Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2020-06-25
Ku2020/00925/KO
Ku2020/01508/LS
Ku2020/01524/KO
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Riksdagen har beslutat om ändring av anslaget 1:2 (prop. 2019/20:146 utg. omr.17, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:211).

Riksdagen har beslutat om ändring av anslaget 1:6 (prop.2019/20:187 utg. omr. 17, bet. 2019/20:FiU62, rskr. 2019/20:365).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla för anslagen 1:2 och 1:6.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens kulturråd.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Av redovisningen ska följande framgå

Kultur i hela landet

Statens kulturråd ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Publiceringsplan

Statens kulturråd ska till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2020 ange datum för planerade rapporter och publikationer i en publiceringsplan.

Kultursamverkansmodellens bidragsgivning

Statens kulturråd ska redovisa kultursamverkansmodellens bidragsgivning fördelat på de stödberättigade områdena. 

Bidragsgivning till civila samhällets aktörer

Statens kulturråd ska redovisa myndighetens bidragsgivning, i form av verksamhetsbidrag och andra bidrag, till det civila samhällets organisationer.

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för hur dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030

Medverkans- och utställningsersättning

Statens kulturråd ska, mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet), särskilt redovisa i vilken grad institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen tillämpar avtalet.

Kulturella och kreativa näringar

Statens kulturråd ska redovisa vilka insatser som myndigheten har genomfört inom kulturella och kreativa näringar nationellt och internationellt samt en bedömning av resultatet av dessa.

Samordning av uppgiftsinsamling rörande officiell statistik

Statens kulturråd ska redogöra för hur myndigheten samråder med Myndigheten för kulturanalys om möjligheten till samordning av uppgiftsinsamling i de delar som berörs av den officiella statistiken.

Jämställdhetsintegrering

Statens kulturråd ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

En sammanhållen landsbygdspolitik

Statens kulturråd ska redovisa hur myndigheten bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag N2018/04123/HL. 

Sponsringsintäkter

Statens kulturråd ska redovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

2

Organisationsstyrning

Nationellt kulturskolecentrum

Nationellt kulturskolecentrum är en del i Statens kulturråd och utgör ett särskilt center för kulturskolefrågor. Centret har i uppdrag att samordna och stödja den kommunala kulturskolan. I uppdraget ingår också att ansvara för statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov. Till centret ska en särskild referensgrupp kopplas. Statens kulturråd ska samverka med berörda aktörer i frågor som rör den kommunala kulturskolan. Statens kulturråd ska även i fråga om kulturskolecentrum inhämta kunskap och erfarenheter från Statens skolverk. 

3

Uppdrag

Prognoser 2020–2023

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

 • 10 februari,
 • 4 maj och
 • 23 oktober. 

Regeringskommittén för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

Statens kulturråd ska som kontaktpunkt för skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttningar i årsredovisningen redovisa resultatet av myndighetens arbete. 

Kreativa Europa 2014–2020

Statens kulturråd är svensk kontraktspart för media- och kulturprogrammet Kreativa Europa 2014–2020 och kontaktkontor för programmets kulturdel. I uppdraget ingår att i samverkan med berörda aktörer främja svenska ansökningar till programmet Kreativa Europa. En redovisning av strategiska insatser och uppnådda resultat ska framgå av årsredovisningen för 2020. Statens kulturråd ska senast den 31 maj 2021 till regeringen (Kulturdepartementet) lämna en slutredovisning för hela programperioden 2014–2020 avseende det svenska utfallet och Statens kulturråds insatser. Arbetet ska ske i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Statens kulturråd ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Statens kulturråd ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Statens kulturråd ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. Statens kulturråd ska även främja uppmärksamheten kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och regioner.

Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt intresse

Statens kulturråd ska initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Utgångspunkten för arbetet ska vara det handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan som myndigheten har tagit fram. Statens kulturråd ska vidare utvidga Bokstart till fler regioner och satsningen ska som tidigare vara kopplad till förskolan. 

Arrangörsledens förutsättningar

Statens kulturråd ska följa upp och kartlägga arrangörsledets förutsättningar inom samtliga konstarter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2021.

Analys av medel för förvärv av konst

Statens kulturråd ska göra en analys av de medel som under anslag 4:4 Bidrag till bild- och formområdet används för förvärv av konst. Analysen ska dels innehålla en beskrivning av hur medlen används samt beskriva behovet och effekterna av dessa medel. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 april 2020. 

Romsk inkludering

Statens kulturråd ska redovisa hur myndigheten, med utgångspunkt i sitt verksamhetsområde och erfarenheter från särskilda insatser och uppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering 2012–2032, har bidragit till att synliggöra, bevara och utveckla romsk kultur. 

Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014–2020

Statens kulturråd ska slutredovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 (N2014/2501/RT). Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheterna ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet och Kulturdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Statens kulturråd ska, utifrån sin uppgift att inom sitt verksamhetsområde, främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, integrera ett hbtq-perspektiv i den ordinarie verksamheten och vidta de insatser som myndigheten bedömer lämpliga. Dessa insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Socialstyrelsen och Statens skolverk . Under 2020 är MUCF sammankallande myndighet. Statens kulturråd ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. 

Konstnärernas villkor och de konstnärspolitiska perspektiven inom kultursamverkansmodellen

Statens kulturråd ska inom ramen för myndighetens uppföljningsansvar av kultursamverkansmodellen se över hur regionerna arbetar med frågan om konstnärernas villkor och de konstnärspolitiska perspektiven. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 december 2021.

Samverkan kring utveckling av kulturdatabasen

Statens kulturråd ska samverka med Myndigheten för kulturanalys i syfte att utveckla Kulturdatabasen till ett verktyg för samlad uppföljning av kultursamverkansmodellen och insamling av statistik inom kulturområdet. Statens kulturråd ska bistå med stöd i den del som rör myndighetens uppföljningsuppdrag.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Stärkt biblioteksverksamhet i hela landet 2018–2020

Regleringsbrev för 2018Statens kulturråd ska lämna en redovisning av satsningen till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2021.
Uppdrag att kartlägga behovet av och informera om högskoleutbildning av relevans för den kommunala kulturskolanU2018/00410/UH

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 30 december 2020 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet).

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.
Uppdrag om att främja utgivning av litteratur på nationella minoritersspråk 2017–2019Ku2017/02332/DISKRedovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till regeringen (Kulturdepartementet) den 1 mars 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd56 717
ap.1Statens kulturråd (ram)56 717

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens kulturråd

Anslaget får användas för Statens kulturråds förvaltningsutgifter. Högst 10 000 000 kronor ska användas för driften av ett särskilt center för kulturskolefrågor. 

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd857 805
ap.1Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur (ram)100 545
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)97 260
ap.9Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet (ram)225 000
ap.11Bidrag till kulturskolor (ram)100 000
ap.7Stöd med anledning av covid-19 (ram)335 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur

Bidrag ska lämnas enligt

 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska även användas till

 • centrala amatörkulturorganisationer och Skådebaneverksamhet,
 • Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • insatser som ökar tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning,  
 • centrumbildningar, bl.a. för arbetsförmedlande insatser,
 • aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden och som främst avser kulturlivets internationalisering ( högst 1 300 000 kronor),
 • Sveriges Radio AB,
  och European Union Youth Orchestra,
 • nationell samordnare av fristadssystemet,
 • nationell samordning av yrkesintegrationsprojektet Konsten att delta, och
 • samordning av det kulturpolitiska konventet Folk och kultur.

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader, dock högst 11 500 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

Av anslagsposten ska  41 597 000 kronor användas till Teateralliansen, 21 344 000 kronor till Dansalliansen och 34 319 000 kronor till Musikalliansen. Medlen ska i huvudsak användas för att öka antalet anställda men kan också användas för insatser för karriärväxling. . Anslagsposten tillförs medel i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna för dessa verksamheter med anledning av det nya coronaviruset.

ap.7 Stöd med anledning av covid-19

Anslagsposten ska användas för stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 2 000 000 kronor.

ap.9 Bidrag till biblioteksverksamhet i hela landet

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 5 000 000 kronor.

ap.11 Bidrag till kulturskolor

Anslagsposten ska användas för stöd enligt förordningen (2019:470) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 3 000 000 kronor.

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd176 465
ap.1Skapande skola (ram)176 465

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur enligt förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Ett ändamål med bidraget Skapande skola är enligt 2 § förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan att bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskola, förskoleklass och grundskola. Mot den bakgrunden bör Statens kulturråd, vid beslut om årliga bidrag, göra preliminära bedömningar av i vilken utsträckning projekten kan komma i fråga för stöd under kommande år.

Anslaget får användas för utgifter för statsbidrag till Skapande skola för barn i förskola, förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer.

Anslagsposten får även användas för statsbidrag till andra verksamheter som syftar till att stärka kultur i skolan. Bidrag ska då lämnas enligt förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten får vidare användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 5 300 000 kronor.

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 613 921
ap.1Bidrag till regional kulturverksamhet (ram)1 463 921
ap.3Stöd med anledning av Covid-19 (ram)150 000
Disponeras av Kungl. biblioteket52 206
ap.2Samordning inom biblioteksväsendet (ram)52 206
Disponeras av Kammarkollegiet1 334
ap.6Filmkulturell verksamhet (ram)1 334
Disponeras av Tillväxtverket672
ap.4Konsulentverksamhet hemslöjd (ram)672
Disponeras av Riksarkivet472
ap.5Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)472

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

 Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Villkor för verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande aktörer: Folkoperan AB, Stockholms Stadsteater AB för teater-, dans- och musikverksamhet, Oktoberteatern, Regionbibliotek Stockholm, Cirkus Cirkör AB, Region Stockholm för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamhet samt Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum och Grafikens hus, och
 • särskilda utvecklingsbidrag som Region Stockholm och de institutioner som namnges under denna anslagspost är berättigade att ansöka om.

Villkor för verksamheter inom och utanför kultursamverkansmodellen

Statens kulturråd ska inom ramen för utvecklingsbidragen bland annat prioritera dans, insatser för att stärka arrangörer samt länsövergripande samverkan.

Statens kulturråd ska i sin bedömning och uppföljning av de regionala kulturplanerna särskilt uppmärksamma regionernas arbete för att främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv. Även vid bidragsgivning till verksamheter i Region Stockholm ska dessa frågor uppmärksammas.

Statens kulturråd ska främja myndighetens och berörda aktörers samrådsprocesser med det civila samhället och de professionella kulturskaparna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Minst
2 000 000 kronor ska avsättas för bidrag till det civila samhällets och de professionella kulturskaparnas medverkan i arbetet med att ta fram och genomföra regionala kulturplaner. Myndigheten ska även förtydliga statens strategiska roll och uppgifter utifrån hittills vunna erfarenheter.

Av anslagsposten får högst 50 000 000 kronor användas för en förstärkning av scenkonsten, som syftar till ett fortsatt brett utbud av musik av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Under perioden 2017–2020 får medel, utöver verksamhet inom kultursamverkansmodellen samt verksamheter i Region Stockholm, även utbetalas till Berwaldhallen och Stockholms konserthusstiftelse inom ramen för denna satsning.

Anslagsposten får även användas för insatser för att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov.

Anslagsposten får även användas för Statens kulturråds arbete med bedömning, uppföljning och främjande inom ramen för kultursamverkansmodellen, dock högst 3 000 000 kronor.

ap.2 Samordning inom biblioteksväsendet

Anslagsposten ska användas för att utöva nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet i enlighet med 3 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket.

I ansvaret ingår bl.a. att fördela bidrag till vissa delar av biblioteks- områdets nationella struktur. Stöd kan också lämnas till vissa utvecklingsinsatser. I ansvaret ingår även bl.a. att fördela bidrag till depåbibliotek och Internationella biblioteket.

Av anslagsposten får högst 25 000 000 kronor användas för uppdraget om digitalt kompetenslyft i enlighet med regeringsbeslut (Ku2016/02084/KO).

ap.3 Stöd med anledning av Covid-19

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning till regional kulturverksamhet, i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna för dessa verksamheter med anledning av det nya coronaviruset.

Anslagsposten får även användas för Statens kulturråds arbete med bedömning och uppföljning av medelsfördelningen, dock högst 1 000 000 kronor.

Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Villkor för verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen

Anslagsposten kan användas för bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande aktörer: Folkoperan AB, Stockholms Stadsteater AB för teater-, dans- och musikverksamhet, Oktoberteatern, Regionbibliotek Stockholm, Cirkus Cirkör AB, Region Stockholm för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamhet samt Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum och Grafikens hus

ap.4 Konsulentverksamhet hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i Region Stockholm. Statsbidraget lämnas till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 procent.

ap.5 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslaget ska användas till Föreningsarkiven i Region Stockholm, enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Anslaget får även användas för bidragsgivning till enskilda regionala arkiv.

ap.6 Filmkulturell verksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter rekvisition.

Anslagsposten ska användas till Film Stockholm enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd213 614
ap.1Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)213 614

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt

 • förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska dessutom användas för vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse:   

Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern och Strindbergs Intima Teater.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst 
4 800 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd180 735
ap.1Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande (ram)180 735

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande

Anslagsposten ska användas enligt 

 • förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser,  
 • förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
 • förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet, och
 • förordningen (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek.

Anslagsposten får även användas till distributionskostnader för litteraturstödda böcker, bidrag till litteraturstödda böcker, till insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter samt för att främja svensk litteratur i utlandet. 

Anslagsposten får även användas för kostnader i samband med myndighetens insatser för att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Anslagsposten får belastas med minst 25 000 000 kronor för detta ändamål, varav 10 000 000 ska användas för en förstärkning av Bokstart.

Anslagsposten får belastas med högst 10 000 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten. 

Ett exemplar av tidskrift som tilldelas bidrag enligt förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser ska överlämnas till regeringen (Kulturdepartementet).

4:4

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd40 069
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)40 069

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag enligt

 • förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder, 
 • förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet,
 • förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverks-
  kooperativ, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål. 

Anslagsposten ska även användas för bidrag till

 • förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker samt till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • bidrag till Akademien för de fria konsterna,
 • bidrag till Carl Eldhs ateljémuseum med minst 500 000 kronor och
 • projekt inom bild- och formområdet med särskilt beaktande av de nationella kulturpolitiska målen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.11 7013 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.13 016Inget0
ap.22 468Inget0
ap.70Inget0
ap.96 750Inget0
ap.113 000Inget0
1:3 Skapande skola
ap.15 293Inget0
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.143 917Inget0
ap.21 566Inget0
ap.30Inget0
ap.420Inget0
ap.514Inget0
ap.640Inget0
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.16 408Inget0
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.10Inget0
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.11 202Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.125 00025 000

2021
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.130 00015 00015 000
2022
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1167 000137 00030 000
2022
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.140 00035 0005 000
2022
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.114 00014 000

2021
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-254 726
2020-02-254 726
2020-03-254 726
2020-04-254 726
2020-05-254 726
2020-06-254 726
2020-07-254 726
2020-08-254 726
2020-09-254 726
2020-10-254 726
2020-11-254 726
2020-12-254 731
Summa56 717
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsfinansierad verksamhet
Övrigt001 0001 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Karin von Hedenberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Kungl. biblioteket
Konstnärsnämnden
Myndigheten för kulturanalys
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Dansalliansen
Musikalliansen
Sveriges kommuner och regioner
Teateralliansen

Senast uppdaterad: