Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2020-06-17
U2020/03631/SAM (delvis)
U2020/03817/SAM (delvis)
U2020/03842/UH
Centrala studiestödsnämnden
851 82 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Centrala studiestödsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 15, bet. 2019/20:UbU2, rskr. 2019/20:134, prop. 2019/20:146 utg.omr. 15, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:209, prop. 2019/20:167 utg.omr. 15, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:295, prop. 2019/20:99 utg.omr. 15, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20:340)

.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Centrala studiestödsnämndens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

Studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Myndigheten ska särskilt redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska andelen studerande med studiehjälp som får beslut om återkrav och andelen återkravsskulder som Centrala studiestödsnämnden skickar vidare till Kronofogdemyndigheten. 

Studiemedel

Myndigheten ska särskilt redovisa vilka insatser som vidtagits för att förbättra resultatet vad gäller handläggningstider avseende studiemedel Sverige. 

Studiestartsstöd

Myndigheten ska särskilt redovisa erfarenheter av handläggning och administration av ärenden om studiestartsstöd.

Återbetalning och återkrav

Myndigheten ska särskilt redovisa hur myndigheten har intensifierat arbetet med att förbättra återbetalningen från främst utlandsbosatta låntagare. Myndigheten ska senast den 31 augusti 2020 lämna en redovisning över utvecklingen under det första kalenderhalvåret.

Studiesociala frågor

Myndigheten ska särskilt redovisa resultatet av myndighetens uppgift att följa och analysera de studerandes sociala och ekonomiska situation. I detta arbete ska myndigheten särskilt fokusera på studerandes psykiska hälsa.

Hemutrustningslån

Myndigheten ska särskilt redovisa vilka insatser myndigheten vidtagit för att öka andelen återbetalare av lån.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron vid myndigheten.

3

Uppdrag

Uppdrag att sprida kunskap om studiestödet

Myndigheten ska sprida kunskap om studiestödet i syfte att främja en breddad rekrytering till studier och nå grupper som annars inte hade valt att studera. Resultaten ska redovisas i samband med årsredovisningen.

Uppdrag att beskriva och analysera ordningen med lånekontaktpersoner

Myndigheten ska i dialog med berörda aktörer beskriva och analysera hur ordningen med lånekontaktpersoner (hemutrustningslån) fungerar. Myndigheten ska även analysera förutsättningar för Centrala studiestödsnämnden att själv informera, guida och svara på frågor om hemutrustningslån samt redogöra för alternativa lösningar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2020.

Uppdrag att följa upp satsningen på den högre bidragsnivån till vissa studerande som har läst på introduktionsprogram

Myndigheten ska följa upp satsningen på den högre bidragsnivån till vissa studerande som har läst på introduktionsprogram. I uppföljningen ska myndigheten särskilt fokusera på om det högre bidraget har haft en rekryterande effekt för fortsatta studier. Den individbaserade statistik som ingår i redovisningen ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2020.

Uppdrag att analysera utvecklingen av studiestartsstödet

Myndigheten ska analysera utvecklingen av studiestartsstödet. Myndigheten ska särskilt följa upp kommunernas rekryteringsarbete. Uppföljningen ska även omfatta en redogörelse av viktiga erfarenheter när det gäller utnyttjandet och den rekryterande effekten av studiestartsstödet. Den individbaserade statistik som ingår i redovisningen ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 20 maj 2020.

Uppdrag att följa upp satsningen på den högre bidragsnivån till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning

Myndigheten ska följa upp satsningen på den högre bidragsnivån till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen. I uppföljningen ska myndigheten särskilt fokusera på om det högre bidraget har haft en rekryterande effekt till dessa utbildningar. Den individbaserade statistik som ingår i redovisningen ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2020.

Pågående uppdrag

Regeringen har tidigare lämnat uppdrag till myndigheten om att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A). Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021. 

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Myndigheten ska vid nedanstående tillfällen även lämna prognoser över kreditreserven. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 10 februari, 
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober. 

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, nyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar som påverkar prognosen. Myndigheten ska kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna på samma sätt som i prognosarbetet under 2019. Redovisningen ska även omfatta prognoser för avgiftsinkomster uppdelat på de olika avgiftstyperna. 

Utgiftsprognoser för anslaget 1:3 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

Utgiftsprognoser för anslaget 1:13 Lån till körkort inom utgiftsområde 14 ska redovisas till regeringen (Infrastrukturdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1

Studiehjälp (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden4 382 408
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)4 257 408
ap.2Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram (ram)125 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395). Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

ap.2 Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram

Anslagsposten får belastas med utgifter för kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram enligt förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.

 

1:2

Studiemedel (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden19 016 212
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)11 283 423
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)3 973 077
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)3 169 677
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)205 000
ap.2.5Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år (ram)500 000
ap.2.7Studiebidrag, vissa lärarstuderande (ram)95 400
ap.2.8Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år med utbildningskontrakt (ram)3 000
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)3 104 712
ap.4Tilläggsbidrag (ram)655 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

– vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

– vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola. Vidare får högst tio procent av posten användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.2.5 Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till vissa arbetslösa studerande i åldrarna 20–24 år, dock inte till dem som omfattas av ett utbildningskontrakt, och till vissa studerande i åldrarna 20–24 år som läser vidare efter introduktionsprogram i gymnasieskolan.

ap.2.7 Studiebidrag, vissa lärarstuderande

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen.

ap.2.8 Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år med utbildningskontrakt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till vissa arbetslösa studerande i åldrarna 20–24 år som omfattas av ett utbildningskontrakt. 

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas in till Pensionsmyndigheten.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 3 142 604 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om 287 392 000 kronor.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. 13 a § studiestödslagen (1999:1395).

1:3

Avsättning för kreditförluster (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 954 904
ap.1Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013 (ram)490 000
ap.2Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014 (ram)1 448 904
ap.3Konstaterade förluster för återkrav (ram)16 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning till kreditreserv för att täcka konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti.

Anslagsposten ska belastas och medlen föras över till kreditreserven månadsvis i tolftedelar.

ap.2 Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka förväntade förluster på nyutlåning fr.o.m. 2014 enligt studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten ska belastas och medlen ska föras över till kreditreserven månadsvis utifrån den procentuella förlustavsättningen beräknad på utlånat belopp för aktuell månad.

ap.3 Konstaterade förluster för återkrav

Anslagsposten får belastas med utgifter i fråga om avskrivning av återkrav som avser lån.

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden195 518
ap.1Statens utgifter för studiemedelsräntor (ram)195 518
ap.2Statens utgifter för räntor på återkrav (ram)0

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens utgifter för studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med statens utgifter när det gäller nedsättning av studiemedelsräntor för studielån upplånade efter 1988 enligt studiestödslagen (1973:349), studiestödslagen (1999:1395) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa samt för avgifter till Riksgäldskontoret.

ap.2 Statens utgifter för räntor på återkrav

Anslagsposten får belastas med statens ränteutgifter på lån för återkrav av studiemedel.

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten15 004
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)14 916
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)13 916
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
i teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk enligt förordningen om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 88 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om 0 kronor.

1:7

Studiestartsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden552 000
ap.1Studiestartsstöd (ram)552 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Studiestartsstöd

Anslaget får användas för utgifter för studiestartsstöd och tilläggsbidrag. 

1:8

Centrala studiestödsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden899 803
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)899 803

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Studiehjälp
ap.1208 164Inget0
ap.210 956Inget0
1:2 Studiemedel
ap.1514 671Inget0
ap.2.2158 633Inget0
ap.2.310 250Inget0
ap.2.525 000Inget0
ap.2.74 770Inget0
ap.2.80Inget0
ap.30Inget0
ap.428 750Inget0
1:3 Avsättning för kreditförluster
ap.124 500Inget0
ap.267 495Inget0
ap.3800Inget0
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor
ap.18 375Inget0
ap.20Inget0
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.4.1696Inget0
ap.4.249Inget0
ap.54Inget0
1:7 Studiestartsstöd
ap.120 500Inget0
1:8 Centrala studiestödsnämnden
ap.144 4903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)292 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)53 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)238 200 000
- varav SPECIAL238 200 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2574 150
2020-02-2574 150
2020-03-2574 150
2020-04-2574 150
2020-05-2574 150
2020-06-2575 579
2020-07-2575 579
2020-08-2575 579
2020-09-2575 579
2020-10-2575 579
2020-11-2575 579
2020-12-2575 579
Summa899 803
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter256200807 0000807 000807 000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna ska bidra till verksamhetens kostnader.  

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av regeringen med undantag för aviseringsavgifterna inom verksamheten för hemutrustningslån som beslutas av Centrala studiestödsnämnden enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar.  

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Centrala studiestödsnämnden ska fastställa en procentsats som underlag för avsättning av medel för förväntad förlust i fråga om studielån som beräknas beviljas 2021. Procentsatsen ska ligga till grund för medelsberäkningen i myndighetens budgetunderlag för 2021.   

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Hugo Lindgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret