Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2020-02-13
N2020/00321/RTL
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 19, bet. 2018/19:NU2, rskr. 2018/19:72).

Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Återrapporteringskrav m.m. beträffande verksamhet avseende regionalt tillväxtarbete hos landsting och Gotlands kommun framgår av villkorsbeslutet för dessa.

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 20 december 2018, den 21 februari 2019, den 13 juni 2019, den 29 augusti 2019 och den 5 december 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2019 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län424
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)424
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län585
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)585
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län969
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)969
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län1 148
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)1 148
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län1 264
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)1 264
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län1 010
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)1 010
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län2 161
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)2 161
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län1 370
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)1 370
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län2 002
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)2 002
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län957
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)957
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län569
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)569
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län3 480
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)3 480
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län3 730
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)3 730
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län2 098
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)2 098
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län1 705
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)1 705
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län3 892
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)3 892
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län4 465
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)4 465
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län5 775
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)5 775
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län5 995
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)5 995
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län6 245
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)6 245
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län6 875
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)6 875
Disponeras av Tillväxtverket1 605 681
ap.23Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden (ram)75 000
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)1 530 681
ap.24.1Tillväxtverket (ram)428 048
ap.24.2Landstinget i Kalmar län (ram)41 054
ap.24.3Gotlands kommun (ram)51 020
ap.24.4Skåne läns landsting (ram)18 183
ap.24.5Västra Götalands läns landsting (ram)66 120
ap.24.6Uppsala läns landsting (ram)11 140
ap.24.7Östergötlands läns landsting (ram)21 807
ap.24.8Landstinget i Blekinge län (ram)38 044
ap.24.9Hallands läns landsting (ram)10 811
ap.24.10Landstinget i Dalarnas län (ram)73 943
ap.24.11Landstinget i Södermanlands län (ram)18 416
ap.24.12Jönköpings läns landsting (ram)24 021
ap.24.13Örebro läns landsting (ram)39 853
ap.24.14Landstinget i Värmlands län (ram)70 870
ap.24.15Gävleborgs läns landsting (ram)84 835
ap.24.16Kronobergs läns landsting (ram)19 190
ap.24.17Landstinget i Västerbottens län (ram)118 655
ap.24.18Jämtlands läns landsting (ram)113 905
ap.24.19Västmanlands läns landsting (ram)32 355
ap.24.20Västernorrlands läns landsting (ram)109 725
ap.24.21Norrbottens läns landsting (ram)130 625
ap.24.22Landstinget i Stockholms län (ram)8 061
Disponeras av Kammarkollegiet12 237
ap.22Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)12 237

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

ANSLAGSPOSTERNA 1–21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 24:2–24:22

Medlen disponeras av Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2–24.22) för ändamålen 1, 2, 3 och 4.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1–21) för ändamålen 3 och 4. Beslut beträffande ändamålet 4 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.

Medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och respektive strukturfondsprogram.

Ändamål:

1. Regionala företagsstöd

2. Stöd till kommersiell service

3. Projektverksamhet

4. Uppföljning och utvärdering

 • Anslagsposterna 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 och 15: 100 000 kronor
 • Anslagsposterna 6, 7, 9 och 14: 200 000 kronor
 • Anslagsposterna 12, 13 och 16: 300 000 kronor
 • Anslagsposterna 17 och 24.9: 400 000 kronor
 • Anslagsposterna 18, 19, 20, 21 och 24.22: 500 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.6 och 24.16: 600 000 kronor
 • Anslagsposten 24.4: 700 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.3, 24.11 och 24.19: 900 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.7 och 24.12: 1 000 000 kronor
 • Anslagsposten 24.2, 24.8 och 24.13: 1 400 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.5, 24.10, 24.14, 24.15, 24,17, 24.18, 24.20 och 24.21: 2 000 000 kronor

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive beslutsfattare, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2019 för uppföljning och utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

ap.22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, landsting, Gotlands kommun eller Tillväxtverket samt för viss projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.

ap.23 Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden

Medlen får användas till en satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner. Högst 72 734 000 kronor får användas till insatser enligt förordningen (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner. Tillväxtverket får använda högst 2 266 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för administration av insatsen, uppföljning, utvärdering, erfarenhetsutbyte och lärande. Medel som inte har använts till administration av insatsen får i stället användas till insatser enligt ovan nämnda förordning. I detta fall får därmed ovan angivna belopp överskridas.

ap.24.1 Tillväxtverket

Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål:

1. Regionala företagsstöd

Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionalt investeringsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare.

2. Stöd till kommersiell service

3. Projektverksamhet

Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om Europeiskt territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg Europe, Interact, Urbact och ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) samt medfinansiera det gemensamma sekretariatet och revisionsmyndigheten för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska dessutom svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd inom det gränsöverskridande samarbetet Kolarctic ENI (European Neighbourhood Instrument) samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).  

Medel från anslaget får medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–2020, inkl. tekniskt stöd för strukturfondspartnerskapen.

Medel från anslagsposten får betalas ut till landsting och Gotlands kommun. Dessa får i sin tur fatta beslut i enlighet med lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i dess lydelse fr.o.m. den 1 januari 2019. Medel får betalas ut av Tillväxtverket kvartalsvis. 

4. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS samt för utgifter för avveckling av äldre systemdelar som ska fasas ut.

5. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområdet

I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområdet ska Tillväxtverket lämna bidrag upp till högst 7 000 000 kronor årligen avseende Almi Företagspartner AB (Almi) och högst 7 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde A och B ska redovisas avgränsat från övriga Almi-lån respektive lån från Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt beslut från Tillväxtverket.

6. Insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län

Medel ska användas till insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län i enlighet med regeringens beslut om uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (N2016/04642/RTS).

ap.24.3 Gotlands kommun

Minst 25 000 000 kronor ska användas till insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län i enlighet med regeringens beslut om uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (N2016/04642/RTS).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.142Inget0
ap.258Inget0
ap.396Inget0
ap.4114Inget0
ap.5126Inget0
ap.6101Inget0
ap.7216Inget0
ap.8137Inget0
ap.9200Inget0
ap.1095Inget0
ap.1156Inget0
ap.12348Inget0
ap.13373Inget0
ap.14209Inget0
ap.15170Inget0
ap.16389Inget0
ap.17446Inget0
ap.18577Inget0
ap.19599Inget0
ap.20624Inget0
ap.21687Inget0
ap.221 223Inget0
ap.237 500Inget0
ap.24.142 805Inget0
ap.24.24 105Inget0
ap.24.35 102Inget0
ap.24.41 818Inget0
ap.24.56 612Inget0
ap.24.61 114Inget0
ap.24.72 180Inget0
ap.24.83 804Inget0
ap.24.91 081Inget0
ap.24.107 394Inget0
ap.24.111 841Inget0
ap.24.122 402Inget0
ap.24.133 985Inget0
ap.24.147 087Inget0
ap.24.158 483Inget0
ap.24.161 919Inget0
ap.24.1711 865Inget0
ap.24.1811 390Inget0
ap.24.193 235Inget0
ap.24.2010 972Inget0
ap.24.2113 062Inget0
ap.24.22806Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.25ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.11 0004003003002023
ap.21 0006713302021
ap.32 000900002020
ap.43 0006001 0001502024
ap.52 000300509252022
ap.63 00002 90002022
ap.73 0001 2001 2006002024
ap.93 0001 0001 0001 0002022
ap.102 000600002020
ap.111 0003003004002024
ap.126 0002 0002 0002 0002024
ap.1310 0003 0003 0004 0002024
ap.144 0001 5001 2001 3002024
ap.153 0009009001 2002024
ap.1610 0003 0003 0004 0002024
ap.177 0002 5002 0002 5002022
ap.1810 0003 0003 00002021
ap.1911 0003 0003 0005 0002024
ap.2020 0005 0003 00012 0002024
ap.2120 0006 0006 0008 0002024
ap.23485 396485 396002026
ap.24.1633 604296 000296 00039 3552026
ap.24.285 00020 00020 00045 0002026
ap.24.370 00036 00030 0004 0002026
ap.24.44 0009009002 2002026
ap.24.590 00030 00030 00030 0002026
ap.24.623 0007 0007 0009 0002026
ap.24.755 00015 00015 00025 0002026
ap.24.883 00025 00025 00033 0002026
ap.24.925 0007 0007 00011 0002026
ap.24.10160 00050 00050 00060 0002026
ap.24.1120 0006 0006 0008 0002026
ap.24.1256 00020 00020 00016 0002026
ap.24.1360 00020 00020 00020 0002026
ap.24.14130 00040 00040 00050 0002026
ap.24.15180 00050 00050 00080 0002026
ap.24.1637 00012 00012 00013 0002026
ap.24.17270 00090 00090 00090 0002026
ap.24.18220 00070 00070 00080 0002026
ap.24.1955 00018 00018 00019 0002026
ap.24.20220 00070 00070 00080 0002026
ap.24.21290 00090 00090 000110 0002026
ap.24.2218 0007 0007 0004 0002026
ap.2258 0003 0003 0001102022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen vad gäller infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativ. I tabellen nedan framgår det belopp som maximalt får infrias mot bemyndigande 2020.

AnslagspostÅtagande som maximalt får infrias mot bemyndigande 2020
ap.1424
ap.2585
ap.3969
ap.41 148
ap.51 264
ap.61 010
ap.72 161
ap.92 002
ap.10957
ap.11569
ap.123 480
ap.133 730
ap.142 098
ap.151 705
ap.163 892
ap.174 465
ap.185 775
ap.195 995
ap.206 245
ap.216 875
ap.2212 237
ap.23485 396
ap.24.1443 048
ap.24.241 054
ap.24.336 020
ap.24.418 183
ap.24.566 120
ap.24.611 140
ap.24.721 807
ap.24.838 044
ap.24.910 811
ap.24.1073 943
ap.24.1118 416
ap.24.1224 021
ap.24.1339 853
ap.24.1470 870
ap.24.1584 835
ap.24.1619 190
ap.24.17118 655
ap.24.18113 905
ap.24.1932 355
ap.24.20109 725
ap.24.21130 625
ap.24.228 061

Belopp angivna i tkr.

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter 2020–2026 avseende ap.22 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarskollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda parter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

För anslagspost 23 får inga nya åtaganden ingås under 2019.

4.3.6 Övriga bestämmelser
Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen
av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s
strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas
som bidrag från annan myndighet.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav enligt:

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
 • den upphävda förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag, samt
 • den upphävda förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt:

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1995:1254) om statlig stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, såvitt avser investeringsbidrag, förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, samt
 • den upphävda förordningen (2008:762) om statlig stöd till forskning och utveckling samt innovation ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, statligt stöd till regionala investeringar, lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt och stödärendehanteringssystem NYPS, avseende ändamålen 1–4 under anslagsposterna 1–21, 23 och anslagsposterna 24:2–24:22 samt ändamålen 1–3 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Tillväxtverket, länsstyrelserna, landstingen och Gotlands kommun. 

På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Martin Nyqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret