporteringskrav

Domstolsverket ska redovisa

 • det arbete som bedrivs och de åtgärder som vidtagits för att utveckla och effektivisera verksamheten
 • antalet mål, fördelat per målkategori, som lämnats över till följd av de utökade möjligheterna för migrationsdomstolar att överlämna mål (prop. 2019/20:19)
 • resultat av de åtgärder som vidtagits för att öka allmänhetens förtroende för domstolarna, inklusive åtgärder som vidtagits för att säkerställa att parter, målsäganden och vittnen får ett bra bemötande och relevant information
 • resultat av de åtgärder som vidtagits för att förbättra ordningen i domstol och öka skyddet och säkerheten för de anställda i domstolen, för parter och andra som deltar i en rättegång samt för övriga personer som besöker domstolarna.

3

Uppdrag

Prognoser

Domstolsverket ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen för anslaget 1:5 Sveriges Domstolar visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 10 februari, 4 maj, 27 juli och 23 oktober.

Utöver rapporteringen i Hermes ska Domstolsverket varje månad lämna särskilt underlag avseende 2020 för anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Av underlaget ska framgå månadsprognos och månatligt utfall. Utfallet i förhållande till prognosen ska analyseras och kommenteras.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Domstolsverket ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2019/03164/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen. Tillsammans med berörda myndigheter ska Domstolsverket senast den 1 oktober 2020 till regeringen (Justitiedepartementet) vidare redovisa vilka gemensamma utvecklingsinsatser som myndigheterna avser att genomföra under 2021. 

Digitalt bemötande av parter och förhörspersoner i brottmål

Domstolsverket ska utreda vilka förberedelser som behöver vidtas för att ansluta relevanta meddelandeflöden till parter och förhörspersoner i brottmål via Mina meddelanden.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2021. 

Pågående uppdrag

Vittnesstödsverksamhet

Domstolsverket har tillsammans med Brottsoffermyndigheten regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM).

Långsiktiga kommunikationsinsatser inför nästa nämndemannaval

Domstolsverket har under perioden 2016–2019 haft i uppdrag att genomföra kontinuerliga kommunikationsinsatser som vänder sig till de organ som nominerar och väljer nämndemän. Resultatet av uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 15 mars 2020 (Ju2015/03889/DOM).

Uppdrag angående den nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen

Regeringen gav den 25 juni 2015 Domstolsverket och Stockholms tingsrätt i uppdrag att bl.a. förbereda och vidta åtgärder för att sätet vid den nordisk-baltiska regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen ska kunna inleda sin verksamhet i Stockholm (Ju2015/05233/DOM). Uppdraget skulle ha redovisats till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 januari 2020 (Ju2018/05278/LP(delvis). Tidplanen har förskjutits och uppdraget ska därför redovisas senast den 31 januari 2021.

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Samtliga myndigheter inom Sveriges Domstolar har tillsammans med andra myndigheter i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019–den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 till Statskontoret (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Uppdrag att genomföra system- och verksamhetsanpassningar för att bidra med uppgifter avseende miljötillståndsprövning

Domstolsverket ska genomföra de system- och verksamhetsanpassningar som myndigheten lämnat förslag om för att bidra till en samlad statistik för miljötillståndsprövningen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 12 maj 2021 (Ju2018/05332/DOM).

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Domstolsverket fick i regleringsbrevet för 2019 i uppdrag att tillsammans med övriga RIF-myndigheter fortsätta att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2018/04521) som berörda myndigheter har redovisat till regeringen. Uppdraget och realiserade nyttor ska redovisas gemensamt av berörda myndigheter till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2020 (Ju2018/05278/LP (delvis)).

Uppdrag att bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan

Domstolsverket har tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården samt med stöd av Brottsförebyggande rådet i uppdrag att bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) i samband med budgetunderlagen för 2021–2023 (Ju2019/01057/KRIM).

Uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Domstolsverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården har i uppdrag att tillsammans med berörda tingsrätter fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål till och med den 31 december 2022 och bygga ut den till hela polisregion Stockholm från januari 2020 (Ju2019/03624/DOM). Myndigheterna ska senast den 1 mars 2021 och den 1 mars 2022 gemensamt redovisa till regeringen (Justitiedepartementet) hur arbetet i försöksverksamheten har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts.

Domstolsverket och de övriga genomförande myndigheterna har också i uppdrag att förbereda en geografisk utbyggnad av försöksverksamheten till en eller flera andra polisregioner eller delar av polisregioner från januari 2021 (Ju2019/01670/DOM). Myndigheterna ska senast den 31 januari 2020 redovisa en gemensam och lokalt förankrad plan för utformning och organisation av den utbyggda försöksverksamheten till regeringen (Justitiedepartementet).

Domstolsverket, Attunda tingsrätt, Norrtälje tingsrätt och Solna tingsrätt har tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården i uppdrag att till och med den 31 december 2020 genomföra en särskild försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år (Ju2019/00513/DOM). 

Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

Domstolsverket har tillsammans med Bolagsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet och Skatteverket i uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2020 och den 31 januari 2021 (I2019/03306/DF).

Jämställdhetsintegrering

Domstolsverket ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Domstolsverket ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:5

Sveriges Domstolar (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket6 271 698
ap.1Sveriges Domstolar (ram)6 271 698

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Sveriges Domstolar

Anslaget får användas till utgifter för 

 • de allmänna domstolarnas, de allmänna förvaltningsdomstolarnas, hyres- och arrendenämndernas, Rättshjälpsmyndighetens, Rättshjälpsnämndens, Notarienämndens samt Domstolsverkets verksamhet
 • bidrag till nämndemannasammanslutningar, information till nämndemän och bidrag till nämndemäns resekostnader vid studiebesök
 • uppstartskostnader för internationellt utvecklingssamarbete
 • den nordisk-baltiska regionala avdelningen vid den enhetliga patentdomstolen
 • representanter i Rådgivande organet av europeiska domare inom Europarådet 
 • Sveriges Domareförbunds deltagande i International Association of Judges (IAJ) och Association of European Administrative Judges (AEAJ) samt i visst nordiskt samarbete.

1:12

Rättsliga biträden m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket3 156 357
ap.1Rättsliga biträden m.m. (ram)3 156 357

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Rättsliga biträden m.m.

Anslaget får användas till utgifter för

 • rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rättshjälp enligt rättshjälpslagen disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Rättshjälpsnämnden.
 • utgifter för offentligt försvar och offentligt ombud. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt försvar och offentligt ombud disponeras av de allmänna domstolarna.
 • utgifter för offentligt biträde. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för offentligt biträde och tredje man för utredning enligt lagen om offentligt biträde disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt Rättshjälpsmyndigheten.
 • rådgivning. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende rådgivning enligt rättshjälpslagen disponeras av Rättshjälpsmyndigheten.
 • utgifter för målsägandebiträde. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för målsägandebiträde disponeras av de allmänna domstolarna.
 • utgifter för medlare och rättegångsbiträde. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för medlare och rättegångsbiträde enligt föräldrabalken disponeras av de allmänna domstolarna.
 • utgifter för särskild företrädare för barn. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för särskild företrädare för barn disponeras av de allmänna domstolarna.
 • ersättningsgaranti för bodelningsförrättare. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende ersättningsgaranti för bodelningsförrättare disponeras av de allmänna domstolarna.
 • diverse kostnader för rättsväsendet. Efter rekvisition till Domstolsverket kan medel från anslaget betalas ut till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) och till Länsstyrelsen i Stockholms län. Från anslaget får avräknas ersättning för kostnader avseende översättning, delgivning m.m. som hänför sig till internationellt straff- och civilrättsligt samarbete inom Centralmyndighetens ansvarsområde och som inte ska bäras av annan myndighet.
 • vissa domstolsutgifter m.m. Efter beslut från Domstolsverket får medel avseende utgifter för bevisning, parter, tolk m.m., god man, förvaltararvoden m.m. i konkurser samt ersättning till likvidatorer och bouppteckningsförrättare disponeras av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna samt hyres- och arrendenämnderna.

Domstolsverket får vidare betala ut medel efter rekvisition från Regeringskansliet, Kriminalvården och övervakningsnämnderna inom Kriminalvården, Socialstyrelsen, Arbetsdomstolen och länsstyrelserna.

Anslaget får även användas för att finansiera utgifter som i regleringsbrevet för 1997 skulle avräknas mot anslagsposterna 1–5 för utgifter i ärenden som påbörjats innan den nya rättshjälpslagen trädde i kraft (den 1 december 1997).

Medel som levereras in på grund av ålagd återbetalningsskyldighet för utgift som belastat anslaget ska redovisas på inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:5 Sveriges Domstolar
ap.1187 2503 %0
1:12 Rättsliga biträden m.m.
ap.1315 635Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 450 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)284 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25520 142
2020-02-25520 142
2020-03-25520 142
2020-04-25520 142
2020-05-25520 142
2020-06-25520 142
2020-07-25525 142
2020-08-25525 142
2020-09-25525 142
2020-10-25525 142
2020-11-25525 142
2020-12-25525 136
Summa6 271 698
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Sveriges Domstolar

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter mark- och miljödomstolarna25370014 000014 00014 000
Ansökningsavgifter övriga domstolar251100130 0000130 000130 000
Efterbevaknings- och tillsynsavgifter25610023 000023 00023 000
Kungörandeavgifter2511009 00009 0009 000
Summa00176 0000176 000176 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgifter mark- och miljödomstolarna

Avgiftsintäkter från ansökningsavgifter avseende mark- och miljödomstolarna ska redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter.

Ansökningsavgifter övriga domstolar

Ansökningsavgifter för övriga domstolar ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Efterbevaknings- och tillsynsavgifter

Efterbevakningsavgifter enligt 9 kap. 20 § och tillsynsavgifter m.m. enligt 14 kap. 17 § konkurslagen (1987:672) ska redovisas mot inkomsttitel 2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter.

Kungörandeavgifter

Avgiftsintäkter från kungörandeavgifter ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsuppgifter.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

För de offentligrättsliga avgifterna ska avgifternas intäkter bidra till att täcka verksamhetens kostnader.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek för den offentligrättsliga verksamheten framgår av förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras5 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Medel som erhålls på grund av ålagd återbetalningsskyldighet av rättshjälp ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Jenny Wennersten
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/KH, ES
Finansdepartementet/BA, SFÖ
Näringsdepartementet/EIN
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Högsta domstolen
hovrätterna
tingsrätterna
Högsta förvaltningsdomstolen
kammarrätterna
förvaltningsrätterna
hyres- och arrendenämnderna
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Arbetsdomstolen
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Kriminalvården
länsstyrelserna
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Rättsmedicinalverket
Socialstyrelsen
Statskontoret
Åklagarmyndigheten
övervakningsnämnderna