Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2020-06-17
UD2020/08915/IU
Riksgäldskontoret
Olof Palmes gata 17
103 74 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 3 Garantiavgifter
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 7, bet. 2019/20:UU2, rskr. 2019/20:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Riksgäldskontoret300
ap.3Garantiavgifter (ram)300
ap.3.1Garantiavgifter ODA-länder (ram)300
ap.3.2Garantiavgifter icke ODA-länder (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.3.1 Garantiavgifter ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i ODA-länder.

ap.3.2 Garantiavgifter icke ODA-länder

Medlen får utbetalas för garantiavgifter avseende Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån i icke ODA-länder.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.3.10440
ap.3.202000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna Hallberg
Anne Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet EC, IU, RS,EKO
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet