Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2019-12-19
I2019/03412/US
I2019/03407/SVS
Centrala studiestödsnämnden
851 82 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:13 Lån till körkort inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 20189/20:1 utg.omr. 14, bet. 2019/20:AU1, rskr. 2019/20:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för anslaget 1:13 Lån till körkort inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:13

Lån till körkort (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden151 466
ap.1Lån till körkort (ram)151 466

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Lån till körkort

Anslaget får användas för utgifter för lån till körkort för vissa personer enligt förordningen (2018:1118) om körkortslån. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:13 Lån till körkort
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:13 Lån till körkort
ap.1114 000110 0004 000
2022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret