Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2019-11-21
U2019/03878/UH
Universitetskanslersämbetet
Box 7703
103 95 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Universitetskanslersämbetet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104, prop. 2018/19:99 utg.omr. 16, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Universitetskanslersämbetet beslutar regeringen att regleringsbrevet ska ha följande lydelse i nedan angivna delar.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Universitetskanslersämbetet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Redovisning till Bonus Copyright Access

Universitetskanslersämbetet ska senast den 3 maj 2019 överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access ek. för. av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret 2018.

Jämställdhetsintegrering

Universitetskanslersämbetet ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Moderna beredskapsjobb i staten

Universitetskanslersämbetet ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

3

Uppdrag

Prognoser

Universitetskanslersämbetet ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Utgiftsprognoserna ska lämnas senast den

– 17 januari,

– 15 februari,

– 2 maj,

– 29 juli, och

– 25 oktober.

Uppföljning av dimensionering av vissa utbildningar

Universitetskanslersämbetet ska följa upp vilka inriktningar som universitet och högskolor ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsjuksköterskeutbildningarna i syfte att få en överblick över utbildningsutbudet och för att kunna följa detta över tid.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 3 maj 2019.

Uppföljning av lärosätenas bedömning av reell kompetens

Universitetskanslersämbetet ska fortsätta att utveckla uppföljningen av universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. 

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Uppföljning av inaktivitet

Universitetskanslersämbetet ska följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2020.

Utveckla uppföljningen av vissa anställningar

Universitetskanslersämbetet ska fortsätta att utveckla uppföljningen av stipendiefinansierade doktorander, meriteringsanställningar, visstidsanställningar och mobiliteten i högskolan.

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Uppföljning av kvalitetsförstärkning

Universitetskanslersämbetet ska redovisa hur regeringens särskilda satsning från 2016 och framåt på höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, teologi, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning har använts och analysera hur satsningen har bidragit till högre kvalitet inom berörda utbildningar.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2019.

Uppföljning av försöksverksamhet med övningsskolor

Regeringen beslutade 2014 förordningen (2014:2) om försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar. Universitetskanslersämbetet har i uppdrag att följa upp och utvärdera om och i så fall på vilket sätt försöksverksamheten vid deltagande lärosäten bidrar till att höja kvaliteten inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), bl.a. i förhållande till hur VFU:n fungerar vid lärosäten som inte ingår i försöksverksamheten. Universitetskanslersämbetet ska i sin uppföljning och utvärdering utgå från bestämmelserna i förordningen och de skäl och intentioner som framförs i remisspromemorian En försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor (U2013/04305/S) och andra aspekter som myndigheten finner relevanta. Uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet samt de lärosäten och skolhuvudmän som omfattas av försöksverksamheten.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2020.

Uppföljning och utvärdering av systemet för kvalitetssäkring

Universitetskanslersämbetet ska ansvara för att det, tre år efter att kvalitetssäkringssystemet har införts, görs en extern uppföljning och utvärdering av om systemet har varit kvalitetsdrivande för såväl lärosätena som deras utbildningar. Uppföljningen ska också belysa om, och i så fall på vilket sätt, studenters och arbetslivets erfarenheter har tagits till vara i bedömningsarbetet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2021.

Uppföljning av rekryteringsmål för professorer

Universitetskanslersämbetet ska följa upp och utvärdera utfallet av rekryteringsmål för professorerna som lärosätena har för perioden 2017–2019. Uppföljningen bör ske i samband med den årliga insamlingen av statistik om personal vid universitet och högskolor. Utöver det sammantagna utfallet per lärosäte ska även lärosätets utveckling per forskningsämnesområde redovisas. Redovisningen ska även omfatta en analys av den externa rektyteringen av professorer per lärosäte.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2020.

Utvärdering av särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Universitetskanslersämbetet ska utvärdera satsningen på särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen. Utbildningen ges av Stockholms universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Umeå universitet och Karlstads universitet under perioden 2016–2021. I uppdraget ingår att utvärdera genomförande och resultat av satsningen med utgångspunkt i de syften för satsningen som angavs i propositionen Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (prop. 2015/16:142).

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 2 mars 2020.

Uppföljning av etablering på arbetsmarknaden

I Universitetskanslersämbetets uppgift att följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden ska ingå att följa och redovisa etablering på arbetsmarknaden för personer med utländsk utbildning som har genomgått kompletterande utbildningar. De kompletterande utbildningar som har ingått i regeringens särskilda satsningar ska särredovisas.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2019.

Uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete

Universitetskanslersämbetet ska göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor. I uppdraget ingår att ge en översiktlig nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling. Redovisningen ska även innehålla fördjupningsstudier av den verksamhet som bedrivs och de resultat som har nåtts. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2019.

Kartläggning av hur ämnes- och yrkeslärarutbildningarna förbereder för arbete i kommunal vuxenutbildning

Universitetskanslersämbetet ska kartlägga och analysera hur universitet och högskolor inom ramen för ämnes- och yrkeslärarutbildningarna förbereder studenter för arbete i kommunal vuxenutbildning utifrån kraven i högskoleförordningen (1993:100) som bl.a. anger att studenten ska visa kännedom om vuxnas lärande (bilaga 2, examensordningen). Syftet med uppdraget är att ge en översiktlig nationell bild och bidra till lärosätenas kvalitetsutvecklingsarbete.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 november 2020.

Tematisk utvärdering av breddad rekrytering

Universitetskanslersämbetet ska genomföra en utvärdering av universitets och högskolors arbete med breddad rekrytering utifrån det krav i högskolelagen (1992:1434) som anger att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan (1 kap. 5 §). Uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet.

Utvärderingen ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

Kartläggning av lokalt beslutade urvalsgrunder

Universitetskanslersämbetet ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet kartlägga och analysera hur universitet och högskolor använder lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högre utbildning.

Universitetskanslersämbetet ska redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:1

Universitetskanslersämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Universitetskanslersämbetet154 035
ap.1Universitetskanslersämbetet (ram)154 035

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Universitetskanslersämbetet

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Högskoleverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:1 Universitetskanslersämbetet
ap.14 4713 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)16 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitetskanslersämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2512 420
2019-02-2512 420
2019-03-2512 420
2019-04-2512 420
2019-05-2512 420
2019-06-2512 420
2019-07-2513 253
2019-08-2513 253
2019-09-2513 253
2019-10-2513 253
2019-11-2513 253
2019-12-2513 250
Summa154 035
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitetskanslersämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Universitetskanslersämbetet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Universitetskanslersämbetet får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Sara Bringle
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Näringsdepartementet, SUN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Centrala studiestödsnämnden
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för yrkeshögskolan
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statistiska centralbyrån
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Statskontoret
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitets- och högskolerådet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Riksgäldskontoret
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Enskilda Högskolan Stockholm AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer