Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2020-06-25
A2020/01464/ARM
A2020/01400/SV (delvis)
Arbetsdomstolen
Box 2018
103 11 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsdomstolen
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 14, bet. 2019/20:AU2, rskr. 2019/20:127, prop. 2019/20:99 utg.omr. 14, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Arbetsdomstolen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prövning av arbetstvister

Arbetsdomstolen ska rapportera följande:

- Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.

- Totala antalet balanserade mål och antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål.

- Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål.

- Hur inkomna mål fördelar sig på de mer vanligt förekommande typerna av tvister.

Digitalisering

Arbetsdomstolen ska rapportera hur domstolen säkerställer att verksamheten är effektiv i förhållande till de möjligheter digitaliseringen erbjuder. Särskild vikt ska läggas vid extern effektivitet, ur ett medborgar- och samhällsperspektiv.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Arbetsdomstolen ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 10 februari
  • 27 juli och
  • 23 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:2

Arbetsdomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsdomstolen32 740
ap.1Förvaltningskostnader (ram)32 740

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:2 Arbetsdomstolen
ap.11 0273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 200
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-252 853
2020-02-252 853
2020-03-252 853
2020-04-252 853
2020-05-252 853
2020-06-252 853
2020-07-252 603
2020-08-252 603
2020-09-252 603
2020-10-252 603
2020-11-252 603
2020-12-252 607
Summa32 740
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsdomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Olof Widgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)