Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2019-12-05
UD2019/18896/AF
Nordiska Afrikainstitutet
Box 1703
751 47 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Nordiska Afrikainstitutet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 7, bet. 2018/19:UU2, rskr. 2018/19:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Nordiska Afrikainstitutet.

VERKSAMHET

Under 2019 ska Nordiska Afrikainstitutet särskilt prioritera:

  • att integrera ett rättighetsperspektiv, fattiga människors perspektiv på utveckling, ett jämställdhetsperspektiv, ett miljö- och klimatperspektiv och ett konfliktperspektiv i verksamheten;
  • att verksamhetens inriktning svarar mot ett Afrika i förändring, med ökad tonvikt på aktuella trender samt förutsättningar, hinder för utveckling och genomförandet av Agenda 2030;
  • att fortsätta stärka forskningens policyrelevans.

1

Mål och återrapporteringskrav

Nordiska Afrikainstitutet ska 

  • analysera och redovisa forskningsverksamhetens resultat och hur forskningen synliggjorts samt kanaler för spridning till myndighetens målgrupper. Redovisningen ska vara såväl kvantitativ som kvalitativ, och inkludera relevanta resultat av den forskning som bedrivs;
  • redovisa eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

  • 2 maj
  • 29 juli
  • 25 oktober

Nordiska Afrikainstitutet ska rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Informationssäkerhet

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt
19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Nordiska Afrikainstitutet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

1. Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020

Nordiska Afrikainstitutet har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 till den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför arbetsförmåga från Arbetsförmedlingen för praktik (A2018/00925/A).

2. Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020

Nordiska Afrikainstitutet har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 - den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (Fi/2018/01701/ESA och Fi/2016/00386/ESA).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet16 000
ap.8Verksamhetsbidrag (ram)16 000

Villkor för anslag 1:1

ap.8 Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget till Nordiska Afrikainstitutet avser den nordiska samfinansierade verksamheten.

1:3

Nordiska Afrikainstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet16 279
ap.1Nordiska Afrikainstitutet (ram)16 279

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.803 %0
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
ap.14883 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.81 0001 000002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppet avseende infriade åtaganden är enbart indikativt.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nordiska Afrikainstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 690
2019-02-252 690
2019-03-252 690
2019-04-252 690
2019-05-252 690
2019-06-252 690
2019-07-252 690
2019-08-252 690
2019-09-252 690
2019-10-252 690
2019-11-252 690
2019-12-252 689
Summa32 279
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nordiska Afrikainstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.8Verksamhetsbidrag
1:3 ap.1Nordiska Afrikainstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av myndigheten. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa vilka bidrag som erhållits och vad dessa medel använts till.

På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Karin Snellman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, IU, GA, KH, FN, PLAN, RS
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet AI, F
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete