Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 8

2020-01-30
I2020/00249/US
I2020/00076/US
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Trafikverket
3 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 22, bet. 2019/20:TU1, rskr. 2019/20:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Trafikverket.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår i övrigt av förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

  1. Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).

  2. Uppföljningen av den investeringsplan som finns i bilaga 1 och den investeringsbudget som finns i bilaga 2 till detta beslut ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska en uppföljning göras av budgeten för 2020 och i budgetunderlaget ska en uppföljning göras av beräkningarna för 2021–2022.

  3. Trafikverket ska på aggregerad nivå redovisa utgifterna för den s.k. regressersättningen som betalas av Trafikverket med stöd av järnvägstrafiklagen (2018:181). Det ska av redovisningen på aggregerad nivå framgå hur dessa utgifter justerats ner på grund av, för samma händelser, utbetalade kvalitetsavgifter. Trafikverket ska vidare redovisa vilka administrativa kostnader som verket har haft för hanteringen av utbetalningen av ersättningen. Trafikverket ska vidare redogöra för vilka åtgärder myndigheten vidtar för att skyndsamt betala ut godkänd regressersättning. Trafikverket ska slutligen på aggregerad nivå redovisa intäkter och utgifter för kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från, i tågplan och trafikeringsavtal, fastställt användande av infrastrukturen.

  4. Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit under 2020 samt som myndigheten därefter planerar att vidta för de medel om 118 000 000 kronor och 100 000 000 kronor som tillförts och aviserats 2020–2022 för att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet respektive underhåll av järnvägar i landsbygd för att främja spårbundna godstransporter inom ramen för landsbygdspropositionen (prop. 2017/18:179).

  5. Trafikverket ska redovisa hur långt myndigheten har kommit i arbetet med att genomföra de åtgärder som redovisats i rapporten Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg (TRV 2018/93267) och vilka ytterligare åtgärder som myndigheten har genomfört med betydelse för genomförandet av den nationella godstransportstrategin som ej redovisas inom ramen för andra till godstransportstrategin kopplade regeringsuppdrag.

  6. Trafikverket ska redovisa användningen av de medel om 13 miljoner kronor som tillförts myndigheten under anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2020 för att förstärka totalförsvaret mot bakgrund av bl.a. den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. Myndigheten ska kommentera vad åtgärderna bedöms ha lett till 2018–2020.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2020–2023 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska tydligt redovisas. Osäkerheter i prognosen ska redovisas och kommenteras utförligt. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den
– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.

Trafikverket ska vid samma tidpunkter som anges ovan redovisa intäktsprognoser för åren 2020–2023 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Trafikverket ska även för aktuella år fram till 2023 redovisa intäktsprognoser relaterade till budgeterade intäkter för uttag av avgifter på bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallsfjärden på väg E4. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

2. Stadsmiljöavtal 

Trafikverket ska samlat redovisa hur medlen på anslagsposten 11.2 Stadsmiljöavtal under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur har använts under 2020. Den samlade redovisningen ska avse beslutade stöd och förväntade resultat samt innehålla en beskrivning av hur arbetet med uppföljning och utvärdering av stadsmiljöavtalens effekter fortskrider. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 mars 2021. Trafikverket ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) löpande under 2020, i anslutning till beslut om stöd, samlat redovisa uppgifter om kommun/landsting, beviljad åtgärd, motprestation och beviljat stöd för varje beslutsomgång.

3. Redovisning av erhållen samt förväntad medfinansiering och förskottering

Trafikverket ska, med utgångspunkt i tecknade avtal, för 2020 redovisa erhållen medfinansiering från avtalsparterna och, för åren 2021 till 2023, förväntad medfinansiering från avtalsparterna av statlig infrastruktur uppdelat på enskilda kommuner, landsting och företag. Redovisningen av medfinansiering från landstingen ska även innefatta förvaltningar och bolag som landstingen ansvarar för. Redovisningen ska innefatta medfinansiering av såväl namngivna åtgärder med en total projektkostnad över 100 miljoner kronor som medfinansiering av åtgärder med en total projektkostnad under 100 miljoner kronor. Redovisningen ska avse åtgärder som ingår i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029 och åtgärder som ingår i de trafikslagsövergripande länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2018–2029. Redovisningen ska även omfatta erhållen eller förväntad medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, för åtgärder som omnämns ovan. Redovisningen ska vidare i denna del omfatta under 2020 genomförda återbetalningar av förskotteringar och för åren 2021 till 2023 planerade återbetalningar av förskotteringar. Här avses även återbetalning av förskotteringar som erhölls före 2020. I fall där medfinansiering sker i form av marköverlåtelser eller motsvarande ska Trafikverket redovisa i vilka kommuner detta sker. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 2 mars 2020.

4. Informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Trafikverket ska redovisa de väsentliga åtgärder som myndigheten har vidtagit och som myndigheten planerar att vidta för att säkerställa att myndigheten bedriver ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Myndigheten ska kommentera vad åtgärderna bedöms ha lett till samt beskriva förväntade effekter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 september 2020.

5. Prioritering i arbetet med civilt försvar

Trafikverket ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

 • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
 • Stärka arbetsformer, inklusive utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
 • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende Planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr JU2015/09669/SSK).

6. Ledningsärenden

Trafikverket ska korta handläggningstiderna vid ansökningar om tillstånd för att förlägga ledningar inom väg- eller järnvägsområden, så kallade ledningsärenden. Trafikverket ska redovisa vilka insatser myndigheten har gjort för att korta handläggningstiderna och vilken effekt dessa insatser har haft. Trafikverket ska vidare redovisa effekter av ändrade regler för ledningsärenden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 2 mars 2021.

7. Upphandling

Trafikverket ska utifrån den nationella upphandlingsstrategin (dnr Fi2016/00833/OU) redovisa hur myndigheten arbetar med strategiska offentliga inköp. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 juni 2020.

8. Jämställdhet

Trafikverket ska redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom myndigheten och inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:46 och prop. 1993/94:147). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 maj 2020.

9. Pollinatörer

Trafikverket ska redogöra för de insatser som myndigheten, inom sitt verksamhetsområde, vidtagit och avser att vidta för att för att stärka förutsättningar för pollinatörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 2 mars 2021.

10. En sammanhållen landsbygdpolitik

Trafikverket ska redovisa hur myndigheten har bidragit till relevanta mål för en sammanhållen landsbygdspolitik genom medverkan i Tillväxtverkets uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges landsbygder (dnr N2018/04123/HL). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet) senast den 21 februari 2021.

11. Regional tillväxt

Trafikverket ska slutredovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt, inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2014–2020 (dnr N2014/2501/RT). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

12. Förorenade områden

Trafikverket ska påbörja arbetet med en plan som bl.a. ska innehålla en beskrivning av prioriteringar av arbetet med förorenade områden utifrån vägledningen (NV rapport 6888) som utarbetats inom ramen för regeringsuppdraget om Vägledning och samverkan för hantering av statens förorenade områden. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet och Miljödepartementet) senast den 21 februari 2021.

13. Bekämpning av granbarkborrar

Trafikverket ska redovisa vilka åtgärder myndigheten avser att vidta för att medverka till en effektiv bekämpning av granbarkborre. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2020.

14. Nattåg till och från Jämtland 

Trafikverket får under perioden till och med 2023 fortsatt upphandla nattåg till och från Jämtland.

15. Prognoser inom transportområdet

Trafikverket ska redogöra för hur myndighetens alternativa prognosscenarier bland annat beskriver en minskad trafikutveckling som kan uppstå till följd av beslutad och aviserad politik samt i förhållande till de mål som gäller för transportområdet, som inkluderar klimatmålet för transportsektorn. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 16 mars 2020.

16. Kompetensförsörjning

Trafikverket ska redogöra för vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta för att avhjälpa brister i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom järnvägssektorn. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 2 mars 2021.

17. Längre och tyngre tåg

Trafikverket ska redovisa hur arbetet inom ramen för befintlig ekonomisk och fysisk infrastrukturplanering, angående längre och tyngre tåg fortskrider. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 september 2020.

18. Marknadsanpassad planering av kapacitet

Trafikverket ska redogöra för hur utveckling och implementering av projektet Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) fortlöper. Redovisningen ska även omfatta hur andra utvecklingsprojekt och processer som är relaterade till implementering av MPK fortlöper. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) den 29 maj 2020 och den 30 oktober 2020.

19. Implementering av bärighetsklass 4

Trafikverket ska upprätta en genomförandeplan avseende hur delar av det statliga vägnätet avses att upplåtas för bärighetsklass 4 (BK4). Planen ska omfatta en redogörelse av hur stor andel av det statliga vägnätet som har upplåtits för BK4. Trafikverket ska även redogöra för hur myndigheten bidrar med generell information till kommuner och andra väghållare i frågor rörande upplåtande av vägnät för BK4. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 23 april 2020.

20. Upphandling av fossilfritt flyg 

Trafikverket ska genomföra en förstudie som belyser i vilken utsträckning den av staten upphandlade flygtrafiken kan bidra till målsättningen om att minska flygets klimatpåverkan samt tillgänglighet i hela landet. Uppdraget omfattar de flyglinjer som i dagsläget har handlats upp av staten. Trafikverket ska analysera i vilken utsträckning användningen av bioflygbränsle samt elektrifiering av den upphandlade flygtrafiken kan bidra till att växthusgasutsläppen från transportsektorn i princip är noll senast 2045. Trafikverket ska i arbetet även tillvarata Naturvårdsverkets, Statens energimyndighets, Transportstyrelsens samt berörda kommuner och regioners kunskaper och erfarenhet om att minska flygets klimatpåverkan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2020.

21. Medgivande till överlåtelse av fastighet genom försäljning

Trafikverket får under 2020 eller 2021 genom försäljning överlåta fastigheten Dykärret Större 7 i Stockholm (prop. 2019/20:1, bet. 2019/20:FiU1, rskr. 2019/20:59). Från försäljningsintäkterna får Trafikverket vid en försäljning av Dykärret Större 7 i Stockholm avräkna dels det belopp som behövs för att lösa lån i Riksgäldskontoret som hör till fastigheten, dels de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten. Med belopp avses det bokförda värdet av fastigheten. Eventuellt överskott ska redovisas mot inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott av övriga myndigheter.

I bilaga 3 redovisas Trafikverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket25 722 880
ap.6Investeringar i regional plan (ram)2 894 975
ap.7Räntor och återbetalning av lån (ram)2 293 733
ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)335 020
ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram)1 958 713
ap.9Civilt försvar (ram)13 000
ap.10Större investeringar i nationell plan (ram)14 686 188
ap.10.1Väginvesteringar (ram)3 020 079
ap.10.2Järnvägsinvesteringar (ram)10 669 514
ap.10.3Sjöfartsinvesteringar (ram)996 595
ap.10.4Luftfartsinvesteringar (ram)0
ap.11Övriga investeringar (ram)3 604 924
ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram)2 604 924
ap.11.2Stadsmiljöavtal (ram)1 000 000
ap.12Övrig verksamhet (ram)2 230 060
ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning (ram)1 305 908
ap.12.2Forskning och innovation (ram)353 152
ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram)571 000
Disponeras av Kammarkollegiet27 199
ap.1Rättegångskostnader m.m. (ram)1 399
ap.5Bidrag till kommuner för kostnader kopplat till fordonsmålvakter (ram)25 800
Disponeras av Transportstyrelsen9 249
ap.4Civilt försvar - till Transportstyrelsen (ram)9 249
Disponeras av Luftfartsverket10 546
ap.2Civilt försvar - till Luftfartsverket (ram)10 546
Disponeras av Sjöfartsverket9 108
ap.3Civilt försvar - till Sjöfartsverket (ram)9 108
Disponeras av Regeringskansliet/Infrastrukturdepartementet5 000
ap.8Utv. transp infrast. - RK:s disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Rättegångskostnader m.m.

Medel får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för:

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.2 Civilt försvar - till Luftfartsverket

Luftfartsverket disponerar medel till utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet. En ram på 1 297 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

ap.3 Civilt försvar - till Sjöfartsverket

Sjöfartsverket disponerar medel till utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

ap.4 Civilt försvar - till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen disponerar medel till utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

ap.5 Bidrag till kommuner för kostnader kopplat till fordonsmålvakter

Medel får användas för utgifter med anledning av bestämmelserna i förordningen (2018:1594) om bidrag till kommuner för kostnader för flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon. Kammarkollegiet ska följa upp verksamheten genom att till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 mars 2021, för varje kommun redovisa totalt utbetalat bidrag samt antalet fordon som kommunen har erhållit bidrag för.

Kammarkollegiet får även använda medel från anslagsposten för att täcka myndighetens administrations- och uppföljningskostnader för hanteringen av bidraget.

ap.6 Investeringar i regional plan

Medel får användas för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Från anslagsposten utbetalas även statlig medfinansiering till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Medel får användas för att betala räntor och amorteringar på lån enligt villkor 1 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

ap.7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar

Medel får användas för att betala räntor och amorteringar på lån enligt villkor 3–4 och 6–7 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

Medel ska användas för den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande bolaget.

Medel ska användas för att betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

Medel får användas för kostnader för eventuella kreditförluster avseende den obligationsportfölj som härrör från de numera avslutade amerikanska leasingtransaktioner som ingicks av affärsverket Statens järnvägar.

ap.8 Utv. transp infrast. - RK:s disposition

Medel får användas först efter beslut av regeringen.

ap.9 Civilt försvar

Medel får användas för utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet.

ap.10.1 Väginvesteringar

Medel får användas för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor. Medel får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

ap.10.2 Järnvägsinvesteringar

Medel får användas för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor. Medel får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., med de begränsningar som följer av förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur, bidrag till rullande materiel på järnväg som framgår av regeringens beslut om fastställelse av nationell banhållningsplan för åren 2004–2014 (dnr N2003/05566/IR) samt till statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm.

Medel får användas för att betala statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

ap.10.3 Sjöfartsinvesteringar

Medel får användas för investeringar i stora och strategiska farleder och slussar där investeringen har en beräknad totalkostnad över 100 000 000 kronor.

ap.10.4 Luftfartsinvesteringar

Medel får användas för ett statligt investeringsbidrag för ombyggnad av Sälens flygplats.

ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar

Medel får användas för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar, investeringar och förbättringar i det nationella statliga järnvägsnätet, investeringar och förbättringar i stora och strategiska farleder och slussar samt miljöinvesteringar i befintlig statlig transportinfrastruktur där investeringen har en beräknad totalkostnad under 100 000 000 kronor.

Medel får användas för åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg.

Medel får användas för kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet.

Medel får användas för statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Trafikverket ska avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse avseende villkorade aktieägartillskott som Trafikverket ställt ut till Svedab.

Medel får användas för åtgärder i Nationalstadsparken. Trafikverket får använda upp till 23 000 000 kronor under 2020. Årets utgifter tillsammans med tidigare upparbetade utgifter får sammanlagt uppgå till högst 75 000 000 kronor. 

Kommerskollegium får rekvirera högst 450 000 kronor för uppgiften att vara förlikningsorgan enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem.

Trafikverket ska avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

Medel får användas för inbetalning av aktiekapital till det schweiziska bolaget Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock).

Trafikverket får använda upp till 42 000 000 kronor för infrastrukturåtgärder för främjande av kollektivtrafik i landsbygd.

Trafikverket får använda upp till 24 000 000 kronor för investeringar i anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar.

Medel får användas för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Åtgärderna kan bestå dels av förbättringsåtgärder på det statliga vägnätet, dels av statlig medfinansiering till åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Åtgärderna ska planeras i samråd med Gotlands kommun. Totalt får 49 500 000 kronor användas för ändamålet.

Trafikverket ska reservera 5 000 000 kronor för en fortsatt studie avseende Luftrum 2040.

Medel får användas för att samfinansiera åtgärder i länsplanerna avseende trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet i enlighet med vad som anges i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 (dnr N2018/03462/TIF).

ap.11.2 Stadsmiljöavtal

Medel får användas för utbetalning av stöd enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Medel upp till högst 4 000 000 kronor får användas för myndighetsutövning som följer av förordningen om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Medel upp till högst 1 000 000 kronor får även användas för att utvärdera stödet.

ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning

Medel får användas för arbete med kort- och långsiktig planering av transportsystemet.

Medel får användas för att stödja och delta i samhällsplanering, att utveckla och förvalta metoder och tekniker för projektering och byggande samt ge övrigt internt stöd som inte hanteras inom projekterings- och byggprojekt.

Medel får användas för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev. Från anslagsposten finansieras även handläggning av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

Medel får användas för åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 11 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Medel får användas för bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Medel upp till 25 000 000 kronor får användas för att utbilda eller ge bidrag till utbildning i syfte att avhjälpa den långsiktiga kompetensförsörjningen inom järnvägssektorn.

Medel får användas för kostnader i samband med ansvaret för Europeiska trafikantveckan.

Trafikverket ska efter rekvisition betala ut medel till Luftfartsverket för uppdatering av Försvarsmaktens flyghinderdatabas till den del som avser den civila luftfarten. Totalt får högst 12 600 000 kronor får rekvireras för detta ändamål.

Trafikverket ska finansiera kostnader som följer av regeringsbeslut som har bäring på regeringens arbete för ökad och säker cykling. Medel får betalas ut till andra myndigheter efter rekvisition eller till andra aktörer i form av bidrag i de fall där finansiering enligt regeringsbeslutet uttryckligen ska ske från anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur och upp till det belopp som där specificeras. Sammanlagt får under 2020 högst 4 600 000 kronor användas för detta ändamål.

Medel får användas för arbete i enlighet med 4 d § i förordningen (2010:1745) om bilstöd till personer med funktionshinder. 

Medel får användas till utgifter om högst
15 000 000 kronor för planeringen och genomförandet av Världshälsoorganisationens (WHO) globala trafiksäkerhetskonferens som genomförs under våren 2020. 

ap.12.2 Forskning och innovation

Medel får användas för utgifter för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Sammantaget får upp till 100 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet och minst 50 000 000 kronor till forskning och innovation inom luftfartsområdet. Beslut om finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet ska ske i samverkan med Sjöfartsverket och beslut om finansiering av forskning och innovation inom luftfartsområdet ska ske i samverkan med Luftfartsverket. 

Trafikverket får tillämpa artikel 25 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget för bidrag till forskning och utveckling.

ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet

Medel får användas för att finansiera bidrag till Inlandsbanan med
150 000 000 kronor och en avgift till Öresundsbrokonsortiet med
421 000 000 kronor för utnyttjandet av järnvägsförbindelsen över Öresund.

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket24 655 015
ap.1Vidmakthållande väg (ram)14 192 210
ap.1.1Drift och underhåll av vägar (ram)11 677 527
ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram)1 241 967
ap.1.3Bidrag för drift av enskild väg (ram)1 272 716
ap.2Vidmakthållande järnväg (ram)10 152 114
ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram)10 152 114
ap.4Forskning och innovation (ram)310 691

Villkor för anslag 1:2

ap.1.1 Drift och underhåll av vägar

Medel får användas till utgifter för trafikledning, drift och underhåll på det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar.

Medel får användas till utgifter för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Medel får användas till utgifter för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala 13 675 280 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Medel får användas till utgifter för att betala Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon, liksom Polismyndighetens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med motorfordon. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av trafikskadat vilt (prop. 2008/09:191, bet. 2008/09:MJU3, rskr. 2009/10:25).

Medel får användas till utgifter för utgifter för räntor och amorteringar av lån som upptagits för byggande av broar som ersätter färjor i statens vägnät.

Medel får användas till utgifter för kommunikationer till Holmön.

Medel om minst 100 000 000 kronor får användas till utgifter för åtgärder för förbättrat vägunderhåll i landsbygd.

Medel får användas till utgifter för drift och underhåll av anläggningar för nykterhetskontroll i hamnar.

ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar

Medel får användas till utgifter för åtgärder som leder till framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar samt beläggning av grusvägar.

ap.1.3 Bidrag för drift av enskild väg

Medel får användas till utgifter för utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

Medel om minst 118 000 000 kronor ska användas till utgifter för särskilda driftåtgärder för att förbättra de enskilda vägarnas funktion och bärighet exklusive färjor, bl.a. för tyngre fordon. 

ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg

Medel får användas till utgifter för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

Medel får användas till utgifter för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala 3 418 820 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Medel får användas till utgifter för betalning av kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från, i tågplan och trafikeringsavtal, fastställt nyttjande av infrastrukturen som orsakats av Trafikverket.

Medel får användas till utgifter för att betala Polismyndighetens kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon, liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Polismyndigheten ska löpande rekvirera medel från Trafikverket för polisens kostnader för eftersök av vilt vid olyckor med spårbunden trafik. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon (prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146).

Medel får användas till utgifter för ersättning som betalas ut av Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare med stöd av gällande lagstiftning för järnvägstrafik.

Medel om 87 000 000 kronor ska användas till utgifter för kompensation för godstransporter under 2019 enligt förordningen (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg.

Medel upp till 47 200 000 kronor ska användas till utgifter för en ambitionshöjning avseende trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder på järnvägsstationer. Medlen ska användas för fler stationsvärdar och en utökning av antalet stationer som har bevakning och kameraövervakning.

Medel om minst 100 000 000 kronor ska användas till utgifter för att öka landsbygdens konkurrenskraft genom att främja spårbundna godstransporter i landsbygd.

ap.4 Forskning och innovation

Medel får användas till utgifter för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Trafikverket får tillämpa artikel 25 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget för bidrag till forskning och utveckling.

1:3

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 421 782
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 421 782

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Trafikverkets administration

Medel får användas till utgifter för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Medel får användas till utgifter för administration av statens miljöansvar inom det transportpolitiska området.

Medel får användas till utgifter för modellutveckling och analys inom transportområdet samt administrationen av trafikavtal.

Medel får användas till utgifter för att betala medlemsavgift till följande europeiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d'ERTMS och European Initiative Linking Interlocking Subsystems (EULYNX). De kostnader som Trafikverkets medlemskap i de två organisationerna medför får inte överskrida 4 470 000 kronor per år.

Medel får användas till utgifter för en översyn av hur laddinfrastruktur för person- och godstransporter längs större vägar kan främjas. Högst
5 000 000 kronor får disponeras för översynen.

Medel får användas till utgifter för att samordna med branschaktörer och utbildningsanordnare när det gäller åtgärder som syftar till att avhjälpa brister i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom järnvägssektorn.

Anslagsposten får även användas för uppföljning av särskilda överenskommelser om transportinfrastrukturinvesteringar.

1:6

Ersättning avseende icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket88 013
ap.1Icke statliga flygplatser (ram)68 513
ap.2Flygtrafiktjänster (ram)10 000
ap.3Beredskapsflygplatser (ram)9 500

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Icke statliga flygplatser

Medel får användas till utgifter för att finansiera delar av driftunderskott vid kommunala och privata flygplatser som trafikeras av flyglinjer som upphandlas av staten. Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om statsbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna ersättning till icke statliga flygplatser och i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308). 

Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna.

ap.2 Flygtrafiktjänster

Medel får användas till utgifter för att täcka kostnader för sådana flygningar som är undantagna från avgift för flygtrafiktjänster inom ramen för tillämpningen av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster.

ap.3 Beredskapsflygplatser

Medel får användas till utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga transporter på vissa flygplatser.

1:7

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 050 000
ap.1Trafikavtal (ram)1 050 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Trafikavtal

Medel får användas till utgifter för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik. Vidare får anslagsposten användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal. 

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket150 000
ap.5EU-stöd, TEN (ram)150 000

Villkor för anslag 1:10

ap.5 EU-stöd, TEN

Medel får användas motsvarande de bidrag som beviljats av Europeiska unionen genom det äldre regelverket om finansiering på området för Transeuropeiska nätverk för transporter, TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. 

Medel får användas till högst ett belopp som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

1:15

Sjöfartsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 588 000
ap.1Sjöfartsstöd (ram)1 588 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Sjöfartsstöd

Medel får användas till utgifter för sjöfartsstöd som enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på EU/EES registrerade fartyg.

1:16

Internationell tågtrafik (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket50 000
ap.1Internationell tågtrafik (ram)50 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Internationell tågtrafik

Medel får användas till utgifter för av staten upphandlad tågtrafik från Sverige till destinationer i andra länder. Medel får användas även till utgifter för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för förvaltningsutgifter som är direkt hänförliga till sådana avtal.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.10Inget0
ap.23163 %0
ap.32733 %0
ap.42773 %0
ap.50Inget0
ap.687 000Allt0
ap.7.10Allt0
ap.7.20Allt0
ap.80Inget0
ap.903 %0
ap.10.1100 000Allt0
ap.10.2603 915Allt0
ap.10.330 000Allt0
ap.10.40Allt0
ap.11.1140 000Allt0
ap.11.20Allt0
ap.12.139 0003 %0
ap.12.211 0003 %0
ap.12.318 000Allt0
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.1490 688Allt0
ap.1.238 000Allt0
ap.1.339 000Allt0
ap.2.1609 126Allt0
ap.49 3203 %0
1:3 Trafikverket
ap.242 6533 %0
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:7 Trafikavtal
ap.131 500Inget0
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.515 000Inget0
1:15 Sjöfartsstöd
ap.147 640Inget0
1:16 Internationell tågtrafik
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.65 954 0002 209 5001 844 4001 900 1002050
ap.7.14 354 700330 900335 9003 687 9002050
ap.7.242 428 5001 945 3002 015 80038 467 4002050
ap.10.112 980 1873 708 1002 785 5005 875 8002050
ap.10.239 510 51310 939 4839 532 77218 349 4732050
ap.10.35 9005 900002050
ap.11.14 361 4003 075 3001 117 300168 8002050
ap.11.22 819 0001 098 6001 037 400683 0002050
ap.12.118 5009 5009 00002050
ap.12.249 30024 60019 8004 9002050
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.112 341 4204 973 4343 388 4003 792 0742038
ap.1.22 223 1801 012 660598 710611 8102038
ap.1.3935 400935 400002038
ap.2.112 000 0003 607 6262 675 4505 546 4332038
ap.4500 000119 42453 500207 4002038
1:7 Trafikavtal
ap.15 700 000851 000831 0003 872 5202027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå av bemyndiganden och infriade åtaganden de olika åren är endast indikativ.

För det fall Trafikverket ingår ett avtal om medfinansiering från kommuner, landsting eller företag och detta, utöver grundutförande, medför ett tilläggsutförande, vilket Trafikverket finansierar del av, ska det betraktas som ett åtagande och redovisas mot bemyndigandet det år som Trafikverket ingår avtalet. Även statlig medfinansiering till infrastruktur, för vilken staten inte är huvudman, ska redovisas mot bemyndigandet det år som staten ingår ett sådant avtal.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 385 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 291 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)45 500 000
- varav INVESTERING45 500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inklusive Hogdal–Nordby) samt för de prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede–Hogdal, E20 delen Tollered–Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult–Hester, Rv 40 delen Haga–Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen, Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr samt Rv 49 Skara–Varnhem.


2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.


3. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg–Degerön, Mjölby–Motala, Trollhättan–Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive banprojekt färdigställts.

4. Högst 13 000 000 000 kronor av den totala låneramen får användas för lån avseende Botniabanan.

5. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.

6. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägens eldrifts- och teleanläggningar. Lånen ska återbetalas i jämn takt.

7. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för CEF-finansierade infrastrukturprojekt.

Övrigt
1. Investeringar och åtgärder, där kostnaden överstiger 100 000 000 kronor, i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029, för vilka regeringen har beslutat om byggstart, får finansieras genom bidrag från kommuner, landsting eller företag upp till högst 8 500 000 000 kronor. Trafikverket ansvarar vidare för att genomföra åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 där byggkostnaden understiger 100 000 000 kronor samt att genomföra åtgärder som fastställts i länsplanerna för regional transportinfrastruktur.

Byggande av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled som staten ansvarar för får finansieras genom bidrag från kommuner, landsting eller företag om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 och byggkostnaden för respektive åtgärd understiger
100 000 000 kronor eller avser åtgärder enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för 2018–2029. Det högsta beloppet för medfinansiering genom bidrag till åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 med byggkostnad understigande 100 000 000 kronor får uppgå till högst 2 000 000 000 kronor. Det högsta beloppet för medfinansiering genom bidrag av åtgärder som genomförs enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för 2018–2029 får uppgå till högst 3 500 000 000 kronor.


2. Investeringar och åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029, där kostnaden överstiger 100 000 000 kronor och för vilka regeringen har beslutat om byggstart, får finansieras med medel som räntefritt lånas in till staten från kommuner, landsting eller företag upp till högst
1 000 000 000 kronor. Trafikverket ansvarar vidare för att genomföra åtgärder i den trafikslagsövergripande nationella planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 där byggkostnaden understiger 100 000 000 kronor samt att genomföra åtgärder som fastställts i länsplanerna för regional transportinfrastruktur.

Byggande av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled som staten ansvarar för får finansieras med medel som räntefritt lånas in till staten från kommuner, landsting eller företag om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 och byggkostnaden för respektive åtgärd understiger 100 000 000 kronor eller avser åtgärder enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för 2018–2029. Det högsta beloppet för medel som räntefritt lånas in till staten till åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 med byggkostnad understigande 100 000 000 kronor får uppgå till högst 2 200 000 000 kronor. Det högsta beloppet för medel som räntefritt lånas in till staten för åtgärder som genomförs enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för 2018–2029 får uppgå till högst
4 000 000 000 kronor.3. Trafikverket ska tillämpa följande riktlinjer i all hantering av förskotteringar:

 • Den samlade skulden för Trafikverkets åtaganden i förskotteringsavtal får inte överskrida 30 procent av tilldelade medel som får användas till aktuella åtgärder innevarande år.
 • Avtal om förskottering får inte innehålla villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterade belopp.
 • Förskotteringar ska alltid till övervägande del omfatta byggkostnader.
 • Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med fem år i förhållande till plan.
 • Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.
 • För att sluta avtal om förskottering från en kommun ska fullmäktigebeslut kunna uppvisas i ärendet.
 • Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.
 • Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget.

I sin årsredovisning ska Trafikverket redovisa den sammanlagda förskotteringsskulden vid utgången av 2020.

4. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolagets eget kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

5. Trafikverket har rätt att använda derivatkontrakt för säkring av finansiella risker avseende valutaexponering och exponering av elpriser.

6. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

7. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

8. För att hantera produktionsvariationer i investeringsprojekt som löper över flera år disponerar Trafikverket angiven kredit, på anslagsposterna Större investeringar i nationell plan, Övriga investeringar, Investeringar i regional plan och Övrig verksamhet under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter/delposter under anslaget överskrids.

9. Trafikverket disponerar angiven kredit för anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur för oförutsedda händelser i den löpande underhållsverksamheten, exklusive anslagspost 4 Forskning och innovation, med den fördelning på anslagsposter som Trafikverket finner lämpligt utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter under anslaget överskrids. Trafikverket disponerar även angiven kredit på samma sätt för att hantera produktionsvariationer i reinvesteringsprojekt som löper över flera år.

INVESTERINGSPLAN

Investeringsplanen i bilaga 1 gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudgeten i bilaga 2 gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.  

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-254 210 579
2020-02-254 210 579
2020-03-254 210 579
2020-04-254 210 579
2020-05-254 210 579
2020-06-254 210 579
2020-07-254 210 579
2020-08-254 210 579
2020-09-254 210 579
2020-10-254 210 579
2020-11-254 210 579
2020-12-254 210 592
Summa50 526 961
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.6Investeringar i regional plan
1:1 ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar
1:1 ap.9Civilt försvar
1:1 ap.10.1Väginvesteringar
1:1 ap.10.2Järnvägsinvesteringar
1:1 ap.10.3Sjöfartsinvesteringar
1:1 ap.10.4Luftfartsinvesteringar
1:1 ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar
1:1 ap.11.2Stadsmiljöavtal
1:1 ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning
1:1 ap.12.2Forskning och innovation
1:1 ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
1:2 ap.1.1Drift och underhåll av vägar
1:2 ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar
1:2 ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
1:2 ap.4Forskning och innovation
1:3 ap.2Trafikverkets administration
Till Luftfartsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25879
2020-02-25879
2020-03-25879
2020-04-25879
2020-05-25879
2020-06-25879
2020-07-25879
2020-08-25879
2020-09-25879
2020-10-25879
2020-11-25879
2020-12-25877
Summa10 546
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Luftfartsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Civilt försvar - till Luftfartsverket
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25771
2020-02-25771
2020-03-25771
2020-04-25771
2020-05-25771
2020-06-25771
2020-07-25771
2020-08-25771
2020-09-25771
2020-10-25771
2020-11-25771
2020-12-25768
Summa9 249
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.4Civilt försvar - till Transportstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Förare67 056-10 181585 392574 33811 05467 929
Banavgifter002 104 0002 104 00000
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd003 0003 00000
Summa67 056-10 1812 692 3922 681 33811 05467 929
Uppdragsverksamhet
Färjeleder-2 2891 50099 81698 6921 124335
Utbildning-3 129-6 02353 15658 088-4 932-14 084
Materialservice36 3931 193943 000957 867-14 86722 719
Elförsäljning001 303 7141 303 71400
Fastighetsförvaltning0089 29889 29800
Övriga uppdrag2 4233 37637 90429 0098 89514 694
Uthyrning av reservbroar12 5101 2136 6422 4604 18217 905
Förvaltning av järnvägsfordon36 16735 23073 05065 3497 70179 098
Teletjänster och it79 9679 99724 52234 897-10 37579 589
Uthyrning förarprovsbilar18 73222 99969 50152 06617 43559 166
Summa180 77469 4852 700 6032 691 4409 163259 422
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter för transportdispenser25110019 00019 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen. Ingående data bör tillhandahållas på sådana villkor att en vidsträckt användning främjas. De kostnader för vägdatabasen som inte täcks av avgifter ska finansieras inom ramen för anslagsposten 1.1 under anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur.

2. Inkomster från uppdrags-, uthyrnings- och försäljningsverksamhet som Trafikverket bedriver enligt 6 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket får disponeras av myndigheten upp till ett belopp som motsvarar full kostnadstäckning. Resterande del av statens inkomster ska redovisas mot inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott av övriga myndigheter.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom de från ansökningsavgifter för transportdispenser.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

4. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehanteringen av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras159 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från de avgifter som tas ut för passage över den nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 80 000 000 kronor. Dessa ska betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt kostnader för drift och underhåll av avgiftsstationen.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Motalaviken på riksväg 50 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2020 beräknas uppgå till 18 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende inkomster från infrastrukturavgifter, inklusive försenings- och tilläggsavgifter, som tas ut för passage över den nya bron över Sundsvallsfjärden på väg E4 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2020 beräknas uppgå till 46 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Inkomsterna för 2020 beräknas uppgå till 15 000 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

b) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera ickestatliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Jeannette Jarmlinger
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Konsumentverket
Luftfartsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Nämnden mot diskriminering
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statskontoret
Arlandabanan Infrastructure AB
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Transportstyrelsen