Miljödepartementet


Regeringsbeslut
12

2019-11-28
M2019/02105/V (delvis)
Transportstyrelsen
Olai Kyrkogata 35
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslagen 1:8 och 1:8 (2018)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 Klimatbonus för budgetåret 2019 och anslaget 1:8 (2018) Supermiljöbilspremie (prop. 2918/19:1 utg.omr. 20, bet. 2018/19:MJU1, rskr. 2018/19:98, prop. 2019:20:2 utg.omr. 20, bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:66).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:8

Klimatbonus (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen1 340 000
ap.1Klimatbonus (ram)1 340 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Klimatbonus

Anslagsposten ska användas för utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som har förvärvat en ny klimatbonusbil. Bidraget regleras i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar. Dessutom får medel från anslagsposten användas för utgifter som kvarstår för Supermiljöbilspremien under 2019.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Budgetår 2018

1:8

Supermiljöbilspremie (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen0
ap.1Supermiljöbilspremie - del till Transportstyrelsen (ram)0

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Supermiljöbilspremie - del till Transportstyrelsen

Anslagsposten ska användas för utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som har förvärvat en ny supermiljöbil.  

Bidraget regleras i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:8 Klimatbonus
ap.10Inget0
1:8 (2018) Supermiljöbilspremie
ap.1 (2018)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Martin Larsson
Kopia till

Näringsdepartementet, SUBT
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet
Trafikverket
Riksgäldskontoret