Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2020-01-30
Ku2019/02132/CSM
Ku2020/00112/CSM
Myndigheten för stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för stöd till trossamfund
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden. (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20/KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för stöd till trossamfund och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Demokrativillkor

Myndigheten ska utifrån vad som framkommit under den fortlöpande dialogen med de bidragsberättigade trossamfunden om förutsättningarna för stödet, särskilt redovisa hur de bidragsberättigade trossamfunden arbetar för att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Myndigheten för stöd till trossamfund ska, med stöd av myndighetens instruktion, i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfatttning av uppdragetBeslut om uppragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Uppdrag att höja kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.

A2019/01200/MRBDelredovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Forum för levande historia och Polismyndigheten) den 1 mars 2020. Slutredovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) den 1 mars 2021.

Prognoser 2020-2023

Myndigheten för stöd till trossamfund ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 10 februari,

– 4 maj och

– 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

9:1

Myndigheten för stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för stöd till trossamfund13 085
ap.1Myndigheten för stöd till trossamfund (ram)13 085

9:2

Stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för stöd till trossamfund78 004
ap.1Stöd till trossamfund (ram)78 004
Disponeras av Skatteverket3 915
ap.2Stöd till trossamfund (ram)3 915

Villkor för anslag 9:2

ap.1 Stöd till trossamfund

  • Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2020.
  • I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges för vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund
ap.13923 %0
9:2 Stöd till trossamfund
ap.12 457Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
9:2 Stöd till trossamfund
ap.123 00011 50011 500
2022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)200
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)695
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för stöd till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-251 090
2020-02-251 090
2020-03-251 090
2020-04-251 090
2020-05-251 090
2020-06-251 090
2020-07-251 090
2020-08-251 090
2020-09-251 090
2020-10-251 090
2020-11-251 090
2020-12-251 095
Summa13 085
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för stöd till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Myndigheten för stöd till trossamfund
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/ BA
Finansdepartementet/ ESA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Skatteverket
Riksgäldskontoret