Miljödepartementet


Regeringsbeslut
1

2020-06-17
M2020/00961/V (delvis)
Kemikalieinspektionen
Box 2
172 13 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Kemikalieinspektionen
Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 20, bet. 2019/20:MJU1, rskr. 2019/20:122, prop. 2019/20:99 utg.omr. 20, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Globalt kemikaliearbete

Kemikalieinspektionen ska stärka sina insatser inom det globala kemikalieområdet samt stärka förberedelsearbetet och samarbetet med strategiska länder och organisationer. I detta ingår också att driva på det arbete inom EU som är av betydelse för utvecklingen av det globala kemikaliearbetet. I uppdraget ingår även att stödja initiativet om en högnivåallians för ett globalt avtal om kemikalier och avfall.

Återrapportering substitution av farliga kemiska ämnen

Kemikalieinspektionen ska redovisa effekterna av sitt arbete med substitution.

Återrapportering EU:s strategi för giftfri miljö

Kemikalieinspektionen ska redovisa hur myndigheten fortsatt verkar för en strategi för giftfri miljö inom EU.

Återrapportering gruppvis reglering av ämnen

Kemikalieinspektionen ska redovisa resultatet av myndighetens arbete med gruppvis reglering av farliga kemiska ämnen inom EU.

Återrapportering Agenda 2030

Kemikalieinspektionen ska redovisa hur myndigheten har utvecklat sitt arbete med att integrera Agenda 2030 i sitt arbete och därigenom bidra till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. 

Återrapportering prövning av bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att underlätta för företagen att göra rätt och för att minska deras administrativa börda vid prövningen av bekämpningsmedel.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

10 februari,

4 maj,

27 juli och

23 oktober.

E-handel

Kemikalieinspektionen ska redovisa en analys av e-handelns särskilda utmaningar vad gäller varors innehåll av reglerade kemiska ämnen samt vid behov föreslå samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella problem. Uppdraget ska redovisas senast den 29 januari 2021 till regeringen (Miljödepartementet).

Datatillgänglighet

Kemikalieinspektionen ska redovisa en plan för hur myndigheten framöver kan arbeta för en ökad digitalisering bland annat genom att öka tillgängligheten av så kallade öppen data i bekämpningsmedelsregistret. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 29 januari 2021.

Pågående uppdrag

Handlingsplan för en Giftfri vardag 2018–2020 (regleringsbrevet för 2018). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Uppdrag angående samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens. Regeringsbeslut den 16 mars 2017, dnr S2010/07655/FS, S2017/01706/FS (delvis). Uppdraget löper t.o.m. 2020.

Kemikalieinspektionen ska genomföra en kartläggning av förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU. Kartläggningen ska främst ta sikte på särskilt farliga ämnen, men kan även omfatta farliga ämnen i de fall det är relevant för att skydda människors hälsa och miljön. Barn och unga ska prioriteras och ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas. Framför allt ska förekomsten i konsumenttillgängliga varor och produkter kartläggas. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2020 till regeringen (Miljödepartementet).

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet. Regeringsbeslut den 7 juni 2018, dnr M2018/01715/S. Uppdraget pågår till den 6 maj 2022.

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen. Regeringsbeslut den 25 juni 2015, dnr M2015/02633/Mm. Redovisas den 10 mars 2016 samt redovisas i årsredovisningen 2016–2019.

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter. Regeringsbeslut den 22 december 2014, dnr N2014/5377/ENT. Rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 mars åren 2015–2021.

Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Regeringsbeslut den 14 januari 2016, dnr M2016/00089/Nm. Delredovisning 2016-03-31. Årlig redovisning senast den 31 januari 2017–2020.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m. Regeringsbeslut den 19 april 2018, dnr Fi2018/01701/ESA. Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. Regeringsbeslut den 19 april 2018, dnr A2018/00925/A. Redovisning till Statskontoret den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Redovisning av regeringsuppdrag om att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2014/5377/ENT) ska förutom till Tillväxtverket också redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen senast den 1 mars, t.o.m. 2021.

 

Översyn av avgifter

Kemikalieinspektionen ska se över avgifterna för bekämpningsmedel och allmänkemikalier och lämna förslag på nya avgifter samt hur över- och underskotten som ackumulerats över tid kan reduceras till noll.  Myndigheten ska vid utformningen av förslaget beakta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. Förslaget ska utformas mot bakgrund av att avgifterna ska vara förutsägbara och transparanta för företagen. Vid utformning av förslag till avgifter för växtskyddsmedel för s.k. mindre användningsområden behöver särskild hänsyn tas till konkurrenskraften i enlighet med regeringens livsmedelsstrategi och behovet av en god tillgång till växtskyddsmedel. I de fall full kostnadstäckning inte är motiverat ska myndigheten föreslå en lämplig nivå på hur stor kostnadstäckningen bör vara och skälen för detta. Uppdraget ska innehålla en konsekvensutredning. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Statens jordbruksverk och Livsmedelsverket. Ekonomistyrningsverket och Statskontoret ska ges möjlighet att lämna synpunkter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:6

Kemikalieinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Kemikalieinspektionen290 692
ap.1Kemikalieinspektionen (ram)290 692

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kemikalieinspektionen

Högst 6 000 000 kronor får betalas ut till Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Dessa medel betalas ut mot rekvisition.

Högst 8 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella kemikaliesekretariatet (the International Chemical Secretariat, ChemSec). Av dessa medel ska minst 3 000 000 kronor användas för arbete med substitution av farliga ämnen. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Högst 7 000 000 kronor får användas för bidrag till Karolinska institutet för att vidareutveckla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Medlen betalas ut mot rekvisition.

Högst 2 000 000 kronor ska användas för bidrag till Naturvårdsverkets del i arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag och det särskilda uppdraget om att minska exponeringen för farliga ämnen i ett livscykelperspektiv från återvunnet material för att bidra till att uppnå etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Från anslaget får medel användas för att täcka upp eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och förordning (EG) nr 528/2012 inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömningar av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

Kemikalieinspektionen ska betala ut 5 000 000 kronor till Substitutionscentrum vid Research Institutes of Sweden (RISE).

15 000 000 kronor får särskilt användas för att stärka myndighetens kemikaliearbete inom EU och på global nivå, av dessa får högst 2 000 000 kronor betalas ut som bidrag till andra myndigheter och organisationer för samarbete inom detta område.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kemikalieinspektionen
ap.18 2703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)28 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2522 974
2020-02-2522 974
2020-03-2522 974
2020-04-2522 974
2020-05-2522 974
2020-06-2522 974
2020-06-262 143
2020-07-2525 117
2020-08-2525 117
2020-09-2525 117
2020-10-2525 117
2020-11-2525 117
2020-12-2525 120
Summa290 692
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kemikalieinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kemikalieinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
SERP0015 40015 40000
varuprover0020020000
Summa0015 60015 60000
Uppdragverksamhet
Tjänsteexport0015 50015 50000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier943376 062-15 57648 00060 200-12 20048 286
Bekämpningsmedel9437-86 971-18667 00074 000-7 000-94 157
Dispensavgifter2811-2 19903503500-2 199
Utvidgat godkännande för mindre användningsområde9437-7 83405000500-7 334
Summa-20 942-15 762115 850134 550-18 700-55 404
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utvidgat godkännande för mindre användningsområde

Avgifter för "Utvidgat godkännande för mindre användningsområden" har inte krav på full kostnadstäckning enligt 2 kap. 13 § och 3 kap. 2 § första stycket förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får disponera:

  • Avgifter för genteknisk verksamhet enligt 5 kap. 1 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
  • Avgifter för prövning m.m. som avser verksamma ämnen i bekämpningsmedel enligt 6–7 kap. förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter.
  • Avgifter för provtagning m.m. enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 6 kap. 49 § 2 och enligt 8 kap. 2 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Emma Wikstad
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, konsumentenheten
Finansdepartementet, avdelningen för offentlig förvaltning
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Arbetsmiljöverket
Boverket
Karolinska institutet
Konsumentverket
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Internationella kemikaliesekretariatet
Research Institutes of Sweden, RISE