Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2020-04-23
UD2020/05819/AF
UD2020/06180/AF
Nordiska Afrikainstitutet
Box 1703
751 47 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Nordiska Afrikainstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 7, bet. 2019/20:UU2, rskr. 2019/20:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Nordiska Afrikainstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Nordiska Afrikainstitutet ska bidra till att uppfylla det av riksdagen beslutade målet för internationellt bistånd att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. 

Nordiska Afrikainstitutets huvudsakliga arbetsuppgifter framgår av förordningen (2007:1222) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet.

Nordiska Afrikainstitutet ska särskilt prioritera

  • att verksamhetens inriktning svarar mot ett Afrika i förändring, med ökad tonvikt på aktuella trender samt förutsättningar, hinder för utveckling och genomförandet av Agenda 2030, och
  • att fortsatt stärka forskningens policyrelevans.

1

Mål och återrapporteringskrav

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa eventuella efterfrågestyrda uppdrag finansierade från bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen.

Informationssäkerhet

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt
19–20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 4 maj,
- 27 juli, och
- 23 oktober.

Statistik

Nordiska Afrikainstitutet ska rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Pågående uppdrag

Nordiska Afrikainstitutet har fått i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik 2019 och 2020 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet18 000
ap.8Verksamhetsbidrag (ram)18 000

Villkor för anslag 1:1

ap.8 Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget till Nordiska Afrikainstitutet avser den nordiska samfinansierade verksamheten.

1:3

Nordiska Afrikainstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet16 532
ap.1Nordiska Afrikainstitutet (ram)16 532

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.803 %0
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
ap.14953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.81 0001 000

2021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppet avseende infriade åtaganden är enbart indikativt.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 300
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nordiska Afrikainstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-252 878
2020-02-252 878
2020-03-252 878
2020-04-252 878
2020-05-252 878
2020-06-252 878
2020-07-252 878
2020-08-252 878
2020-09-252 878
2020-10-252 878
2020-11-252 878
2020-12-252 874
Summa34 532
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nordiska Afrikainstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.8Verksamhetsbidrag
1:3 ap.1Nordiska Afrikainstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av myndigheten. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa vilka bidrag som erhållits och vad dessa medel använts till.

På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Karin Snellman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, FN, GA, IU, KH, PLAN, RS
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet AI, F
Arbetsmarknadsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)