Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2020-10-08
U2020/05110
Skolforskningsinstitutet
Box 1009
171 21 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Skolforskningsinstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angiven del.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Skolforskningsinstitutet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Myndigheten ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

3

Uppdrag

Uppdrag som givits i särskild ordning

Uppdrag

Beslut om uppdraget

Redovisningstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

1 april 2020 och 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

1 april 2020 och 15 januari 2021

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående
prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till
föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:12

Skolforskningsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet24 387
ap.1Skolforskningsinstitutet (ram)24 387

1:13

Praktiknära skolforskning (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet18 543
ap.1Praktiknära skolforskning (ram)18 543

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:12 Skolforskningsinstitutet
ap.17313 %0
1:13 Praktiknära skolforskning
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:13 Praktiknära skolforskning
ap.137 00019 00012 0006 0002023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skolforskningsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-252 032
2020-02-252 032
2020-03-252 032
2020-04-252 032
2020-05-252 032
2020-06-252 032
2020-07-252 032
2020-08-252 032
2020-09-252 032
2020-10-252 032
2020-11-252 032
2020-12-252 035
Summa24 387
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skolforskningsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Skolforskningsinstitutet
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Ulf Hermelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, REV
Finansdepartementet, BA
Arbetsmarknadsdepartementet, JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret