Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2020-02-06
S2017/03020/FS (delvis)
S2017/06054/FS (delvis)
S2020/00602/FS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen58 000
ap.1del till Socialstyrelsen (ram)58 000
Disponeras av Kammarkollegiet2 027 393
ap.3Till Kammarkollegiets disposition (ram)1 937 393
ap.5Asylsökande och nyanlända (ram)90 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten75 000
ap.4Del till Folkhälsomyndigheten (ram)75 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 del till Socialstyrelsen

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får använda 40 000 000 kronor under 2020 i enlighet med förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen får använda 18 000 000 kronor under 2020 i enlighet med förordningen (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

ap.3 Till Kammarkollegiets disposition

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Socialstyrelsen får använda 20 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 21 mars 2018 (dnr S2018/01947/FS) för ett utvecklingsarbete i primärvården för att vid psykisk ohälsa förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Av dessa medel ska Socialstyrelsen fördela 15 000 000 kronor till regionerna för utvecklingsarbetet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 7 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 16 februari 2017 (dnr S2017/01014/FS) angående uppdrag om stärkt stöd till barn som anhöriga, varav 1 450 000 kronor får fördelas till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 28 mars 2019 (dnr S2019/01522/FS) angående uppdrag rörande den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården inklusive den psykiatriska tvångsvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 19 september 2019 (dnr S2019/02042/FS, dnr S2019/03899/FS) angående uppdrag att analysera förslag om sänkt åldersgräns för vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, m.m. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 4 april 2019 (dnr S2017/05940/FS) angående uppdrag att kartlägga akutmottagningarnas rutiner för planering av fortsatt vård, behandling och uppföljning vid narkotikarelaterad överdos. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 9 maj 2019 (dnr S2019/02244/FS) angående uppdrag att stödja hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete med att förebygga suicid och att ge stöd till efterlevande. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 4 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 19 september 2019 angående utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse (dnr S2019/00643/FST, S2019/03898/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Socialstyrelsen angående uppdrag att analysera pubertetshämmande och könskonträra läkemedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Polismyndigheten får använda 3 000 000 kronor under 2020 för fortsatt arbete i enlighet med regeringsbeslut II:7 från den 20 juli 2017 (dnr Ju2017/06176/PO) för att stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. 

Linköpings universitet får använda 2 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 12 april 2018 (dnr S2018/02371/FS) avseende kompetensutveckling i psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Folkhälsomyndigheten får använda 30 750 000 kronor under 2020 i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten för att genomföra kunskapshöjande insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Folkhälsomyndigheten får använda 10 000 000 kronor under 2020 i enlighet med förordningen (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Läkemedelsverket får använda 1 100 000 kronor under 2020 i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Läkemedelsverket för att i samverkan med Socialstyrelsen utvidga kunskapen om användningen av lugnande medel och sömnmedel i Sverige med fokus på att främja en jämlik, säker och ändamålsenlig användning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition.

Regeringen beslutar att avsätta 4 500 000 kronor till Region Stockholm för att användas under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 26 juli 2018 (dnr S2018/03855/FS) ansökan om medel för ett system för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi. Medlen ska användas i enlighet med ansökan för att utveckla och utvärdera en metod för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) som kan leda till mindre personalåtgång och på sikt kan utvecklas till ett helt automatiserat system. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2020. Region Stockholm får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 10 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:28 från den 19 december 2019 (dnr S2019/05298/FS), om Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2020 för kvalitetsregistren och riktade projekt inom psykiatriområdet. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till releringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 1 686 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ingått, regeringsbeslut I:9 från den 30 januari 2020 (dnr S2020/00441/FS) om stöd till riktade insatser på området psykisk hälsa 2020. Sveriges Kommuner och Regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2020. Resultaten av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 1 992 000 kronor till Vårsta diakoni för att använda i enlighet med tilläggsansökan avseende kostnadsökningar gällande traumavård, i enlighet med regeringsbeslut 1:2 från den 29 juni 2017 (dnr S2017/03020/FS). Medlen ska användas under 2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 

Regeringen beslutar att avsätta 850 000 kronor till Region Uppsala för att använda i enlighet med tilläggsansökan rörande kostnadsökningar till lokaler för traumavård, i enlighet med regeringsbeslut 1:2 från den 16 november 2017 (dnr S2017/06054/FS). Medlen ska användas under 2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen för att utreda förutsättningarna enligt gällande rätt för specialister inom äldrepsykiatri med geriatrik som basspecialitet att få uppdrag att fullgöra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt 39 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

15 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Socialstyrelsen  för att genomföra kartläggningar och analyser inom området psykisk ohälsa. 

10 000 000 kronor har tilldelats Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för att fördela medel till verksamhetsnära forskning inom området psykisk ohälsa.

5 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. SBU ska vid förfrågan från Socialstyrelsen lämna underlag angående de regeringsuppdrag Socialstyrelsen har inom området psykisk ohälsa samt angående egeninitierade initiativ inom området psykisk ohälsa.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.4 Del till Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten får använda 50 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten för att betala ut verksamhetsbidrag och projektbidrag till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Folkhälsomyndigheten får använda 20 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Folkhälsomyndigheten för att stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå inom området psykisk hälsa.

Folkhälsomyndigheten ska fördela 5 000 000 kronor under 2020 till nationella föreningar som arbetar med samverkan mellan brukarföreningar inom området psykisk hälsa. 

ap.5 Asylsökande och nyanlända

Linköpings universitet får använda 1 000 000 kronor under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 12 april 2018 (dnr S2018/02371/FS) avseende kompetensutveckling i psykiatrisk traumavård för anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända.

Regeringen beslutar att avsätta 13 285 500 kronor till Röda Korset under 2020 i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 24 november 2016 (dnr S2016/06843/FS) för att förstärka och utveckla behandlingscenter för psykiatrisk traumavård för krigsskadade och torterade. Röda Korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas, i enlighet med ansökan, under 2020 för ett projekt som syftar till att bland annat öka antalet behandlare vid behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2020. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 13 558 493 kronor till Röda Korset under 2020 för att förstärka och utveckla behandlingscenter för psykiatrisk traumavård för krigsskadade och torterade i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 14 mars 2019.  Röda Korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Medlen ska användas, i enlighet med ansökan, under 2020 för ett projekt som syftar till att bland annat öka antalet behandlare vid behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Resultatet av arbetet ska slutredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 april 2024. En delredovisning ska lämnas senast den 30 november 2020. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 4 000 000 kronor till Vårsta diakoni under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 29 juni 2017 (dnr S2017/03020/FS) för utveckling av traumacenter för asylsökande och nyanlända. Vårsta diakoni får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2020. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 4 574 000 kronor under 2020 till Röda korset för utveckling och förstärkning av verksamheter som arbetar hälsofrämjande för nyanlända och asylsökande i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 12 oktober 2017 (Dnr S2017/04651/FS). Röda korset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2020. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 4 850 000 kronor till Region Uppsala under 2020 för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 november 2017 (dnr S/2017/06054/FS) för att effektivisera vården i Region Uppsala för nyanlända genom att alla vårdgivare som ingår i vårdkedjan samverkar och insatserna samordnas samt genom kompetenshöjande åtgärder. Region Uppsala får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor. Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2020. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 2 297 000 kronor till Vårsta diakoni under 2020 för att användas i enlighet med regeringsbeslut från den 14 mars 2019 (dnr S2019/00642/FS) angående ansökan om medel för att utveckla verksamhet för personer som har eller riskerar att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 1 428 427 kronor till Region Skåne under 2020 för att användas i enligt med regeringsbeslut 9 maj 2019 (dnr S2019/00642/FS) angående ansökan om medel för att bedriva ett projekt som syftar till att öka dokumentation, identifiering och kunskap om tortyr och därmed utveckla vården till tortyroffer inom hälso och sjukvården i Region Skåne. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 5 Asylsökande och nyanlända. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2019:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 30 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse som regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ingått om stöd till riktade insatser på området psykisk hälsa 2020, regeringsbeslut I:9 från den 30 januari 2020 (dnr S2020/00441/FS). Medlen fördelas till regionerna för att stärka arbetet med psykiatrisk traumavård för både barn och vuxna. Sveriges Kommuner och regioner får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2020. Resultaten av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast det datum som anges i överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

10 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Folkhälsomyndigheten för att fördelas till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända.


Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Linda Hindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Folkhälsomyndigheten
Linköpings universitet
Läkemedelsverket
Polismyndigheten
Socialstyrelsen
Region Skåne
Region Stockholm
Region Uppsala
Sveriges Kommuner och Regioner
Röda korset
Vårsta diakoni