Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2020-10-01
Ju2020/03549
Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Brottsförebyggande rådet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. 2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsförebyggande rådets (Brå) uppgifter framgår bl.a. av myndighetsförordningen (2007:515) och av förordningen (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Brottsförebyggande arbete i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner

Brå ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att ge särskilt anpassat kunskapsstöd till brottsförebyggande arbete i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner.

Jämställdhetsintegrering

Brå ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

2

Organisationsstyrning

Kanslifunktioner till stöd för Rådet för digitalisering av rättsväsendet

Regeringen avser att inrätta Rådet för digitalisering av rättsväsendet från och med den 1 september 2020. Brå ska ansvara för rådets kanslifunktioner. Brå ska därför vidta nödvändiga förberedelser för att tillhandahålla sådant stöd. Stödet till rådet ska ges i form av administration, planering, analys och uppföljning. Rådets kanslifunktioner ska även verka för att de gemensamma verktyg som är överenskomna mellan myndigheterna förvaltas och vidareutvecklas. Erfarenheter av det arbete som bedrivits inom rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) ska tas tillvara. Myndigheten ska där så är relevant inhämta kunskap från Myndigheten för digital förvaltning. Samråd ska ske med de myndigheter som kommer att representeras i rådet. Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2020.

3

Uppdrag

Jämställdhetsintegrering - Brottsförebyggande rådet (Brå) ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Brå ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

Internationell jämförelse av dödligt skjutvapenvåld – Brå ska göra en jämförande studie av skjutningar och andra våldsmetoder vid dödligt våld i Sverige och ett antal andra länder i Europa. I uppdraget ingår att analysera nivåerna och utvecklingen av dödligt skjutvapenvåld, att relatera detta till andra våldsmetoder vid dödligt våld samt att i den utsträckning det är möjligt beskriva det dödliga skjutvapenvåldet utifrån uppgifter om brottsoffrens kön, ålder etc. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 16 december 2020.

Brott i nära relation – Brå publicerade 2014 en nationell kartläggning av brott i nära relation, det vill säga av en partner eller f.d. partner. Kartläggningen gjordes inom ramen för Nationella trygghetsundersökningen (NTU), och utformades så att den skulle kunna återupprepas. Under 2017 reviderades metoden för NTU genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till post- och webbenkäter, samtidigt som urvalet utökades. För att kartläggningen av brott i nära relation ska kunna återupprepas krävs därför ett visst utvecklingsarbete. Brå får i uppdrag att förbereda för att en nationell kartläggning av brott i nära relation ska kunna genomföras i samband med den datainsamling av NTU som äger rum 2021. Brå ska till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa vilka förberedelser myndigheten har vidtagit senast den 28 augusti 2020.

Fördjupad studie om hatbrott – Brå ska genomföra en eller flera fördjupade studier om hatbrott som ska fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers behov eller rättsväsendets hantering av hatbrott. Studierna ska komplettera hatbrottsstatistiken, som fr.o.m. 2019 publiceras vartannat år. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast i samband med årsredovisningen för 2020.

Statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism – Brå ska enligt regeringsbeslut (Ju2019/03561/KRIM) förbereda inordnandet av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Regeringen uppdrar nu åt Brå att genomföra överföringen respektive inordnandet av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Brå från och med den 1 januari 2020. Båda uppdragen ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 januari 2020. Av redovisningen ska det framgå hur uppgiften har organiserats och personella konsekvenser av förändringen.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) – Brå ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2019/03164/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen. Tillsammans med berörda myndigheter ska Brå senast den 1 oktober 2020 till regeringen (Justitiedepartementet) vidare redovisa vilka gemensamma utvecklingsinsatser som myndigheterna avser att genomföra under 2021.

Prognoser – Brå ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 10 februari, 4 maj, 27 juli och 23 oktober.

Pågående uppdrag

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) – Brå fick i regleringsbrevet för 2019 i uppdrag att redovisa planerade gemensamma utvecklingsinsatser under 2020 och dess planerade nyttohemtagning. Uppdraget ska redovisas senast den 21 februari 2020.

Bedömningar av verksamhetsvolymer i rättskedjan – Polismyndigheten har tillsammans med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samt med stöd av Brottsförebyggande rådet i uppdrag att redovisa bedömningar över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan. Uppdraget ska redovisas i samband med budgetunderlagen (Ju2019/01057/KRIM).

Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål – Brå ska följa och utvärdera försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål och göra en bedömning av om syftena med verksamheten har uppnåtts (Ju2017/08090/DOM). Utvärderingen ska utgöra underlag för regeringens överväganden om hur en fortsatt ordning för snabbare lagföring bör vara utformad. Brå har även i uppdrag att följa och utvärdera försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år (Ju2019/01031/KRIM). I uppdraget ingår bland annat att göra en bedömning av om verksamhetens syften uppnåtts och att beskriva eventuella framgångsfaktorer respektive problem som är särskilt relaterade till försöksverksamheten för unga lagöverträdare. Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2020.

Uppföljning av sexualbrottslagstiftningen – Brå ska följa upp och analysera lagtillämpningen av våldtäktsbrottet efter de lagändringar som infördes den 1 juli 2018. I uppdraget ingår att i relation till tidigare nivåer analysera utvecklingen av anmälningar, åtal och fällande domar. Centralt i uppdraget är att analysera om lagstiftningens intentioner tycks ha realiserats genom att vissa typer av fall som tidigare inte gick till åtal och fällande dom som våldtäkt nu gör det. I det ingår också att uppmärksamma eventuella tolkningssvårigheter och bevisproblem. Brå ska även översiktligt redovisa vilka konsekvenser lagändringarna beträffande våldtäkt har fått för fängelsestraffens längd. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2020 (Ju2019/04150/KRIM).

Socialt utsatta områden – Brå ska föreslå hur uppgifter över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden fortsatt skulle kunna tas fram. I uppdraget ingår också att analysera och vid behov ge förslag på hur redovisningen av situationen avseende brottslighet och trygghet i socialt utsatta områden skulle kunna utvecklas, t.ex. genom användandet av ytterligare data utöver NTU. Brå ska inhämta synpunkter från Polismyndigheten och Statistiska centralbyrån. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2020 (Ju2019/01031/KRIM).

Informationsdelning i arbetet för att förebygga brott – Brå har i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott och att vid behov lämna förslag till åtgärder. I uppdraget ingår att utvärdera den sekretessbrytande bestämmelse som infördes 2013 och som i vissa fall gör det möjligt för socialtjänsten att till polisen lämna uppgifter om en enskild som inte fyllt 21 år om det finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet. I uppdraget ingår vidare att mer allmänt belysa behov av och förutsättningar för att dela uppgifter om individer och brott samt andra uppgifter som är av betydelse för det lokala brottsförebyggande arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2020 (Ju2019/03304/KRIM).

Inslussningsprogram – Brå har i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten med inslussningsprogram inom Kriminalvården. I Brås uppdrag ingår att redovisa hur och i vilken omfattning försöksverksamheten har bedrivits. Brå ska även redovisa om och i sådana fall på vilka sätt förutsättningarna för samverkan på individnivå har förändrats, samt vilka skillnader i förhållande till ordinarie strukturer som bedöms utgöra nyckelfaktorer i detta sammanhang. Av redovisningen ska framgå berörda aktörers erfarenheter av verksamheten och vilka förutsättningar det finns för att fortsätta bedriva verksamheten nationellt. I den mån det är möjligt ska Brå även göra en bedömning av om verksamheten skapat bättre förutsättningar för att minska återfall i brott samt om den kan förväntas bidra till ett förbättrat utslussningsarbete, särskilt med avseende på de särskilda utslussningsåtgärderna. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2020 (Ju2019/01031/KRIM).

Strategiska brott – Brå ska uppdatera kunskapen om vilka brottstyper bland unga i åldern 15–20 år som starkast indikerar en fortsatt brottslighet, så kallade strategiska brott. Brå ska även göra en kunskapssammanställning utifrån befintlig forskning av vilka faktorer som ökar möjligheterna för individer att lämna kriminella sammanhang, med särskilt fokus på unga personer. Utifrån resultaten ska Brå också ge förslag på brotts- och återfallsförebyggande åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 27 februari 2021 (Ju2019/03969/KRIM).

Islamofobiska hatbrott – Brå ska göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Brå ska i studien belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021 (A2019/01891/MRB).

Narkotikamarknader – Brå ska studera narkotikamarknader i Sverige, inbegripet illegal handel med narkotikaklassade läkemedel. Studien ska omfatta den öppna gatuförsäljningen och handeln över internet, och i den mån det är möjligt även belysa andra typer av narkotikamarknader. I uppdraget ingår att exempelvis belysa marknadernas organisation och aktörer samt hur distributionen och försäljningen äger rum. Studien ska också belysa kopplingar mellan narkotikamarknaderna och annan brottslighet i kriminella miljöer. Brå ska redovisa hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder skulle kunna stärkas för att minska tillgången till narkotika. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2021 (Ju2019/04064/KRIM).

Stöd och samordning för brottsförebyggande arbete – Brå har i uppdrag att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete. Brå ska inrätta en nätverksstruktur för nationella aktörer för att bidra till ökad samverkan på det brottsförebyggande området, utveckla konkret stöd till brottsförebyggande aktörer, ta fram och sprida utbildning om brottsförebyggande arbete, stödja länsstyrelserna i arbetet med att stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete samt årligen ta fram en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits och utvecklats (Ju2017/01526/KRIM).

ANDT-strategin – Brå har i uppdrag att medverka i den nationella samordningen inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) samt i uppföljningen av ANDT-strategin. Myndigheten ska årligen lämna en redovisning till Folkhälsomyndigheten om sin verksamhet inom de insatsområden som ligger inom myndighetens ansvar samt en bedömning av verksamhetens resultat (S2016/01028/FST).

Praktik för nyanlända arbetssökande – Brå har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Brå ska senast den 1 april 2020 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (Fi2018/01701/ESA).

Praktik för personer med funktionsnedsättning – Brå har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik. Brå ska senast den 1 april 2020 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:7

Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet166 347
ap.1Brottsförebyggande rådet (ram)131 347
ap.2Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism (ram)35 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Brottsförebyggande rådet

Anslaget får användas för Brottsförebyggande rådets förvaltningsutgifter.

ap.2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

Anslaget får användas för utgifter för verksamheten vid ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (Ramanslag)

Disponeras av Brottsförebyggande rådet32 157
ap.1Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (ram)32 157
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län25 000
ap.2Regional samordning av brottsförebyggande arbete (ram)25 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

1. Medel under anslagsposten ska användas för att utveckla lokalt brottsförebyggande arbete genom att:

- utveckla, samla och sprida kunskap om brottsförebyggande arbete,  

- stimulera, analysera och utvärdera brottsförebyggande insatser som bedöms vara särskilt intressanta, samt

- bidra till att behovet av utbildning om kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete tillgodoses.

Anslaget får även användas för Brå:s personalkostnader och övriga kostnader kopplade till sådan verksamhet.

2. Högst 10 000 000 kronor får användas i enlighet med förordningen om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. 

ap.2 Regional samordning av brottsförebyggande arbete

Medlen får användas för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av regional samordning i enlighet med förordningen (2016:1258) om regional samordning av brottsförebyggande arbete.

Av dessa medel får högst 2 333 000 kronor vardera fördelas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län samt 1 000 000 kronor vardera till övriga länsstyrelser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:7 Brottsförebyggande rådet
ap.13 9403 %0
ap.21 0503 %0
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2513 863
2020-02-2513 863
2020-03-2513 863
2020-04-2513 863
2020-05-2513 863
2020-06-2513 863
2020-07-2513 863
2020-08-2513 863
2020-09-2513 863
2020-10-2513 863
2020-11-2513 863
2020-12-2513 854
Summa166 347
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsförebyggande rådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Brottsförebyggande rådet
1:7 ap.2Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Brå får ta emot och disponera medel från statliga, utländska och internationella organ samt från organisationer och företag för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd ska Brå ensamt besluta om projektets mål, hur det ska genomföras och hur Brå ska redovisa projektet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Sara van der Meiden
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Justitieutskottet
Ekonomistyrningsverket
Jämställdhetsmyndigheten
Riksgäldskontoret