Miljödepartementet


Regeringsbeslut
7

2020-06-17
M2020/00859/Ke
Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna strandväg 96
171 16 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 6, bet. 2019/20:FöU1, rskr. 2019/20:108, prop. 2019/20:1 utg.omr. 20, bet. 2019/20:MJU1, rskr. 2019/20:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Strålsäkerhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Nationell kompetensförsörjning

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetat för att bidra till att nationell kompetens för dagens och framtidens behov utvecklas inom myndighetens verksamhetsområden. Strålsäkerhetsmyndigheten ska också redovisa en övergripande nulägesbild över den nationella kompetensen inom myndighetens verksamhetsområden i förhållande till behoven. 

Icke-spridningsavtalet och kärnvapennedrustning

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bistå Regeringskansliet med teknisk sakkunskap till stöd för Sveriges deltagande i arbetet inför översynskonferensen 2020 av icke-spridningsavtalet (NPT) samt i arbetet med det internationella initiativet om verifikation av kärnvapennedrustning (IPNDV) och i fyrpartsamarbetet Quad Nuclear Verification Partnership (QNVP). Strålsäkerhetsmyndigheten ska på en övergripande nivå redovisa genomförd verksamhet. 

Stödprogram till IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa myndighetens genomförda verksamhet inom ramen för Internationella atomenergiorganets (IAEA:s) stödprogram för kärnämneskontroll och vad verksamheten bidragit till. Kostnaderna ska särredovisas i årsredovisningen.

Agenda 2030

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten utvecklat sitt arbete med att integrera Agenda 2030 i den nationella kontexten inom sitt verksamhetsområde för att bidra till att de globala målen för hållbar utveckling uppnås.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

10 februari

4 maj

27 juli

23 oktober.

Avgiftsprognoser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringen (Miljödepartementet) senast den 27 juli och den 23 oktober 2020 redovisa prognoser för innevarande års avgiftsbelagda verksamhet. Prognoserna ska redovisas och kommenteras i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten i regleringsbrevet för 2020 samt i förhållande till tilldelade anslagsposter på anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten. Redovisningen av prognoserna ska delas upp i avgiftskollektiv för kärnkraftverk, övriga kärntekniska anläggningar respektive tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396). Redovisningen ska också innehålla prognoser för den avgiftsbelagda verksamheten för 2021–2023.

Kärnavfallsfonden

Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringen (Miljödepartementet) i samband med utgiftsprognoserna senast den 10 februari och 23 oktober även lämna en prognos för myndighetens användning av medel ur kärnavfallsfonden för 2020 fördelat enligt 4 § lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och på verksamhetsområden. I februari ska prognosen även innehålla en redovisning av hur medlen har använts 2019 och i oktober ska prognosen även omfatta beräknat behov för 2021, samt prognos för åren 2022–2023.

Avgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Till varje ändringsförslag ska bakgrund, motivering och konsekvensbedömning redovisas. Där det är möjligt bör redovisningen delas upp i avgiftskollektiv för kärnkraftverk, övriga kärntekniska anläggningar respektive tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396). Förslagen ska lämnas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2020.

Förslag som rör andra justeringar än avgiftsnivåer ska lämnas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 augusti 2020.

Precisering och finansiering av forskning inom myndighetens verksamhetsområden

Strålsäkerhetsmyndigheten ska beskriva och precisera behovet av forskning inom myndighetens verksamhetsområden framöver och vilka finansieringskällor som bör användas för att upprätthålla en nationell kompetensförsörjning inom myndighetens kompetensområden som följer av EU-direktiv, konventioner och IAEA standarder. Myndigheten bör i analysen särskilt beakta att det blir färre reaktorer i drift.

Uppdraget ska utgå ifrån myndighetens tidigare redovisade uppdrag Grunden för en långsiktig kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet (SSM2017-134-23). Redovisningen ska innehålla vilken och hur stor del av forskningen som bör finansieras av tillståndshavare för elproducerande kärnkraftsreaktorer respektive vilken forskning som krävs för att säkerställa strålningsrelaterad kunskap och kompetens för samhällets behov i övrigt samt hur den bör finansieras.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 mars 2020.

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Ryssland

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bedriva grannlandssamarbete med Ryssland för att bidra till höjd strålsäkerhet och miljökvalitet i både Ryssland och Sverige.

Grannlandssamarbetet med Ryssland ska främst avse hantering av radioaktivt och nukleärt avfall men också nukleär icke-spridning, kärnämneskontroll, miljöövervakning samt avvecklingsfrågor relaterade till kärnkraftverk. Samarbetet ska även avse stöd till utvecklingen av Rysslands myndighetsstrukturer och lagstiftning inom de berörda områdena. Samarbetet ska också bidra till att stärka Sveriges miljö- och utrikespolitiska inriktning avseende miljö, fred och säkerhet. Samarbetet ska så långt möjligt samfinansieras med Ryssland.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha en dialog med Regeringskansliet (Miljödepartementet och Utrikesdepartementet) om planer för framtida insatser på området senast den 30 september 2020. Arbetet ska utgå från Sveriges internationella åtaganden, samarbetet med de nordiska länderna och andra stater inom området.

Insatser av principiellt viktig natur, som beslutas av Strålsäkerhetsmyndigheten, ska under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Regeringskansliet (Miljödepartementet och Utrikesdepartementet). Strålsäkerhetsmyndigheten ska löpande under året återrapportera genomförda insatser.

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Östeuropa

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bedriva utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien, Armenien och Vitryssland. Utvecklingssamarbetet ska främst avse samarbete inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall. 

Strålsäkerhetsmyndighetens planer för framtida insatser på området ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet med kopia till Utrikesdepartementet) senast den 30 september 2020. Rapporten ska utgå från Sveriges internationella åtaganden, samarbetet med de nordiska länderna och andra stater inom området samt innehålla en analys av insatsbehov inom olika insatsområden. Strålsäkerhetsmyndigheten ska särskilt redovisa sin verksamhet i Ukraina.

Insatser av principiellt viktig natur, som beslutas av Strålsäkerhetsmyndigheten, ska under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Regeringskansliet (Miljödepartementet och Utrikesdepartementet).

Strålsäkerhetsmyndigheten ska löpande under året återrapportera genomförda insatser.

Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten395 666
ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM (ram)122 048
ap.2Forskning (ram)76 000
ap.3Kärnteknisk verksamhet (ram)197 618

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM

Anslagsposten får användas för Strålsäkerhetsmyndighetens förvaltningsutgifter.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Strålsäkerhetsmyndigheten ska betala totalt 747 600 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. 

Högst 4 000 000 kronor får utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

Högst 3 000 000 kronor får användas för stöd till ideella miljöorganisationer att arbeta nationellt och internationellt med frågor avseende använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

Högst 200 000 kronor får användas till det svenska bidraget till Internationella strålskyddskommissionen.

ap.2 Forskning

Anslagsposten får användas för grundläggande och tillämpad forskning för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och utveckla myndighetens tillsyn.

Anslagsposten får användas till myndighetens kostnader för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

ap.3 Kärnteknisk verksamhet

Anslagsposten ska användas för Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet som omfattas av avgifter enligt 11, 12 och 13 §§ förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsviks kärntekniska anläggningar ska utbetalas från anslagsposten. Medlen ska betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får högst uppgå till 400 000 kronor per nämnd. 

Högst 26 000 000 kronor får användas för Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet som omfattas av avgifter enligt 12 § förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Högst 14 000 000 kronor får användas för Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet som omfattas av avgifter enligt 13 § förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.17 8263 %0
ap.203 %0
ap.38 0003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.270 00039 00023 0008 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

Strålsäkerhetsmyndigheten får under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som innebär utgifter för varor och tjänster som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 30 000 000 kronor för åren 2021–2024 inom de delar av myndighetens verksamhet som finansieras med medel från kärnavfallsfonden. Dessa åtaganden ska finansieras med medel från kärnavfallsfonden.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)80 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Strålsäkerhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2532 972
2020-02-2532 972
2020-03-2532 972
2020-04-2532 972
2020-05-2532 972
2020-06-2532 972
2020-07-2532 972
2020-08-2532 972
2020-09-2532 972
2020-10-2532 972
2020-11-2532 972
2020-12-2532 974
Summa395 666
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Strålsäkerhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM
3:1 ap.2Forskning
3:1 ap.3Kärnteknisk verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Riksmätplats007000700700
Radonlab.002000200200
Summa009000900900
Offentligrättslig verksamhet
Övrig tillståndsprövning-16 55550022 00021 500500-15 555
Anmälningsplikt-7 0008 00015 40015 700-300700
Summa-23 5558 50037 40037 200200-14 855
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Kärnteknisk verksamhet - tillsyn255178 701-51 906139 717154 717-15 00011 795
Kärnteknisk verksamhet - beredskap2551535-1 14026 60526 0006050
Kärnteknisk verksamhet - nukleär ickespridning25513 9961 21812 00014 000-2 0003 214
Kärnteknisk verksamhet - forskning2551-2 370069 70768 3071 400-970
Kärnteknisk verksamhet - MSB och länsstyrelser25510037 00037 00000
Icke kärnteknisk verksamhet2511-20 3916 00026 00022 0004 000-10 391
Summa60 471-45 828311 029322 024-10 9953 648
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kärnteknisk verksamhet - MSB och länsstyrelser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning och budgetunderlag ta i beräkning Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelsernas verksamhetskostnader som rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten enligt MSB:s regleringsbrev.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar som Strålsäkerhetsmyndigheten använder i den nationella strålskyddsberedskapen finansieras från anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Ali Reza Sadeghi
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, enheten för nedrustning och icke-spridning
Utrikesdepartementet, enheten för säkerhetspolitik
Utrikesdepartementet, enheten för östeuropa och centralasien
Försvarsdepartementet, enheten för materiel, forskning och utveckling
Justitiedepartementet, enheten för samordning av samhällets krisberedskap
Socialdepartementet, enheten för fokhälsa och sjukvård
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, forskningspolitiska enheten
Näringsdepartementet, enheten för forskning och innovation
Infrastrukturdepartementet, energienheten
Förvaltningsavdelningen, enheten för ekonomi och lön
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet