Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2020-05-20
S2020/04549/FS
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135, prop. 2019/2020:132 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:201, prop. 2019/20:46 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:208).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Socialstyrelsen ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Föreskrifter om säkerhetsåtgärder för hälso- och sjukvårdssektorn

Socialstyrelsen ska redovisa arbetet med framtagande av föreskrifter om säkerhetsåtgärder för hälso- och sjukvårdssektorn enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster samt om sådana föreskrifter har beslutats eller när beslut om föreskrifter planeras.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Socialstyrelsen ska redovisa hur arbetet med det försäkringsmedicinska beslutsstödet bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. På så vis bidrar Socialstyrelsen till riksdagens beslutade mål om en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Redovisningarna av de nya uppdrag som ges i detta regleringsbrev ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvård och folkhälsa

1. Nationell källa för ordinationsorsak 

Socialstyrelsen ska fortsatt upprätthålla och vidareutveckla den nationella källan för ordinationsorsak. Socialstyrelsens ansvar för förvaltningen ska avse kontinuerlig uppdatering, kvalitetssäkring och utveckling av systemets terminologi och koder samt annan information som ingår i systemet. Socialstyrelsen ska också stödja en bred implementering av den nationella källan för ordinationsorsak i vård- och omsorgs- verksamheterna, särskilt i samband med införandet av den nationella läkemedelslistan den 1 juni 2020. I denna del av uppdraget ingår att fortsatt kommunicera nyttan med att använda den nationella källan för ordinationsorsak samt att aktivt stödja testning och implementering av kodsystemet i vård- och omsorgsverksamheterna, bl.a. genom användarstöd i specifika pilotprojekt och vidareutveckling av anvisningar för kodsystemets användning. Socialstyrelsen ska även komplettera kodverket med ordinationsorsaker utanför godkänd indikation som ingår i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer och som enligt Läkemedelsverkets bedömning lämpa sig för permanent förvaltning i den nationella källan för ordinationsorsak. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 december 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen.

2. Prioriteringscentrum Linköpings universitet 

Socialstyrelsen ska betala ut 3 500 000 kronor till verksamheten vid Prioriteringscentrum Linköpings universitet under 2020. Socialstyrelsen ska redovisa hur medlen har använts till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 500 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 20 Prioriteringscentrum. 

3. Analys och prognos av läkemedelskostnader 

Socialstyrelsen ska redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna, för rekvisitionsläkemedel och för läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen för innevarande år och kommande tre år. När det gäller läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska kostnader för läkemedel mot hepatit C som omfattas av den nationella processen för ordnat införande särredovisas. Analysen ska omfatta eventuella skillnader mellan kostnader för kvinnors och mäns läkemedel. Socialstyrelsen ska inkomma med en kortfattad uppdaterad prognos för innevarande år och de nästkommande åren. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska löpande ges möjlighet att följa prognosarbetet och lämna synpunkter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) årligen senast den 30 april. Den uppdaterade prognosen ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) årligen, senast den 30 oktober.

4. Medel till organisationer rörande personer med sällsynta diagnoser

Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag efter ansökan till organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen.

5. Ändring av pågående uppdrag om psykisk ohälsa 

Socialstyrelsen ska utifrån fokusområdena i regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020 genomföra kartläggningar och analyser inom området psykisk ohälsa. Uppdraget ändras på så sätt att det ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2025. En delredovisning ska lämnas årligen senast den 31 mars. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 15 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen.

6. Förutsättningar för vissa läkare att fullgöra uppgifter enligt LPT 

Socialstyrelsen ska utreda förutsättningarna enligt gällande rätt för läkare med specialistkompetens i äldrepsykiatri och med geriatrik som basspecialitet att få uppdrag att fullgöra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt 39 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Om rättsläget inte medger detta ska Socialstyrelsen bedöma om det är lämpligt att nämnda specialister kan ges ett sådant uppdrag. Om det bedöms lämpligt ska myndigheten redovisa vilka författningsändringar som behöver göras. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagspost 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen.

7. Vård och behandling av vestibulit 

Socialstyrelsen ska utreda och lämna förslag på hur myndigheten kan stödja utvecklingen av en välfungerande vårdkedja mellan primärvård och specialistvård för patienter med vulvodyni/vestibulit. Utifrån resultaten ska Socialstyrelsen se över vilka behov av kunskapsstöd som finns samt påbörja framtagandet av kunskapsstöd på området. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 december 2021. En delredovisning innehållande en beskrivning av vårdkedjan och hur den kan stödjas ska lämnas senast den 15 december 2020. Uppdraget finansieras via anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

8. Cancerrehabilitering 

Socialstyrelsen ska utreda förutsättningarna för erbjudande av cancerrehabilitering samt ta fram förslag till åtgärder för att stärka cancerrehabiliteringens utveckling så att patienter och deras närstående nås och får ta del av insatserna. Myndigheten bör fokusera på en fördjupad analys av problembilden ur patientens perspektiv och undersöka möjliga vägar framåt. Myndigheten bör studera framgångsrika processer, förutsättningar för att tidigt tillgodose patienternas behov av rehabilitering och förutsättningar för patienternas delaktighet i rehabiliteringsprocessen. Socialstyrelsen ska utreda vad som kan leda till en snabbare återgång i arbete efter cancersjukdom och vårdens roll i detta. Uppdraget ska bidra till ett gemensamt lärande för berörda parter där förbättringsområden identifierats. Analysen och förslagen ska omfatta eventuella skillnader mellan kvinnors och mäns behov och förutsättningar. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Försäkringskassan, regionernas multiprofessionella rehabiliteringsteam, patientföreträdare, regionala cancercentrum, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra berörda aktörer. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2022. En delredovisning ska lämnas senast den 15 oktober 2021.Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 28 Till Socialstyrelsens disposition. 

9.Bistå arbetet med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Socialstyrelsen ska bistå Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i deras arbete med att utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. I det gemensamma arbetet ska ingå att identifiera och beskriva information som kan struktureras och uttryckas på ett enhetligt sätt med hjälp av den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket. Målet i denna del ska vara att ta fram nationella informationsmängder som ska kunna användas direkt i vårdens dokumentation kring en patient beträffande prevention, utredning, behandling och uppföljning samt vid behov också vidareutveckla den nationella informationsstrukturen. Socialstyrelsen ska också bistå SKR med användarstöd och utbildningsinsatser inom den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket. Arbetet ska utgå ifrån Vision e-hälsa 2025 med målbilden att information ska dokumenteras en gång på ett strukturerat sätt och därmed kunna användas både för utredning och behandling samt för uppföljning, analys och statistik. Socialstyrelsen bör även föra en dialog med standardiseringsorganisationerna och samordna arbetet med det standardiseringsarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvården. Myndigheten ska ta fram en plan för arbetets genomförande tillsammans med SKR. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. En delredovisning ska lämnas senast den 30 september 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 7 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 40 Jämlik sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen.

10. Gemensamma termer, begrepp och informationsstruktur inom läkemedelsområdet 

Socialstyrelsen ska fortsätta arbetet med att utreda hur termer och begrepp med koppling till ordination och förskrivning av läkemedel ska kunna hanteras och tolkas likartat oberoende av aktör eller system. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i Socialstyrelsens krav på hur en läkemedelsordination ska dokumenteras (HSLF-FS 2017:37) samt med hänsyn tagen till de behov som finns i samband med införandet av en kommande nationell läkemedelslista. I Socialstyrelsens arbete ingår att ge fortsatt användarstöd till E-hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Inera AB när det gäller frågor om den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket inom läkemedelsområdet. Socialstyrelsen ska också aktivt stödja vidareutveckling och förvaltning av de kodverk som är under framtagande för att täcka hälso- och sjukvårdens behov av dokumentation i patientens journal och arbeta för att en samstämmighet råder mellan de begrepps- och informationsmodeller inom läkemedelsområdet som används av berörda aktörer. Arbetet ska bedrivas i linje med det pågående arbetet för en enhetligare begreppsanvändning inom ramen för Vision e-hälsa 2025. Slutligen ska Socialstyrelsen vid behov vidareutveckla den nationella informationsstrukturen om ovan nämnda arbeten ger anledning till det. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 december 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen.

11.Vidareutveckling av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen ska i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Inera AB skapa en permanent förvaltning av informationsspecifikationen för uppmärksamhetsinformation genom att: 

 1. genomföra en årlig översyn och vid behov uppdatering av innehållet,
 2. ge stöd för tekniska frågor som kan uppstå när informationsspecifikationen ska implementeras,
 3. se över möjligheterna att följa upp införandet av informationsspecifikationen och användningen av uppmärksamhetsinformation i hälso- och sjukvården,
 4. se över möjligheten att skapa förutsättningar för singeldokumentation genom att myndigheten samverkar med SKR, Inera AB och regionernas experter på området utvecklar ett antal nationella informationsmängder för grunddokumentation inom uppmärksamhetsinformation. I arbetet ska information som är relevant att känna till vid ordination eller hantering av läkemedel prioriteras. Socialstyrelsen ska redovisa vilka infomationsmängder som myndigheten bedömer skulle bidra till ökad patientsäkerhet om de även fanns tillgängliga genom den nationella läkemedelslistan.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 december 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 300 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen.

12. Uppdrag att arbeta med förberedelser, fördelning och uppföljning av statsbidrag till registercentrumorganisationer

Socialstyrelsen ska under 2020 arbeta med förberedelser, fördelning och uppföljning av statsbidrag till registercentrumorganisationer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 5 Kvalitetsregister. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen.

13. Uppdrag att utvärdera universitetssjukvården inom ALF-avtalet

Socialstyrelsen ska utvärdera universitetssjukvården vid de regioner som omfattas av avtalet mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården det s.k. ALF-avtalet. Utvärderingen ska ske med utgångspunkt i de förslag som den nationella styrgruppen för ALF beslutat om och ska utgå från den verksamhet och de kännetecken för universitetssjukvården som anges i 1 § i ALF-avtalet och de miniminivåer som myndigheten föreslagit. Myndigheten ska även fastslå miniminivåerna. I utvärderingen ska självvärderingar av de regionala ledningsorganen och utvalda universitetssjukvårdsenheter ingå samt platsbesök i ett urval universitetssjukvårdsenheter. Socialstyrelsen ska under arbetets gång föra en dialog med Vetenskapsrådet och den nationella styrgruppen för ALF. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2022.

14. Förstärkt utlämnande av läkemedelsstatistik

Socialstyrelsen ska förstärka sin kapacitet att lämna ut läkemedelsstatistik till aktörer som beställer sådana uppgifter och som uppfyller myndighetens kriterier. Socialstyrelsen ska göra en analys av var i processen eventuella hinder uppstår som kan leda till förseningar och vidta åtgärder som gör att myndigheten snabbare kan handlägga beställningar, ta fram statistiksammanställningar och lämna ut statistikuppgifter. Som ett led i detta arbete ska Socialstyrelsen även undersöka möjligheten att vidareutveckla standardiserade mått som kan användas av flera olika aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 december 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen.

15. Civilt försvar

Socialstyrelsen ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster, samt stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap. Myndigheten ska även planera för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats. Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen i enlighet med regeringsbeslut II:16 från den 10 december 2015 (Ju2015/09669/SSK).

16. Uppdrag att ta fram ett nationellt kunskapsstöd för fosterdöd

Socialstyrelsen ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd till professionen avseende intrauterin fosterdöd. Kunskapsstödet ska omfatta hur man identifierar och adresserar risker hos kvinnan och fostret, särskilt vid överburenhet, tillväxthämning hos fostret och minskade fosterrörelser. Kunskapsstödet ska även ge stöd till professionen avseende den information om risk- och skyddsfaktorer som behöver lämnas till den gravida kvinnan och eventuell partner. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 november 2021. Uppdraget finansieras via anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

17. Uppdrag att ta fram webbaserad utbildning i munhälsa för vård- och omsorgspersonal

Socialstyrelsen ska utveckla en webbaserad utbildning i munhälsa för vård- och omsorgspersonal. Utbildningen ska omfatta kunskap för att identifiera ohälsa och problem i munnen samt ge kunskap om hur vård- och omsorgspersonal kan ge munvård till personer med särskilda behov och sjukdomstillstånd. Uppdraget ska bidra till att hantering av munhälsa hos patienter och brukare är baserat på bästa möjliga kunskap och blir likvärdigt över hela landet. I uppdraget ligger även att bedöma om andra yrkesgrupper som t.ex. legitimerad personal, biståndshandläggare, handläggare av tandvårdsstöd inom kommunsektorn, biståndshandläggare, personal inom sluten- och öppenvården skulle kunna var föremål för samma eller liknande utbildning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 800 000 kronor under 2020. Kostnaderna för genomförandet ska belasta Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

18. Uppdrag om information angående organ- och vävnadsdonation

Socialstyrelsen ska vidareutveckla myndighetens arbete med kontinuerlig information till allmänheten i frågor som rör organ- och vävnadsdonation. Arbetet ska bidra till att den höga donationsviljan i befolkningen bibehålls eller ökar, att fler tar ställning till organ- och vävnadsdonation och att antalet anmälningar till donationsregistret ökar. I uppdraget ingår även att utveckla arbetet med information till hälso- och sjukvården samt andra relevanta aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2023. Delredovisningar ska lämnas i myndighetens årsredovisning för åren 2020 och 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6. Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

19. Uppdrag att se över förutsättningar för register IDB och EMQ

Socialstyrelsen ska lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att datainsamlingen till skaderegistret Injury Database kan återupptas. Socialstyrelsen ska också lämna förslag om och hur data som samlas in till Nationellt kvalitetsregister för Elevhälsans medicinska insats (EMQ) skulle kunna samlas in av Socialstyrelsen. I uppdraget ingår att analysera förutsättningarna för datainsamlingen, samt lämna förslag på lösning i de fall det finns juridiska, tekniska eller praktiska hinder för datainsamlingen. Vid de analyser som ska göras ska Socialstyrelsen beakta tillämplig reglering såsom EU:s dataskyddsförordning. Socialstyrelsen ska även lämna de författningsförslag som behövs enligt analyserna. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 250 000 kronor under 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Uppdraget finansieras via utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition. Redovisningar ska hänvisa till det diarienuymmer som detta beslut har.

20.Nationell samordning av handlingsplanen för ökad patientsäkerhet

Socialstyrelsen ska under 2020–2024 ansvara för samordning av insatser för genomförandet av den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Uppdraget syftar till att stärka huvudmännens patientsäkerhetsarbete inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården samt bidra till att minska vårdskadorna. Genomförandet av uppdraget ska göras i samverkan med berörda nationella organisationer och myndigheter samt huvudmän inom hälso- och sjukvården i syfte att åstadkomma en effektiv samordning av de nationella insatserna för patientsäkerhet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) årligen senast den 31 december. Socialstyrelsen ska löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 4 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition.

21.Ändring av redovisningsdatum 

I regeringsbeslut I:5 den 29 november 2018 (S2018/05767/FS) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fullfölja uppdraget att ta fram och utvärdera nationella kunskapsstöd för psoriasis och epilepsi i enlighet med tidigare uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar (S2015/08200/FS). Enligt beslutet ska uppdraget slutredovisas senast den 31 mars 2020. Redovisning av den del av uppdraget som berör epilepsi ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 september 2020.

22. Uppdrag att fördela handsprit till kommuner avseende kommunalt finansierad vård och omsorg

Socialstyrelsen ska med anledning av spridningen av covid-19 erbjuda alla kommuner handsprit för ett värde upp till totalt 15 000 000 kronor avseende kommunalt finansierad vård och omsorg. Socialstyrelsen ska efter ett enklare ansökningsförfarande från kommuner, så långt det är möjligt fördela handspriten proportionellt utifrån kommunernas befolkningsmängd. I uppdraget ingår att Socialstyrelsen fortsatt ska sprida medvetenhet och kunskap om basala hygienrutiner till personalen. Inom ramen för sitt informationsuppdrag (S2020/01467/SOF) har myndigheten sammanställt informationsmaterial samt digitala utbildningar som riktar sig till personalen om t.ex. skyddsutrustning och basala hygienrutiner. Det är angeläget att denna information når ut i verksamheterna och myndigheten ska därför förstärka denna informationsinsats vid fördelningen av handsprit. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 15 500 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska med 500 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 28 Till Socialstyrelsens disposition och med 15 000 000 kronor anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen från anslagspost 18 God vård och folkhälsa utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

23. Tilläggsuppdrag dataanalyser av cancer

Socialstyrelsen ska inom ramen för sitt pågående uppdrag att göra djupgående dataanalyser av cancer (S2019/04110/FS) även analysera hur cancerpatienter påverkas av covid-19, exempelvis analysera om patientdemografin och sjukdomsförloppet ser likadant ut för cancerpatienter som för andra grupper. Analyserna ska bl.a. göras utifrån socioekonomiska variabler, kön, ålder och regionala skillnader. Barnperspektivet ska beaktas i uppdraget. Socialstyrelsen ska samarbeta med Regionala cancercentrum, Sveriges Kommuner och Regioner samt andra berörda aktörer. Socialstyrelsen ska fortlöpande tillgängliggöra analyserna för professionen och andra intressenter. En samlingsrapport av genomförda analyser ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 mars 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

24. Ändring av redovisningsdatum med anledning av arbetet med covid-19

I regeringsbeslut I:3 den 4 april 2019 (S2019/01651/FS) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att genomföra en forskningsstudie i två delar om tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet. Enligt beslutet ska uppdraget slutredovisas senast den 31 december 2020. Uppdraget ska istället delredovisas till regeringen (Socialdepartmentet) den 31 december 2020 och slutredovisas senast den 15 juni 2021. I regeringsbeslut I:15 den 29 maj 2019 (S2019/00910/FS) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att genomföra pilotverksamhet för barnhälsovård. Enligt beslutet ska uppdraget slutredovisas den 1 juni 2025. Uppdraget ska istället slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2026. I regeringsbeslut I:2 den 4 april 2019 (S2017/05940/FS) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att kartlägga akutmottagningars rutiner för planering av fotsatt vård, behandling och uppföljning vid narkotikarelaterad överdos. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas den 31 december 2020. Uppdraget ska istället redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2021. I regeringsbeslut I:8 den 4 juli 2019 (S2019/03056/FS) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utveckla den nationella uppföljningen av primärvården. Enligt beslutet ska deluppdrag I redovisas den 30 september 2020. Deluppdrag I ska istället redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2021. I regeringsbeslut I:3 den 12 april 2018 (S2018/02370/FS) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att stödja landstingen i arbetet med katastrofmedicinsk beredskap och planering för civilt försvar inom hälso- och sjukvården. Enligt beslutet ska uppdraget slutredovisas den 1 juni 2020. Uppdraget ska istället redovisas den 31 december 2020.

Socialtjänst m.m.

1. Fördela statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Socialstyrelsen får under 2020 använda 610 500 000 kronor i ett uppdrag att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 610 000 000 kronor till landets kommuner i enlighet med bilagd fördelningsnyckel. Medlen utbetalas efter rekvisition. Myndigheten ska även följa upp hur kommunerna har använt medlen och i vilken utsträckning som fristående aktörer fått tillgång till stimulansmedel som av kommunerna använts till förbättringar och ambitionshöjningar av befintlig verksamhet. Socialstyrelsen får under 2020 använda högst 500 000 kronor för egna kostnader kopplade till arbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel – Socialstyrelsen.

2. Förbättrad tillgång till statistik om yrkesgrupper inom socialtjänsten 

Socialstyrelsen får i uppdrag att närmare analysera samt ge förslag på hur kommunerna på lämpligt sätt ska lämna in uppgifter till Socialstyrelsen om socialtjänstens olika yrkesgrupper. Syftet är att skapa förbättrade planeringsförutsättningar för att möta kompetensförsörjningsbehovet. I uppdraget ingår att:

 • bedöma vilka yrkesgrupper som är lämpliga att påbörja insamlingen om samt lämna förslag på hur sådana uppgifter ska lämnas in på kort och lång sikt.
 • beskriva hur uppgifterna ska kunna sammanställas samt göras tillgängliga och användbara.
 • beskriva vilka typer av uppgifter som registret bör omfatta.
 • beskriva och beräkna vilka administrativa kostnader olika alternativa upplägg innebär för kommunerna samt de privata utförare som kommer behöva rapportera in data. Analysen ska minst omfatta olika typer av kommuner.
 • beskriva vilket mervärde uppgifterna ger i förhållande till den data som i dagsläget är tillgänglig inom området från SKRs och SCBs register över yrkesgrupper.

Uppdraget ska bidra kunskapen om tillgänglig nationell statistik om socialtjänstens olika yrkesgrupper samt utvecklingsbehov, oavsett driftsform eller huvudman. Målet är att på sikt kunna följa antalet anställda inom olika yrkesgrupper i socialtjänsten på motsvarande sätt som inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen ska för uppdraget särskilt samverka med Statistiska Centralbyrån (SCB). Därutöver ska myndigheten inhämta synpunkter från andra berörda aktörer, bl.a. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Skolverket, Universitetskanslersämbetet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Arbetsförmedlingen, Vårdföretagarna, Kommunalarbetareförbundet, arbetsmarknadens aktörer, fack- och yrkesorganisationer samt olika yrkesgrupper inom socialtjänsten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2022. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen.

3. Arbetskläder inom omsorgen 

Socialstyrelsen ska följa upp hur arbetskläder inom omsorgen tillhandahålls, hanteras och finansieras. Sedan den 1 januari 2016 inkluderas vissa verksamheter enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg. Regler för arbetskläder finns även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2020.  

4. Nationell strategi för anhöriga

Socialstyrelsen ska ta fram ett underlag för en nationell strategi för anhöriga utöver det som framgår av uppdrag S2019/04223/FST. Uppdraget ska omfatta personer som vårdar eller stödjer närstående enligt 5 kap 10 § SoL, med undantag för målgruppen äldre personer som redan aktualiserats i det tidigare uppdraget. Uppdraget omfattar att göra en analys av vad anhörigperspektiv innebär för den anhörige, samt för personalen, samt göra en kartläggning och analys av i vilken utsträckning ett anhörigperspektiv finns med i tillämpningen av befintligt regelverk och i de fall Socialstyrelsen bedömer att det finns brister, en redovisning av dessa. Den kompetens som Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) besitter ska tas till vara i uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshinderområdet, anslagspost 8 Övrig verksamhet.

5. Följa utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik

Socialstyrelsen ska fortsätta utveckla nyckeltal för användningen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna, samt följa upp och redovisa resultaten på Socialstyrelsens hemsida. Myndigheten ska även beskriva och analysera resultaten av uppföljningen av nyckeltalen för att identifiera framgångsfaktorer och hinder för utveckling och implementering av e-hälsa och välfärdsteknik. Inom ramen för uppföljningen ska myndigheten även redovisa och analysera resultaten av regeringens aviserade satsning på att stödja kommunala investeringar i tekniska lösningar. Socialstyrelsen ska redovisa vilka kommuner som svarat på enkäten till Kammarkollegiet senast 31 mars 2021. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen.

6. Kompetens i LSS-boenden 

Socialstyrelsen ska göra en kartläggning och analys av kompetensen hos personal som arbetar i LSS-boenden och av vilka kompetensinsatser som erbjuds offentligt finansierade LSS-boenden. Vidare ska Socialstyrelsen undersöka om den nuvarande kompetensnivån bedöms vara tillräcklig för att brukarna ska ha en trygg och säker boendemiljö, inklusive om brister i kompetens och bemanning påverkar risken för tvångs- och begränsningsåtgärder. Om kartläggning och analys visar på brister i kompetensen ska Socialstyrelsen lämna en beskrivning av lämpliga åtgärder. Uppdraget ska göras i samarbete med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 500 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagspost 8 Övrig verksamhet.

7. Kompetens och kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Socialstyrelsen får i uppdrag att under perioden 2020-2022 stödja huvudmän samt yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården genom insatser för att främja kompetens och stabilitet samt kvalitetsutveckling inom området. Socialstyrelsen ska genomföra eller initiera insatser som bidrar till ökad kompetens och kvalitet inom de fyra områden som identifierades i regeringsbeslut S2018/00535/FST. Därutöver ska Socialstyrelsen vidta åtgärder för att stärka samverkan mellan socialtjänst, polis och andra relevanta aktörer i det brottsförebyggande arbetet. Socialstyrelsen ska genom utåtriktade aktiviteter sprida aktuell kunskap om metoder, arbetssätt och goda exempel till kommuner och andra berörda aktörer. Uppdraget ska genomföras i samarbete med relevanta aktörer. En slutredovisning ska lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. En delredovisning innehållande en plan för arbetet inom uppdraget ska lämnas senast den 30 mars 2020. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 13 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.

8. Placering av barn utan vårdnadshavarnas samtycke

Socialstyrelsen ska göra en fördjupad analys av förslaget i SOU 2015:71 (Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU) om att socialnämnden ska kunna, utan vårdnadshavarnas samtycke, besluta om placering av barn som fyllt 16 år. Analysen ska bland annat göras utifrån perspektivet att förslaget innebär ett betydande ingrepp i vårdnadshavarnas bestämmanderätt. Myndigheten ska analysera frågor som rör förutsättningarna för att besluta om sådana insatser, vem som får fatta dessa beslut, om vårdnadshavaren ska ha möjlighet att överklaga beslutet samt bestämmanderätten över barnets personliga förhållanden under tiden för en placering. Även svårigheter kopplade till genomförandet av insatsen då vårdnadshavarna inte samtycker samt vilken ålder som bör vara lämplig för sådana insatser ska analyseras. Det åligger även Socialstyrelsen att utifrån olika problemområden identifiera vilka svårigheter och risker som kan uppstå för barnet. I denna del ingår även frågan om hur socialtjänstens kontakt med vårdnadshavarna bör hanteras. Det är av särskild vikt avseende fall som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck då kontakten med vårdnadshavarna kan innebära en risk för barnet eller den unge. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2021. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.

9. Ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsen ska ta fram, sammanställa och sprida exempel på arbetssätt och insatser som erbjuds av vissa kommuner och som riktas till föräldralediga kvinnor och män som tar emot försörjningsstöd i syfte att förbereda dem för att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande efter föräldraledigheten. Det är viktigt att både kvinnor och män möts av samma förväntningar och ges rätt förutsättningar för att kunna försörja sig själva. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2020.

10. Utveckla indikatorer om brottsofferstöd 

Socialstyrelsen ska lämna förslag på mått och/eller indikatorer inom brottsofferstöd och hur dessa ska kunna användas för att följa upp tillgången till likvärdigt brottsofferstöd i hela landet. Uppdraget ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 14 december 2020.

11. Kompletterande uppföljning av 2019 års stimulansbidrag inom äldreområdet

Socialstyrelsen ska göra en kompletterad uppföljning av 2019 års statsbidrag som omfattade 500 miljoner kronor inom äldreomsorgen med syftet att se i vilken utsträckning som fristående aktörer fick tillgång till stimulansmedel som av kommunerna använts till förbättringar och ambitionshöjningar av befintlig verksamhet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 september 2020.

12. Öppna jämförelser

Socialstyrelsen ska se över möjligheten och ekonomiska och administrativa konsekvenser av att utveckla fler öppna jämförelser för områden inom socialtjänstlagen. Arbetet med att genomföra fler öppna jämförelser ska påbörjas för HVB-, stödboenden, jour- och familjehem.

13. Uppdrag att kartlägga och analysera konsekvenser inom socialtjänstens verksamhetsområden, rörande brittiska medborgare med anledning av Storbritanniens utträde från EU (Brexit)

Socialstyrelsen ska genomgöra en kartläggning av internationella regelverk, konventioner eller avtal som kan bli aktuella att tillämpa inom socialtjänstens verksamhetsområden i förhållande till Storbritannien när utträdesavtalet upphör. Det kan exempelvis handla om regelverk som i dag ersätts av unionsrätten. Sammanställningen ska även klargöra vad som i dag gäller för så kallade ”tredjelandsmedborgare”. Syftet är att beskriva aktuellt rättsläge som kan påverka socialtjänstens handläggningsprocesser rörande brittiska medborgare och tydliggöra möjliga konsekvenser av Storbritanniens utträde ur EU. Kartläggningen ska för varje identifierad internationell överenskommelse även innehålla en bedömning av vilka eventuella åtgärder som kan behöva vidtas med anledning av bestämmelserna i 10 kap. regeringsformen om internationella förhållanden. En delredovisning ska lämnas senast den 31 augusti 2020. Kartläggning och åtgärdsbedömning med anledning av bestämmelser i 10 kap. regeringsformen ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 oktober 2020. Uppdraget hanteras inom ramen för Socialstyrelsens förvaltningsanslag. 

14. Ändring av pågående uppdrag

Socialstyrelsen ska inom ramen för det pågående uppdraget "Uppdrag till Socialstyrelsen att beskriva behovet av och tillgången till särskilda boendeformer för äldre" (S2019/03789/FST) analysera och beskriva orsaker till att kommuner inte inrättar biståndsbedömt trygghetsboende, enligt 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

15. Ändring av redovisningsdatum med anledning av arbetet med covid-19

I regeringsbeslut I:5 den 12 mars 2020 (S2020/01591/SOF) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m. Enligt beslutet ska myndigheten lämna en redogöresle för hur kompetensstödet ska genomföras den 1 september 2020. Redogörelsen ska istället lämnas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 december 2020. I regeringsbeslut I:12 den 18 december 2017 (S2017/07302/RS) och I:1 den 14 november 2019 (S2019/04727/SOF) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att redogöra för kunskapsläget om öppna insatser utan samtycke samt att lämna förslag på hur möjligheterna att ge öppna insatser utan samtycke till barn och unga kan öka. Enligt beslut I:1 den 14 november 2019 (S2019/04727/FST) ska uppdraget redovisas den 2 december 2020. Uppdraget ska istället redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2021. I regeringsbeslut I:7 den 21 mars 2019 (S2019/01378/SOF) har Socialstyrelsen fått i uppdrag om statistik på hjälpmedelsområdet. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas den 1 februari 2021. Uppdraget ska istället redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2021.

Övriga uppdrag

1. Prognoser 

Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen för de anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

10 februari

4 maj

27 juli

23 oktober

2. Insatser utifrån minoritetspolitikens mål 

Socialstyrelsen ska genomföra insatser för att implementera lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inom sitt verksamhetsområde. Arbetet ska utgå från det minoritetspolitiska målet och dess tre delområden. Socialstyrelsen ska utveckla långsiktiga former för att kontinuerligt följa de nationella minoriteternas situation inom myndighetens ansvarsområde. Vidare ska myndigheten tillsammans med Folkhälsomyndigheten vidareutveckla samarbetet myndigheterna emellan. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 13 november 2020.

3. Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck 

Socialstyrelsen ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Socialstyrelsen ska vidta insatser för att främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Östergötlands län som har ett nationellt uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Statens kulturråd och Statens skolverk. Under 2020 är MUCF sammankallande myndighet. Socialstyrelsen ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter.

4. Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer 

Socialstyrelsen ska fortsätta stödja organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 juni 2021. I redovisningen ska användningen av medlen framgå. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till SOS. 

5. Överenskommelse mellan staten och SKR om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 

Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan i uppdraget att ansvara för uppföljning och utbetalning avseende villkor 1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin, i överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019. Socialstyrelsen ska stödja regionernas utvecklingsarbete, i enlighet med villkor 1. Ledning och styrning i försäkringsmedicin, tillsammans med SKR  och fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med villkor 4. Utökat elektroniskt informationsutbyte, samt genomföra arbete i enlighet med villkor 5. Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskriving i överenskommelsen mellan staten och SKR om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020.  Ersättning upp till 14 200 000 kronor kommer att utbetalas till Socialstyrelsen i efterskott efter rekvisition. Rekvisitionen, som ska innehålla uppgifter om kostnader för 2020, ska lämnas senast den 7 januari 2021 till Försäkringskassan. Rekvisitionen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen

6. Uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck

Socialstyrelsen ska stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck genom följande insatser:

 1. lämna ytterligare bidrag till försöksverksamheten med en telefonlinje för våldsutövare,
 2. förstärka samordningen av Socialstyrelsens samtliga uppdrag på området mäns våld mot kvinnor och våld mot barn samt hedersrelaterat våld och förtryck,
 3. förstärka arbetet för att socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt elevhälsan ska ha tillgång till kunskapsstöd för att systematiskt följa upp verksamheter för våldsutsatta och våldsutövare.

I de delar som rör hedersrelaterat våld och förtryck ska samordning ske med Länsstyrelsen i Östergötlands län (nationella kompetensteamet). Uppdraget ska redovisas samordnat med pågående uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor (S2018/03516/JÄM). Av redovisningen ska framgå hur man verkat för att utveckla fler insatser mot våldsutövare på nationell och lokal nivå. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 20 000 000 kronor under 2020 varav högst 4 500 000 kronor får användas för bidrag enligt punkten 1. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till SOS. 

Tidigare givna uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev

Uppdrag

Regleringsbrev

Avrapporteringsdatum

Utse nationell aktör med ansvar inom området dövblindhet

Regleringsbrev för 2016

årligen

Socialstyrelsen ska samla in redovisningar och återrapporteringar av medel från landstingen. De återrapporteringar av medel som avses är för rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Regleringsbrev för 2017

årligen den 30 april

Socialstyrelsen ska fortsatt följa upp användningen av statsbidraget för kompetenscentrum inom tandvården i samband med de årligen återkommande utlysningarna av nya statsbidrag.

Regleringsbrev för 2017

årligen den 31 maj

Nationella kunskapsstöd för psoriasis och epilepsi

Regleringsbrev för 2018

den 30 september 2020

Civilt försvar

Regleringsbrev för 2018

årligen i samband med årsredovisningen

Informationssatsning om stöd och vård efter graviditeten

Regleringsbrev för 2018

den 28 februari 2021 med delredovisning den 28 februari 2020

Neonatalvård

Regleringsbrev för 2018

den 31 oktober 2020

Socialstyrelsen ska årligen redovisa bedömningar av tillgång och efterfrågan på legitimerade yrkesutövare i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen därutöver göra en samlad kartläggning och bedömning av hälso- och sjukvårdens tillgång på och långsiktiga behov av specialistläkare inom samtliga specialiteter.

Regleringsbrev för 2018

årligen den 28 februari

Fallprevention

Regleringsbrev för 2018

den 1 mars 2021 med delredovisningar den 21 maj 2020

Nationella strategin för demenssjukdom

Regleringsbrev för 2018

den 1 juni 2022 med delredovisnig 1 juni 2020

Webbaserad utbildning om mänskliga rättigheter - fokus funktionsnedsättning

Regleringsbrev för 2018

den 15 februari 2021

Habiliteringsersättning

Regleringsbrev för 2018

den 1 juli 2020

Hemlöshet

Regleringsbrev för 2018

den 1 juni 2022 med delredovisningar senast den 1 juni 2020 och 2021 (avseende kommunernas användning av de tilldelade medlen)

Uppdrag om LVU

Regleringsbrev för 2018

den 14 februari 2020 (deluppdrag a)

Stödtelefon för yrkesverksamma samt ej frihetsberövade personer som har utövat eller riskerar att utöva våld mot närstående

Regleringsbrev för 2018

den 16 december 2020

Intersex och könsdysfori

Regleringsbrev för 2018

den 31 mars 2020

Prioriteringscentrum Linköpings universitet

Regleringsbrev för 2019

den 31 mars 2020

Patientsäkerhet

Regleringsbrev för 2019

den 30 april 2020

Medel till organisationer rörande personer med sällsynta diagnoser

Regleringsbrev för 2019

den 30 juni 2020

Analys och prognos av läkemedelskostnader

Regleringsbrev för 2019

årligen den 30 april

Bastjänstgöring som del av läkarnas specialiseringstjänstgöring

Regleringsbrev för 2019

den 31 mars 2020 med muntlig delrapportering den 31 mars 2020

Kommunal hälso- och sjukvård

Regleringsbrev för 2019

den 31 mars 2021 med delredovisning den 31 mars 2020

Omhändertagande av föräldrar och syskon efter ett foster eller ett spädbarns död i samband med förlossning

Regleringsbrev för 2019

den 1 april 2020

Kartläggning av vård och behandling av klimakteriebesvär ur perspektivet jämlik vård

Regleringsbrev för 2019

den 1 februari 2020

Behörighet för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal att verka i Sverige vid kriser

Regleringsbrev för 2019

den 14 juni 2020

Återinläggningar av multisjuka och sköra äldre

Regleringsbrev för 2019

den 28 februari 2021

Dataanalyser av cancer

Regleringsbrev för 2019

den 28 mars 2021

Standardiserad dokumentationkring cancerpatienter

Regleringsbrev för 2019

den 30 november 2021 med delredovisning den 30 juni 2020

Analys av pubertetshämmande och könskonträra läkemedel

Regleringsbrev för 2019

den 19 september 2020

Reglering av läkarnas allmäntjänstgöring och särskilt förordnande att utöva läkaryrket som icke legitimerad

Regleringsbrev för 2019

den 31 mars 2020

Uppdrag att ta fram förslag på hur vidareutbildning för sjukhusfysiker kan utformas

Regleringsbrev för 2019

den 30 juni 2020

Fortsatt utveckling av ett nationellt kodverk för kontaktorsak

Regleringsbrev för 2019

den 28 november

Utveckla e-hälsa och välfärdsteknik

Regleringsbrev för 2019

den 29 maj 2020 (deluppdrag a och b)

Habiliteringsersättning

Regleringsbrev för 2019

den 1 juli 2020

Medel till äldreomsorgen

Regleringsbrev för 2019

den 30 oktober 2020

Främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Regleringsbrev för 2019

i samband med årsredovisningen 2020

Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer

Regleringsbrev för 2019

den 30 juni 2020

Kunskapslyft för barns rättigheter

Regleringsbrev för 2019

den 15 april 2020

Landstingens kostnader för försäkringsmedicinska utredningar

Regleringsbrev för 2019

den 1 februari 2020

Kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Regleringsbrev för 2019

i samband med årsredovisningen 2020

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:2

Bidrag till funktionshindersorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen188 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)188 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Medlen fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

8:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen719 850
ap.1Förvaltningsmedel (ram)719 850

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Anslagsposten får användas för Socialstyrelsens förvaltningsutgifter.

Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt 408 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer
ap.10Inget0
8:1 Socialstyrelsen
ap.120 9953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)95 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 200
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)5 000 000
- varav INVESTERING5 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager. 

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2558 321
2020-02-2558 321
2020-03-2558 321
2020-04-2560 543
2020-05-2560 543
2020-06-2560 543
2020-07-2560 543
2020-08-2560 543
2020-09-2560 543
2020-10-2560 543
2020-11-2560 543
2020-12-2560 543
Summa719 850
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-51 194-12 00019 50031 500-12 000-75 194
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Lovisa Persson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Barnombudsmannen
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Läkemedelsverket
Länsstyrelserna
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Sametinget
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens institutionsstyrelse
Statskontoret
Statens kulturråd
Statens skolverk
Riksgäldskontoret
Nordiska ministerrådet
Sveriges Kommuner och Regioner
Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg
Vårdföretagarna
Inera
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Migrationsverket