Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2020-05-20
U2020/03436/GV
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens skolinspektion
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens skolinspektion.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Skolinspektionen ska särskilt redovisa

  • erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. skollagen (2010:800) har använts,
  • erfarenheter av tillgången till personal med kompetens att tillgodose behovet av vägledning inför utbildnings- och yrkesval hos flickor och pojkar i grundskolan och grundsärskolan samt kvinnor och män i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen,
  • hur huvudmännen arbetar för att säkerställa att behöriga lärares och förskollärares arbetsuppgifter i så stor utsträckning som möjligt är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen och hur huvudmän och rektorer säkerställer att personal får nödvändig kompetensutveckling, och 
  • insatser för att utvärdera hur myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning bidrar till förskolornas och skolornas förbättringsarbete samt resultaten av dessa insatser.

Prövning av ärenden

Skolinspektionen ska särskilt redovisa

  • en analys av utvecklingen av antalet ansökningar om godkännande som huvudman för en fristående skola, handläggningstider när det gäller ansökningar om så kallad betygsrätt, myndighetens beslut i nämnda ärenden om godkännande och betygsrätt samt resultat av eventuella överklaganden av besluten,
  • insatser för en hög effektivitet, rättssäkerhet och kvalitet i prövningen av ansökningar om godkännande som enskild huvudman, och
  • insatser för att förbättra tillgängligheten till och sökbarheten i den information om fristående skolor som Skolinspektionen har tillgång till.

Redovisning av verksamheten

Skolinspektionen ska

  • redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på samtliga skol- och verksamhetsformer samt på offentliga respektive enskilda huvudmän, 
  • närmare redogöra för vilka överväganden som ligger till grund för den ändrade fördelningen mellan verksamhetsgrenarna tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten ska även redogöra för konsekvenser av den valda fördelningen för resultatet av myndighetens arbete, och
  • redogöra för hur myndighetens risk- och väsentlighetsanalys fångar upp grundskolor som har stora brister sett till i vilken mån eleverna når kunskapsmålen. 

Jämställdhetsintegrering

Skolinspektionen ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Uppföljning av ärenden

Skolinspektionen ska prioritera och utveckla arbetet med att följa upp tillsynsärenden så att myndigheten säkerställer att brister har åtgärdats. Myndigheten ska senast den 15 oktober 2020 och 15 oktober 2021 redovisa till regeringen (Utbildningsdepartementet) hur arbetet genomförts och vilka resultat som nåtts. 

Nationella prov

Minoritetspolitiken

Skolinspektionen ska vidta åtgärder för att främja frågor som rör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt minoritetspolitikens mål och tre delområden. Skolinspektionen ska följa upp, analysera och redovisa sina insatser. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2020 och den 29 januari 2021. Redovisningen ska avse genomfört arbete sedan föregående redovisningstillfälle.

Pågående uppdrag

Barnkonventionen

Regeringen har uppdragit åt Skolinspektionen att analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde. I uppdraget ingår att redovisa hur de utvecklingsområden som identifierats har tagits tillvara i myndighetens verksamhet och de resultat som uppnåtts. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 mars 2020 (U2018/04751/BS [delvis], U2018/04757/GV).

Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2019–2020

Regeringen har uppdragit åt Skolinspektionen att under tiden 2019 och 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. Skolinspektionen ska senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (A2016/00216/A och A2018/00925/A).

Praktikplatser åt nyanlända arbetssökande 2019–2020

Regeringen har uppdragit åt Skolinspektionen att under tiden den 1 april 2019 – den 30 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Skolinspektionen ska senast den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (Fi2016/00386/ESA och Fi2018/01701/ESA).

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser 

Regeringen har uppdragit åt Skolinspektionen att, inom ramen för sitt kvalitetsgranskningsuppdrag, följa upp och utvärdera den garanti för tidiga stödinsatser som riksdagen har beslutat om (prop. 2017/18:195, bet. 2017/18:UbU10, rskr. 2017/18:333). I utvärderingen ska myndigheten också analysera om och i så fall hur lärarnas administrativa arbete påverkas av garantin. Utvärderingen ska ha ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Skolinspektionen ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om arbetet. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 18 december 2020 och slutredovisas senast den 16 december 2022 (U2018/03700/S [delvis] och U2018/03704/S).

Prognoser

Skolinspektionen ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och 

– 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:2

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion443 484
ap.1Statens skolinspektion (ram)443 484

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens skolinspektion

Anslagsposten får belastas med högst 20 000 000 kronor för genomförandet av regeringsuppdraget om viss central rättning av nationella prov.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens skolinspektion
ap.113 3043 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)31 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)32 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2536 957
2020-02-2536 957
2020-03-2536 957
2020-04-2536 957
2020-05-2536 957
2020-06-2536 957
2020-07-2536 957
2020-08-2536 957
2020-09-2536 957
2020-10-2536 957
2020-11-2536 957
2020-12-2536 957
Summa443 484
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens skolinspektion

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsfinansierad verksamhet
Avgifter för ansökningar om godkännande som enskild huvudman2552006 0006 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Cecilia Carlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Finansdepartementet, BA, OFA ESA, OFA SFÖ
Kulturdepartementet, CSM
Arbetsmarknadsdepartementet, IAS, JÄM, MRB
Infrastrukturdepartementet, DF
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EKOL
Riksdagen, utbildningsutskottet
Barnombudsmannen
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för delaktighet
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Skolforskningsinstitutet
Skolväsendets överklagandenämnd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolverk
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner