Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2020-06-11
S2020/02687/SF
S2020/05018/RS
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Försäkringskassan
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135, prop. 2019/20:1 utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125, prop. 2019/20:1 utg.omr. 12, bet. 2019/20:SfU3, rskr. 2019/20:116, prop. 2019/20:132 utg.omr. 10, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201, prop. 2019/20:167 utg.omr. 10, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:294, prop. 2019/20:167 utg.omr. 12, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:294).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försäkringskassans uppgifter framgår av ett flertal författningar, bl.a. socialförsäkringsbalken och förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för assistansersättningen

Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska bidra till det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Handläggningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att den som är berättigad till ersättning också får det. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet, för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtanden håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för ett effektivt och rättssäkert nyttjande av gemensamma resurser och för att motverka bidragsbrott.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att öka möjligheten att följa utvecklingen av förmånen, bland annat genom utveckling av it-stödet. Försäkringskassan ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa kontroll i syfte att motverka bidragsbrott. Vidare ska Försäkringskassan redovisa samverkan med Inspektionen för vård och omsorg.

Mål för sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och ett effektivt stöd för att individen ska återfå arbetsförmågan och återgå i arbete.

Det av riksdagen beslutade målet är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. Tillämpningen av regelverket ska vara enhetlig och rättssäker för individen. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska minska, liksom omotiverade regionala skillnader i sjukfrånvaro. För att nå målet ska rätt ersättning ges till rätt person och stöd ges för återgång i arbete genom samverkan med arbetsgivare, myndigheter och andra berörda aktörer. Detta samlade arbete ska leda till att sjukpenningtalet minskar. En del är insatser av andra berörda aktörer samt att sjukfrånvarons arbetsrelaterade orsaker undanröjs. Försäkringskassan ska även verka för att individen förstår myndighetens beslut.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser, såväl de egna som de som vidtas i samverkan med andra aktörer, för att uppnå målet. Försäkringskassan ska redovisa hur myndigheten arbetar för att öka antalet avstämnings- och omställningsmöten och hur myndigheten arbetar för en god kvalitet i sådana möten samt i gemensamma kartläggningar. Försäkringskassan ska också redovisa vilka åtgärder som vidtas för att så långt som möjligt tillvarata långtidssjukskrivnas arbetsförmåga även i anpassade och skyddade arbeten.

Mål för föräldraförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för ett jämställt användande av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassans information ska bidra till att föräldrar får bättre kunskap om föräldraförsäkringens regelverk.

Återrapportering

Försäkringskassan ska återrapportera vilka informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder som genomförts. Försäkringskassan ska särskilt redovisa de insatser som myndigheten har genomfört för att uppmuntra föräldrar som tar ut inga eller ett fåtal ersättningsdagar till ett mer jämställt uttag. Försäkringskassan ska så långt det är möjligt även redovisa och analysera resultat av genomförda åtgärder.

Jämställdhetsintegrering

Försäkringskassan ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Mörkertal inom bostadstillägg

Försäkringskassan ska redovisa mörkertalet inom bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, hur det påverkar andelen med låg ekonomisk standard samt redovisa genomförda insatser för att minska mörkertalet.

Kommunikation och dialog med egenföretagare och kombinatörer

Försäkringskassan ska redovisa hur myndigheten har arbetat för att förbättra informationen till egenföretagare och personer som har en kombination av inkomstkällor och anställningsformer.

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Försäkringskassan ska inom ramen för arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att minska personalomsättningen i myndigheten och vilka åtgärder som har vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten. Av redovisningen ska framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft.

Statlig närvaro i landet

Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att bidra till att stärka den statliga närvaron i landet.

3

Uppdrag

Redovisningen av respektive uppdrag nedan ska hänvisa till regleringsbrevet för 2020 avseende Försäkringskassan.

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet, efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan, rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock inte senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Prognoser

Försäkringskassan ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes den:

 • 10 februari
 • 4 maj
 • 27 juli
 • 23 oktober 

Vid prognostillfällena ska, om inte annat anges, följande redovisas:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad
 • prognostiserat utfall för 2020 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad
 • förklaring och analys till förändringar i prognos och utfall med hjälp av makro- och volymförändringar
 • beskrivningar och motiveringar av eventuella förändringar av prognosmodeller, samt beskrivningar av hur förändringarna påverkat prognoserna jämfört med tidigare prognosmodeller
 • handläggningstidernas utveckling per förmån.

Utöver ovanstående ska Försäkringskassan avseende förvaltningsanslaget redovisa vilka antaganden som har använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt vad som har orsakat eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. De utgiftsprognoser som myndigheten lämnar till regeringen avseende förvaltningsanslaget ska vara långsiktigt hållbara i förhållande till de medel som anvisats för innevarande år och beräknats för kommande år. I den mån myndigheten bedömer att åtgärder krävs för att inte överskrida de ekonomiska ramar som regeringen beslutat ska myndigheten redogöra för dessa, samt redovisa och analysera konsekvenserna av de åtgärder som planeras.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utvecklingen av assistansersättning

Försäkringskassan ska redovisa indikatorer för assistansersättning. Indikatorerna ska bland annat följa utvecklingen av antalet brukare, timmar, kostnader och antalet avslag. Redovisningen ska göras utifrån åldersgrupper och uppdelat på flickor och pojkar samt kvinnor och män. I redovisningen ska även de mest relevanta indikatorerna analyseras. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 25 maj 2020. 

Analys av minskat antal mottagare av assistansersättning

Försäkringskassan ska beskriva och förklara orsaker till det minskande antalet personer som mottar assistansersättning. I uppdraget ingår att analysera och beskriva orsaker till att antalet personer som beviljas ersättningen minskar. I uppdraget ingår även att analysera och beskriva orsaker till att ersättningen upphör. Försäkringskassan ska redovisa uppdraget till regeringen (Socialdepartementet) senast den 25 maj 2020.

Uppföljning av lagändring om andning som grundläggande behov

Försäkringskassan ska följa upp och analysera antalet personer som beviljas eller får avslag på sin ansökan om assistansersättning för andningshjälp enligt SFS 2019:618. I uppdraget ingår att analysera och beskriva orsakerna till besluten. Försäkringskassan ska lämna en delredovisning senast den 14 december 2020 och slutredovisa uppdraget till regeringen (Socialdepartementet) senast den 7 juni 2021.


Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling

Försäkringskassan ska följa upp och analysera sjukfrånvarons utveckling för kvinnor respektive män. I uppföljningen ingår sjukfallens utveckling liksom utvecklingen av sjuk- och aktivitetsersättning. Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 22 april 2020.

Ändring i uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess

Försäkringskassan ska redovisa de åtgärder som enligt uppdrag S2015/07316/SF har vidtagits för att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess. Redovisningen ska göras i enlighet med uppdraget, förutom vad gäller rapporteringen mot det dåvarande målet för sjukpenningtalet. Detta återrapporteringskrav ersätter det som sägs om redovisning i nämnda uppdrag. 

Insatser genom samordningsförbunden

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser. Denna del av uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 8 maj 2021. Försäkringskassan ska även samlat redovisa målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbunden. Denna del av uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2021.

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska tillsammans arbeta för att genomföra insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen samt medför att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få arbete. Behov av insatser ska identifieras och mötas så tidigt som möjligt för kvinnor och män som har behov av aktiva rehabiliteringsinsatser. Genom samverkan ska myndigheterna bidra till en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska samverka för att säkerställa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Myndigheterna ska gemensamt se till att behovet av insatser kan identifieras och mötas så tidigt som möjligt för att underlätta omställning till arbete. I uppdraget ingår att myndigheterna förbereder individer inför en övergång och informerar dem om vad myndigheterna inom sina ansvarsområden och tillsammans kan bidra med i form av insatser och stöd. I denna del av uppdraget ska avstämning ske med Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 8 maj 2021.

Uppföljning av personer som nekats sjukpenning

Försäkringskassan ska kartlägga och analysera sysselsättningen och försörjningen bland kvinnor och män som nekas sjukpenning.

Försäkringskassan ska redovisa i vilken utsträckning individerna förvärvsarbetar efter att Försäkringskassan har beslutat om nekad sjukpenning. Försäkringskassan ska även redovisa om individerna efter att ha nekats sjukpenning uppbär ersättning från socialförsäkringen, ersättning vid arbetslöshet, deltagande i arbetsmarknadspolitiska program eller om individen har annan försörjning. Uppdragets närmare utformning ska utarbetas i samråd med Socialdepartementet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 16 november 2020.

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Försäkringskassan ska följa upp, beräkna och betala ut ersättning enligt följande överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR):

 • En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019
 • En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020

Försäkringskassan ska, tillsammans med SKR och i tillämpliga delar Socialstyrelsen, fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med villkor 4, Utökat elektroniskt informationsutbyte, i överenskommelsen mellan staten och SKR om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020. 

Försäkringskassan ska sammanställa regionernas underlag och resultat avseende villkor 1 och 2 i överenskommelsen om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020 och lämna en samlad redovisning till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2021. Villkor 3 ska redovisas senast den 31 maj 2021. 

Redovisning av medel till Samhall AB

Försäkringskassan ska senast den 3 mars 2021 redovisa till Kammarkollegiet hur mycket medel som betalats ut för 2020 till Samhall AB enligt förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Försäkringskassan ska redovisa indikatorer för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Försäkringskassan ska i samband med redovisningen lämna en analys av utvecklingen av de mest centrala indikatorerna. En första delredovisning av resultaten, i tabeller och diagram, ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 4 maj 2020. Slutredovisning av resultat och analyser ska ske senast den  28 september 2020.

Övriga uppdrag

Det allmänna ombudets verksamhet

En samlad redogörelse för allmänna ombudets verksamhet under 2020 inklusive ombudets viktigaste iakttagelser ska lämnas. Av redovisningen ska det framgå hur många beslut från Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten som ombudet har överklagat under 2020. Av redovisningen ska även framgå hur många prejudicerande domar som ombudet har bidragit till att driva fram. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2021.

Verksamhets- och it-utveckling

Försäkringskassan ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har genomförts under föregående år och som planeras innevarande och kommande tre år. Myndigheten ska redovisa förväntad och realiserad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekter förväntas uppstå. Myndigheten ska även redovisa de effekter som har uppkommit under året som härrör från verksamhets- och it-utveckling som genomförts under året eller tidigare. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2021. 

Agenda 2030

Försäkringskassan ska arbeta för att integrera Agenda 2030 i verksamheten. En redovisning av myndighetens arbete samt en bedömning av i vilken utsträckning det har bidragit till att nå de globala mål för hållbar utveckling som är relevanta utifrån myndighetens uppgifter ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2021.

Internationell statistik

Försäkringskassan ska redovisa vilka uppgifter myndigheten kan ta fram på det internationella området och för vilka tidsperioder dessa uppgifter kan lämnas. Försäkringskassan ska även analysera och redovisa hur myndighetens framställning av statistik på det internationella området kan utvecklas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 29 maj 2020.

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Försäkringskassan redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt arbete dels med informationssäkerhet, dels med säkerhetsskydd, samt vilka resultat åtgärderna har bidragit till. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 april 2020.

Precisering för inriktning av civilt försvar

Försäkringskassan ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

Beslut om uppdraget

Redovisningstidpunkt

Uppdrag till Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring om införandet av ett it-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå

S2009/02024/SF samt regleringsbrev för 2010

Kvartalsvis, senast den sista i månaden efter respektive kvartal

Det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

Regleringsbrev för 2016Årligen i samband med årsredovisningen för 2016-2021
Det allmänna ombudets verksamhetRegleringsbrev för 201928 februari 2020

Verksamhets- och it-utveckling

Regleringsbrev för 2019

28 februari 2020

Planering av det civila försvaret

Regleringsbrev för 2019

22 februari 2020

Uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret

Ju2019/02477/SSK2 mars 2020
Insatser genom samordningsförbundenRegleringsbrev för 201928 februari 2020 och 8 maj 2020

Förstärkta insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Regleringsbrev för 2019

8 maj 2020

Överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting

Regleringsbrev för 2019

15 februari 2020 och 23 oktober 2020

Redovisning av medel till Samhall

Regleringsbrev för 2019

3 mars 2020

Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess

S2015/07316/SF

Årligen i samband med årsredovisningen för 2016-2021

Uppdrag angående förstärkt arbete med att stödja individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

S2018/00529/SF

Årligen i samband med årsredovisningen för 2018-2020

Uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning

S2019/03413/SF

15 juni 2020 och 15 april 2021

Uppdrag att vidareutveckla sjukförsäkringshandläggningen i dialog med hälso- och sjukvården

S2019/04627/SF

15 juni 2020 och 15 oktober 2021

Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

A2017/02422/ARM

Årligen i samband med årsredovisningen för 2018-2020

Uppdrag till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten om ökad upptäckt av våld m.m. 2019-2021

S2019/01517/JÄM

31 mars 2022

Uppdrag att erbjuda samordnad och säker it-drift

Fi/2017/03257/DF

I2019/02515/DF

1 mars 2023

Uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte

I2019/03306/DF

1 mars 2020 och 31 jan 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020, 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, 1 april 2020, 15 januari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:4

Tandvårdsförmåner (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen8 500
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)8 500
Disponeras av Försäkringskassan7 061 281
ap.1Statligt tandvårdsstöd (ram)7 061 281

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statligt tandvårdsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för tandvårdsförmåner enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 8 000 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum.

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 500 000 kronor, engångsvis efter rekvisition, till Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) för finansiering av Dentala Material Norden (nordisk produktdatabas för dentala biomaterial).

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan498 187
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)498 187

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten får användas för vårdförmåner enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder samt för sådan övrig vård som Sverige vid tillämpning av EU-rätten är skyldig att erbjuda.

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan263 395
ap.1Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (ram)263 395

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten får användas för utgifter för bilstöd till personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4:4

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan24 450 971
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)24 450 971

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig assistansersättning till vissa personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning.

Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka ska redovisas brutto mot anslaget.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan42 181 977
ap.5Boendetillägg (ram)202 537
ap.8Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall (ram)174 340
ap.15Närståendepenning (ram)175 000
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)16 000
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)0
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)3 348 000
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)677 000
ap.20Arbetshjälpmedel m.m. (ram)150 100
ap.21Sjukpenning (ram)37 439 000

Villkor för anslag 1:1

ap.5 Boendetillägg

Anslagsposten får användas för utgifter för boendetillägg enligt socialförsäkringsbalken.

ap.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall enligt socialförsäkringsbalken.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 17 588 789 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om -1 588 789 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 74 825 787 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om -74 825 787 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 3 233 904 974 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om -364 904 974 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för utgifter för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Arbetshjälpmedel m.m.

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högriskskydd), samt för utgifter för avskrivning av studielån avseende sjukperioder enligt studiestödslagen (1999:1395).

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan42 150 170
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)31 920 000
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)5 002 000
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)32 170
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)5 196 000

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för sysselsättning av vissa personer med sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 5 228 360 316 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om -32 360 316 kronor.

1:3

Merkostnadsersättning och handikappersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 408 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 265 000
ap.2Merkostnadsersättning (ram)143 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för handikappersättningar enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.2 Merkostnadsersättning

Anslagsposten får användas för utgifter för merkostnadsersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 608 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)193 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)2 415 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 202 968 894 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om -9 968 894 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetsskadeersättning enligt 40, 41, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

Försäkringskassan får från och med den 1 januari 2020 räkna om livräntor från den frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2019 och 2020.

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan36 923
ap.3Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)35 174
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)1 749

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för ersättningar inom det statliga personskadeskyddet enligt 7, 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning. Anslagsposten får också användas för utgifter för krigsskadeersättning till sjömän enligt 7, 44, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 1 378 757 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om 370 243 kronor.

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 500
ap.2Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen (ram)2 500
Disponeras av Försäkringskassan2 506 000
ap.3Finansiell samordning genom samordningsförbund (ram)339 000
ap.4Medicinsk service (ram)55 000
ap.5Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (ram)700 000
ap.8Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (ram)218 000
ap.9Försäkringsmedicinska utredningar (ram)250 000
ap.10Bidrag till hälso- och sjukvården (ram)944 000

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen

Anslagsposten får användas för utgifter för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen.

Högst 1 000 000 kronor får utbetalas till Inspektionen för socialförsäkringen för uppdrag enligt regeringsbeslut S2017/02622/SF. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till diarienummer S2017/02622/SF.

ap.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan och finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Av dessa medel får Försäkringskassan använda högst 3 000 000 kronor för administrativa kostnader till följd av arbetet med samordningsförbundens verksamhet.

ap.4 Medicinsk service

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag enligt förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service. 

ap.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

ap.8 Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd enligt förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete.

ap.9 Försäkringsmedicinska utredningar

Anslagsposten får användas för utgifter för försäkringsmedicinska utredningar i enlighet med lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar och förordningen (2018:1633) om försäkringsmedicinska utredningar.

Högst 1 500 000 kr får användas för utveckling av metoden för aktivitetsförmågeutredning. 

Högst 2 200 000 kr får användas för kostnader för att tillhandahålla utbildningar som riktar sig till den personal som ska utföra försäkringsmedicinska utredningar i enlighet med 4 § i nämnda förordning.

ap.10 Bidrag till hälso- och sjukvården

Anslagsposten får användas för utbetalning av bidrag till regioner i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019 (S2018/05999/SF).

Högst 11 300 000 kronor får utbetalas till SKR för villkor 5 Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning.

Högst 5 000 000 kronor får utbetalas till SKR som ersättning för SKR:s arbete med utvecklingsinsatser i syfte att förbättra samverkan mellan arbetsgivare och/eller företagshälsovården och hälso- och sjukvården.

Högst 6 200 000 kronor får utbetalas till SKR som ersättning för SKR:s arbete med samordning och stöd.

Högst 10 000 000 kronor får användas för utvecklingsinsatser som Försäkringskassan ansvarar för, där syftet är att förbättra samarbetet mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Högst 20 000 000 kronor får utbetalas till Forte för uppdraget att genomföra en utlysning av medel för forskning för ökad kunskap om insatsers betydelse för återgång i arbete (S2017/06345/SF).

Högst 28 000 000 kronor får utbetalas till SKR för villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte.

Högst 10 500 000 kronor får utbetalas till Socialstyrelsen för villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte.

Högst 10 000 000 kronor får användas för villkor 4 Utökat elektroniskt informationsutbyte.

Högst 2 000 000 kronor får utbetalas till Socialstyrelsen för uppdrag om att utveckla sjukförsäkringshandläggningen i dialog med hälso- och sjukvården (S2019/04627/SF).

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan18 139 858
ap.1Ersättning för höga sjuklönekostnader (ram)18 139 858

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Ersättning för höga sjuklönekostnader

Anslagsposten får användas för utgifter för sjuklönekostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

Beslutad ersättning för höga sjuklönekostnader ska krediteras stödmottagarnas skattekonton. Skatteverket får rekvirera medel från Försäkringskassan. Rekvisitionen ska ske i nära anslutning till krediteringstillfället. Försäkringskassan får efter inkommen rekvisition avseende genomförd kreditering av stödmottagarnas skattekonto för ersättning för höga sjuklönekostnader lämna bidrag till Skatteverket.

 

2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan8 937 593
ap.1Förvaltningsmedel (ram)8 937 593

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Anslaget får användas för Försäkringskassans förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för forskning inom socialförsäkringens område.

Av anslagsposten får högst 8 900 000 kronor användas för forskning inom socialförsäkringens område.

Av anslagsposten ska högst 7 500 000 kronor användas för det allmänna ombudet och ombudets kansli.  

Försäkringskassan ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Försäkringskassan ska betala totalt 111 750 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1

Barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan33 493 943
ap.1Allmänt barnbidrag (ram)29 401 584
ap.2Flerbarnstillägg (ram)3 796 947
ap.3Förlängt barnbidrag (ram)274 739
ap.4Tilläggsbelopp vid familjeförmån (ram)20 673

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Allmänt barnbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för allmänt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.2 Flerbarnstillägg

Anslagsposten får användas för utgifter för flerbarnstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.3 Förlängt barnbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för förlängt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.4 Tilläggsbelopp vid familjeförmån

Anslaget får användas för tilläggsbelopp vid familjeförmåner enligt rådets förordning nr 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU.

1:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan47 288 762
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)3 407 317
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)801 630
ap.9Föräldrapenning (ram)34 243 451
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning (ram)54 645
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)8 140 911
ap.12Graviditetspenning (ram)640 808

Villkor för anslag 1:2

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 3 390 102 412 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om 17 214 588 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 805 949 554 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om -4 319 554 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 63 439 503 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om -8 794 503 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.12 Graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för graviditetspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 627 264
ap.1Underhållsstöd (ram)2 627 264

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Betalningar från bidragsskyldiga föräldrar ska återföras och särredovisas till anslaget.

1:4

Adoptionsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan20 184
ap.1Adoptionsbidrag (ram)20 184

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Adoptionsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till kostnader för internationella adoptioner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Bidrag lämnas för adoptioner som förmedlas enligt en sammanslutning som är auktoriserad enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

1:6

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 691 391
ap.1Statlig ålderspensionsavgift för omvårdnadsbidrag (ram)197 105
ap.2Omvårdnadsbidrag (ram)1 990 957
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)202 248
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)2 301 081

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Statlig ålderspensionsavgift för omvårdnadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 197 105 000 kronor. 

ap.2 Omvårdnadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för omvårdnadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken.

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 227 806 311 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om -25 558 911 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken.

1:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan5 306 176
ap.2Bostadsbidrag (ram)5 306 176

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadsbidrag till barnfamiljer samt till unga som fyllt 18 år men inte 29 år enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tandvårdsförmåner
ap.1353 064Inget0
ap.40Inget0
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.144 840Inget0
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
ap.113 169Inget0
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.11 222 548Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.510 126Inget0
ap.88 717Inget0
ap.158 750Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1933 850Inget0
ap.207 505Inget0
ap.211 633 500Inget0
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.51 596 000Inget0
ap.6250 100Inget0
ap.71 608Inget0
ap.80Inget0
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning
ap.163 250Inget0
ap.27 150Inget0
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5120 750Inget0
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
ap.31 758Inget0
ap.40Inget0
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader
ap.159 492Inget0
2:1 Försäkringskassan
ap.1264 2273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Barnbidrag
ap.11 470 079Inget0
ap.2189 847Inget0
ap.313 736Inget0
ap.41 033Inget0
1:2 Föräldraförsäkring
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 712 172Inget0
ap.100Inget0
ap.11407 045Inget0
ap.1232 040Inget0
1:3 Underhållsstöd
ap.1131 363Inget0
1:4 Adoptionsbidrag
ap.1605Inget0
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag
ap.10Inget0
ap.299 547Inget0
ap.30Inget0
ap.4115 054Inget0
1:8 Bostadsbidrag
ap.2237 308Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)500 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)170 000
- varav ÖVRIGT170 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Krediten ska användas till att finansiera Försäkringskassans betalningar till enskilda personer för sådan vård som de erhållit i ett annat EU/EES-land eller Schweiz samt myndighetens betalningar av utländska leverantörsfakturor som avser vård inom EU/EES och Schweiz där regionerna har kostnadsansvar enligt lagen (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

 

5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25733 966
2020-02-25733 966
2020-03-25733 966
2020-04-25748 410
2020-05-25748 410
2020-06-25748 410
2020-07-25748 410
2020-08-25748 410
2020-09-25748 410
2020-10-25748 410
2020-11-25748 410
2020-12-25748 415
Summa8 937 593
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Administration av statlig fordran0016 00016 00000
Ersättning från försvaret0014 30014 30000
Ersättning från affärsdrivande verk0045045000
Intäkter från pensionsmyndigheten00264 300264 30000
Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)005 2005 20000
Samordnad och säker statlig it-drift (SSSID)0049 30049 30000
Summa00349 550349 55000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.

Ersättning från försvaret

Försäkringskassan ska ta ut avgifter för administration av ersättningar till 

- hemvärnsmän som betalas ut enligt förordningen (1997:147) om förmån för hemvärnsmän,

- frivilliga enligt förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga,

- officersaspiranter enligt officersförordningen (2007:1268) och

- rekryter enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Administration av statlig fordran

Avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försäkringskassan får, med undantag från 3 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210), använda statens centralkonto i Riksbanken för:

 • utbetalningar av medel enligt förordningen (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från ansvarigt försäkringsland i EU/EES,
 • utbetalningar av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, etableringstillägg, bostadsersättning och etableringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen,
 • utbetalningar av pensioner och pensionsrelaterade förmåner som Försäkringskassan ombesörjer åt Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Pensionsmyndigheten, och
 • hantering av medel som betalas in efter sådana återkrav som avses i 108 kap. 14 a § socialförsäkringsbalken.
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Helen Kasström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/OFA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Försvarsutskottet
Finansutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Socialutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Kammarkollegiet
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Riksgälden
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skatteverket
Skolverket
Socialstyrelsen
Statskontoret
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
LO - Landsorganisationen i Sverige
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner

Senast uppdaterad: