Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2020-04-23
A2020/00946/A
A2020/00802/SV
Arbetsförmedlingen
Hälsingegatan 38
113 99 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Arbetsförmedlingen
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Arbetsförmedlingens verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 14, bet. 2019/20:AU2, rskr. 2019/20:127, prop. 2019/20:146 utg.omr. 14, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:212). (Utskottsinitiativ: bet. 2019/20:FiU49, rskr.2019/20:166).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

  • Andelen som övergår till arbete ska öka.
  • Andelen som övergår till reguljär utbildning, särskilt yrkesutbildning, ska öka väsentligt, bland dem som saknar gymnasial utbildning.
  • Andelen inskrivna utan aktivitet i etableringsprogrammet, jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar ska minska.
  • Antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster ska öka väsentligt.
  • Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka.

1. Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. Arbetsförmedlingen ska vidta åtgärder för kvinnor och män att få likvärdig tillgång till stöd, särskilt bland utrikes födda.

2. En fungerande verksamhet i hela landet

Arbetsförmedlingen ska den 15 februari 2020 och den 15 juni 2020 lämna en lägesbeskrivning, särskilt avseende de orter där Arbetsförmedlingen har beslutat att lägga ner kontor under 2019, till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

3. Arbetsmarknadspolitiska insatser

Arbetsförmedlingen ska redovisa hur myndigheten i sitt arbete med arbetsmarknadspolitiska insatser undviker inlåsningseffekter.

2

Organisationsstyrning

1. En fungerande verksamhet i hela landet

Arbetsförmedlingen ska säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i hela landet för arbetssökande och arbetsgivare för att genomföra myndighetens nuvarande uppgifter. Arbetsförmedlingen ska också säkerställa att det finns närvaro i hela landet för en väl fungerande samverkan med bl.a. kommuner och andra aktörer i hela landet.

Arbetsförmedlingen har under 2019 beslutat att lägga ner ett stort antal kontor. Det är därför viktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer, och vid behov återställer, en ändamålsenlig lokal närvaro på samtliga av dessa orter, t.ex. i egen regi genom egna kontor, i samarbete med kommuner eller genom deltagande vid statliga servicekontor för att bl.a. skapa goda möjligheter för arbetslösa att vid behov boka fysiska möten och att de arbetslösa som behöver stöd ska få det samt tillgodose behov av samverkan med kommuner och andra aktörer. Det ska finnas en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet.

Arbetsförmedlingen ska senast den 15 februari 2020 och senast den 15 juni 2020 lämna en lägesbeskrivning, särskilt avseende de orter där Arbetsförmedlingen har beslutat att lägga ner kontor under 2019, för arbetet med uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). 

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 23 oktober 2020.

2. Förbereda för reformeringen av myndigheten

Arbetsförmedlingen ska förbereda genomförandet av reformeringen av myndigheten inför det att regeringen fattar beslut om den närmare utformningen av det reformerade systemet. Vissa regelförändringar kan behöva finnas på plats 2021. Det huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden för ikraftträdande under slutet av 2022. Arbetsförmedlingen ska löpande bistå Regeringskansliet med underlag som behövs i arbetet med reformeringen.

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att det i myndigheten finns en ändamålsenlig genomförandeorganisation som skapar förutsättningar för ett successivt genomförande av reformeringen.

Detta innefattar

  • arbetet med och systemen för att säkerställa kvalitet, en förbättrad kontroll och uppföljning av fristående aktörer samt den verksamhet som bedrivs hos dessa
  • den digitala infrastruktur som är nödvändig för ett effektivt utbyte av information mellan berörda aktörer i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, inklusive fristående aktörer, samt hur tillgång till data avseende den verksamhet som bedrivs hos fristående aktörer kan säkras
  • arbetet med och systemen för att utveckla och säkerställa en effektiv och ändamålsenlig kontroll av individersättningar
  • utveckling av mer enhetliga och träffsäkra arbetsmarknadspolitiska bedömningar i syfte att de arbetsmarknadspolitiska insatserna kan användas mer effektivt givet tillgängliga medel, inklusive utveckling av ett statistiskt bedömningsstöd som ska utgöra en integrerad del av myndighetens arbetsmarknadspolitiska bedömning.

Arbetsförmedlingen ska redovisa vilket utvecklingsarbete som bedrivs i de delar som anges ovan, när de olika delarna kan genomföras samt konsekvenser för myndighetens verksamhet. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i redovisningen. I denna del av uppdraget ska avstämning ske med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 23 oktober 2020.

Arbetsförmedlingen ska vidare samråda med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i de delar som rör tillgång till data för uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, samt med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) avseende digital infrastruktur för effektivt informationsutbyte.

3

Uppdrag

1. Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken

Arbetsförmedlingen ska redovisa status vad avser genomförande av etableringsjobb och intensivår.
Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 11 september 2020 samt i samband med årsredovisningen för 2020.

Arbetsförmedlingen ska förbereda införandet av ett så kallat intensivår inför det att regeringen ger myndigheten ett närmare uppdrag om genomförandet. Arbetsförmedlingen ska utifrån ett jämställdhetsperspektiv utarbeta metoder för urval av deltagare, där individens egen motivation och förutsättningar att slutföra intensivåret är avgörande för vilka som bedöms lämpliga att delta i intensivåret. Myndigheten ska förbereda för uppföljning av deltagare. Arbetsförmedlingen ska löpande bistå Regeringskansliet med underlag som behövs i arbetet med intensivåret.

2. Utvecklade matchningstjänster

Den 4 juli 2019 lämnade regeringen ett uppdrag till Arbetsförmedlingen att förbereda och utveckla matchningstjänster under 2019 (A2019/01323/A).
 
Arbetsförmedlingen ska införa utvecklade matchningstjänster under 2020 för att dra lärdomar inför ett kommande reformerat system. Tjänsterna ska vara utformade så att de kan svara mot behov av stöd hos breda grupper av arbetssökande kvinnor och män. Ersättningen till fristående aktörer ska i huvudsak vara resultatbaserad och tydligt differentierad utifrån hur långt från arbetsmarknaden deltagarna står. Ersättningarna till fristående aktörer ska vidare skapa förutsättningar för kostnadseffektiva tjänster och för en väsentlig ökning av antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster under 2020, så att upphandling av fristående aktörer ska kunna skalas upp. En struktur för kontroll och uppföljning av fristående aktörer ska fortsätta att utvecklas och tillgång till data avseende den verksamhet som bedrivs hos fristående aktörer ska så långt som möjligt säkras.

Arbetsförmedlingen ska lämna lägesbeskrivningar till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 april 2020 respektive den 23 oktober 2020 avseende hur införandet av dessa tjänster fungerar, inklusive hur en effektiv kontroll och uppföljning av fristående aktörer kan säkerställas.
 
Arbetsförmedlingen ska samråda med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) om hur goda förutsättningar för uppföljning och så långt möjligt även för utvärdering kan skapas, inklusive hur datatillgång kan säkras.

3. Analyser av kompetensbehov

Arbetsförmedlingen ska analysera hur myndigheten kan bidra med kunskap om kompetensbehov på nationell och regional nivå och hur arbetet med sådana analyser kan genomföras av den reformerade myndigheten. I detta arbete ska myndigheten inhämta synpunkter från berörda aktörer, inklusive arbetsmarknadens parter, samt beakta småföretagarperspektivet. I uppdraget ska Arbetsförmedlingen analysera och redogöra för hur myndigheten kan utveckla analyser av utbud och efterfrågan på arbetskraft och kompetensförsörjningsbehov i olika branscher, i olika delar av landet samt hur dessa analyser kan användas för dimensionering av arbetsmarknadspolitiska insatser. Arbetsförmedlingen ska också redogöra för hur dessa analyser kan användas inom arbetsmarknadspolitiska bedömningar och för anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program. Analyserna ska vidare redogöra för hur analyserna kan användas som underlag för att dimensionera utbildningssystemet efter arbetsgivares behov.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 23 oktober 2020.

4. Analysera förutsättningar för det strategiska arbetsgivararbetet

Arbetsförmedlingen ska analysera hur myndigheten kan bidra till det strategiska arbetet med arbetsgivare på nationell och regional nivå.

I uppdraget ska Arbetsförmedlingen analysera och redogöra för vilken digital och annan infrastruktur som behöver utvecklas för att arbetsgivares efterfrågan ska kunna mötas på ett effektivt sätt i ett system där matchande insatser i stora delar utförs av fristående aktörer.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 23 oktober 2020.

5. En effektiv, strategisk och jämställd arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen ska redovisa arbetet med att säkerställa att arbetsmarknadsutbildningens effektivitet är hög och att arbetsmarknadsutbildningen fyller en strategisk funktion för kompetensförsörjningen. Detta inkluderar hur myndigheten avser utveckla arbetsmarknadsutbildning så att utbildningsutbudet baseras på efterfrågan och samspelar med utbudet i yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning genom en ökad samverkan med kommunerna.

Antalet deltagare, framför allt kvinnor, som deltar i arbetsmarknadsutbildningar har minskat de senaste åren. Arbetsförmedlingen ska verka för att fler individer ska delta i arbetsmarknadsutbildningar.

Det är viktigt att arbetsmarknadsutbildning inte bidrar till en könsuppdelad arbetsmarknad. Kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter till jobb. Arbetsförmedlingen ska därför sträva mot ett mer jämställt deltagande i arbetsmarknadsutbildningar. Antalet anvisningar till nya platser 2020 ska, utan att det sker på bekostnad av resultat eller volym, vara väsentligt mer jämställt fördelade mellan kvinnor och män inom alla utbildningsinriktningar.

Uppföljningen ska göras både av resultat för övergångar till arbete samt av urval och arbetssätt. Arbetsförmedlingen ska redovisa och analysera hur myndigheten arbetar med bedömningar vid anvisningar.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 16 april 2021.

6. Etableringsprogrammet och utbildningsplikt

Arbetsförmedlingen ska säkerställa ett tydligt jämställdhetsperspektiv i alla etableringsinsatser och att alla nyanlända erbjuds god tillgång på insatser.

Arbetsförmedlingen ska redovisa och analysera aktivitetsgraden samt förekomsten av sanktioner inom etableringsprogrammet. I analysen ska en jämförelse med övriga jämförbara arbetsmarknadspolitiska program ingå. Arbetsförmedlingen ska även beskriva hur myndigheten arbetar med att höja aktivitetsgraden och stärka kontrollfunktionen inom etableringsprogrammet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 8 maj 2020.

Arbetsförmedlingen ska även redovisa hur myndigheten arbetar med utbildningsplikten enligt 14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt resultatet av det arbetet. Arbetsförmedlingen ska redovisa och analysera arbetet med bedömningar av vem som omfattas av utbildningsplikt, inklusive hur bedömningen hålls uppdaterad, samt anvisningar till att söka reguljär utbildning. Myndigheten ska redovisa förekomst av sanktioner samt hur de arbetar med och resultatet av åtgärder för de som omfattas av utbildningsplikt men som ännu inte deltar i utbildning. Myndigheten ska även redovisa hur samverkan med framför allt kommuner har ägt rum. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 oktober 2020.

7. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen ska initiera en undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, såväl kvinnor som män, kopplad till Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Arbetsförmedlingen har beställaransvar och ska göra beställningen efter att ha inhämtat synpunkter från Statistiska centralbyrån, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Resultatet av undersökningen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Arbetsförmedlingen ska säkerställa ett fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning dels för att matchas mot en arbetsplats efter arbetsförmåga, dels för att få de hjälpmedel och det löpande stöd som krävs för att långsiktigt kunna höja arbetsförmågan.  Arbetsförmedlingen ska senast den 1 september 2020 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa hur myndigheten säkerställer nödvändig kompetens för detta.

Arbetsförmedlingen ska anvisa personer med långa tider utan arbete till lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall Aktiebolag enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Omfattningen för bolagets uppdrag om anställningar med denna stödform anges i bolagets ägaranvisning. För 2020 beräknas omfattningen motsvara minst 2 500 anställda i genomsnitt under året. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras. Ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i uppdraget.

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att minst 40 procent av rekryteringen till Samhall Aktiebolag ska komma från de prioriterade grupper som Samhall Aktiebolag och Arbetsförmedlingen enats om.

8. Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

1. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska tillsammans arbeta för att genomföra insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen samt medför att den som är sjukskriven eller har aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. Behov av insatser ska identifieras och mötas så tidigt som möjligt för kvinnor och män som har behov av aktiva rehabiliteringsinsatser. Genom samverkan ska myndigheterna bidra till en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro.
 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska samverka för att säkerställa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Myndigheterna ska gemensamt se till att behovet av insatser kan identifieras och mötas så tidigt som möjligt för att underlätta omställning till arbete. I uppdraget ingår att myndigheterna förbereder individer inför en övergång och informerar dem om vad myndigheterna inom sina ansvarsområden och tillsammans kan bidra med i form av insatser och stöd.

I denna del av uppdraget ska avstämning ske med Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) under arbetets gång.

2. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska bidra till att alla parter i samverkan tar ansvar för samordningsförbundens insatser.

Uppdragen ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 8 maj 2021.

9. Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Arbetsförmedlingen ska ta till vara de möjligheter som det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 ger för att förstärka och utveckla de arbetsmarknadspolitiska insatserna, särskilt avseende utvecklade matchningstjänster och lokala jobbspår.

Arbetsförmedlingen ska redovisa sin medverkan i socialfondsprogrammet och på vilket sätt resultat och erfarenheter av detta program har tagits till vara i den ordinarie arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

Arbetsförmedlingen ska bistå Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet.

10. Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Arbetsförmedlingen ska, som ett led i arbetet med övergångar till arbete och studier, förstärka samverkansstrukturer med kommunerna. Arbetsförmedlingen ska inom ramen för arbetet bygga vidare på samarbetet med Delegationen för unga och nyanlända till arbete (dir. 2017:20). Arbetsförmedlingen ska samverka med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete i att genomföra så kallade lokala jobbspår och i arbetet med införandet av det så kallade intensivåret.

11. Extratjänster i staten

Arbetsförmedlingen ska verka för att extratjänster kommer till stånd hos statliga myndigheter för att fånga upp dem som står långt från arbetsmarknaden. Informationen ska tas fram i samråd med Arbetsgivarverket. 

12. Regionalt tillväxtarbete

Arbetsförmedlingen ska redovisa och analysera genomförda insatser för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheten ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

13. Arbetsmarknadspolitiska program och etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen ska publicera en rapport om de arbetsmarknadspolitiska programmen och om etableringsuppdragets olika delar. Rapporten ska utgå från helårsuppgifter för 2019 och ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 8 maj 2020.

14. Delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag om anvisning av nyanlända till kommuner

Enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är en kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Arbetsförmedlingen ska delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag enligt regleringsbrev om anvisning av nyanlända till kommuner. Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla statistikunderlag avseende kriteriet om kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar. Vidare ska myndigheten bistå Migrationsverket i arbetet med att analysera och vid behov justera viktningen och vad som ska ligga till grund för bedömningen av de kriterier som ska beaktas vid fördelningen samt lämna synpunkter på förslagen som tas fram.

15. Uppdrag avseende investeringar

Arbetsförmedlingen ska i budgetunderlaget för 2021–2023 göra en redovisning av planeringen för genomförande av investeringar som har påverkan på myndighetens effektivitet. Redovisningen ska omfatta innehåll, tidsplan per investering samt en redogörelse för vad som förväntas uppnås, inklusive nyttorealiseringar. Redovisningen ska omfatta både pågående investeringar och sådana investeringar som myndigheten bedömer som relevanta kommande år utifrån vid rapporteringstillfället kända förutsättningar. Redovisningen ska även innehålla kostnader som inte är lånefinansierade men knutna till åtgärder för att effektivisera verksamheten, t.ex. utveckling och förbättringar av IT-plattformar etc.

Myndigheten ska i samband med årsredovisningen för 2020 redovisa vilka effektiviseringar som uppnåtts, inklusive nyttorealiseringar,  utifrån de effektiviseringsinsatser som genomförts under året.

16. Beräkning av utfallet av biståndskostnaderna

Myndigheten ska i samband med årsredovisningen redovisa de totala utgifterna för anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv som ska räknas som bistånd enligt bilaga 3. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Utrikesdepartementet).

17. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

10 februari

4 maj

27 juli och

23 oktober.

Arbetsförmedlingen ska vid samtliga prognostillfällen:

- redovisa en prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag, anslagspost och insats under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Utgiftsprognosen för innevarande år ska vara månadsfördelad.

- redovisa en prognos för antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser inklusive etableringsuppdraget och upphandlade tjänster, uppdelad per program och insats.

- redovisa en prognos för snittkostnaden per deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser för respektive år.

- kommentera prognosen, där det är relevant, i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat.

- redovisa konsekvenserna för kommande år vid eventuella kreditutnyttjanden.

- redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som påverkat prognoserna.

- redogöra för sambandet mellan förvaltningsanslaget och sakanslagen, dvs. om en förändring av prognosen i den ena delen påverkar den andra.

- kostnader på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv för anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare som ska räknas som bistånd ska redovisas vid varje prognostillfälle och beräknas enligt beskrivningen i bilaga 2. Prognosen ska vara uppdelad på respektive år i den aktuella prognosperioden.

Arbetsförmedlingen ska i processen för framtagande av prognoser, avseende anslag för etablering av vissa nyanlända invandrare, samverka med Försäkringskassan och Migrationsverket. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

I prognosen som lämnas i juli 2020 ska beställningsbemyndiganden redovisas för innevarande år och åren 2021–2023 . Utestående åtaganden ska fördelas på respektive insats.

Ekonomiskt utfall

Arbetsförmedlingen ska månadsvis redovisa utgifter och inkomster vad avser:

- utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen samt

- inkomster på inkomsttitel.18. Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till Arbetsförmedlingen om romsk inkludering

Ku2016/00654/DISK

Redovisas 1 mars 2020

Metodutveckling av myndighetsgemensamma
tillsynsinsatser

A2017/02422/ARM

Arbetsmiljöverket ska årligen i samband med årsredovisningen för 2018–2020 redovisa uppdraget. Redovisningarna ska tas fram i samråd med övriga myndigheter.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019–2021S2019/01517/JÄMJämställdhetsmyndigheten ska senast den 31 mars 2022 lämna en samlad redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).
Utbildningsplikt för deltagare med kort utbildning i etableringsprogrammetRegleringsbrev 2019Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2019.
Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättningRegleringsbrev 2019Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 8 maj 2020.
Handlingsplan att motverka felaktiga utbetalningarRegleringsbrev 2019En delredovisning av genomförandet av handlingsplanen ska ske i årsredovisningen för 2019 och en slutredovisning ska ske i årsredovisningen för 2020.
Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättningRegleringsbrev 2019Redovisning i en särskild rapport i samband med årsredovisningen för 2019.
Arbetsförmedlingen ska redovisa resultaten av de åtgärder som myndigheten vidtagit avseende att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten för utrikes födda kvinnorRegleringsbrev 2019Redovisning i samband med årsredovisningen för 2019.
Uppdrag till Arbetsförmedlingen att inrätta ett register för att kartlägga den svenska yrkesklassificeringenA2019/01358/AUppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

19. Upprätthållande av kontrollfunktionen

Arbetsförmedlingen har, för att motverka smittspridning och upprätthålla samhällsviktiga funktioner med anledning av Covid-19, beslutat att tillfälligt upphöra att fatta beslut om sanktioner och att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna med anledning av utebliven aktivitetsrapport. Arbetsförmedlingen har också fattat beslut om att tillfälligt upphöra med att fatta beslut om sanktioner för programdeltagare och att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna. Med anledning av detta ska Arbetsförmedlingen, i samråd med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, redovisa hur myndigheten ska upprätthålla en god kontrollfunktion i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten utan att det motverkar en begränsning av smittspridning på kontoren under rådande omständigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 4 maj 2020.

20. Sommarjobb för ungdomar

Arbetsförmedlingen ska göra nödvändiga förberedelser för att utbetala högst 180 000 000 kronor för att via kommunerna skapa sommarjobb för ungdomar som avslutat årskurs nio, ungdomar i gymnasieutbildning och till ungdomar som samma år har avslutat sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomar som annars kan ha svårt att finna sommarjobb på egen hand ska prioriteras. Fördelning av medlen till kommunerna får inte inverka på tillkomsten av redan planerade sommarjobb.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen7 223 139
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)7 223 139

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Anslagsposten får användas för Arbetsförmedlingens förvaltningsutgifter.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 55 000 000 kronor får användas för att erbjuda kompetenskartläggning till asylsökande.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen33 131 125
ap.1Aktivitetsstöd (ram)11 672 447
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)18 525 880
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)2 932 798
ap.4Utvecklingstid (ram)0

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsposten får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 750 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsposten får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsposten får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

3. Anslagsposten får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4. Anslagsposten får användas för återbetalning av ersättningsbelopp för arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten enligt artikel 65 punkterna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

5. Anslagsposten får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:976) om statlig ålderspensionsavgift. Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten. Anslagsbeloppet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2020 om 2 417 533 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2017 om 64 665 000 kronor.

ap.4 Utvecklingstid

Anslagsposten får användas efter beslut av regeringen.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen8 871 857
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)8 784 857
ap.2Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser (ram)52 000
ap.3Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår (ram)35 000
Disponeras av Kammarkollegiet10 150
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)10 150

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Högst 750 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

2. Anslagsposten får även användas för kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt villkoren för anslagsposten.

3. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

4. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program:
a) Upphandling av arbetsmarknadsutbildning. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas endast om utbildningen är yrkesinriktad. Arbetsförmedlingen svarar för att avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen från 2019 (A2019/01988/A) mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (11 §).
b) Särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet (18 §).
c) Validering (13 §).
d) Kartläggning, vägledning och rehabilitering (30 §).
e) Upphandling av utbildning av förberedande, orienterande karaktär (30 §).
f) Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning. Utbildningen kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning, se 7 § och 30 § förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.
g) Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt (31–32 §§).
h) Yrkeskompetensbedömning (33 a §).

5. Anslagsbeloppet får i enlighet med 18 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin användas till ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Under fördjupad bedömning, inom ramen för förstärkt arbetsträning, kan ytterligare 200 kronor utgå under maximalt tre månader. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.

6. Anslagsposten får användas för följande inom ramen för förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar:
a) Kurskostnader för utbildningar (8 §).
b) Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner med 150 kronor per anvisningsdag och person för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar inom jobbgarantin för ungdomar, som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi (14 a §).
c) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobbgarantin för ungdomar (14 a §).

7. Anslagsposten får användas för ersättning till resor m.m. enligt kap. 3 1–9 §§ förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

8. Anslagsposten får användas för försäkringar och ersättningar för skada för deltagare i arbetsmarknadsutbildning, validering, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar, förberedande insatser och projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

9. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2015:500) om resebidrag.

10. Anslagsposten får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

11. Anslagsposten får användas för särskilt anställningsstöd och ekonomiskt stöd för kostnader för handledning enligt förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd och för ekonomiskt stöd för lönekostnader och ekonomiskt stöd för handledning enligt förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd.

12. Anslagsposten får användas för ekonomisk stöd för handledning i samband med yrkesintroduktionsanställning enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

13. Anslagsposten får användas för utgifter inom ramen för riktade mobilitetsinsatser (Targeted mobility Scheme) som initierats av Europeiska kommissionen. När bidraget betalats ut av Europeiska kommissionen ska beloppet återföras till anslaget.

14. Anslagsposten får användas för insatser inom ramen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med särskilda regeringsbeslut. Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 009 Europeiska globaliseringsfonden.

15. Anslagsposten får användas för ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. För nyanlända som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare får anslagsposten även användas för ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning för vissa nyanlända invandrare med 150 kronor per anvisningsdag enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för vissa nyanlända som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare.

16. Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till särskilt anpassade sammanhållna utbildningar på folkhögskolor som anordnas för nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Utbildningarna kan utgöra ett komplement till utbildning som avses i  14 § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Utbildningarna kan omfatta flera insatser som kombineras med varandra, bl.a. svenska samt orienterande, studieförberedande och arbetsförberedande insatser. Bidrag får även, efter rekvisition från Folkbildningsrådet, lämnas till yrkesinriktad utbildning på folkhögskola, se 13 d § förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

17. Av anslagsbeloppet får 45 000 000 kronor användas efter beslut av regeringen. 

ap.2 Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser

Anslagsposten får användas för att betala ut statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända.

ap.3 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår

Anslagsposten får användas för statsbidrag till arbetsmarknadens parter i enlighet med förordningen (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 april 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för. Arbetsförmedlingen ska senast den 1 april 2021 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa vilka insatser som har genomförts, vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsposten får användas efter beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2021 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt för under 2020 pågående och avslutade projekt.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen14 154 943
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)14 154 943

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsposten får användas för bidrag enligt förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga enligt nedan:
– lönebidrag för utveckling i anställning,
– lönebidrag för anställning,
– lönebidrag för trygghet i anställning,
– ekonomiskt bidrag till arbetsgivare som kompletterar bidraget för lönekostnaderna,
– särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
– skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare,
– bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen, bidrag för personligt biträde, bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning och bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet.

Anslagsposten får även användas för bidrag som betalas ut i enlighet med övergångsbestämmelserna i nämnda förordning.

Medel som används för SIUS får avse utgifter av förvaltningskaraktär.

2. Anslagsposten får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. Anslagsposten får användas för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

4. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

1:12

Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen5 262 634
ap.1Nystartsjobb (ram)5 144 344
ap.2Stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ram)35 290
ap.3Etableringsjobb (ram)83 000

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Nystartsjobb

Anslagsposten får användas för stöd enligt förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb och förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb.

ap.2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Anslagsposten får användas för stöd enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar vad avser lönesubventioner.

ap.3 Etableringsjobb

Anslagsposten får användas efter beslut av regeringen.

1:14

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen2 483 622
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)2 483 622

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1436 3283 %0
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1583 622Allt0
ap.2926 294Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.1439 243Allt0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1707 747Inget0
1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar
ap.1257 217Inget0
ap.21 764Inget0
ap.30Inget0
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.1124 181Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
1:3 ap.51:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.5ram
ap.6ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.14 650 0004 241 131355 00053 8692029
ap.410 00010 000

2021
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.116 000 00011 847 0003 953 000200 0002024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)900 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)300 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25606 012
2020-02-25606 012
2020-03-25601 112
2020-04-25601 112
2020-05-25601 112
2020-06-25601 112
2020-07-25601 112
2020-08-25601 112
2020-09-25601 112
2020-10-25601 112
2020-11-25601 112
2020-12-25601 107
Summa7 223 139
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport1 7033428 0358 000352 080
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Utgifter för avslutade program och insatser får belasta de anslag som utgifterna tidigare har belastat.

3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot anslag 1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

4. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

5. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och anslaget 1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar och anslaget 1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.

6. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren under anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd anslagspost 1 och anslag 1:14 Ersättning för vissa nyanlända invandrare, anslagspost 1. Motsvarande bidrag ska även lämnas till Skatteverket för utbetalningar av stöd i form av krediteringar av arbetsgivarnas skattekonto i enlighet med villkoren under anslag 1:12 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheterna. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2020 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 januari 2021.Utbetalningar till eller återbetalningar från myndigheterna som avser räkenskapsåret 2020 och sker fram till och med den 12 januari 2021 ska redovisas mot 2020 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2020/2021. Utbetalande myndigheter ska månadsvis redovisa utbetalt belopp i sådan tid att det är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12:e respektive månad. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och utbetalande myndigheter. Utbetalande myndigheter ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna är korrekta och överensstämmer med de beslut som Arbetsförmedlingen fattat.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Kurt Olsson
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitidepartementet
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KSÄ KLS
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Inspektionen för socialförsäkringen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Statistiska centralbyrån
Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Statens skolverk
Myndigheten för digital förvaltning
Sveriges a-kassor
Sveriges Kommuner och Regioner