Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2020-04-16
I2020/01137/E
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens energimyndighet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 21, bet. 2019:20:NU3, rskr. 2019/20:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens energimyndighet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Förstärkning av totalförsvaret

Statens energimyndighet ska redovisa användningen av de medel som ska bidra till att förstärka arbetet med civilt försvar avseende energiförsörjningen mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.

Sekonderingar av personal

Statens energimyndighet ska redovisa användningen av de medel som tillförts myndigheten för sekonderingar av personal i syfte att stärka relationen till medelinkomstländer med ambitioner att minska utsläppen av växthusgaser. I redovisningen ska det beskrivas hur satsningen bidrar till att stärka samarbetet inom utveckling av policyramverk, forskning och innovation men även export- och investeringsfrämjande.

Jämställdhet

Statens energimyndighet ska redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom myndighetens verksamhet och i energisektorn.

Ekodesigndirektivets och energimärkningsförordningens produktförordningar

Statens energimyndighet ska tillsammans och med stöd av Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket utarbeta förslag och vara pådrivande i det europeiska arbetet med utveckling av ekodesigndirektivets och energimärkningsförordningens produktförordningar avseende resurseffektivitet, reparerbarhet och återvinningsbarhet samt verka för att frågan krav på produkters tekniska livslängd tas upp i samband med nya produktförordningar. Myndigheten ska i arbetet verka för att öka den samhällsekonomiska effektiviteten, samt även tillvarata Konsumentverkets kunskap och erfarenhet om konsumenters förutsättningar att tillgodogöra sig och använda sig av informationen.

Export- och investeringsstrategi

Statens energimyndighet ska inom sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av Sveriges export- och investeringsstrategi.

En sammanhållen landsbygdspolitik

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygder (dnr N2018/04123/HL).

Samhällsekonomiska analyser

Statens energimyndighet ska redovisa hur myndigheten har arbetat och avser att arbeta med samhällsekonomiska analyser för att främja en kostnadseffektiv energipolitik.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Statens energimyndighet ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

2. Underlag till övervakningsrapporter i statsstödsärenden

Statens energimyndighet ska ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 48069. Underlagen ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) den 28 februari 2020 respektive den 11 december 2020. Den första rapporten ska utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2019 samt en översiktlig bedömning av om överkompensation för 2020 riskerar att uppkomma utifrån relevanta påverkansfaktorer såsom råvarupriser. Den andra rapporten ska innehålla en utvidgad marknadsanalys och en översiktlig bedömning av om överkompensation förekommit för första delen av 2020. Båda rapporterna ska innehålla en beskrivning av utvecklingen av utbudet och efterfrågan på den svenska biodrivmedelsmarknaden.

Myndigheten ska även ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 43302. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 20 mars 2020 och utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2019.

Därutöver ska myndigheten ta fram underlag i enlighet med EU-kommissionens beslut i statsstödsärende SA 49893. Underlaget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 20 mars 2020 och utvärdera om överkompensation förelåg för helåret 2019.

3. Underlag för rapportering enligt art. 14.1 i EED-direktivet

Statens energimyndighet ska i enlighet med artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG uppdatera Sveriges heltäckande bedömning av potentialen för tillämpning av högeffektiv kraftvärme samt effektiv fjärrvärme och fjärrkyla. Bedömningen ska följa Europeiska kommissionens rekommendation av den 25 september 2019 om innehåll i den heltäckande bedömningen av potential för effektiv värme och kyla (C[2019] 6625 slutlig). Statens energimyndighet ska samråda med berörda aktörer. Den heltäckande bedömningen ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 november 2020.

4. Främjande av privata investeringar i energiteknik

Statens energimyndighet ska under 2020—2022 arbeta för att främja privata investeringar i energiteknik och bygga vidare på arbetet och slutsatserna som följde av uppdraget om att främja privata investeringar i energiteknik från 2017 (dnr M2017/02866/S). Genomförandet av uppdraget ska även bidra till målsättningarna inom Mission Innovation och skapa förutsättningar för att synliggöra svenska projekt och företag inom energiområdet inför privata investerare, där Breakthrough Energy Coalition/Breakthrough Energy Ventures är ett exempel. Insatserna ska integreras med arbete kring övriga uppdrag om innovation och den nationella exportstrategin samt bidra till arbetet med Mission Innovation efter 2020. Uppdraget ska redovisas i  den redovisning som ska lämnas i enlighet med uppdrag nr 7. i regleringsbrev för 2017 enligt regeringsbeslut den 4 maj 2017 (dnr M2017/01147/Ee). 

5. Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014–2020

Statens energimyndighet ska slutredovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 (dnr N2014/02501/RT). Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheterna ska redovisa insatserna till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

6. Precisering av uppdrag till bevakningsansvariga myndigheter om totalförsvarsplanering

Statens energimyndighet ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2021. 

7. Energiindikatorer

Statens energimyndighet ska ta fram indikatorer på energiområdet, vilka kan tjäna som underlag för uppföljning av de energipolitiska målen. I detta ingår att utveckla indikatorer för redovisningen om försörjningstrygghet och leveranssäkerhet avseende elproduktionen i samverkan med Affärsverket svenska kraftnät. Indikatorerna ska årligen uppdateras och vid behov vidareutvecklas. Statens energimyndighet ska utöver vad som anges ovan samarbeta med Energimarknadsinspektionen och Affärsverket svenska kraftnät i relevanta delar. Uppdraget ska redovisas till Regeringkansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 20 maj varje år.

8. Underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt inom elcertifikatssystemet

Statens energimyndighet ska ge förslag på grundtermer och justeringstermer och redovisa underlag för beräkning av avvikelser. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 19 maj 2020. 

9. Energiunionen

Statens energimyndigheten ska bistå Regeringskansliet i arbetet med genomförandet av Energiunionen. Uppdraget behöver inte särskilt redovisas. 

10. Regeringens samverkansprogram

Statens energimyndighet ska, utifrån sina ansvarområden, bistå regeringen i genomförandet av regeringens fyra samverkansprogram särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. Detta ske i samverkan med Vinnova och andra berörda myndigheter. En delrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2020 och därefter ska rapportering ske den 1 mars 2021, 2022 och 2023.

11. Smarta elnät

Statens energimyndigheten ska i dialog med Energimarknadsinspektionen ta tillvara resultatet av Forumet för smarta elnäts arbete och ta fram förslag på hur forumets arbete kan tas vidare i Statens energimyndighets respektive Energimarknadsinspektionens verksamhet. I uppdraget ingår att utvärdera eventuella fördelar och nackdelar med att formellt inrätta ett särskilt sekretariat inom Statens energimyndighet för att tydliggöra och förenkla samarbeten i tvärsektoriella frågor om smarta elnät. Statens energimyndighet ska även inkludera dialog med externa aktörer och samarbete avseende internationella samförståndsavtal och andra åtaganden inom energiområdet. En rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 20 mars 2020. Fram till dess att regeringen har tagit ställning till eventuella förslag, men dock längst till den 30 juni 2020, ska Statens energimyndighet tillsammans med Energimarknadsinspektionen i nära dialog med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) aktivt driva de frågor som låg inom ramen för forumets tidigare ansvarsområden och som ryms inom Statens energimyndighets uppdrag.

12. Uppdrag att bistå i genomförandet av det omarbetade förnybartdirektivet

Statens energimyndighet ska bistå Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i arbetet med genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det omarbetade förnybartdirektivet), genom att bl.a.

 • förbereda för ändrade bestämmelser där befintligt system för tillhandahållande av ursprungsgarantier, inklusive kontoföring, utökas till att omfatta även gas och värme,
 • förbereda för ändrade bestämmelser där befintligt system för hållbarhetskriterier och kriterier för minskade växthusgasutsläpp utökas till att omfatta även fasta och gasformiga biobränslen för el, värme och kyla samt att förbereda för nödvändiga ändringar för biodrivmedel och flytande biobränslen i befintligt system,
 • förbereda uppbyggnaden av en nationell databas som kan tillhandahålla spårbarhet för flytande och gasformiga drivmedel och i ett senare skede kopplas till den unionsdatabas som avses i artikel 28.2 i det omarbetade förnybartdirektivet, samt
 • analysera om ändringar i regelverket för certifiering av installatörer enligt artikel 18 i direktivet behövs och i så fall ta fram konsekvensanalyserade förslag (myndigheten ska i denna del inhämta synpunkter från Boverket).

Återrapportering ska ske löpande i dialog med Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) fram till dess att genomförandet av direktivet är färdigställt.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:1

Statens energimyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet304 609
ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter (ram)304 609

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter

Anslagsposten finansierar Statens energimyndighets förvaltningsutgifter.

Anslagsposten får även finansiera utgifter för arvoden till ledamöter i Oljekrisnämnden samt Fjärrvärmenämndens verksamhet utöver de ansökningsavgifter som disponeras enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263). 

Statens energimyndighet ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Statens energimyndighet ska efter fakturering betala totalt 26 250 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift.

1:2

Insatser för energieffektivisering (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet188 000
ap.1Insatser för energieffektivisering (ram)148 000
ap.3Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram (ram)40 000
Disponeras av Boverket13 000
ap.4Byggnaders energiprestanda (ram)13 000
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll1 000
ap.2Individuell mätning av energi (ram)1 000
Disponeras av Upphandlingsmyndigheten1 000
ap.6Energikrav i offentlig upphandling (ram)1 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Insatser för energieffektivisering

Anslagsposten får användas för följande.

 • Åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning.
 • Kompetensutveckling och organisering av den kommunala energirådgivningen och de regionala energikontorens samordning av den kommunala energirådgivningen samt planering, utveckling av verksamheten, utvärdering och uppföljning av verksamheten.
 • Åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin. Högst 40 000 000 kronor får användas för detta ändamål varav högst 3 000 000 kronor av dessa medel får användas för programanknutna kostnader inklusive utvärdering.
 • Insatser i relation till lagar, förordningar och EU-direktiv, inklusive arbete med att utveckla svenska ståndpunkter för förhandlingar. 
 • Provning av energirelaterade produkter och utrustning och därmed sammanhängande verksamheter.
 • Finansiering av EU-projekt och internationellt samarbete inom energieffektiviseringsområdet.
 • Informations- och utbildningsinsatser, nätverksaktiviteter, utredningar, utveckling och tillhandahållande av metoder, verktyg, system och modeller och standardavtal för energieffektivisering, effektiv resursanvändning, energitjänster och användning av förnybar energi med fokus på offentlig sektor, företag, banker och andra finansinstitut. 

ap.2 Individuell mätning av energi

Anslagsposten får användas för genomförandearbete avseende individuell mätning av energi till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet. 

ap.3 Medfinansiering nationellt regionalfondsprogram

Anslagsposten får användas för medfinansiering av insatser för energieffektivisering inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020.

För anslagsposten får förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning och förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning användas. Anslagsposten får också användas för åtgärder som genomförs i enlighet med förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning samt för planering, utveckling av system, uppföljning och utvärdering av verksamheten.

ap.4 Byggnaders energiprestanda

Anslagsposten får användas för genomförandearbete och uppföljning avseende Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG. 

ap.6 Energikrav i offentlig upphandling

Anslagsposten får användas för stöd och metodutveckling kring energikrav vid offentlig upphandling.

1:3

Insatser för förnybar elproduktion (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet25 000
ap.1Insatser för förnybar elproduktion (ram)25 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Insatser för förnybar elproduktion

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med informations-, utrednings-, utvärderings- och samordningsinsatser i syfte att underlätta för utvecklingen av förnybar elproduktion. Anslagsposten får även användas för utgifter för stöd till länsstyrelser, kommuner, kommunala samverkansorgan, regioner samt föreningar för samordnings- och informationsinsatser.

Anslagsposten får användas för insatser för förnybar elproduktion likt de som bedrivs inom Nationellt nätverk för vindbruk samt för webbportalen vindlov.se.

Anslagsposten får även användas för studier av miljöeffekter av etableringar av förnybar elproduktion inklusive utveckling av lösningar för att underlätta samexistens med övriga samhällsintressen. Anslagsposten får användas för programmet ”Vindval”.

1:4

Energiforskning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet1 567 723
ap.1Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet (ram)45 000
ap.11Forskning, utveckling och innovation (ram)1 522 723

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Strategisk energisystemkompetens på Statens energimyndighet

Anslagsposten får användas för att stärka Statens energimyndighets kompetens inom framtagande, utveckling och användning av modeller och system för prognoser och utvärderingar, inklusive sådana som används inom EU. Anslagsposten får vidare användas för studier i energisystemets och energimarknadernas funktion. Det inbegriper samband mellan de tekniska systemen, energimarknaderna, miljön och klimatet, aktörer och sektorer, regelverk och därtill kopplade samhällsekonomiska analyser.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med framtagning och utveckling av officiell och annan statistik inom energiområdet.

Anslagsposten får användas för Statens energimyndighets arbete med utveckling av elcertifikatsystemet.

Anslagsposten får också användas för kunskapsöversikter för prioriterade områden i vilka resultat från internationellt forskningsarbete inkluderas.

ap.11 Forskning, utveckling och innovation

Anslagsposten används för forsknings-, utvecklings- och innovationsinsatser i enlighet med de övergripande riktlinjer som framgår av propositionen Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygget (prop. 2016/17:66).  

Målen för forskning och innovation på energiområdet är inte teknikspecifika. Statens energimyndighet har ansvar för strategiarbetet och har möjlighet att prioritera insatser kring alla relevanta energislag, inklusive kärnkraft, i den mån detta bedöms rimligt för att bidra till målen. 

Förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposten i det fall EU:s regler om statsstöd är tillämpliga.

Högst 1 300 000 000 kronor får beviljas med stöd av förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

För anslagsposten gäller även förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning i de delar som avser bidrag till investeringar för att främja energi från förnybara energikällor och investeringsstöd för infrastruktur.

Anslagsposten får användas för programanknutna aktiviteter som planering, uppföljning, utvärdering och systemkostnader.

Anslagsposten får användas för standardiseringsarbete av relevans för prioriterade forskningsområden.

Anslagsposten får användas för teknikupphandling för att utveckla, demonstrera och introducera ny energieffektiv teknik på marknaden.

Anslagsposten får användas för innovationsupphandling för att utveckla, demonstrera och kommersialisera innovativa lösningar på marknaden.

Anslagsposten får användas för medfinansiering av en grön investeringsfond inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden 2014–2020, övriga EU-projekt och deltagande i EU:s program samt finansiering av myndighetens arbete med av regeringen ingångna bilaterala samarbetsavtal inom energiområdet och annat internationellt samarbete, förutsatt att verksamheten överensstämmer med övriga villkor för anslaget och energipolitiska mål.

I fråga om bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning vid institution inom högskola eller universitet ska samråd ske med Vetenskapsrådet. I fråga om bidrag till utrustning för provningsverksamhet ska samråd ske med RISE Research Institutes of Sweden AB.

I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

Anslagsposten får användas för allmänna energisystem- och klimatstudier. 

Branschorgan och institut kan beviljas programanknutna medel för samordning, resultatspridning och nyttiggörande av projektresultat i samband med genomförande av utvecklingsprogram/branschprogram där Statens energimyndighet är medfinansiär.

Minst 85 000 000 kronor ska användas till strategiska innovationsområden.

Högst 3 000 000 kronor får användas för uppdrag nr 4. Främjande av privata investeringar i energiteknik.

1:7

Energiteknik (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet740 400
ap.4Stöd till solceller, biogas och energilagring (ram)740 400
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län94 600
ap.1Energiteknik - del till LST Örebro (ram)94 600

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Energiteknik - del till LST Örebro

Anslagsposten får användas för länsstyrelsernas administrativa kostnader knutna till utbetalning av medel i enlighet med förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi.

Av medlen får 60 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.4 Stöd till solceller, biogas och energilagring

Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi och förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet gäller för anslagsposten.

Minst 680 400 000 kronor ska användas för stöd till solceller. Av dessa får högst 7 600 000 kronor användas för administrativa kostnader anknutna till stödet till solceller och bidrag till lagring av egenproducerad elenergi. 

Medel får användas för bidrag till anläggningar för energilagring i hushåll. Därtill får myndigheten genomföra en satsning på kommersialisering och utveckling av teknik för energilagring, exempelvis genom genomförande av innovationsupphandlingar. Högst 60 000 000 kronor får användas för dessa ändamål.

Statens energimyndighet får tilldela bidragsramar till länsstyrelserna som sammanlagt uppgår till högst tilldelat anslagsbelopp. Beviljade stöd ska redovisas mot tilldelade bidragsramar. 

Statens energimyndighet får disponera anslagssparande motsvarande minst summan av de bidrag som länsstyrelserna har beviljat, och som ännu inte har utbetalats av Boverket.

Av medlen får 12 444 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

1:8

Elberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet3 000
ap.2Civilt försvar (ram)3 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Civilt försvar

Anslagsposten får användas för åtgärder som förstärker totalförsvaret samt ersättning för solidaritetsgas som begärs enligt artikel 13 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010.

1:9

Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet20 828
ap.2Avg. till int. org - del till STEM (ram)20 828
Disponeras av Kammarkollegiet4 500
ap.3Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition (ram)4 500

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Avg. till int. org - del till STEM

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

ap.3 Avg. till int. org - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten finansierar avgifter till internationella organisationer samt utgifter för internationellt samarbete inom energiområdet.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

1:10

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet40 000
ap.1Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning (ram)40 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län25 000
ap.2klimat, energiomst. - del till LST Örebro (ram)25 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Anslagsposten får användas för att främja att offentliga aktörer på lokal och regional nivå samverkar, utvecklar metoder och sprider erfarenheter kring lokal och regional energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Anslagsposten får även användas för insatser som främjar att transporter nyttjas mer effektivt.

ap.2 klimat, energiomst. - del till LST Örebro

Högst 21 000 000 kronor får utbetalas till länsstyrelserna som stöd för länsstyrelsernas arbete med att främja, samordna och leda det regionala arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan, utifrån de regionala klimat- och energistrategierna. Fördelning av medel mellan länsstyrelserna bestäms av Länsstyrelsen i Örebro län.

Högst 4 000 000 kronor får utbetalas till länsstyrelserna för utgifter för samordning och samverkan mellan länsstyrelserna för att gemensamt utveckla länsstyrelsernas arbete på området energi- och klimatomställning.

Beslut om stöd till respektive länsstyrelse ska förenas med rapporteringsskyldighet om hur bidraget använts och övriga villkor i enlighet med anvisningar från Länsstyrelsen i Örebro län. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens energimyndighet
ap.19 1383 %0
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.31 000Inget0
ap.4650Inget0
ap.60Inget0
1:3 Insatser för förnybar elproduktion
ap.1750Inget0
1:4 Energiforskning
ap.13 463Inget0
ap.1142 000Inget0
1:7 Energiteknik
ap.10Inget0
ap.40Allt0
1:8 Elberedskap
ap.23 000Inget0
1:9 Avgifter till internationella organisationer
ap.2550Inget0
ap.328Inget0
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagstyp
1:3 (2019) Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
ap.1 (2019)ram
1:4 Energiforskning
ap.2ram
1:5 (2019) Planeringsstöd för vindkraft
ap.1 (2019)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Insatser för energieffektivisering
ap.310 00010 000

2021
1:3 Insatser för förnybar elproduktion
ap.135 00020 00015 000
2022
1:4 Energiforskning
ap.113 450 0001 300 0001 200 000950 0002025
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens energimyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2525 384
2020-02-2525 384
2020-03-2525 384
2020-04-2525 384
2020-05-2525 384
2020-06-2525 384
2020-07-2525 384
2020-08-2525 384
2020-09-2525 384
2020-10-2525 384
2020-11-2525 384
2020-12-2525 385
Summa304 609
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens energimyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens energimyndighet: Förvaltningsutgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter6530130130095
Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)0010500-490-490
Avgifter enligt förordningen (2011:1480) om elcertifikat25 644-7 75011 00021 500-10 5007 394
Avgifter enligt förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el6 39216710 50010 600-1006 459
Summa32 101-7 55321 64032 730-11 09013 458
Uppdragsverksamhet
Provningsverksamhet000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut enligt 4 kap. 20 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter (STEMFS 2012:1) anger villkoren för uttag av avgifter.

Ansökningsavgifter enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263)

Statens energimyndighet får disponera ansökningsavgifter som tas ut enligt 12 § fjärrvärmelagen (2008:263). Ansökningavgifterna ska bidra till finansieringen av Fjärrvärmenämndens verksamhet vid Statens energimyndighet.

Avgifter enligt förordningen (2011:1480) om elcertifikat

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordningen (2011:1480) om elcertifikat för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende elcertifikat.

Avgifter enligt förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

Statens energimyndighet får disponera de avgifter som tas ut med stöd av förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el för att täcka kostnaderna för kontoföringsverksamheten avseende ursprungsgarantier för el.

Provningsverksamhet

Statens energimyndighet får disponera intäkterna från test- och
provningsverksamhet på uppdrag från externa beställare.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Försörjningstrygghetsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet25521 88105 0005 00001 881
Avgifter enligt 6 § i förordningen (2014:349) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet2811001201212
Summa1 88105 0125 000121 893
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Statens energimyndighet får använda den förenklade räntekontorutin som regeringen medgav föregående budgetår för att täcka förvaltningskostnader på andra anslag än anslag 1:1 Statens energimyndighet.

2. Statens energimyndighet medges undantag från kravet att anläggningstillgångar som används i verksamheten ska finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) avseende verksamheter som finansieras av anslagen 1:2, 1:3 och 1:4 under utgiftsområde 21 Energi.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Statens energimyndighet ska löpande, efter rekvisition, lämna bidrag till Boverket för utbetalningar i enlighet med förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller och förordningen (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konto, inom SCR-flödet, hos Boverket. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2020 ska återbetalas till Statens energimyndighet så att de är myndigheten till handa senast den 31 december 2020. Utbetalningar till eller återbetalningar från Boverket som avser räkenskapsåret 2020 och sker fram till och med den 31 december 2020 ska redovisas mot 2020 års anslag.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Maria Åhs
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA, SFÖ, BB
Näringsdepartementet/MK
Riksdagen/näringsutskottet
Boverket
Länsstyrelserna