Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2019-11-28
N2019/03049/EIN
Verket för innovationssystem
101 58 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100, prop. 2018/19:99 utg.omr. 24, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Verket för innovationssystem (Vinnova) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

Vinnova ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Insatser för att främja innovation i offentlig verksamhet

Vinnova ska redovisa vilka insatser som genomförts för att stödja offentlig sektors innovationsarbete och förnyelse. Redovisningen ska innehålla resultat av insatserna samt viktiga lärdomar som kan dras från arbetet.

En sammanhållen landsbygdspolitik

Vinnova ska redovisa hur myndigheten bidragit till målen för en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkt för rapporteringen är regeringens uppdrag åt Tillväxtverket inom ramen för regeringens proposition om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (N2018/04123/HL).

EU och internationellt arbete

Vinnova ska redovisa hur myndigheten har arbetat med prioriteringarna för det europeiska forskningsområdet.

Vinnova ska redovisa hur det internationella perspektivet integreras i Vinnovas satsningar, inklusive synergier mellan EU-program och myndighetens program.

2

Organisationsstyrning

Innovationsscout Israel

En innovationsscout för innovationssamarbete etableras i Israel för att utgöra en brygga mellan det svenska och det israeliska innovationssystemet. Rollen innebär att hjälpa svenska aktörer att navigera rätt i det israeliska innovationssystemet och stimulera till ökad forsknings- och innovationssamverkan mellan de båda länderna. Särskilt fokus ska läggas på att underlätta för unga innovativa företag och start-ups i Sverige och Israel att få tillgång till respektive miljöer och utveckla samarbeten med stora företag. Potentialen i ett innovationssamarbete är stor då Israel är ett av världens mest framstående länder för forskning och innovation inom framför allt it och life science. Organiseringen av funktionen ska baseras på erfarenheter från den innovationsscout som Vinnova har etablerat i Silicon Valley, USA. Etableringen startar som en pilot under två år med möjlighet till förlängning i ett år. Verksamhet, större aktiviteter och samarbeten som initierats ska redovisas i årsredovisningen. En utvärdering ska vara genomförd senast den 1 juli 2020.

3

Uppdrag

1. Utvärderingar

Vinnova ska genomföra minst två utvärderingar av genomförda insatser. De insatser som utvärderas ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i utvärderingen. Vinnova ska föra dialog med Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser om vilka insatser som utvärderas och metoder för detta. Utvärderingarna ska omfatta resultat och, där så är möjligt, effekter av stödet från myndigheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2020.

2. EU och internationellt arbete

Vinnova ska redovisa och analysera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020. Rapporten ska understödja regeringens arbete med EU:s forsknings- och innovationssamarbete. Rapporten ska därför redovisa och analysera statistiska uppgifter om det svenska deltagandet fördelat på relevanta datakategorier. En särskild rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 23 april 2020.

3. Stöd till inkubation

Vinnova ska, inom ramen för myndighetens ansvar att lämna stöd till inkubation (dnr N2013/03474/FIN), redovisa resultatet av insatserna. En särskild rapport avseende helåret 2018 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2019.

4. Förlängt uppdrag avseende Brexit

Vinnovas och Vetenskapsrådets gemensamma uppdrag om att analysera förutsättningar för internationellt forsknings- och innovationssamarbete vid ett utträde av Storbritannien ur Europeiska unionen (dnr N2016/07637/IFK) förlängs på så sätt att uppdraget avrapporteras löpande fram till den 15 maj 2019 i syfte att möjliggöra en analys av de slutliga utträdesvillkoren.

5. Moderna beredskapsjobb

Vinnova ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

6. Prognoser

Vinnova ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

 den 17 januari,

 den 15 februari,

 den 2 maj,

 den 29 juli, och  

 den 25 oktober.

I bilaga 2 redovisas Vinnovas pågående uppdrag. 

7. Stödja kommittén för teknologisk innovation och etik

Vinnova ska, inom ramen för sitt arbete med att stödja offentlig sektor med innovativ policyutveckling, stödja kommittén för teknologisk innovation och etik (N2018:04) genom att identifiera och föra vidare relevanta policyutmaningar till kommittén. Vinnova ska även i samarbete med kommittén samverka internationellt i frågeställningar som rör policyutveckling.

8. Förbättrad datatillgång om bidrag till företag

Vinnova ska bistå Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser i arbetet med att utreda förutsättningarna för en förbättrad tillgång till data om bidrag till företag.

9. Innovationssamarbete med Indien

Vinnova får, för genomförandet av uppdrag att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer (dnr N2018/02568/IFK), rekvirera 5 miljoner kronor från Kammarkollegiet engångsvis senast den 30 juni 2019. I rekvisitionen ska hänvisning göras till beslutets diarienummer och även framgå att medlen ska utbetalas från anslag 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckl – del till Kammarkollegiet (utgiftsområde 24 Näringsliv).

10. Investeringsfrämjande

Vinnova ska inom ramen för uppdraget Testbädd Sverige bidra med expertis till regeringens arbete med investeringsfrämjande.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem239 552
ap.1Verket för innovationssystem (ram)239 552

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av myndighetens förvaltningsutgifter.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem2 918 155
ap.1Verket för innovationssystem (ram)2 918 155
Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande35 000
ap.3Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (ram)35 000
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd1 750
ap.2Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (ram)1 750
Disponeras av Vetenskapsrådet26 850
ap.5Verk f innov.syst: F - del till Vetenskapsrådet (ram)26 850
Disponeras av Statens energimyndighet18 500
ap.4Verk f innov.syst: F - del till Statens energimyndighet (ram)18 500

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten får användas för utgifter för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystem och programanknutna utgifter så som utvärderingar, beredningsarbete, revision, informationsinsatser, verksamhetsrelaterade it-system, konferenser, resor och seminarier.

Vinnova ska använda minst:

  • 600 miljoner kronor för strategiska innovationsområden,
  • 105 miljoner kronor för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet och 12,9 miljoner kronor för att koordinera och finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete,
  • 150 miljoner kronor för att underlätta etablering, användande, tillgängliggörande och utveckling av test- och demonstrationsmiljöer, t.ex. vid industriforskningsinstituten under RISE Research Institutes of Sweden AB eller andra kvalificerade huvudmän,
  • 60 miljoner kronor för insatser kopplade till universitets och högskolors forskning och forskarutbildning utifrån bedömning av kvalitet i samverkan med det omgivande samhället,
  • 30 miljoner kronor för en utökad satsning på verifiering av forskningsresultat och projekt,
  • 15 miljoner kronor för innovationsinsatser inom området tillgänglighetsdesign, samt
  • 10 miljoner kronor för innovationsinsatser för standardisering.

Av anslaget ska minst 45 miljoner kronor användas för miljö- och klimatinsatser enligt uppdrag 2 och 3 i regeringens beslut den
17 december 2015 i ärende N2015/08872/IF.

Av anslaget ska 20 miljoner kronor användas till insatser inom det immaterialrättsliga området enligt regeringens beslut den 17 mars 2016 i ärende N2016/02167/IF.

Av anslaget ska minst 20 miljoner kronor användas för riktade insatser för social innovation enligt uppdrag 4 i regeringens beslut den 20 december 2016 i ärende N2016/07981/IFK. 

Av anslaget ska medel användas för statsbidrag till RISE Research Institutes of Sweden AB för riksmätplatser och dithörande verksamhet.

Av anslaget ska högst 20 miljoner kronor utbetalas för att bidra till utvecklingen av en testbädd för rymdverksamhet vid Esrange. Vinnova ska utbetala medlen engångsvis till Rymdstyrelsen, som ska rekvirera medlen senast den 30 april 2019.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

ap.2 Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet samt finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

ap.3 Verk f innov.syst: F - del till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet.

ap.4 Verk f innov.syst: F - del till Statens energimyndighet

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. Högst 2,5 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

ap.5 Verk f innov.syst: F - del till Vetenskapsrådet

Anslagsposten får användas för svenskt deltagande i partnerskapsprogram inom ramen för det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet. Högst 9,6 miljoner kronor av anslagsposten får användas för att finansiera deltagande i internationellt forsknings- och innovationssamarbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem
ap.17 1863 %0
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.187 307Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.12 371 1501 600 000679 00092 1502023
ap.360 00030 00020 00010 0002023
ap.27 8507 2504002002022
ap.550 00017 00017 00016 0002023
ap.410 0004 0004 0002 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2519 963
2019-02-2519 963
2019-03-2519 963
2019-04-2519 963
2019-05-2519 963
2019-06-2519 963
2019-07-2519 963
2019-08-2519 963
2019-09-2519 963
2019-10-2519 963
2019-11-2519 963
2019-12-2519 959
Summa239 552
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Ulrika Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FH
Finansdepartementet, BA
Socialdepartementet, FST
Utbildningsdepartementet, F
Miljödepartementet, KE
Infrastrukturdepartementet, E
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet och näringsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd