Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2020-04-09
N2020/00135/JL (delvis)
Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens jordbruksverk
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 23, bet. 2019/20:MJU 2, rskr. 2019/20:112).Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 19 december 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och nedan angivna anslag..

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens jordbruksverk (Jordbruksverket).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generellt återrapporteringskrav

Jordbruksverket ska

– redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla de av riksdagen fastlagda målen för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel;

att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

Redovisningen av verksamhetens resultat ska genomföras med hjälp av indikatorer.

Styrnings- och uppföljningssystem för EU-program

Jordbruksverket ska avseende landsbygdsprogrammet, programmet för lokalt ledd utveckling inom regional- och socialfonden och havs- och fiskeriprogrammet tillhandahålla styrnings- och uppföljningssystem (inom ramen för SUSS-JBR och SUSS-PoF) som säkerställer att uppföljning av handläggningstider och måluppfyllelse kan göras.

Digitalisering

Jordbruksverket ska redovisa större utvecklingsprojekt inom digitalisering. Jordbruksverket ska för dessa redovisa realiserad respektive planerad nyttohemtagning. En bedömning ska göras av den förväntade nyttan i förhållande till investeringskostnaden. Jordbruksverket ska även redovisa viktigare e-tjänster som utvecklats under året och vilken förväntad nytta de beräknas ge för kund. Jordbruksverket ska för 2020 beskriva kostnader för att förvalta respektive utveckla it-system för att handlägga EU-stöd. Vid utveckling av nya IT-system ska Jordbruksverket göra riskbedömningar i syfte att möjliggöra att stöden kan betalas ut så tidigt som möjligt. 

Förenklingsarbete

Jordbruksverket ska fortsätta förenklingsarbetet för att nå en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt, men också på att åstadkomma en totalt sett minskad administrativ börda för företagen i linje med livsmedelstrategins mål. Myndigheten ska även ha företagsperspektivet i fokus när regler utformas. Arbetet med att se över föreskrifter kring djurhållningen i syfte att göra dem mer målinriktade och flexibla där så är möjligt ska fortsätta. Förenklingsarbetet ska genomföras utan att skyddet för miljön, djurskyddet eller djurhälsan försämras.

Agenda 2030

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten, i sin kärnverksamhet, arbetar med att använda Agenda 2030 som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Innovativ statsförvaltning

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att vara en innovativ myndighet och därmed bidra till att uppfylla det förvaltningspolitiska målet. Med innovativ förvaltning avses här; innovation i den egna myndigheten, myndighetens påverkan på andra aktörers innovationskapacitet och innovation i beställarrollen. Jordbruksverket ska även redovisa hur myndigheten samverkar med andra aktörer i sitt innovationsarbete.

En sammanhållen landsbygdspolitik

Jordbruksverket ska redovisa hur verksamheten bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkten för rapporteringen ska vara Tillväxtverkets uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygder (N2018/04123/HL).

Civilt försvar

Jordbruksverket ska redovisa användningen av de medel om 8 000 000 kronor som tillförts myndigheten för arbete med civilt försvar mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. 

Smittsamma djursjukdomar

Jordbruksverket ska redovisa vilka åtgärder som Jordbruksverket i samarbete med andra aktörer har vidtagit eller planerar att vidta för att förhindra spridning av smittsamma djursjukdomar i landet efter att EU:s nya djurhälsoförordning (2016/429) börjar tillämpas i april 2021. Redovisningen ska i första hand avse djursjukdomarna paratuberkulos och PRRS. 

Antibiotikaresistens

Jordbruksverket ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens.

Pollinatörer

Jordbruksverket ska redovisa de insatser myndigheten har genomfört för att stärka förutsättningar för pollinatörer inom sitt verksamhetsområde. I redovisningen ska ingå en analys av omfattning och konsekvenser av utsättning av humlor och andra vilda pollinatörer. 

TA-medel

Jordbruksverket ska lämna en redovisning av användningen av TA-medel (Teknisk Assistans) från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

FN-konvention om biologisk mångfald

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten bidragit till Sveriges arbete med att ta fram ett nytt strategiskt ramverk för FN:s konvention för biologisk mångfald.

Kostnader för EU-stöd

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten har arbetat med följande målsättningar för Jordbruksverkets hantering av EU-stöd:

 • minska kostnaden per stödkrona för förvaltning och kontroll av EU-fonder,
 • effektivisera och förenkla för företag och myndigheter,
 • sträva efter att stöden kan betalas ut så tidigt som möjligt och
 • minska andelen fel i stödhanteringen.

Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa nyckeltalet kostnad per stödkrona som avser kostnader för hantering av respektive fond i förhållande till utbetalade EU-stöd inklusive medfinansiering. Redovisningen ska avse genomsnitt för perioderna 2015–2018, 2016–2019 samt preliminärt för 2017–2020.

3

Uppdrag

Kostnader för EU-stöd

Jordbruksverket ska redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden. Redovisning av kostnader för Jordbruksverket ska fördelas på ärendehantering, kontroll, information, utredningar, utveckling, normering och samordning av marknadsstöd, jordbrukarstöd, landsbygdsstöd respektive fiskeristöd. Myndigheten ska även redovisa nyckeltalet kostnad per stödkrona som avser kostnader för hantering av respektive fond i förhållande till utbetalade EU-stöd inklusive medfinansiering.  

Redovisningen ska även omfatta planerade åtgärder för att:

 • väsentligt minska kostnaderna för administrationen,
 • åstadkomma förenklingar, 
 • uppnå enhetlig regeltillämpning, kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster.

Uppdraget inklusive fastställd genomsnittlig kostnad per stödkrona för perioden 2016-2019 ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

Förberedelser inför kommande programperiod för EU-fonderna

Jordbruksverket ska bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027, inklusive den strategiska planen. Högre måluppfyllelse, effektivare administration samt förenkling för stödmottagare ska beaktas i arbetet.

Jordbruksverket ska även vidta förberedande åtgärder inför myndighetens kommande förvaltning och uppföljning av dels den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, dels havs- och fiskeriprogrammet för perioden 2021-2027.

Jordbruksverket ska redovisa behov av tillkommande utvecklingsarbete inklusive beräknade kostnader och hur administrationen av EU-stöd kan göras mindre kostnadskrävande i nästa programperiod. Denna del av uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2020. 

Nationellt kontroll- och sanktionssystem i den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska ta fram förslag till nationellt kontroll- och sanktionssystem för jordbrukarstöden och landsbygdsstöden (projekt- och företagsstöd) i den kommande gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Med utgångspunkt i EU-kommissionens förslag om att sanktionerna ska vara effektiva, avskräckande och proportionerliga samt övriga bestämmelser på området ska behovet av att uppnå förenkling för stödmottagare och berörda myndigheter beaktas. 

Jordbruksverket ska inhämta synpunkter på förslag till kontroll- och sanktionssystem från länsstyrelserna och Ekonomistyrningsverket. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av det föreslagna kontroll- och sanktionssystemet i enlighet med EU-kommissionens krav på redovisning av detsamma i den strategiska planen för GJP samt författningsförslag. Jordbruksverket ska även beskriva vilka förenklingar förslaget till kontroll- och sanktionssystem innebär. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2020. 

Gemensam strategi för fiskets framtid

Jordbruksverkets arbete att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ta fram en ny gemensam strategi för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen samt nya sektorsspecifika handlingsplaner ska utgå från ekosystemansats och bidra till att stärka måluppfyllnaden i Maritima strategin samt En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/2017:104). Strategin ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja, särskilt genom att beakta kompetensförsörjning, diversifiering, lönsamhet samt minska arbetsplatsolyckor och dödsolyckor. I arbetet ingår även att beakta forksning och innovation samt besöksnäringens möjligheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

Foderkontroll

Jordbruksverket ska senast den 30 september 2020 till regeringen (Näringsdepartementet) lämna en redovisning av hur foderkontrollen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska även omfatta de brister i kontrollen som myndigheten identifierat och beskriva hur de kan åtgärdas. 

Beredskapsplaner

Jordbruksverket ska se över och uppdatera befintliga beredskapsplaner med hänsyn till de resultat och analyser som redovisas i Strålsäkerhetsmyndighetens rapport (SSM 2017:27) Översyn av beredskapszoner vad gäller åtgärder kopplade till livsmedelsproduktion. I genomförande av uppdraget ska Jordbruksverket samråda med Livsmedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

Civilt försvar

Jordbruksverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

- Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.

- Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.

- Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014–2020

Jordbruksverket ska slutredovisa och analysera genomförda insatser beträffande regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 (N2014/2501/RT). Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheterna ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

Stöd till bredband

Jordbruksverket ska uppdatera och tillhandahålla riktlinjer och rutinbeskrivningar för stöd till bredband i enlighet med gällande regelverk för landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket ska även redovisa vilka löpande åtgärder som genomförs för att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att handlägga bredbandsstöden. Redovisningen ska ske till regeringen (Infrastrukturdepartementet) senast den 22 februari 2021.

Prognoser

Jordbruksverket ska redovisa prognoser för 2020—2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Prognoserna ska lämnas senast den

– den 10 februari,

– den 4 maj,

– den 27 juli och

– den 23 oktober.

Pågående uppdrag anges i bilaga 2

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk125 978
ap.1Bidrag till veterinär fältverksamhet (ram)125 978

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet

1. Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Under anslaget anvisas även medel för att minska veterinärkostnaderna för företag med avlägset belägen djurhållning avseende livsmedelsproducerande djur. Av anslaget ska högst 6 500 000 kronor användas till kostnader för avlägset belägen djurhållning. Dessa medel får disponeras enligt förordningen (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader. 

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk9 933
ap.2Djurhälsovård (ram)9 933

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård.

2. Jordbruksverket får, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

3. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 21 och 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 193, 1.7.2014, s 1).

4. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk134 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)54 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)47 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter. 

2. Anslagsposten får användas till smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen och zoonoslagen.

3. Anslagsposten får användas för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Anslagsposten får användas för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Högst 2 500 000 kronor får användas för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av ehec-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av ehec-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande får ersättning lämnas enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

7. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

8. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen får användas för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

2. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

3. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen får även användas för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.  

Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller (Transmissible spongiform encephalopathies) för riskdjur.

Medlen får användas av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

2. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

3. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:8

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk601 098
ap.1Förvaltningskostnader (ram)601 098

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Förvaltningskostnader

 1. Anslaget får användas för Jordbruksverkets förvaltningsutgifter. 
 2. Anslaget får finansiera verksamheten i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård med högst 1 950 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.
 3. Anslaget får finansiera verksamheten i Centrala djurförsöksetiska nämnden med högst 5 000 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.
 4. Av medlen bör minst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.
 5. Av medlen bör 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper. Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen ska ske i samarbete med berörda myndigheter.
 6. Anslaget får användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och av EU-medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 691103 Jordbruks- och livsmedelsstatistik.
 7. Jordbruksverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Jordbruksverket ska betala totalt 265 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 8. Av anslaget bör minst 5 000 000 kronor användas till arbetet med djurskyddskontrollen.
 9. Av anslaget får högst 15 000 000  kronor användas för arbete inom Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor.

1:9

Bekämpande av växtskadegörare (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk7 000
ap.1Bekämpande av växtskadegörare (ram)7 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Bekämpande av växtskadegörare

1. Anslaget får användas för utgifter för åtgärder mot växtskadegörare samt för att ersätta enskilda för skada till följd av sådana åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318). Utgifter för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder, marknadskontroller, inventeringar m.m. mot karantänskadegörare finansieras också med detta anslag liksom undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering. Vidare får anslaget användas till internationellt engagemang inom området bekämpande av växtskadegörare. Slutligen används anslaget för utgifter för verifiering av de svenska skyddade zonerna.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för kostnader för undersökningar av förekomsten av växtskadegörare, ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen och infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

1:10

Gårdsstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk7 345 000
ap.1Gårdsstöd m.m. (ram)7 343 920
ap.4EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar (ram)1 080

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Gårdsstöd m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare.

2. Gårdsstöd samt medel avsatta för särskilt stöd ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Återbetalda felaktigt utbetalda belopp enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (nedan förordningen om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken) (20 procent) och tvärvillkor enligt samma förordning (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

ap.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar

EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk144 000
ap.1Intervention för jordbruksprodukter m.m. (ram)144 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1. Anslaget får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt förordningen om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken  (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

1:12

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk33 250
ap.1Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020 (ram)33 250

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020

1. Anslaget ska disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under anslaget 1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (nedan den gemensamma förordningen för ESI-fonderna) och artikel 78.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (nedan havs- och fiskerifondsförordningen). Under programperioden 2014-2020 har myndigheterna nedanstående ramar för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023.

– Högst 8 000 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.

– Högst 24 800 000 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i havs- och fiskeriprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning av lokalt ledd utveckling, fondsamordning, förvaltning av programrelaterade it-system och informationsinsatser.

3. Anslaget får disponeras enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen för åtgärder som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom som utgör säkerhet för fiskerilån tas i anspråk för att skydda statens fordran, ska i enlighet med de grunder som anges i prop. 1971:63 angående stödåtgärder på fiskets område m.m. föras till respektive täckas
av anslaget.

5. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till
fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet
respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.

1:13

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk164 000
ap.1Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020 (ram)164 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020

1. EU-medlen under anslaget får användas enligt havs- och fiskerifondsförordningen.

2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6214001 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6214002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond.

3. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 78.1 b havs- och fiskerifondsförordningen. Under programperioden 2014-2020 har myndigheterna nedanstående ramar för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023.

– Högst 12 000 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.

– Högst 37 200 000 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i havs- och fiskeriprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning kring lokalt ledd utveckling, fondsamordning, förvaltning av programrelaterade it-system och informationsinsatser.

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk81 000
ap.1Konkurrenskraftig livsmedelssektor (ram)81 000
Disponeras av Livsmedelsverket37 000
ap.2Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Livsmedelsverket (ram)37 000
Disponeras av Kammarkollegiet32 160
ap.6Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor (ram)32 160
Disponeras av Tillväxtverket35 000
ap.5Konk livsmedelssek - till Tillväxtverket (ram)35 000
Disponeras av Verket för innovationssystem5 000
ap.7Konk livsmedelssek - till Vinnova (ram)5 000
Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet21 000
ap.4Konk livsmedelssek - till Sveriges lantbruksuniversitet (ram)21 000
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande47 000
ap.3Konk livsmedelssek - till FORMAS (ram)47 000
Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt500
ap.9Konk livsmedelssek - till Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)500
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län2 500
ap.8Konk livsmedelssek - till Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)2 500

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Konkurrenskraftig livsmedelssektor

1. Jordbruksverket får använda högst 25 000 000 kronor för
genomförande av uppdraget att, inom ramen för livsmedelsstrategin,
vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av
ekologiska livsmedel (dnr N2018/02711/JM). För statligt stöd till företag inom uppdragets genomförande tillämpas förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livssmedelsstrategin. 

2. Jordbruksverket får använda högst 56 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (dnr N2019/03241/JL) och för genomförande av uppdraget att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (N2020/01012/DL).

ap.2 Konkurrenskraftig livsmedelssektor - del till Livsmedelsverket

1. Livsmedelsverket får använda högst 37 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (dnr N2019/03245/DL) och för genomförande av uppdraget att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (N2020/01010/DL).

ap.3 Konk livsmedelssek - till FORMAS

1. Formas får använda högst 47 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (dnr N2019/03246/SMF).

ap.4 Konk livsmedelssek - till Sveriges lantbruksuniversitet

1. Sveriges lantbruksuniversitet får använda högst 21 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (dnr N2019/03244/SMF).

ap.5 Konk livsmedelssek - till Tillväxtverket

1. Tillväxtverket får använda högst 35 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (dnr N2019/03240/JL).

ap.6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor

1. Av anslaget får 10 000 000 kronor användas för ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling (N2015/08917/HL).

2. Anslaget får användas för regeringens livsmedelsstrategi (prop. 2016/17:104). Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.7 Konk livsmedelssek - till Vinnova

1. Vinnova får använda högst 5 000 000 kronor för genomförande av uppdraget att vidta åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin (dnr N2019/03243/JL).

ap.8 Konk livsmedelssek - till Länsstyrelsen i Kronobergs län

1. Länsstyrelsen i Kronobergs län får använda högst 2 500 000 kronor för uppdraget att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (N2020/01011/DL).

ap.9 Konk livsmedelssek - till Statens veterinärmedicinska anstalt

1. Statens veterinärmedecinska anstalt får använda högst 500 000 kronor för uppdraget att utreda ett samlat digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött inom ramen för livsmedelsstrategin (N2020/01013/DL).

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk3 826 097
ap.1Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020 (ram)3 037 097
ap.2Åtgärder inom Honungsprogrammet 2020-2022 (ram)3 500
ap.3Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020 (ram)9 500
ap.4Nationellt stöd, stödområde 1-5 (ram)425 000
ap.5Stöd med anledning av torkan 2018 (ram)1 000
ap.8Finansiella korrigeringar m.m (ram)350 000
Disponeras av Tillväxtverket70 000
ap.6Landsbygdsstöd - Statsbidrag kommuner (ram)70 000

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020

1. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (nedan förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling) och i enlighet med därtill hörande genomförandeförordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogrammet och med tillämplig nationell lagstiftning. Jordbruksverket får inom ramen för vad EU:s regelverk tillåter och i enlighet med programmets nationella mål och regionala handlingsplaner  omfördela medel mellan åtgärder med liknande mål och syfte. Jordbruksverket ska använda högst 30 000 000 kronor till fokusområde 2A för åtgärder inom trädgårdsnäringen.

2. Anslaget får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 51.2 förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023.

ap.2 Åtgärder inom Honungsprogrammet 2020-2022

1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (nedan förordningen om den enda marknadsordningen). Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4.

ap.3 Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020

1. Stöd får lämnas i enlighet med den gemensamma förordningen för ESI-fonderna, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning (nedan regionalfondsförordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden (nedan socialfondsförordningen).

2. Anslagna medel får användas för tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.2 och 119 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023.

ap.4 Nationellt stöd, stödområde 1-5

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 960 000 kronor för ersättning för merkostnader för transport av självdöda eller nödslaktade tamdjur från jordbruk i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. Ersättningen utgår för kostnader för bortskaffande av självdöda eller nödslaktade djur enligt 1 kap. och artikel 27 kommissionens förordning (EU) nr 702/2014. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte har använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt. 

Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. 

ap.5 Stöd med anledning av torkan 2018

1. Medlen får användas för ekonomiskt stöd till livsmedelsproduktion för att kompensera för inkomstbortfall till följd av torkan 2018 i enlighet med förordningen (2019:201) om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018. Medlen får också användas till utbetalning av stöd avseende ärenden från 2018 om ekonomiskt stöd till djurägare med får och nötkreatur inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 (enligt prop. 2017/18:301). 

ap.6 Landsbygdsstöd - Statsbidrag kommuner

1. Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner med geografiska och demografiska utmaningar. Medlen får användas först efter beslut av regeringen. 

ap.8 Finansiella korrigeringar m.m

Anslagsposten får användas till eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken samt för rättegångskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras. Endast de av kommissionen formellt fastställda finansiella korrigeringarna får belasta anslaget.

Utgifter under följande anslag får täckas:

1:8 Statens jordbruksverk, villkor 6.

1:10 Gårdsstöd m.m.

1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk.

1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

Anslaget får användas till skadestånd. 

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 987 376
ap.1Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020 (ram)39 876
ap.2Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020 (ram)2 944 000
ap.4Åtgärder inom Honungsprogrammet 2020-2022 (ram)3 500

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020

1. Stöd får lämnas i enlighet med den gemensamma förordningen för ESI-fonderna, regionalfondsförordningen och socialfondsförordningen. 

EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6314011 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014-2020 och på inkomsttitel 6414003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014-2020. Kursdifferenser på återflöden från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden redovisas dock på inkomsttiteln 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

2. Anslagna medel får användas för tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artiklarna 59.2 och 119 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023.

ap.2 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020

1. Ersättning får lämnas i enlighet med förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och i enlighet med därtill hörande genomförandeförordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogrammet och med tillämplig nationell lagstiftning. Jordbruksverket får inom ramen för vad EU:s regelverk tillåter och i enlighet med programmets nationella mål och regionala handlingsplaner omfördela medel mellan åtgärder med liknande mål och syfte. 

EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6125001 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014-2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock på inkomsttiteln 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 51.2 förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Utbetalningar får ske längst t.o.m. räkenskapsåret 2023. 

ap.4 Åtgärder inom Honungsprogrammet 2020-2022

1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt förordningen om den enda marknadsordningen. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 2.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:19

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk49 830
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)17 330
ap.2Hållbar användning av bekämpningsmedel (ram)2 500
ap.4Stöd för metangasreducering (ram)30 000
ap.5Stöd för produktion av biogas (ram)0

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av för jordbruket relevanta miljökvalitetsmål, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget får medel användas för en strategi för växtskydd med beaktande av relevanta miljökvalitetsmål. Försöks- och utvecklingsverksamhet relaterad till ekologisk produktion ska särskilt uppmärksammas.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens effekter på hållbarhet där Agenda 2030:s integrerade och balanserade perspektiv ska vara en viktig utgångspunkt, samt för internationellt standardiseringsarbete. 

3. Från anslaget ska utbetalas 2 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt minst 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

5. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel

1. Anslaget får användas för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Medel får användas för verksamhet rörande funktionstester av spridningsutrustning för växtskyddsmedel. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordningen (1987:1179) om statsbidrag till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor. Medel får användas för internationellt standardiseringsarbete.

ap.4 Stöd för metangasreducering

1. Anslaget får användas till stöd för metangasreducering enligt förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas liksom uppföljning och utvärdering av stödens effekter.

1:20

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 116
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)4 116

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Dalarnas, Västra Götalands och Värmlands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Bidrag får beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt i Dalarnas län. Totalt får högst 500 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands och Värmlands län.

4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 15 och 43 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

5. Statskapitalet för Jordfonden uppgår till 194 197 000 kronor. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om Jordfonden. Resultatet av verksamheten ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

6. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:21

Åtgärder på fjällägenheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 529
ap.1Åtgärder på fjällägenheter m.m. (ram)1 529

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Åtgärder på fjällägenheter m.m.

1. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

2. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden ska inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1–5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

6. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

7. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet
ap.13 7793 %0
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.20Inget0
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.11 620Inget0
ap.21 000Inget0
ap.41 410Inget0
1:8 Statens jordbruksverk
ap.119 2353 %0
1:9 Bekämpande av växtskadegörare
ap.1210Inget0
1:10 Gårdsstöd m.m.
ap.1734 500Inget0
ap.40Inget0
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.114 400Inget0
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.10Inget0
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.10Inget0
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.1169 482Inget0
ap.20Inget0
ap.3397Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.11 993Inget0
ap.2147 200Inget0
ap.40Inget0
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.1520Inget0
ap.274Inget0
ap.4900Inget0
ap.50Inget0
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.1123Inget0
1:21 Åtgärder på fjällägenheter
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.1110 00055 23154 769
2022
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.150 00026 50014 5009 0002023
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.1290 000142 10080 50067 4002023
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.110 0005 0005 00002022
ap.6000
2022
ap.515 0007 5007 50002022
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.15 000 0001 717 5801 407 6681 874 7522029
ap.23 5003 500

2021
ap.38 2005 8001 8006002023
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.24 954 5001 492 0001 236 0002 226 5002029
ap.43 5003 500

2021
ap.142 00024 40015 4002 2002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "infriade åtaganden" är endast indikativa.

Anslag 1:17 ap.1

Under 2020 får beslut fattas om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 000 kronor 2021-2029. 

Åtaganden gällande miljöersättningar och beslut om stöd till ekologisk produktion som inte är beloppsbestämda ska i redovisning av beställningsbemyndigande tas upp i det belopp som förväntas belasta framtida anslag. 

Anslag 1:17 ap.3

Under 2020 får beslut fattas om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 200 000 kronor 2021-2023.

Anslag 1:18 ap.1

Under 2020 får beslut fattas om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 42 000 000 kronor 2021-2023.

Anslag 1:18 ap.2

Under 2020 får beslut fattas om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 954 500 000 kronor 2021-2029.

Åtaganden gällande miljöersättningar och beslut om stöd till ekologisk produktion som inte är beloppsbestämda ska i redovisning av beställningsbemyndigande tas upp i det belopp som förväntas belasta framtida anslag. 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)250 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)75 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2550 092
2020-02-2550 092
2020-03-2550 092
2020-04-2550 092
2020-05-2550 092
2020-06-2550 092
2020-07-2550 092
2020-08-2550 092
2020-09-2550 092
2020-10-2550 092
2020-11-2550 092
2020-12-2550 086
Summa601 098
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Djur-3 543-2 37235 25035 650-400-6 315
Växt2 262-3 0768 10010 650-2 550-3 364
Utsäde648269 6009 850-250424
Tillsyn11 297-2 89132 40034 350-1 9506 456
Distriktsveterinärerna002 3002 30000
Summa10 664-8 31387 65092 800-5 150-2 799
Uppdragsverksamhet
Utsäde1 232-1 43526 05027 250-1 200-1 403
Tillsyn003 8003 80000
Distriktsveterinärerna-24 525-11 800653 829648 8295 000-31 325
Tjänsteexport1 345-28700950-2501 067
Summa-21 948-13 263684 379680 8293 550-31 661
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgifterna disponeras

Offentligrättslig verksamhet

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur, GMO-verksamhet exklusive tillsyn, godkännande av anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (1988:539), prövning av ansökan om legitimation eller annan verksamhet enligt 4 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, utbildning av officiella veterinärer samt den del av övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av distriktsveterinärerna, prövning enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt regionala djurförsöksetiska nämnder.

Växt

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter, ekologisk produktion, godkännande av utrustning för spridning av växtskyddsmedel, grundutbildning i betning, utbildning för behandling av enskilda plantor i skogsplantering, och ärenden om växtförädlarrätt och sortlista liksom GMO-verksamhet men exklusive tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat. 

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde, analyser samt viss tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, kontroll av handelsnormer för fiskeriprodukter, GMO-verksamhet inom växt- och djurområdet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, anläggningar för animaliska biprodukter, anläggningar som hanterar och/eller tillverkar foder och som inte är primärproducenter, verksamhet inom utsädesområdet, kontroll enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion, emballagekontroll Kina, centralt vattenbruksregister, kontroll inom djurhälsoområdet, gränskontroll av levande djur och animaliska biprodukter, kontroll av funktionstester av sprutor samt importkontroll av invasiva främmande arter.

Distriktsveterinärerna

Resultatområde Distriktsveterinärerna innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat. 

Uppdragsverksamhet

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Uppdrag inom resultatområde Tillsyn utgörs av verksamheten Köttklassificering. Myndighetsuppdrag är inräknat. 

Distriktsveterinärerna

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tjänsteexport

Uppdragsverksamheten utgörs av internationellt utvecklingssamarbete.

Övriga avgifter

Avgifter från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som Jordbruksverket tillhandahåller samt offentligrättsliga avgifter får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

– Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:21
Åtgärder på fjällägenheter ska inte finansieras med lån i
Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).
Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslaget.

På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Madelene Syrén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, SFÖ, SKA och TOT
Miljödepartementet, KE, KL, NM och V
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Livsmedelsverket
länsstyrelserna
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Verket för innovationssystem
Sveriges export- och investeringsråd