Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2020-11-26
S2020/08824 (delvis)
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135, prop. 2019/20:45 utg.omr. 9, bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen749 611
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)94 500
ap.2Tolktjänst (ram)89 850
ap.3Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet (ram)19 708
ap.4Elektronisk kommunikation (ram)20 500
ap.8Övrig verksamhet (ram)43 553
ap.10Personligt ombud (ram)131 500
ap.11Habiliteringsersättning (ram)350 000
Disponeras av Kammarkollegiet52 250
ap.6Försöksverksamheter m.m. (ram)52 250
Disponeras av Myndigheten för delaktighet30 403
ap.9del till MFD (ram)30 403
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län15 000
ap.12del till Länsstyrelsen i Örebro (ram)15 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet250
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)250

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2020 för utbetalning till regionerna på grundval av antalet invånare i respektive region den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas i förskott engångsvis utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

1. 74 350 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för utbetalning under 2020 till landstingen (motsvarande) i enlighet med
bilaga1. Medlen utbetalas i förskott engångsvis utan särskild rekvisition.

2. 15 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med regeringsbeslut II:6 från den 20 juni 2018 (dnr S2018/03798/FST). I Socialstyrelsens uppdrag ingår att för 2020 fördela 15 000 000 kronor till ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet. Fördelningen av medel ska ske utifrån den fördelningsnyckel som anges i bilaga 2. Socialstyrelsen får använda 500 000 kronor från anslagsposten för eget arbete kopplat till uppdragets genomförande.

ap.3 Bidrag till viss verksamhet inom handikappområdet

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2020 för utbetalning i enlighet med förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet. 

ap.4 Elektronisk kommunikation

19 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 för utbetalning i enlighet med förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation och 1 000 000 kronor får användas i enlighet med förordningen (2014:299) om statsbidrag till samordning av landstingens arbete med utrustning för elektronisk kommunikation.

ap.6 Försöksverksamheter m.m.

1. 1 000 000 kronor får användas av Statistiska centralbyrån under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 9 maj 2019 i ett uppdrag avseende statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 6 Försöksverksamheter m.m. 

2. 750 000 kronor får användas av Livsmedelsverket under 2020 i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 11 januari 2018 (dnr S2018/00211/FST) i ett uppdrag angående mat och måltider som fallprevention. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 6 Försöksverksamheter m.m.

3. 500 000 kronor har i enlighet med ansökan i regeringsbeslut  tilldelats Svenska institutet för standarder i ett arbete att fortsätta utveckla en standard för kvalitetssäkring av bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (regeringsbeslut I:1 från den 10 september 2020 (dnr S2020/06215).

4. 50 000 000 kronor har tilldelats Försäkringskassan i enlighet med regeringsbeslut I:22 från den 26 november 2020 (dnr S2020/08841) för utbetalning av medel till assistansanordnare för merkostnader för personlig skyddsutrusting i samband med covid-19 pandemin.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen får användas av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för att täcka vissa merkostnader som funktionshindersorganisationerna har till följd av arbete under 2020 kopplat till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

ap.8 Övrig verksamhet

1. 10 144 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 för utbetalning till den aktör som efter upphandling tilldelats uppdraget att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7. Socialstyrelsen får av dessa medel använda 125 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

2. 12 750 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 för utbetalning till den aktör som efter upphandling tilldelats uppdraget att ha nationellt ansvar för expertstöd, information m.m. inom området dövblindhet. Socialstyrelsen får av dessa medel använda 125 000 kronor för eget arbete kopplat till uppdraget.

3. 9 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med uppdrag nr 3 om fallprevention under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

4. 1 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med uppdrag nr 4 om uppföljning av den nationella strategin för demenssjukdom under avsnitt uppdrag/socialtjänst i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

5. 1 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med uppdrag nr 5 om webbaserad utbildning om mänskliga rättigheter under avsnitt uppdrag/socialtjänst i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

7. 2 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 21 mars 2019 (dnr S2019/01378/FST) i ett uppdrag om statistik på hjälpmedelsområdet.

8. 600 000 kronor får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 21 mars 2019 (dnr S2019/01377/FST) i ett uppdrag om tillgängligheten till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.

9. 2 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020 i enlighet med uppdrag nr 6 under Socialtjänst om kompetens i LSS-boenden.

10. 1 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2020 i enlighet med uppdrag nr 4 under Socialtjänst om utvidgad nationell strategi för anhöriga.

11. 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet regeringsbeslut I:7 från den 14 oktober 2020 (dnr S2020/07613) i ett uppdrag om kartläggning av konsekvenser för daglig verksamhet med anledning av sjukdomen covid-19.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.9 del till MFD

1. 1 000 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2020 i enlighet med uppdrag nr 1 gällande stödfunktion om service- och signalhundar i Myndigheten för delaktighets regleringsbrev för 2019.

2. 1 000 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2020 för arbetet med uppdrag nr 1 i myndighetens regleringsbrev för 2018 om stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

3. 200 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2020 i enlighet med uppdrag II:6 från den 20 juni 2018 (dnr S2018/03797/FST) i ett uppdrag om att informera om tolktjänst i arbetslivet.

4. 25 903 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2020 för utbetalning till Synskadades Riksförbund (SRF) för anskaffning och placering av ledarhundar i enlighet med lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund. Medlen utbetalas kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition. Myndigheten för delaktighet ansvarar för ekonomisk uppföljning av verksamheten.

5. 500 000 kronor får användas av Myndigheten för delaktighet under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 21 mars 2019 (dnr S2019/01379/FST) i ett uppdrag om fritidshjälpmedel för barn med funktionsnedsättning.

6. 1 500 000 kronor  får användas av Myndigheten för delaktighet under 2020 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 17 juni 2020 (dnr S2020/05410) i ett uppdrag om främjande av aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

7. 300 000 kronor har tilldelats Myndigheten för delaktighet i myndighetens regleringsbrev för 2020 i enlighet med uppdrag att samla in och presentera information om konsekvenser och utmaningar som covid-19 pandemin hittills har inneburit för barn och unga med funktionsnedsättning samt för deras familjer.

ap.10 Personligt ombud

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Av medlen får Socialstyrelsen för eget arbete använda 1 500 000 kronor. 

ap.11 Habiliteringsersättning

Medlen får användas av Socialstyrelsen under 2020 i enlighet med uppdrag nr 7 om habiliteringsersättning under avsnitt uppdrag/socialtjänst m.m. i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2018.

ap.12 del till Länsstyrelsen i Örebro

12 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Örebro län under 2020 i enlighet med uppdrag om Funktionshinderpolitik i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2019.

3 000 000 kronor får användas av Länsstyrelsen i Örebro län under 2020 i arbetet med Personliga ombud. Länsstyrelsen i Örebro fördelar medlen till övriga länsstyrelser utifrån de planer som länsstyrelserna ska lämna in till Länsstyrelsen i Örebro senast den 1 mars 2020 för hur verksamheten i länet ska stödjas och utvecklas. Vid fördelningen av dessa medel ska särskild hänsyn tas till att länsstyrelserna ska verka för att fler ombud inrättas. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Livsmedelsverket
Länssyrelserna
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Synskadades Riksförbund
Sveriges Kommuner och Regioner