Miljödepartementet


Regeringsbeslut
7

2019-12-19
M2019/02218/V
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:17 Klimatpremier
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:17 för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 20, bet. 2019/20:MJU1, rskr. 2019/20:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:17

Klimatpremier (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet120 000
ap.1Klimatpremier (ram)120 000
Disponeras av Trafikverket50 000
ap.2Eko-bonus (ram)50 000

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Klimatpremier

Anslagsposten får användas för att främja introduktionen av elbussar, ellastbilar och andra miljölastbilar samt eldrivna arbetsmaskiner på marknaden. Villkoren för anslagsposten regleras i förordningen (2016:836) om elbusspremie samt förordningen om statligt stöd till vissa miljöfordon. Energimyndigheten får använda högst 100 000 000 kronor för premier till elbussar. Energimyndigheten får använda högst 1 000 000 kronor för sina administrativa kostnader för uppgiften.

ap.2 Eko-bonus

Anslagsposten får användas för miljökompensation i enlighet med förordningen (2018:1867) om miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Trafikverket får använda högst 500000 kronor för sina administrativa kostnader för uppgiften.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:17 Klimatpremier
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:17 Klimatpremier
ap.1140 00030 00030 00080 0002023
ap.260 00015 00015 00030 0002023
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Johan Kristensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Miljö- och jordbruksutskottet
Naturvårdsverket
Trafikverket
Riksgäldskontoret