Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2020-06-17
U2020/03817/SAM (delvis) U2020/03841/GV
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120, prop. 2019/20:99 utg.omr. 16, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2020 beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angivna delar.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för yrkeshögskolan.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Yrkeshögskolan

Myndigheten ska redovisa

  • vilka åtgärder som har vidtagits för att minska andelen outnyttjade platser inom yrkeshögskolans utbildningar och resultaten av dessa åtgärder,
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att andelen examinerade av antalet antagna kvinnor och män ska öka och då särskilt för de grupper i yrkeshögskolan som har en lägre examensgrad än genomsnittet, 
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att främja goda resultat när det gäller andelen examinerade kvinnor och män i yrkeshögskolans utbildningar som arbetar inom det område som deras yrkeshögskoleutbildning avser,
  • vilka överväganden som har gjorts och vilka åtgärder som har vidtagits när det gäller att säkerställa att yrkeshögskolans utbildningar har en lämplig placering över landet, och

  • vilka åtgärder som har vidtagits för att införa korta utbildningar inom yrkeshögskolan och resultaten av dessa åtgärder.

Tolkutbildning

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att genomströmningen i kontakttolk-, teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningar ska öka samt en analys av resultaten av dessa åtgärder.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som har vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

En sammanhållen landsbygdspolitik

Myndigheten ska redovisa hur den har bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen ska vara det uppdrag om en sammanhållen landsbygdspolitik som regeringen gav Tillväxtverket den 12 juli 2018 (N2018/04123/HL). 

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

Vid varje prognos ska även volymer uttryckt i antal årsplatser redovisas. 

Stöd till validering

Myndigheten ska följa och stödja det utvecklingsarbete som pågår inom valideringsområdet nationellt och regionalt. Myndigheten ska sprida kunskap och tillhandahålla övergripande information om validering samt samordna pågående myndighetssamarbete om valideringsfrågor. 

Statsbidrag för branschvalidering

Myndigheten ska förbereda införandet av ett statsbidrag enligt en kommande förordning om statsbidrag för branschvalidering. 

Regionalt tillväxtarbete

Myndigheten ska analysera och redovisa genomförda insatser inom ramen för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheten ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 19 februari 2021.

Pågående uppdrag

Försöksverksamhet med kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan

Myndigheten ska ansvara för en försöksverksamhet med utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan (U2017/04857/GV). Försöksverksamheten utökas och uppdragstiden förlängs. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget se till att ca 160 nya utbildningsplatser fördelade på två utbildningsomgångar kan komma till stånd, den första med start i januari 2021. Myndigheten ska möjliggöra för nya utbildningsanordnare att ansöka om och erbjuda utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Myndigheten ska redovisa arbetet med och omfattningen av försöksverksamheten i sin årsredovisning. De första resultaten från uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 november 2022. Denna redovisning ska bl.a. innehålla en bedömning av om utbildningarna kräver nationellt likvärdigt innehåll. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2024.

Försöksverksamhet med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen

Myndigheten ska planera och genomföra en försöksverksamhet med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen, s.k. yh flex, för den som redan har yrkeskunskaper som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av propositionen Vårändringsbudget för 2020 (prop. 2019/20:99). Försöksverksamheten ska riktas till befintliga utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan som bedöms ha förmåga och kapacitet att genomföra verksamheten. Verksamheten ska omfatta tillgodoräknande av kunskaper, färdigheter och kompetenser som förvärvats genom utbildning eller yrkeserfarenhet eller på annat sätt, samt kompletterande utbildning. Verksamheten ska även i övrigt genomföras inom ramen för yrkeshögskolans regelverk. Genom försöksverksamheten ska myndigheten utveckla modeller för tillgodoräknande och förkortade yrkeshögskoleutbildningar som kan användas inom yrkeshögskolan. Myndigheten ska svara för uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 14 april 2023.

Stöd till utbildningsanordnare när det gäller distansundervisning

Myndigheten ska ge ett utökat stöd till utbildningsanordnare inom de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för i frågor som rör distansundervisning. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av propositionen Vårändringsbudget för 2020. 

Samhällssektorer med stora behov till följd av coronautbrottet

Myndigheten ska med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av propositionen Vårändringsbudget för 2020 när det gäller satsningarna inom yrkeshögskolan på fler platser på redan beslutade utbildningar, fler platser på korta utbildningar (kurser och kurspaket) samt försöksverksamheten med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen, överväga om särskild hänsyn behöver tas till samhällssektorer som påverkats i särskilt stor utsträckning av coronautbrottet och där kompetensbehoven är stora. 

Nytt uppdrag

Uppföljning av konsekvenser av coronapandemin i yrkeshögskolan, konst- och
kulturutbildning samt tolkutbildning

Uppföljning av konsekvenser av coronapandemin för yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar samt tolkutbildningar

Myndigheten ska följa upp konsekvenser av den s.k. coronapandemin för de utbildningsformer som myndigheten ansvarar för. Syftet ska vara att inhämta kunskap om resultaten av regeringens, myndighetens egna och andra myndigheters beslut och insatser på både kort och något längre sikt när det gäller dessa utbildningsformer. Myndigheten ska vid uppföljningen bland annat ta hänsyn till frågor om kvalitet, rättssäkerhet och studieresultat när det gäller utbildningarna. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget föra en dialog med utbildningsanordnare inom utbildningsformerna och inhämta erfarenheter från berörda myndigheter och andra relevanta aktörer. Myndigheten ska löpande redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) och en slutredovisning ska lämnas senast den 1 december 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:19

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan134 594
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)134 594

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för myndighetens förvaltningsuppgifter.

1:20

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan3 067 154
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m. (ram)3 067 154

Villkor för anslag 1:20

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m.

1. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan, inklusive utgifter för korta utbildningar och utgifter för en försöksverksamhet med en snabbare och mer flexibel väg till en yrkeshögskoleexamen (s.k. yh flex).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:19 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.13 7673 %0
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.11140 6073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:20 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.118 500 0003 030 0002 600 0002 870 0002027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2510 466
2020-02-2510 466
2020-03-2510 466
2020-04-2510 466
2020-05-2510 466
2020-06-2511 752
2020-07-2511 752
2020-08-2511 752
2020-09-2511 752
2020-10-2511 752
2020-11-2511 752
2020-12-2511 752
Summa134 594
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:19 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsfinansierad verksamhet
Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)-485-1504504500-635
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgift för referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF)

Myndigheten får disponera ansökningsavgiften från den verksamhet som anges i 2 § 8 förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan, dvs. att pröva frågor enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsfinansierad verksamhet
Uppdragsverksamhet2552-106060600-106
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Malin Mendes
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Socialdepartementet, SOF ÄFG
Finansdepartementet, BA, OFA ESA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet, UH
Näringsdepartementet, LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet, A, IAS, JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, EKOL
Riksdagen, utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Universitets- och högskolerådet
Riksgäldskontoret
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Regioner