Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 1

2020-04-03
N2020/00933/BI
N2020/00915/SSS (delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:22 Stöd vid korttidsarbete inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslaget 1:22 Stöd vid korttidsarbete (prop. 2019/20:132 utg.omr. 24, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:202).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:22

Stöd vid korttidsarbete (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket2 420 000
ap.1Stöd vid korttidsarbete (ram)2 420 000

Villkor för anslag 1:22

ap.1 Stöd vid korttidsarbete

Anslaget får användas för Tillväxtverkets utbetalningar av tidsbegränsat stöd till arbetsgivare i enlighet med bestämmelserna i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:22 Stöd vid korttidsarbete
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Linda Nöremark
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, INRÅD, REV
Utrikesdepartementet, FH
Finansdepartementet, BA, ESA, K, SFÖ, BB och SPN
Utbildningsdepartementet, GV, S, och UH
Miljödepartementet, KE, NA, MM och S
Kulturdepartementet, KL och CSM
Arbetsmarknadsdepartementet, A, JÄM och IAS
Infrastrukturdepartementet, D, DF, EE, TP och US
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Arbetsförmedlingen
Boverket
Delegationen mot segregation
Kammarkollegiet
länsstyrelserna
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Naturvårdsverket
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens skolverk
Statens kulturråd
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Trafikverket
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovationssystem
ALMI Företagspartner AB
Gotlands kommun
regionerna
Sveriges export- och investeringsråd
Sveriges Kommuner och Regioner
Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling
Stiftelsen Norrlandsfonden
Stiftelsen Svenska Filminstitutet