Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2020-04-02
N2020/00892/RTL
N2020/00427/RTL
N2020/00295/RTL
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslaget och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop.2019/20:1 utg.omr. 19, bet. 2019/20:NU2, rskr. 2019/20:113).

Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Återrapporteringskrav m.m. beträffande verksamhet avseende regionalt tillväxtarbete hos regioner och Gotlands kommun framgår av villkorsbeslutet för dessa.

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 19 december 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2020 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Återrapporteringskrav m.m. beträffande verksamhet avseende regionalt tillväxtarbete hos regioner och Gotlands kommun framgår av villkorsbeslutet för dessa.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län259
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)259
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län207
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)207
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län256
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)256
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län1 267
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)1 267
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län1 246
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)1 246
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län653
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)653
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län1 328
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)1 328
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län363
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)363
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län1 265
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)1 265
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län654
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)654
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län324
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)324
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län3 480
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)3 480
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län2 080
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)2 080
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län1 709
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)1 709
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län1 113
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)1 113
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 404
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)2 404
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län2 278
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)2 278
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län4 796
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)4 796
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län5 137
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)5 137
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län4 815
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)4 815
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län4 785
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)4 785
Disponeras av Tillväxtverket1 641 681
ap.23Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden (ram)75 000
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)1 566 681
ap.24.1Tillväxtverket (ram)444 048
ap.24.2Region Kalmar län (ram)42 146
ap.24.3Gotlands kommun (ram)43 583
ap.24.4Region Skåne (ram)19 952
ap.24.5Västra Götalandsregionen (ram)66 120
ap.24.6Region Uppsala (ram)12 873
ap.24.7Region Östergötland (ram)24 380
ap.24.8Region Blekinge (ram)40 012
ap.24.9Region Halland (ram)14 448
ap.24.10Region Dalarna (ram)76 008
ap.24.11Region Sörmland (ram)23 517
ap.24.12Region Jönköpings län (ram)26 372
ap.24.13Region Örebro län (ram)39 853
ap.24.14Region Värmland (ram)70 870
ap.24.15Region Gävleborg (ram)84 835
ap.24.16Region Kronoberg (ram)22 892
ap.24.17Region Västerbotten (ram)118 655
ap.24.18Region Jämtland Härjedalen (ram)113 905
ap.24.19Region Västmanland (ram)33 801
ap.24.20Region Västernorrland (ram)109 725
ap.24.21Region Norrbotten (ram)130 625
ap.24.22Region Stockholm (ram)8 061
Disponeras av Kammarkollegiet8 537
ap.22Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)8 537

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

ANSLAGSPOSTERNA 1–21 SAMT DELPOSTERNA 24:2–24:22

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1–21) för ändamålet 3 för utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2019 och tidigare år. Beslut beträffande ändamålet 4 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.

Delposterna 24.2–24.22 disponeras av Tillväxtverket för ändamålen 1, 2, 3 och 4 för utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2019 och tidigare år samt utbetalningar med anledning av beslut 2020 som utbetalas 2020.

Medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och respektive strukturfondsprogram.

Ändamål:

1. Regionala företagsstöd

2. Stöd till kommersiell service

3. Projektverksamhet

4. Uppföljning och utvärdering

 • Anslagsposterna 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 och 15: 100 000 kronor
 • Anslagsposterna 6, 7, 9 och 14: 200 000 kronor
 • Anslagsposterna 12, 13 och 16: 300 000 kronor
 • Anslagsposterna 17 och 24.9: 400 000 kronor
 • Anslagsposterna 18, 19, 20, 21 och 24.22: 500 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.6 och 24.16: 600 000 kronor
 • Anslagsposten 24.4: 700 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.3, 24.11 och 24.19: 900 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.7 och 24.12: 1 000 000 kronor
 • Anslagsposten 24.2, 24.8 och 24.13: 1 400 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.5, 24.10, 24.14, 24.15, 24,17, 24.18, 24.20 och 24.21: 2 000 000 kronor

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive beslutsfattare, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp för uppföljning och utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

ap.22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, regioner, Gotlands kommun eller Tillväxtverket samt för viss projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.

ap.23 Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden

Högst 72 734 000 kronor får användas till insatser enligt förordningen (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner. Tillväxtverket får använda högst 2 266 000 kronor för administration av insatsen, uppföljning, utvärdering, erfarenhetsutbyte och lärande. 

ap.24.1 Tillväxtverket

Medlen disponeras av Tillväxtverket för utbetalningar med anledning av ekonomiska åtaganden gjorda 2019 och tidigare år samt utbetalningar med anledning av beslut 2020 som utbetalas 2020 avseende följande ändamål:

1. Regionala företagsstöd

Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionalt investeringsstöd där myndigheten är ensam beslutsfattare. Vid prioritering av medel av andra regionala företagsstöd ska insatserna främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna.

Medel från anslagsposten får betalas ut till regioner och Gotlands kommun. Dessa får i sin tur fatta beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Medel får betalas ut av Tillväxtverket kvartalsvis.

2. Stöd till kommersiell service

Medel ska användas i enlighet med regeringens beslut om uppdrag att fördela medel till särskilt driftstöd i sårbara och utsatta områden 2020–2022 (N2019/03239/RTL).

3. Projektverksamhet

Vid prioritering av medel för projektverksamhet ska insatser främst bidra till att stärka de län som har de största behoven och utmaningarna.

Medel från anslaget får medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–2020, inkl. tekniskt stöd för strukturfondspartnerskapen.

Tillväxtverket ska svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om Europeiskt territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön,Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg Europe, Interact, Urbact och ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) samt medfinansiera det gemensamma sekretariatet och revisionsmyndigheten för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska dessutom svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd inom det gränsöverskridande samarbetet Kolarctic ENI (European Neighbourhood Instrument) samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).  

Medel från anslagsposten får betalas ut till regioner och Gotlands kommun. Dessa får i sin tur fatta beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar. Medel får betalas ut av Tillväxtverket kvartalsvis. 

4. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Tillväxtverket får använda högst 28 000 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för dels att säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget, dels RAPS (regionalt analys- och prognossystem) och Pipos (Pinpoint Swedensystem).

Tillväxtverket får, utöver ramen om 28 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS samt för utgifter för avveckling av äldre systemdelar som ska fasas ut.

5. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområdet

I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområdet ska Tillväxtverket lämna bidrag upp till högst 7 000 000 kronor årligen avseende Almi Företagspartner AB (Almi) och högst 7 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde A och B samt i landsbygder ska redovisas avgränsat från övriga Almilån respektive lån från Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt beslut från Tillväxtverket.

6. Insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län

Medel ska användas till insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län i enlighet med regeringens beslut om uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (N2016/04642/RTS).

7. Metodikstöd för landsbygdsanalys och konsekvensbedömningar

Högst 5 000 000 kronor får användas för insatser för att utarbeta en metodik för landsbygdsanalyser och konsekvensbedömningar i olika samhällssektorer i enlighet med regeringens beslut (N2018/04123/HL).

ap.24.3 Gotlands kommun

Medel ska användas till insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län i enlighet med regeringens beslut om uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (N2016/04642/RTS).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.112Inget0
ap.210Inget0
ap.312Inget0
ap.463Inget0
ap.562Inget0
ap.632Inget0
ap.766Inget0
ap.818Inget0
ap.963Inget0
ap.1032Inget0
ap.1116Inget0
ap.12174Inget0
ap.13104Inget0
ap.1485Inget0
ap.1555Inget0
ap.16120Inget0
ap.17113Inget0
ap.18239Inget0
ap.19256Inget0
ap.20240Inget0
ap.21239Inget0
ap.22426Inget0
ap.233 750Inget0
ap.24.122 202Inget0
ap.24.22 107Inget0
ap.24.32 179Inget0
ap.24.4997Inget0
ap.24.53 306Inget0
ap.24.6643Inget0
ap.24.71 219Inget0
ap.24.82 000Inget0
ap.24.9722Inget0
ap.24.103 800Inget0
ap.24.111 175Inget0
ap.24.121 318Inget0
ap.24.131 992Inget0
ap.24.143 543Inget0
ap.24.154 241Inget0
ap.24.161 144Inget0
ap.24.175 932Inget0
ap.24.185 695Inget0
ap.24.191 690Inget0
ap.24.205 486Inget0
ap.24.216 531Inget0
ap.24.22403Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.15001701701602023
ap.24001401301302024
ap.36002002002002024
ap.42 0001 0005005002024
ap.52 0007007006002024
ap.61 5005005005002024
ap.71 5005005005002024
ap.91 5005005005002024
ap.101 4005005004002024
ap.115001502001502024
ap.126 0002 0002 0002 0002024
ap.133 0001 0001 0001 0002024
ap.143 5001 2001 2001 1002024
ap.151 5005005005002024
ap.166 0002 0002 0002 0002024
ap.173 6001 2001 2001 2002024
ap.188 0002 7002 7002 6002024
ap.199 0003 0003 0003 0002024
ap.2016 0006 0005 0005 0002024
ap.2116 0006 0005 0005 0002024
ap.23225 00075 00075 00075 0002027
ap.24.1823 000289 000275 000259 0002027
ap.24.285 00030 00030 00025 0002027
ap.24.360 00020 00020 00020 0002027
ap.24.48 0001 1005 0001 9002027
ap.24.590 00030 00030 00030 0002027
ap.24.625 0008 0009 0008 0002027
ap.24.756 00020 00018 00018 0002027
ap.24.885 00030 00030 00025 0002027
ap.24.930 00010 00010 00010 0002027
ap.24.10165 00070 00065 00030 0002027
ap.24.1135 00012 00012 00011 0002027
ap.24.1265 00023 00021 00021 0002027
ap.24.1360 00020 00020 00020 0002027
ap.24.14130 00044 00043 00043 0002027
ap.24.15180 00060 00060 00060 0002027
ap.24.1645 00015 00015 00015 0002027
ap.24.17280 000110 00095 00075 0002027
ap.24.18220 00080 00070 00070 0002027
ap.24.1956 00020 00018 00018 0002027
ap.24.20220 00080 00070 00070 0002027
ap.24.21300 000100 000100 000100 0002027
ap.24.2218 0006 0006 0006 0002027
ap.2229 5009 50010 00010 0002024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen vad det gäller infriande åtaganden i tabellen ovan är endast
indikativ.

Bemyndigandet under ap.1–ap.21 avser enbart ekonomiska åtaganden gjorda 2019 eller tidigare år. Inga nya åtaganden får ingås 2020 för dessa anslagsposter. 

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför
utgifter 2021–2027 avseende ap.22 ska löpande rapporteras av
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och
redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och
formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda
parter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd
av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets
årsredovisning.

4.3.6 Övriga bestämmelser
Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen
av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s
strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas
som bidrag från annan myndighet.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav enligt:

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
 • den upphävda förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag, samt
 • den upphävda förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt:

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1995:1254) om statlig stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag, förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, samt
 • den upphävda förordningen (2008:762) om statlig stöd till forskning och utveckling samt innovation ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, statligt stöd till regionala investeringar, lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt och stödärendehanteringssystem NYPS, avseende ändamålen 1–4 under anslagsposten 23 och anslagsposterna 24:2–24:22 samt ändamålen 1–3 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Sigrid Hedin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Gotlands kommun
länsstyrelserna
regionerna