Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2020-08-20
N2020/02050/BI
N2020/01692/SSS (delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:22 Stöd vid korttidsarbete inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslaget 1:22 Stöd vid korttidsarbete (prop. 2019/20:132 utg.omr. 24, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:202, prop. 2019/20:166 utg.omr. 24, bet. 2019/20:FiU59, rskr. 2019/20:278, prop. 2019/20:99 utg.omr. 24, bet. 2019/20:FiU21 , rskr. 2019/20:340).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 3 april, den 16 april, den 30 april och den 4 juni 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:22

Stöd vid korttidsarbete (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket94 910 000
ap.1Stöd vid korttidsarbete (ram)94 910 000

Villkor för anslag 1:22

ap.1 Stöd vid korttidsarbete

Anslaget får användas för Tillväxtverkets utbetalningar av tidsbegränsat stöd till arbetsgivare i enlighet med bestämmelserna i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:22 Stöd vid korttidsarbete
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Luis Barturén
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, INRÅD, REV
Finansdepartementet, BA, ESA, SKA, SFÖ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet