Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2020-04-30
I2020/01298/D
I2019/00024/D
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Post- och telestyrelsen
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 22, bet. 2019/20:TU1, rskr. 2019/20:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Post- och telestyrelsen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen ska redovisa sina främjandeinsatser avseende de regionala stöd- och utvecklingsinsatser som länsstyrelserna genomför för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden.

En sammanhållen landsbygdspolitik

Post- och telestyrelsen ska redovisa hur myndigheten har bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygder (dnr N2018/04123/HL).

Tillsyn av kraven att tillhandahålla kontanttjänster

Post- och telestyrelsen ska redovisa resultatet och förbrukningen av de medel om 15 000 000 kronor som tillförts myndigheten för uppgiften att utöva tillsyn över att svenska kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstutiut uppfyller sina skyldigheter att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet.

2

Organisationsstyrning

Bredbandsforums kansli

Post- och telestyrelsen ska ansvara för att det finns ett kansli vid myndigheten som stödjer arbetet i Bredbandsforum. Kansliet ska löpande rapportera till och samråda med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i sakfrågor.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

2. Uppföljning och främjande av bredband

1.1 Uppföljning och analys

Post- och telestyrelsen ska löpande följa upp och analysera utvecklingen på bredbandsområdet. Inom ramen för uppdraget ska Post- och telestyrelsen särskilt:

  1. Sammanställa länsstyrelsernas rapportering av hur arbetet med att främja bredbandsutbyggnaden i länet har genomförts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 26 februari 2021.
  2. Följa och redovisa utnyttjandet av samtliga statliga bredbandsstöd samt redovisa behovet av bredbandsstöd för 2020–2021. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 mars 2020 och i uppdaterad form avseende utnyttjandet senast den 30 september 2020.
  3. Följa och redovisa tillgången till ersättningslösningar för telefoni och bredband för hushåll och företag som berörs av den pågående avvecklingen av kopparnätet samt vilka informationsinsatser som genomförs. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 27 mars 2021.

1.2 Främja och stödja insatser för bredbandsutbyggnad

Post- och telestyrelsen ska verka för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet i enlighet med Sverige helt uppkopplat 2015 – en bredbandsstrategi (dnr N2016/08008/D). Inom ramen för detta uppdrag ska Post- och telestyrelsen även vidta åtgärder för att underlätta bredbandsutbyggnad, ge stöd till relevanta myndigheter och affärsverk samt vid behov lämna förslag till åtgärder. Post- och telestyrelsen ska även:

  1. Ansvara för en samverkansgrupp för det arbete med it-infrastruktur som bedrivs inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska regionala utvecklingsfonden, i enlighet med Sveriges åtagande genom partnerskapsöverenskommelse 2014–2020 med Europeiska kommissionen (kommissionens genomförandebeslut UF2014/68255). Arbetet i samverkansgruppen ska fokusera på stödgivningsfrågor, informationsspridning och kompetensutveckling. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda myndigheter samt Bredbandsforum. 
  2. Vara expertmyndighet och verka för ett samordnat agerande för frågor som rör statligt stöd till bredbandsutbyggnad inom områden som Post- och telestyrelsen som sektorsmyndighet ansvarar för. Detta innebär att Post- och telestyrelsen i denna roll ska bistå Statens jordbruksverk, Tillväxtverket och andra offentliga aktörer vid framtagande av t.ex. regelverk, riktlinjer och rutiner samt uppföljning.

För genomförandet av uppdraget får Post- och telestyrelsen disponera högst 2 000 000 kronor från anslag 2:4 Informationsteknik och telekommunikation, anslagspost 1 Informationsteknik - del till Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2021.

3. Stöd för utbyggnad av elektroniska kommunikationer

Post- och telestyrelsen ska vara ansvarig myndighet för det stöd för utbyggnad av elektroniska kommunikationer som beslutats genom prop. 2019/20:1 utg.omr. 22, bet. 2019/20:TU1, rskr. 2019/20:111. Post- och telestyrelsen ska vid utförandet av uppgiften verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glesbefolkade områden, samt främja att stödet får god geografisk spridning i alla landsdelar. Vidare ska myndigheten vid utförandet säkerställa att olika typer av aktörer kan komma ifråga för stöd och då särskilt bredbandsföreningar. Inom ramen för uppdraget ska Post- och telestyrelsen sammanställa stödmedlens geografiska fördelning under 2020 samt i vilken mån återkrav av stödmedel skett till följd av att stödmottagare inte uppfyllt villkor för stöd. Rapporteringen ska även innehålla annan information om stödet som Post- och telestyrelsen bedömer relevant för Regeringskansliet med anledning av uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 26 februari 2021.

4. Uppföljning och analys av posttjänster

Post- och telestyrelsen ska göra en uppföljning och analys av utvecklingen på postmarknaden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 april 2020.

5. Civilt försvar

Post- och telestyrelsen ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

– Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.

– Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.

– Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK).

6. Världspostföreningen

Post- och telestyrelsen ska inom ramen för sina ansvarsområden särskilt bevaka, analysera och bedöma behov av eventuella åtgärder som Post- och telestyrelsen eller annan aktör bör vidta för att säkerställa internationellt utbyte av post- och paketförsändelser vid den händelse att ett eller flera medlemsländer lämnar Världspostföreningen, UPU. Post- och telestyrelsen ska i uppdraget föra dialog med Postnord AB och andra relevanta aktörer inom området. Post- och telestyrelsen ska löpande under 2020 rapportera genomförandet av uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

7. Slutlig uppföljning av strategi för regionalt tillväxtarbete

Post- och telestyrelsen ska slutredovisa genomförda insatser inom regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 (dnr N2014/02501/RT). Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Post- och telestyrelsen ska redovisa insatserna till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

8. Bistå regeringen i genomförandet av samverkansprogram 2019–2022

Post- och telestyrelsen ska utifrån sina ansvarsområden, genom samverkan med Verket för innovationssystem (dnr N2019/03094/EIN) och andra berörda myndigheter, bistå regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling.

9. Främja 5G för landsbygdens företag

Post- och telestyrelsen ska verka för att främja tillgängliggörandet av framtidens 5G-nät för landsbygdens företag. Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Pågående uppdrag

Pågående uppdrag anges i bilagan.

10. Lokaliseringsprincipen

Post- och telestyrelsen ska analysera konsekvenser av om ett undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsverksamhet införs som innebär möjlighet för ett kommunalt stadsnätsbolag att bygga nät i geografisk närhet till den egna bredbandsverksamheten samt möjlighet att bedriva verksamhet i det utbyggda nätet. Post- och telestyrelsen ska särskilt belysa effekter för uppfyllelsen av regeringens bredbandsmål och för konkurrensen på marknaden. Utgångspunkten för arbetet är Post- och telestyrelsens rapport om kommuners roller på bredbandsmarknaden och undantag från den kommunala lokaliseringsprincipen (dnr I2019/00047/D). Post- och telestyrelsen ska inom ramen för uppdraget ha dialog med Sveriges Kommuner och Regioner samt övriga relevanta aktörer. Post- och telestyrelsen ska även inhämta sakkunskap från Konkurrensverket. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen63 387
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)63 387

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter i den mån dessa inte täcks av avgifter.

Av anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas för utgifter för insatser för ökad nät- och informationssäkerhet, säkerhetsskydd samt åtgärder inom samhällets krisberedskap och civilt försvar för skydd av elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid samt vid höjd beredskap.

Av anslagsposten får 15 000 000 kronor användas för uppgiften att utöva tillsyn över tillhandahållande av kontanttjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen136 278
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)136 278

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för samt nödvändiga informationsinsatser för:

– Posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning och personer med speciella behov.

– Utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd.

– Befordran av blindskrift.

– Nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning och personer med speciella behov.

– Utvecklingsprojekt, inklusive innovationstävlingar samt andra insatser för ökad tillgänglighet och användbarhet inom it och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 1 500 000 kronor användas för att genomföra studier av it-användning bland personer med funktionsnedsättningar för att komplettera Statistiska centralbyråns  undersökning Befolkningens it-användning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 10 000 000 kronor användas till projektbidrag som beviljas efter ansökan till projekt av mindre betydelse till organisationer som anordnar utbildningar för att personer med speciella behov ska kunna lära sig att använda it och elektroniska tjänster i syfte att åstadkomma social integrering (kommissionens förordning [EU] nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse). Med speciella behov avses personer som befinner sig i socioekonomiskt utsatta grupper samt personer som kan ha större inlärningssvårigheter, t.ex. äldre och nyanlända med låg utbildning.

Av anslagsposten får ett belopp om högst 3 000 000 kronor användas för särskilda utredningar.

Av anslagsposten får medel även betalas ut engångsvis och i förskott till myndighet, annan offentlig aktör, företag eller organisation.

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen26 037
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)26 037

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Anslagsposten får användas för utgifter för bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 2 och 3 §§ förordningen (2017:869) om bevakning av grundläggande betaltjänster samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd. 

Anslagsposten får även användas till utgifter för Post- och telestyrelsens arbete med att stödja länsstyrelsernas utformning och genomförande av regionala stöd- och utvecklingsinsatser för grundläggande betaltjänster samt för post inklusive finansiellt stöd till länsstyrelser och samverkande myndigheter för deras utgifter för dessa insatser.

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen296 014
ap.1Del till Post- och telestyrelsen (ram)100 000
ap.2Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen (ram)196 014

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. Anslagsposten får även användas till upphandling av och ersättning för tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid.

Av anslagsposten får högst 4 800 000 kronor användas för utgifter för administration av åtgärderna.

ap.2 Elektronisk komm - Tillgängliga elektroniska kommunikationer - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten får användas för åtgärder samt samordningsinsatser för driftsäkra och tillgängliga elektroniska kommunikationer samt åtgärder för höjd beredskap.

Av anslagsposten får högst 21 000 000 kronor användas för utgifter för bredbandskoordinatorer (dnr N2016/08066/D och dnr N2016/08067/D), varav högst 3 000 000 kronor för utgifter för administration av dessa åtgärder.

Av anslagsposten får högst 2 014 000 kronor användas dels till insatser för att tillgodose behov av samhällsomfattande tjänster enligt förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet dels för utgifter för existerande telefonilösningar. Detta inkluderar även informationsinsatser, uppföljning, utvärdering och kartläggning.

Av anslagsposten får högst 200 000 kronor användas till förvaltning och underhåll för en webbportal med information om utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

Av anslagsposten får högst 20 000 000 kronor användas till de åtgärder inom samhällsomfattande tjänster som krävs för genomförandet av en höjd nivå för funktionell tillgång till internet från 1 Mbit/s till 10 Mbit/s. Detta ska ske i enlighet med förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet. Åtgärder kan även vara administration, informationsinsatser, uppföljning, utvärdering och kartläggning. Högst 7 000 000 kronor får användas för administration av dessa åtgärder.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till utgifter för administration av åtgärder för att främja, analysera och stödja bredbandsutbyggnad.

Av anslagsposten får högst 150 000 000 kronor användas till hantering och utbetalning av stöd till utbyggnad av elektroniska kommunikationer. Av anslagsposten får medel även betalas ut i förskott. Under ett uppbyggnadsskede får högst 15 000 000 kronor användas för utgifter för administration av dessa åtgärder inklusive informationsinsatser, uppföljningar och utvärderingar. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen
ap.11 9013 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.14 088Inget0
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.20Inget0
ap.3781Inget0
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.13 000Inget0
ap.25 880Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning
ap.1300 000117 00080 000103 0002024
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.345 00016 51615 50012 9842024
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.1240 00090 00080 00070 0002024
ap.2505 000203 000301 5005002024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade förpliktelser är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)33 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)37 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-255 282
2020-02-255 282
2020-03-255 282
2020-04-255 282
2020-05-255 282
2020-06-255 282
2020-07-255 282
2020-08-255 282
2020-09-255 282
2020-10-255 282
2020-11-255 282
2020-12-255 285
Summa63 387
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation47 476-18 794236 500255 000-18 50010 182
Post1 0152 29633 00033 00003 311
Radioutrustning2 178-3429 50011 000-1 500336
Betrodda tjänster00757500
Utbyggnad av bredbandsnät-4091 6106 0005 5005001 701
Gränsöverskridande paketleveranstjänster002 0002 00000
Summa50 260-15 230287 075306 575-19 50015 530
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (2010:1045) ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Radioutrustning

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av radioutrustningslagen (2016:392) ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Betrodda tjänster

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

För den del av verksamheten avseende betrodda tjänster som inte täcks av avgifter får Post- och telestyrelsen disponera medel från anslag 1:18 anslagsposten 8 Gem. e-förv.proj. - Viss hantering eIDAS avseende betrodda tjänster inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Utbyggnad av bredbandsnät

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Gränsöverskridande paketleveranstjänster

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster ska finansieras med avgifter enligt förordningen om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Totalförsvar945300100 000100 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 22, bet.2019/20:TU1, rskr. 2019/20:111).

Avgiftsuttaget för 2020 fastställs enligt 47 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Post- och telestyrelsen ska betala totalt 801 650 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Ulrika Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, K och SFÖ
Näringsdepartementet/JL och RTL
Kammarkollegiet
Gotlands kommun
samtliga regioner
Sveriges Kommuner och regioner