Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 2

2020-06-25
Fi2020/02902/RS (delvis)
länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna
4 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1, bet. 2019/20:KU1, rskr. 2019/20:83, prop. 2019/20:181 utg.omr. 1, bet. 2019/20:Fu61, rskr. 2019/20:).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla för länsstyrelserna. Ändringen innebär att en ny anslagspost förs upp med anledning av riksdagens beslut om propositionen Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Länsstyrelserna bedriver verksamhet inom ett stort antal utgiftsområden. I detta regleringsbrev behandlas i huvudsak anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Anslaget beräknas finansiera cirka hälften av länsstyrelsernas verksamhet. Övrig finansiering sker från andra anslag och inomstatliga bidrag.

När återrapporteringskrav och uppdrag ges till samtliga länsstyrelser anges "länsstyrelserna". I annat fall anges det särskilt vilken eller vilka länsstyrelser som avses. Redovisning ska ske i årsredovisningen om inte annat anges. 

Pågående uppdrag redovisas i bilaga 2.

1

Mål och återrapporteringskrav

A. Nationella mål

1. Länsstyrelserna ska med utgångspunkt inom respektive myndighets ansvarsområde redovisa hur de har utvecklat sitt arbete med att bidra till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. 

2. Länsstyrelserna ska redovisa arbetet med förorenade områden som är lämpliga att sanera för byggande av bostäder, i enlighet med förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande. Av redovisningen ska framgå hur länsstyrelserna har arbetat med att ge stöd och information till kommunerna och andra aktörer om möjligheterna till bidrag. Redovisningen ska även innehålla en uppskattning av när områden är aktuella för bidrag. 

3. Länsstyrelser som får bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för arbete med åtgärdssamordning mot övergödning ska stödja kommuner och lokala aktörer som vidtar åtgärder för att förbättra det lokala åtgärdsarbetet i relevanta avrinningsområden. Länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska uppdatera geografiska dataunderlag, inklusive erosionskartor, och öka tillgängligheten till dessa underlag för kommuner och lokala aktörer. Berörda länsstyrelser ska redovisa hur detta arbete har bedrivits och vilka effekter arbetet har fått.

4. Länsstyrelserna ska redovisa arbetet med att förebygga introduktion och spridning av invasiva främmande arter, och i vilken utsträckning som arbetet med att vidta åtgärder har överlåtits till de kommuner som har efterfrågat detta. 

5. Länsstyrelserna ska redovisa arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur för att stärka de ekologiska sambanden i landskapet mellan skyddade och på andra sätt bevarade områden och biotoper, samt bedöma planernas effekter av arbetet. Vidare ska länsstyrelserna redovisa konsekvenserna för och hur hänsyn tas till äganderätt och markvärden.

6. Länsstyrelserna ska göra en översyn av bevarandeplanerna för de Natura 2000-områden som berörs av den nationella plan för omprövning av vattenkraft som ska finnas enligt 11 kap. 28 § miljöbalken. Inom ramen för översynen ska bevarandeplanerna vid behov utvecklas och förtydligas avseende vilka förutsättningar och åtgärder som behövs för att uppnå bevarandemålen. Vid översynen ska tillgänglig vägledning från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten beaktas. Översynen ska vara genomförd i god tid innan de prövningar som avses i 11 kap. 27 § miljöbalken påbörjas för respektive huvudavrinningsområde. Berörda länsstyrelser ska redovisa de översyner som genomförts och vilka Natura 2000-områden som de omfattat. 

7. Länsstyrelserna ska verka för att den nationella planen för vattenkraften genomförs i sin helhet när den har antagits. Länsstyrelserna ska redovisa hur de arbetar med att genomföra den nationella planen för omprövning av vattenkraft som ska finnas enligt 11 kap. 28 § miljöbalken, samt vilka undantag som beslutats och vilka vatten som förklarats som kraftigt modifierade för de vattenförekomster där det finns verksamheter som omfattas av den nationella planen.

8. Följande målsättningar ska vara vägledande för länsstyrelsernas hantering av EU-stöd: minska kostnaden per stödkrona för förvaltning och kontroll av EU-fonder, effektivisera, förenkla och underlätta för företag och myndigheter, så tidiga utbetalningar som möjligt samt minskad andel fel i stödhanteringen. Vid genomförandet av Landsbygdsprogramet för Sverige 2014–2020 och Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 (prop. 2014/15:1 utg. omr. 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88) ska länsstyrelserna redovisa genomförandet av programmen samt handläggningstider och måluppfyllnad utifrån målen inom styrnings- och uppföljningssystemet SUSS-LB för projekt- och företagsstöd respektive systemet SUSS-JBR för jordbrukarstöd.

9. Länsstyrelserna ska bistå Regeringskansliet och Jordbruksverket i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för 2021–2027 och framtagandet av en nationell strategisk plan för denna. 

10. Länsstyrelserna ska redogöra för och bedöma hur de inom respektive myndighets ansvarsområde har bidragit till målen för den nationella livsmedelsstrategin (prop. 2016/17:104, bet. 2016/17:MJU23, rskr. 2016/17:338). Redovisningen ska baseras på indikatorer som väljs av länsstyrelserna. 

11. Länsstyrelserna ska redovisa hur de inom respektive myndighets ansvarsområde har bidragit till det övergripande målet och de tre delmålen för en sammanhållen landsbygdspolitik (prop. 2017/18:179, bet. 2017/18:NU19, rskr. 2017/18:359 och 2017/18:360).

12. Länsstyrelserna ska redovisa hur de inom respektive myndighets ansvarsområden har bidragit till de nationella målen för kulturmiljöarbetet (prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273) respektive målet för arkitektur-, form-, och designpolitiken (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316), samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns för arbetet. 

13. Länsstyrelserna ska med utgångspunkt i uppdraget om länsstrategier för jämställdhetsintegrering (S2016/07873/JÄM) redovisa hur de arbetar med genomförandet av dessa. Redovisningen ska omfatta beskrivningar av förankringsarbetet såväl internt som regionalt, och en analys av hur strategierna bidrar till länsstyrelsernas arbete med andra strategier, uppgifter och uppdrag som har bäring på de jämställdhetspolitiska målen. Länsstyrelserna ska också göra en bedömning av hur arbetet med strategierna främjar jämställdhetsintegrering i länet och bidrar till att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen på länsnivå.

14. Länsstyrelserna ska redovisa hur Sveriges rättsliga åtaganden om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering belysts, analyserats och beaktas inom respektive myndighets ansvarsområden. Länsstyrelserna ska även redovisa samarbetet med andra myndigheter och vilka åtgärder som vidtagits för att stödja kommunerna i dessa frågor. Varje länsstyrelse ska även särskilt redovisa de åtgärder som vidtagits för att utveckla länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter.

B. Sektorsövergripande och samordnande

1. Länsstyrelserna ska redovisa hur de har samordnat och lett det regionala arbetet avseende naturvård, biologisk mångfald, friluftsliv, åtgärdsprogrammen för hotade arter, artbevarande, tätortsnära natur, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning.

2. Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län ska redovisa dels egna insatser för att stärka Barentssamarbetet, dels länsstyrelsernas insatser för att stödja andra aktörers deltagande i samarbetet. Därutöver ska Länsstyrelsen i Västerbottens län redovisa genomförandet av det regionala ordförandeskapet i Barentsrådet 2019–2021. Utgifter och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning, större projekt och seminarier.

C. Främjande av länets utveckling

1. Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt regionala tillväxtarbete och genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen 2014–2020 och territoriellt samarbete, redovisa inom vilka områden samverkan av insatser, inklusive samverkan över länsgränser, har skett under året med regionerna och Gotlands kommun. Länsstyrelserna ska också redovisa vilka resultat denna samverkan har medfört eller förväntas medföra.

2. Länsstyrelserna ska redovisa hur myndighetens tilldelning av medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt har bidragit till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin, det regionala strukturfondsprogrammet och de territoriella samarbetsprogrammen. Av redovisningen ska framgå hur hänsyn tagits till de förutsättningar som råder i olika delar av länet och hur det har påverkat fördelningen av medel inom länet.

3. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska redovisa hur myndigheten har bidragit till att effektivisera arbetet med omarrondering i Dalarnas län. Länsstyrelsen ska ha en dialog med markägare samt samverka med Lantmäteriet och Skogsstyrelsen vid genomförandet.

4. Länsstyrelserna ska fortsätta sitt förenklingsarbete och genomföra åtgärder, främst kopplade till service, bemötande och tillståndsgivning, som underlättar för företagen att följa gällande regler. Länsstyrelserna ska därtill, inom sina verksamhetsområden, bidra till att det blir enklare att starta och driva företag samt underlätta för företagen att göra rätt. 

D. Tillsyn

1. Länsstyrelserna ska påbörja ett utvecklingsarbete för att ta fram gemensamma arbetsmetoder avseende sin tillsynsverksamhet. Utvecklingsarbetet ska leda till en mer effektiv och rättssäker tillsyn. Arbetet ska samordnas av Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Regeringskansliet (Finansdepartementet) ska hållas informerat om arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 juni 2021. 

2. Länsstyrelserna ska göra en bedömning av respektive myndighets måluppfyllelse för relevanta operativa mål i Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan. Redovisningen ska inkludera en kortfattad analys av orsakerna till eventuell utebliven måluppfyllelse och de operativa förutsättningarna att bedriva verksamheten. Länsstyrelserna ska även redovisa arbetet med revisioner av kommunernas livsmedelskontroll.

3. Länsstyrelserna ska redovisa det arbete som genomförs för att säkerställa att kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel är likvärdig och riskbaserad på nationell nivå. Redovisningen ska omfatta vilka effekter som arbetet hittills har medfört. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

4. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Norrbottens, Stockholms, Skånes och Västra Götalands län ska redovisa hur den operativa tillsynen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (1013/2006) om transport av avfall har bedrivits, hur tillgängligheten har ökat och vilka insatser som genomförts i detta syfte. 

5. Länsstyrelserna ska, utifrån sitt tillsynsansvar avseende kommunal kontroll samt handläggningen av vissa ärendetyper och myndighetsområden kopplade till bl.a. alkohollagstiftningen och livsmedelskontrollen, verka för ett minskat och förenklat uppgiftslämnande i enlighet med förordningen (2018:1264) om digitalt inhämtande av uppgifter från företag. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2021.

6. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska redovisa hanteringen av markärenden ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Redovisningen ska avse handläggningen av upplåtelse- och friköpsärenden, inklusive uppgifter om antalet ärenden. 

7. Länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska, i samråd med Sametinget och samebyarna i respektive län, arbeta med förvaltningsverktyget för rovdjur inom renskötselområdet, i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och en gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Berörda länsstyrelser ska redovisa hur arbetet med förvaltningsverktyget fortskrider och redovisa skadenivån för respektive sameby. 

8. Berörda länsstyrelser ska redovisa sitt arbete med en långsiktigt hållbar rennäring enligt rennäringslagen (1971:437) utifrån betesresurser och renantal samt uppföljningen av den gränsöverskridande renskötseln.  

9. Länsstyrelserna ska redovisa uppgifter om det stöd som enligt 11 § viltskadeförordningen (2001:724), lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler lämnats för ersättning för skada på fisk och fiskeredskap av respektive länsstyrelse till Havs- och vattenmyndigheten. 

10. Länsstyrelserna ska redovisa uppgifter om det stöd som lämnats för att förebygga skada av vilt och som ersättning för skada av vilt på annat än renar, fisk och fiskeredskap. Uppgifterna ska lämnas till Naturvårdsverket för denna myndighets årliga rapportering av statligt stöd till Europeiska kommissionen enligt lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Vidare ska länsstyrelserna redovisa sin uppföljning av det stöd som lämnas av länsstyrelserna enligt förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador.

3

Uppdrag

A. Nationella mål

1. Länsstyrelserna ska mot bakgrund av de energi- och klimatpolitiska målen (prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320 och prop. 2017/18:228, bet. 2017/18:NU22, rskr. 2017/18:411) samordna och leda det regionala arbetet inom relevanta ansvarsområden. I uppdraget ingår att:

– genomföra de regionala energi- och klimatstrategierna,

– främja fossilfria transporter för personer och gods samt genomföra de regionala planerna för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel,

– verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och synergieffekter mellan olika åtgärder, samt

– verka för att öka andelen förnybar energi i länet, särskilt avseende insatser för att uppnå planmässiga förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft.

Länsstyrelserna ska vidare bedöma hur vidtagna åtgärder har påverkat utsläppen av växthusgaser, energieffektivisering och andelen förnybar energi i länet. Länsstyrelserna ska mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts utveckla och effektivisera myndigheternas arbete med Klimatklivet och klimatinvesteringar. Uppdraget ska genomföras i dialog med Energimyndigheten och Trafikverket samt regionala och lokala aktörer.

Länsstyrelserna ska redovisa sitt arbete till Länsstyrelsen i Dalarnas län senast den 31 januari 2021. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska samlat redovisa länsstyrelsernas arbete med klimatinvesteringar och möjliga synergieffekter samt hur länsstyrelserna har utvecklat och effektiviserat myndigheternas arbete med Klimatklivet till Naturvårdsverket, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 22 februari 2021. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska samlat redovisa länsstyrelsernas arbete i övriga frågor, inklusive en bedömning av arbetet i respektive länsstyrelse, till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2021.

2. Länsstyrelserna ska fortsatt arbeta för att stärka integreringen av nationella klimat- och energimål inom samtliga relevanta ansvarsområden, funktioner och styrdokument. Länsstyrelserna ska redovisa sitt arbete till Länsstyrelsen i Dalarnas län senast den 31 januari 2021. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska redovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartementet med kopia till Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2021.

3. Länsstyrelserna ska redovisa resultaten och effekterna av sitt arbete med att skydda dricksvatten, inklusive skydd av vatten som utnyttjas eller som kan komma att utnyttjas som vattentäkt enligt 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken. Av redovisningen ska även framgå vilka resultat och effekter som förstärkningen av länsstyrelsernas anslag för detta ändamål har lett till. Länsstyrelsen i Kalmar län ska samlat redovisa uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 mars 2021.

4. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder för havs- och vattenmiljön som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts. Av redovisningen ska framgå hur medel från anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård har använts, inklusive hur medlen som avsatts för genomförandet av de nya bestämmelserna i 11 kap. 27–28 § miljöbalken om att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor har använts och hur arbetet har bedrivits. Länsstyrelsen i Västernorrlands län ska samlat redovisa uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2021.

5. Länsstyrelserna ska arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker, bl.a inom ramen för förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Markägarnas kunskap om bidraget och möjligheten till samarbete med myndigheter bör förstärkas. Länsstyrelsen i Gotlands län ska sammanställa hur arbetet har bedrivits och vilka effekter det har fått och redovisa detta till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 februari 2021.

6. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län ska redovisa uppdraget om skydd av tätortsnära natur (Fi2016/02461/RS) till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 september 2020.

7. Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken i samverkan med Skogsstyrelsen, kommunerna och andra berörda aktörer. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som har genomförts för att stärka arbetet med tätortsnära natur och för att målen för frilutftspolitken ska få ett ökat genomslag (skr. 2012/13:51, bet. 2012/13:KrU4, rskr. 2012/13:278). Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2021. Redovisningen ska utformas efter hörande av Naturvårdsverket.

8. Länsstyrelserna ska redovisa vilka resultat som har uppnåtts avseende arbetet med skydd, skötsel, förvaltning och tillgängliggörande av värdefulla naturområden, artbevarande, åtgärdsprogram för hotade arter, artskydd, lokala naturvårdsprojekt samt vilt- och rovdjursförvaltning. Länsstyrelserna ska minska länsstyrelsernas ärendebalanser vad avser beslut om skydd av värdefulla naturområden. I skyddsarbetet ska länsstyrelserna prioritera skogar och marina områden. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2021. Redovisningen ska utformas efter hörande av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

9. Länsstyrelserna ska registrera uppgifter om kommunernas och länsstyrelsernas samtliga beslut om upphävande av och dispens från strandskyddet samt tillsynsbeslut i strandskyddsärenden. Uppgifterna ska sammanställas i statistik som bl.a. visar hur många beslut som har fattats under året, fördelat på kommuner, samt skälen för och ändamålen med varje beslut. Länsstyrelserna ska även registrera uppgifter om sådana kommunala beslut som en länsstyrelse har beslutat att överpröva enligt 19 kap. 3 b § miljöbalken eller som har överklagats. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2021. Redovisningen ska utformas efter hörande av Naturvårdsverket.

10. Länsstyrelserna ska redovisa sina kostnader för hantering av EU-stöden för lantbruk och landsbygd samt havs- och fiskeriprogrammet och antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Uppdraget ska redovisas till Statens jordbruksverk, med kopia till regeringen (Näringsdepartementet), senast den 1 februari 2020. Redovisningen ska utformas efter hörande av Statens jordbruksverk.

11. Länsstyrelserna ska arbeta för att stärka förutsättningar för vilda pollinatörer i landskapet, bl.a. inom ramen för förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2021.

B. Samordnande och sektorsövergripande

1. Länsstyrelserna ska med utgångspunkt i redovisningen i rapporten Kartläggning av statlig närvaro och service i länen (Fi2019/02222/SFÖ) och sådana beslut om lokalisering som avses i förordningen (2019:202) om statliga myndigheters lokalisering, vidareutveckla myndighetssamverkan och redovisa statlig närvaro samt service i länen. Befintlig statistik ska användas. Uppdraget ska genomföras som ett led i arbetet med att stärka länsstyrelsernas utrednings- och analyskompetens och ska beakta länsstyrelsernas utvecklingsprojekt avseende mer systematisk användning och analys av data och statistik. Regeringskansliet (Finansdepartementet) ska hållas informerat om arbetet. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län, som samlat ska redovisa det till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2020.

2. För överklagade kommunala beslut om lov (bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked) ska följande inriktningsmål gälla:

– 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 105 dagar och 90 procent inom 150 dagar. Handläggningen av överklagade bygglov för bostäder ska särskilt prioriteras, dock inte bygglov för fritidshus.

– Av de ärenden som avser bostäder ska 75 procent vara avgjorda inom 80 dagar och 90 procent inom 120 dagar.

Uppdraget ska redovisas till Boverket, med kopia till regeringen (Finansdepartementet), senast den 26 februari 2021.

3. Länsstyrelserna ska stödja kommunerna i deras arbete med att motverka vräkningar av barnfamiljer. Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget inom ramen för den rapport som lämnas enligt förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Rapporten ska lämnas till Boverket, med kopia till regeringen (Finansdepartementet), senast den 15 juni 2021.

4. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska göra en samlad redovisning av utvecklingen av handläggningstiderna för ärendetyperna förprövning av djurstallar, samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och miljöprövningsdelegationernas prövning av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken samt anmälan om ändring av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

5. Länsstyrelsen i Hallands län ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

6. Länsstyrelserna ska genom regional samordning samverka med Riksantikvarieämbetet och övriga berörda statliga myndigheter för att främja att de kulturmiljöstrategier, som tagits fram i enlighet med regeringens beslut om vägledande strategier för kulturmiljöfrågor (Ku2017/01563/KL), kan implementeras i det regionala arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den  30 juni 2021. Av redovisningen ska framgå vilka initiativ som tagits, resultat och erfarenheter av dem samt eventuella utvecklingsbehov.

7. Länsstyrelserna ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden: planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster, stärkta arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap, planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats samt ett utvecklat samarbete med näringslivet. Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut om planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

8. Länsstyrelserna ska i enlighet med förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap årligen till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rapportera om vissa beredskapsförberedelser och redovisa sin bedömning av effekten av dessa. Länsstyrelserna ska även redovisa hur arbetet med att utveckla skyddet mot olyckor regionalt och lokalt fortskrider samt vilka resultat som har uppnåtts. Redovisningen ska innehålla en övergripande bedömning av förmågan till effektiva räddningsinsatser i länet. Länsstyrelserna ska därutöver redovisa en bedömning av kommunernas och regionernas arbete med civilt försvar enligt 3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Redovisningen ska lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med kopia till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2020.

9. Länsstyrelserna ska redovisa vidtagna åtgärder för att stödja kommunerna med att påbörja beredskapsplaneringen för det civila försvaret. Redovisningen ska utgöra en del av den redovisning som länsstyrelserna ska lämna i enlighet med regeringens beslut om planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK). En kopia av redovisningen ska skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

10. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att minska spridning av granbarkborrar från skyddade områden i de av utbrott drabbade länen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den  1 december 2020.

11. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor i enlighet med tidigare regeringsbeslut (A2019/01278/JÄM). Stöd i form av rådgivning ska även ges till civilsamhället och olika organisationes arbete med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas samlat, med en redogörelse för resultaten av varje kvarstående deluppdrag, till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 26 mars 2021.

12. Länsstyrelserna har i uppdrag att 2018– 2021 stödja berörda aktörer i att utveckla föräldraskapsstödet (Fi2018/03219/SFÖ m.fl). Uppdraget utvidgas genom att länsstyrelserna ska stödja genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd (S2018/04678/FST). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) i enlighet med det ursprungliga uppdraget.

13. Länsstyrelserna ska samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barns rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa den praktiska tillämpningen av barns rättigheter i kommuner och regioner, i enlighet med tidigare regeringsbeslut (A2019/01274/MRB). Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Uppdraget förlängs och ska slutredovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den   1 juli 2021. En delredovisning av uppdraget ska i enlighet med ovan nämnda regeringsbeslut ske den 1 mars 2020.

14. Länsstyrelserna ska stödja kommuner och regioner när det gäller deras utökade ansvar för missbruk av spel om pengar enligt de ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som trädde i kraft den 1 januari 2018. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartement) senast den 31 mars 2021.

15. Länsstyrelserna ska ansvara för regionala kompetensutvecklingsinsatser i frågor som rör utsatta EU/EES-medborgare, riktade mot myndigheter, kommuner och de av det civila samhällets organisationer som möter målgruppen. Kompetensutvecklingsinsatserna ska utgå från regionala behov och baseras på kunskapsstöd från statliga myndigheter samt den kunskap och information som sammanställts av den nationella samordningen vid Länsstyrelsen i Stockholms län 2016–2019 (S2016/02758/FST). Länsstyrelserna ska samverka vid genomförandet av uppdraget. Länsstyrelsen i Stockholms län ska ansvara för samordningen av länsstyrelserna och lämna en samlad redovisning av uppdraget till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2021. 

16. Länsstyrelserna ska sammanställa lägesbilder om mottagandet av nyanlända och asylsökande i respektive läns kommuner avseende boende och verksamheter inom socialtjänsten, skola och utbildning. Länsstyrelsen i Kalmar län ska lämna en redovisning för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse, till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet), senast den 1 mars 2021.

17. Länsstyrelserna ska delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag om anvisningsmodell för ensamkommande barn samt anvisning av nyanlända till kommuner. Länsstyrelserna ska bistå Migrationsverket i arbetet med att analysera och vid behov justera viktningen av, och vad som ska ligga till grund för bedömningen av, de kriterier som ska beaktas vid fördelningen av ensamkommande barn respektive nyanlända, samt lämna synpunkter på de förslag som tas fram. Länsstyrelserna ska också föra en dialog med kommunerna och möjliggöra en omfördelning av anvisningsandelar för ensamkommande barn innan de fastställs av Migrationsverket.

18. Länsstyrelsen i Kalmar län ska samordna resultatredovisningen av kommunernas beredskap och mottagningskapacitet för mottagandet av vissa nyanlända invandrare och lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Redovisningen ska innehålla en bedömning av förutsättningarna i länen att anpassa beredskap och kapacitet till förändringar i det totala mottagandet och i sammansättningen av gruppen som tas emot, samt en bedömning av framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att säkerställa långsiktig hållbarhet och kvalitet i mottagandet. En bedömning ska göras av resultaten av de egna insatserna. Arbetet ska samordnas med länsstyrelsernas verksamhet avseende hållbar samhällsplanering och boende samt länsstyrelsernas uppgift att verka för att behovet av bostäder tillgodoses. Jämställdhetsaspekter ska beaktas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2021. Redovisningen ska samordnas med redovisningen av uppdrag 19.

19. Länsstyrelsen i Kalmar län ska samordna resultatredovisningen när det gäller kommunernas beredskap och kapacitet för mottagande av ensamkommande barn och unga samt lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Redovisningen ska innehålla en bedömning av förutsättningarna i länen att anpassa verksamhet, boende och stöd i mottagandet utifrån gruppens ålders- och könssammansättning eller särskilda behov, samt en bedömning av framgångsfaktorer och utvecklingsområden för att nå en långsiktig hållbarhet och kvalitet i mottagandet. En bedömning ska göras av resultaten av de egna insatserna. Länsstyrelsen ska, som en del av arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter, samverka med berörda aktörer för att motverka att ensamkommande barn och unga utsätts för människohandel och exploatering. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2021. Redovisningen ska samordnas med redovisningen av uppdrag 18.

20. Länsstyrelsen i Kalmar län ska samordna länsstyrelsernas redovisning av uppdragen om insatser för asylsökande m.fl. enligt förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. och förordningen (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, samt lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Redovisningen ska innehålla en bedömning av vilka förutsättningar som finns i länen att på kort och lång sikt tillgodose behovet av tidiga insatser för kvinnor och män samt framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

21. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska utveckla delar av det utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen, bl.a. genom att mer fokus läggs på jämställdhet och mänskliga rättigheter, samt ta fram metodstöd för samhällsorienteringen. Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i länsstyrelsernas återrapportering av uppdraget om översyn av samhällsorientering för nyanlända (A2018/01211/I). Uppdraget ska genomföras i samråd med andra relevanta aktörer. Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) ska hållas informerat om arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

22. Länsstyrelserna ska redogöra för vilka olika insatser som ersättning enligt 37 och 37 a §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar har lämnats och redovisa en bedömning av resultaten, i vilken utsträckning som insatserna når kvinnor respektive män samt framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Länsstyrelsen i Kalmar län ska samordna redovisningen och lämna en samlad rapport för samtliga länsstyrelser, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

23. Länsstyrelsernas redovisning enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Kalmar län, med bilagda rapporter från respektive länsstyrelse, till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2021. Jämställdhetsaspekter ska beaktas vid framtagandet av redovisningen.

24. Länsstyrelserna i Västra Götalands län ska lämna en redovisning om portalen informationsverige.se. Redovisningen ska innehålla en bedömning av hur portalen fungerar som informationskanal för nyanlända och asylsökande kvinnor och mäns etablering, samt en bedömning av hur portalen fungerar som verktyg för aktörer som bedriver verksamhet för bl.a. nyanlända eller asylsökande. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

25. Länsstyrelserna ska redovisa hur lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk har tillämpats inom myndigheternas ansvarsområde utifrån målet för minoritetspolitiken (prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr 2008/09:272). Länsstyrelserna ska redovisa sitt arbete till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, med kopia till regeringen (Kulturdepartementet), senast den 13 november 2020.

26. Länsstyrelsen i Stockholms län ska i samråd med Sametinget verka för att minoritetspolitikens fastställda mål uppnås och fortsatt redovisa utvecklingen inom det minoritetspolitiska målets tre delområden. Redovisningen ska bl.a. omfatta hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, vilka stödjande, samordnande och kunskapshöjande insatser som har genomförts samt behovet av ytterligare åtgärder. Länsstyrelsen i Stockholms län ska också besluta om stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Eventuella skillnader vad gäller kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad rapport ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 6 april 2021.

27. Länsstyrelsen i Stockholms län ska lämna en gemensam redovisning av det länsstyrelsegemensamma systematiska informationssäkerhetsarbetet. Särskild fokus ska läggas på en gemensam modell för informationsklassning och informationssäkerhetspolicy samt på arbetet med införandet av ett fullständigt ledningssystem för informationssäkerhet. Länsstyrelsen i Stockholms län ska för redovisningen inhämta synpunkter från samtliga länsstyrelser. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartement) senast den 15 september 2020.

28. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska samlat redovisa aktiviteter på demokratiområdet som länsstyrelserna genomfört under 2020 eller planerar att genomföra under 2021. Redovisningen ska ha särskilt fokus på insatser som genomförs i respektive län med anledning av regeringens nationella satsning Demokratin 100 år (prop. 2019/20:1 utg. omr. 1). Länsstyrelsen i Jönköpings län ska även kartlägga utmaningar på demokratiområdet som respektive länsstyrelse har identifierat i det egna länet och utifrån kartläggningen lämna förslag på möjliga insatser. Länsstyrelsen i Jönköpings län ska vid uppdragets genomförande samverka med kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2021.

C. Främjande av länets utveckling

1. Länsstyrelserna ska, genom att främja och stödja insatser för bredbandsutbyggnad, verka för upplyllelsen av målet om att Sverige ska ha bredband i världsklass (prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297). Länsstyrelserna ska redovisa hur de har bidragit till att målet nås, inklusive hur de har verkat för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer på området, samt vilka andra faktorer som har påverkat utvecklingen inom it-infrastrukturområdet i respektive län. Länsstyrelserna ska bistå de regionala bredbandskoordinatorerna med den data och de verktyg som länsstyrelserna förfogar över. Uppdraget ska redovisas till Post- och telestyrelsen (PTS) med kopia till regeringen (Infrastrukturdepartementet) senast den 29 januari 2021. Vidare ska länsstyrelserna bistå PTS i myndighetens regeringsuppdrag om att följa och redovisa efterfrågan på och tillgången till statliga bredbandsstöd samt informera projektägare om relevant reglering och gällande regelverk för stöd till bredbandsutbyggnad från Statens jordbruksverk.

2. Länsstyrelserna ska till Länsstyrelsen i Dalarnas län redovisa en bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov av grundläggande betaltjänster, inklusive en redovisning av de stöd- och utvecklingsinsatser som länsstyrelserna genomfört. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska lämna stöd till och samordna uppdraget samt sammanställa en rapport utifrån ovan nämnda underlag. Rapporten ska redovisas till regeringen (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 december 2020. För arbetet med grundläggande betaltjänster kan länsstyrelserna ansöka om medel från PTS.

3. Länsstyrelserna ska lämna uppgifter till Tillväxtverket avseende utgiftsprognoser, utfall och användningen av det beställningsbemyndigande som är kopplat till anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Myndigheten ska även medverka i Tillväxtverkets uppdrag att säkerställa en nationell uppföljning av det regionala tillväxtarbetet och följa upp användningen av medel från nämnda anslag.

4. Länsstyrelserna ska redovisa omfattningen av dels föregående års fisketillsyn i form av antal fisketillsynsmän för havet och de stora sjöarna, respektive övriga sötvattensområden, dels antal informationsinsatser, tillsynsdagar, anmälningar av otillåtet fiske och antal beslag av fisk, redskap, fiskefartyg eller andra föremål i havet och i de stora sjöarna. Effekterna av tillsynen avseende ålfiske ska särskilt specificeras. Uppdraget ska redovisas till Havs- och vattenmyndigheten, med kopia till regeringen (Näringsdepartementet), senast den 1 februari  2021.

5. Länsstyrelserna ska förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, i enlighet med tidigare meddelade regeringsbeslut (S2017/07420/JÄM och A2019/01278/JÄM). I uppdraget ingår att fortsätta utveckla verksamheten med regionala resurscentra. I arbetet ska samverkan ske med Länsstyrelsen i Östergötlands län, som har ett nationellt uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen i Örebro län ska lämna en ekonomisk redovisning av använda medel och för vilka ändamål de använts, till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 12 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska övriga delar av uppdraget länsvis redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) i enlighet med det ovan nämnda regeringsbeslutet (S2017/07420/JÄM).

6. Länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län ska, i egenskap av förvaltande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia–Atlantica och Sverige–Norge 2014–2020, för beslutade och utbetalade EU-medel redovisa den svenska beslutade och utbetalda medfinansieringen fördelat på staten (inklusive medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt) regioner, kommunerna och den privata sektorn. De tio största medfinansiärerna ska framgå av redovisningen. Uppdraget ska redovisas till Tillväxtverket, med kopia till regeringen (Näringsdepartementet), senast den 2 april 2020.

7. Länsstyrelserna i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län ska, i egenskap av förvaltande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnia–Atlantica, Norra periferin och Arktis samt Sverige–Norge 2014–2020 redovisa beslutade och utbetalade EU-medel totalt. Redovisningen ska ske till Tillväxtverket, med kopia till regeringen (Näringsdepartementet), senast den 2 april och den 25 september 2020. Länsstyrelserna ska därutöver redovisa och analysera förväntade och uppnådda resultat för programmens aktivitetsindikatorer, inbetalningar från Europeiska kommissionen samt beslutade och utbetalade medel fördelade på kommissionens tematiska mål. Redovisningen ska ske till Tillväxtverket, med kopia till regeringen (Näringsdepartementet), senast den 2 april 2020.

D. Tillsyn

1. Länsstyrelserna ska vid uppföljningen av byggnadsnämndernas tillsynsarbete redovisa goda exempel på när nämndens tillsyn har samordnats med annan kommunal tillsyn. Länsstyrelserna ska även redovisa exempel på hur nämndens tillsyn kan ge positiva effekter för annan kommunal verksamhet, exempelvis på hur tillsyn över kraven på tillgänglighet kan leda till minskade kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Exemplen ska väljas och redovisas med en sådan detaljeringsgrad att de kan ge vägledning och vara relevanta för kommuner med olika förutsättningar. Redovisningen ska utformas efter hörande av Boverket. Uppdraget ska redovisas till Boverket, med kopia till regeringen (Finansdepartementet), senast den  1 september 2021.

2. Länsstyrelserna ska vid uppföljningen av byggnadsnämndernas tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) redovisa vilka hinder som kommuner och länsstyrelser upplever för att åstadkomma en digital detaljplaneprocess, exempelvis juridiska eller praktiska aspekter som försvårar en helt digital hantering. Den närmare inriktningen av redovisningen ska samordnas mellan länsstyrelserna, efter hörande av Boverket. Uppdraget ska redovisas till Boverket, med kopia till regeringen (Finansdepartementet), senast den  1 september 2021.

3. Länsstyrelserna ska, i syfte att öka åtgärdstakten, genom vägledning, aktivt arbeta med tillsynsvägledning av enskilda avlopp enligt miljötillsynsförordningen (2011:13). Länsstyrelserna ska redovisa eventuella behov av ytterligare tillsynsvägledande insatser för enskilda avlopp enligt förordningen. Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten, med kopia till regeringen (Miljödepartementet), senast den 15 februari 2021.

4. Länsstyrelsen ska redovisa om kommunerna i respektive län samverkar genom gemensamma kontrollorganisationer eller genom avtal i fråga om kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804) respektive tillsyn enligt miljöbalken. För att säkerställa en likvärdig och effektiv kontroll och tillsyn ska länsstyrelserna bedöma förutsättningarna för en ökad kommunal samverkan såväl inom länen som över länsgränser i de fall sådana behov bedöms finnas. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Norrbottens län och redovisas till regeringen (Miljödepartementet respektive Näringsdepartementet) senast den 31 december 2020.

5. Länsstyrelserna ska redovisa resultatet av utvärderingen av de åtgärder som genomförts med anledning av det uppdrag som länsstyrelserna gavs i regleringsbrevet för 2017 om införande av lämpliga samverkansformer för en mer effektiv och likvärdig Sevesotillsyn. Vidare ska länsstyrelserna redogöra för vidtagna åtgärder samt framtida åtaganden på området. Uppdraget samordnas av länsstyrelsen i Dalarnas län. Uppdraget ska redovisas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med kopia till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2020.

6. Länsstyrelserna ska redovisa hur tillsynen enligt miljöbalken har utvecklats sedan föregående år, avseende andelen egeninitierad tillsyn och fördelningen mellan olika områden, samt vilka tillsynsvägledande insatser som har genomförts och hur samverkan har bedrivits. Redovisningen ska utformas enhetligt och efter hörande av Naturvårdsverket. Redovisningen ska omfatta hur medlen har använts, vilka resultat som länsstyrelsernas arbete har lett till och en analys av detta. Uppdraget ska redovisas till Naturvårdsverket med kopia till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 februari 2021.

7. Länsstyrelserna ska stödja kommunerna i deras arbete med att utveckla vatten- och avloppsplaner. Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser för att stödja kommunernas arbete med att utveckla strategiska vatten- och avloppsplaner och genomförd tillsyn enligt 51 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget till Havs- och vattenmyndigheten med kopia till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 februari 2021.

E. Övriga uppdrag

1. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2020–2023 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

2. Länsstyrelserna ska redovisa prognoser för anslagsbelastning avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt för åren 2020–2022. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

3. Länsstyrelsen i Örebro län ska lämna ett förslag till indelning för hur länsstyrelserna ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet, där intäkterna inte får disponeras. Förslaget ska omfatta en struktur som är enhetlig för samtliga länsstyrelser och som tar hänsyn till länsstyrelsernas specifika verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. Uppdraget ska genomföras i samråd med samtliga länsstyrelser. Förslaget ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 7 oktober 2020.

4. Länsstyrelsernas årsredovisningar ska följa en enhetlig struktur. I årsredovisningen ska följande redovisas: overheadkostnader per sakområde, verksamhetskostnader och årsarbetskrafter fördelade enligt länsstyrelsernas koder för verksamhets- och ärendestruktur (VÄS) på nivå två för 2018, 2019 och 2020 samt statistik avseende ärendehantering fördelade enligt länsstyrelsernas VÄS-koder. Antalet årsarbetskrafter ska redovisas för förvaltningsanslaget respektive sakanslag. Länsstyrelserna ska även ta fram gemensamma resultatindikatorer. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Örebro län. Därutöver ska Länsstyrelsen i Örebro län samlat redovisa antal årsarbetskrafter för 2019 avseende verksamhetsområdet Naturvård, samt miljö- och hälsoskydd, uppdelat på anslagen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 15 mars 2020.

5. Länsstyrelserna ska till Länsstyrelsen i Örebro län lämna de tabeller som redovisas i resultatredovisningen i årsredovisningen enligt anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

5:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län371 368
ap.1Stockholms län (ram)371 368
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län113 927
ap.2Uppsala län (ram)113 927
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län96 603
ap.3Södermanlands län (ram)96 603
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län143 494
ap.4Östergötlands län (ram)143 494
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län126 809
ap.5Jönköpings län (ram)126 809
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län88 940
ap.6Kronobergs län (ram)88 940
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län118 306
ap.7Kalmar län (ram)118 306
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län61 628
ap.8Gotlands län (ram)61 628
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län69 983
ap.9Blekinge län (ram)69 983
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län312 654
ap.10Skåne län (ram)312 654
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län107 872
ap.11Hallands län (ram)107 872
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län408 409
ap.12Västra Götalands län (ram)408 409
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län118 938
ap.13Värmlands län (ram)118 938
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län182 439
ap.14Örebro län (ram)112 400
ap.24Omhändertagande av djur (ram)9 089
ap.26Utveckling krishantering (ram)950
ap.25Utökad testning (ram)60 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län124 491
ap.15Västmanlands län (ram)124 491
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län123 932
ap.16Dalarnas län (ram)123 932
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län117 880
ap.17Gävleborgs län (ram)117 880
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län123 177
ap.18Västernorrlands län (ram)123 177
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län110 147
ap.19Jämtlands län (ram)110 147
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län141 602
ap.20Västerbottens län (ram)141 602
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län169 653
ap.21Norrbottens län (ram)169 653
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet38
ap.22Utvecklingsinsatser m m (ram)38

Villkor för anslag 5:1

ap.1 Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län ska med 4 978 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Stockholm. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.2 Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län ska med 2 129 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Uppsala. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.3 Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska med 3 693 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Södermanland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.4 Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska med 2 589 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Östergötland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.5 Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska med 2 068 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Jönköping. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.6 Kronobergs län

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska med 2 603 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Kronoberg. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.7 Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län ska med 6 254 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Kalmar. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.8 Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län ska med 2 527 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.9 Blekinge län

Länsstyrelsen i Blekinge län ska med 3 480 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Blekinge. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.10 Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne län ska med 6 600 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Skåne. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

Högst 85 000 kronor får användas för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Avrapportering ska ske till Regeringskansliet (Finansdepartementet) och till landshövdingemötet.

ap.11 Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län ska med 2 410 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Halland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.12 Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska med 7 980 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Västra Götaland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

I anslagsposten ingår 775 000 kronor för utveckling av det länsstyrelsegemensamma arbetet med it-system, datainsamling och bearbetning för havsplanering.

ap.13 Värmlands län

Länsstyrelsen i Värmlands län ska med 4 113 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Värmland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.14 Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län ska med 3 401 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Örebro. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

I anslagsposten ingår högst 520 000 kronor som ska betalas till Länsstyrelsen i Dalarnas län för samordningsrollen inom Seveso-verksamheten.

ap.15 Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands län ska med 4 754 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Västmanland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.16 Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska med 4 619 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Dalarna. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.17 Gävleborgs län

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska med 4 629 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Gävleborg. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.18 Västernorrlands län

Länsstyrelsen i Västernorrlands län ska med 9 651 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Västernorrland. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.19 Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska med 5 149 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Jämtland. Medlen ska utbetalas med en tolftedel per månad. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Sverige–Norge.

ap.20 Västerbottens län

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska med 8 010 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Västerbotten. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Västerbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i de territoriella programmen Botnia–Atlantica och Norra periferin.

ap.21 Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska med 5 109 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Norrbotten. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Nord.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska med 1 520 000 kronor delfinansiera föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

I anslagsposten ingår 5 000 000 kronor för finansiering av gemensamma medel för livsmedelsstrategin och primärkontroll. 

ap.22 Utvecklingsinsatser m m

Anslagsposten används för löpande utgifter i samband med länsstyrelsegemensamma aktiviteter och gemensamma utvecklingsprojekt.

Medlen disponeras efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

ap.25 Utökad testning

Medlen får användas av länsstyrelserna för arbete med uppdraget att i samråd med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ bistå regionerna vid utbyggnaden av kapaciteten för och vid utförandet av serologisk testning och PCR-testning för covid-19 inom sina respektive geografiska områden.

ap.26 Utveckling krishantering

Anslagsposten får användas av länsstyrelserna för verksamhetsutveckling och uppföljning av länsstyrelsernas arbete med anledning av det nya coronaviruset.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.110 5333 %0
ap.23 2633 %0
ap.32 7983 %0
ap.44 0203 %0
ap.53 7003 %0
ap.62 5803 %0
ap.73 1943 %0
ap.81 8763 %0
ap.92 1133 %0
ap.108 5083 %0
ap.113 0873 %0
ap.1211 2263 %0
ap.133 4403 %0
ap.143 5003 %0
ap.153 7133 %0
ap.163 6073 %0
ap.173 4213 %0
ap.183 5023 %0
ap.193 2473 %0
ap.204 1193 %0
ap.214 7463 %0
ap.22843 %0
ap.240Inget0
ap.250Allt0
ap.260Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-255 832
2020-02-255 832
2020-03-255 832
2020-04-255 832
2020-05-255 832
2020-06-255 832
2020-07-255 832
2020-08-255 832
2020-09-255 832
2020-10-255 832
2020-11-255 832
2020-12-255 831
Summa69 983
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.9Blekinge län
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2510 328
2020-02-2510 328
2020-03-2510 328
2020-04-2510 328
2020-05-2510 328
2020-06-2510 328
2020-07-2510 328
2020-08-2510 328
2020-09-2510 328
2020-10-2510 328
2020-11-2510 328
2020-12-2510 324
Summa123 932
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.16Dalarnas län
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-255 136
2020-02-255 136
2020-03-255 136
2020-04-255 136
2020-05-255 136
2020-06-255 136
2020-07-255 136
2020-08-255 136
2020-09-255 136
2020-10-255 136
2020-11-255 136
2020-12-255 132
Summa61 628
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.8Gotlands län
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-259 823
2020-02-259 823
2020-03-259 823
2020-04-259 823
2020-05-259 823
2020-06-259 823
2020-07-259 823
2020-08-259 823
2020-09-259 823
2020-10-259 823
2020-11-259 823
2020-12-259 827
Summa117 880
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-258 989
2020-02-258 989
2020-03-258 989
2020-04-258 989
2020-05-258 989
2020-06-258 989
2020-07-258 989
2020-08-258 989
2020-09-258 989
2020-10-258 989
2020-11-258 989
2020-12-258 993
Summa107 872
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.11Hallands län
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-259 179
2020-02-259 179
2020-03-259 179
2020-04-259 179
2020-05-259 179
2020-06-259 179
2020-07-259 179
2020-08-259 179
2020-09-259 179
2020-10-259 179
2020-11-259 179
2020-12-259 178
Summa110 147
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2510 567
2020-02-2510 567
2020-03-2510 567
2020-04-2510 567
2020-05-2510 567
2020-06-2510 567
2020-07-2510 567
2020-08-2510 567
2020-09-2510 567
2020-10-2510 567
2020-11-2510 567
2020-12-2510 572
Summa126 809
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-259 859
2020-02-259 859
2020-03-259 859
2020-04-259 859
2020-05-259 859
2020-06-259 859
2020-07-259 859
2020-08-259 859
2020-09-259 859
2020-10-259 859
2020-11-259 859
2020-12-259 857
Summa118 306
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.7Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-257 412
2020-02-257 412
2020-03-257 412
2020-04-257 412
2020-05-257 412
2020-06-257 412
2020-07-257 412
2020-08-257 412
2020-09-257 412
2020-10-257 412
2020-11-257 412
2020-12-257 408
Summa88 940
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2514 138
2020-02-2514 138
2020-03-2514 138
2020-04-2514 138
2020-05-2514 138
2020-06-2514 138
2020-07-2514 138
2020-08-2514 138
2020-09-2514 138
2020-10-2514 138
2020-11-2514 138
2020-12-2514 135
Summa169 653
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2526 055
2020-02-2526 055
2020-03-2526 055
2020-04-2526 055
2020-05-2526 055
2020-06-2526 055
2020-07-2526 055
2020-08-2526 055
2020-09-2526 055
2020-10-2526 055
2020-11-2526 055
2020-12-2526 049
Summa312 654
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.10Skåne län
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2530 947
2020-02-2530 947
2020-03-2530 947
2020-04-2530 947
2020-05-2530 947
2020-06-2530 947
2020-07-2530 947
2020-08-2530 947
2020-09-2530 947
2020-10-2530 947
2020-11-2530 947
2020-12-2530 951
Summa371 368
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-258 050
2020-02-258 050
2020-03-258 050
2020-04-258 050
2020-05-258 050
2020-06-258 050
2020-07-258 050
2020-08-258 050
2020-09-258 050
2020-10-258 050
2020-11-258 050
2020-12-258 053
Summa96 603
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.3Södermanlands län
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-259 494
2020-02-259 494
2020-03-259 494
2020-04-259 494
2020-05-259 494
2020-06-259 494
2020-07-259 494
2020-08-259 494
2020-09-259 494
2020-10-259 494
2020-11-259 494
2020-12-259 493
Summa113 927
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.2Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-259 912
2020-02-259 912
2020-03-259 912
2020-04-259 912
2020-05-259 912
2020-06-259 912
2020-07-259 912
2020-08-259 912
2020-09-259 912
2020-10-259 912
2020-11-259 912
2020-12-259 906
Summa118 938
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2511 800
2020-02-2511 800
2020-03-2511 800
2020-04-2511 800
2020-05-2511 800
2020-06-2511 800
2020-07-2511 800
2020-08-2511 800
2020-09-2511 800
2020-10-2511 800
2020-11-2511 800
2020-12-2511 802
Summa141 602
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2510 265
2020-02-2510 265
2020-03-2510 265
2020-04-2510 265
2020-05-2510 265
2020-06-2510 265
2020-07-2510 265
2020-08-2510 265
2020-09-2510 265
2020-10-2510 265
2020-11-2510 265
2020-12-2510 262
Summa123 177
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2510 374
2020-02-2510 374
2020-03-2510 374
2020-04-2510 374
2020-05-2510 374
2020-06-2510 374
2020-07-2510 374
2020-08-2510 374
2020-09-2510 374
2020-10-2510 374
2020-11-2510 374
2020-12-2510 377
Summa124 491
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2534 034
2020-02-2534 034
2020-03-2534 034
2020-04-2534 034
2020-05-2534 034
2020-06-2534 034
2020-07-2534 034
2020-08-2534 034
2020-09-2534 034
2020-10-2534 034
2020-11-2534 034
2020-12-2534 035
Summa408 409
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.12Västra Götalands län
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2510 124
2020-02-2510 124
2020-03-2510 124
2020-04-2510 124
2020-05-2510 124
2020-06-18-9 089
2020-06-2510 124
2020-07-2510 124
2020-08-2510 124
2020-09-2510 124
2020-10-2510 124
2020-11-2510 124
2020-12-2510 125
Summa112 400
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.14Örebro län
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2511 958
2020-02-2511 958
2020-03-2511 958
2020-04-2511 958
2020-05-2511 958
2020-06-2511 958
2020-07-2511 958
2020-08-2511 958
2020-09-2511 958
2020-10-2511 958
2020-11-2511 958
2020-12-2511 956
Summa143 494
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.4Östergötlands län

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Registreringsavgift för jaktområden-26-2783 2073 485-278-582
Djur och lantbruk (avgift för extra kontroller m.m.)-28 786-2 33011 81714 220-2 403-33 519
Delgivning1 2743672 6532 4811721 813
Övrig offentligrättslig verksamhet3 905-2465 8305 5632673 926
Summa-23 633-2 48723 50725 749-2 242-28 362
Uppdragverksamhet
Resurssamordning18 720-6 043412 177416 970-4 7937 884
Övrig uppdragsverksamhet5 239-4 47873 64077 518-3 878-3 117
Fjällförvaltning18 821-3 4358 20010 585-2 38513 001
Summa42 780-13 956494 017505 073-11 05617 768
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322000000
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391002022
Expeditions- och ansökningsavgifter251126 66726 65826 808026 80880 133
Avgifter vid Bergsstaten2528000000
Miljöskyddsavgift2537179 854181 050180 8500180 850541 754
Övriga offentligrättsliga avgifter255215 97416 40016 420016 42048 794
Sanktionsavgifter m.m.271433 15826 70026 750026 75086 608
Övriga inkomster av statens verksamhet28114 46817 0456 34506 34527 858
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet413658181801894
Lotteriavgifter94554481401200120708
Övriga ränteinkomster2394-20000-2
Täktavgift2539000000
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk41371850000185
Summa260 810268 011257 3130257 313786 134
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet i vilken avgiftsintäkterna får disponeras

I tabell 6.1 finns samtliga länsstyrelsers budgeterade avgiftsintäkter som disponeras 2020.

Intäkterna ska redovisas i not i årsredovisningen och, i de fall de överstiger 100 000 kronor, särredovisas.

Enligt förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion får länsstyrelserna disponera avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (2018:1192), djurskyddsförordningen (2019:66), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter, förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för tillsyn över dammsäkerhet, och delgivningsförordningen (2011:154).

Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelser om länsstyrelsernas avgifter för pantbanksverksamheten finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189).

Verksamhet där avgiftsintäkterna ej disponeras

I tabell 6.2 finns samtliga länsstyrelsers beräknade avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2020.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 3 kap. 1 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att resultatredovisningen ska omfatta antalet och styckkostnaden för handläggningen av ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden, ska inte tillämpas på länsstyrelserna.

Med undantag från vad som gäller enligt 3 kap. 1 § tredje stycket och 3 kap. 2 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, ska verksamhetskostnader och årsarbetskrafter redovisas i en för länsstyrelserna enhetlig struktur efter närmare anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län.

Länsstyrelserna undantas enligt 6 kap 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag från att redovisa kostnaderna för avgiftsbelagd verksamhet i vilken intäkterna inte får disponeras.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

I bilaga 3 finns beräkningar av anslaget 2020 per anslagspost. Av bilagan framgår också de riktade medel som vissa länsstyrelser kommer att erhålla. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av en stiftelse vars bildande länsstyrelsen har medverkat till, om inte regeringen har godkänt stiftelsebildningen.

Radiokommunikationssystemet Rakel

Varje länsstyrelse ska betala 405 222 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en total låneram på 275 800 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 4.

Räntekonto

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas totala kreditutrymme på räntekontona är 197 800 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 4. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelade anslagsmedel. Medel som deponeras hos en länsstyrelse ska sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. 

Lönegarantiförordningen

Länsstyrelserna ska bokföra sådana inbetalningar som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) mot ett konto som inte är räntebärande och varje månad betala in beloppen till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna ska på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att den senare myndigheten ska kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Länsstyrelserna ska tillämpa kategori D i 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. när det gäller rennäringsdelegationerna och viltförvaltningsdelegationerna.

Ersättning kan lämnas för förlorade avlöningsförmåner enligt 7 § samma förordning samt för reseförmåner enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaderna ska belasta länsstyrelsen i det län där berörd ledamot eller ersättare är bosatt.

Ersättning för uppdrag i miljöprövningsdelegationer

Länsstyrelserna ska tillämpa 26 § kommittéförordningen (1998:1474) när det gäller ersättning till ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer.

På regeringens vägnar
Lena Micko
Mikaela Glod
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK, RCK och REV
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA och ESA
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Infrastrukturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Konstitutionsutskottet
Arbetsförmedlingen
Boverket
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statskontoret
Tillväxtverket
Sveriges Kommuner och Regioner
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Södermanland
Region Östergötland
Region Jönköping
Region Kronoberg
Region Kalmar
Region Blekinge
Region Skåne
Region Halland
Region Västra Götaland
Region Värmland
Region Örebro
Region Västmanland
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Västernorrland
Region Jämtland
Region Västerbotten
Region Norrbotten
Gotlands kommun