Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
15

2019-12-19
Ku2019/02002/LS
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslagen 7:1 och 7:2 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1, bet. 2019/20:KU1, rskr. 2019/20:84).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen5 400
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)1 500
ap.16Revitalisering av nationella minoritetsspråk (ram)3 900
Disponeras av Kammarkollegiet841
ap.18Åtgärder för nationella minoriteter (ram)841
Disponeras av Sametinget37 130
ap.12Nationellt uppföljningsansvar (ram)2 200
ap.13Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)27 530
ap.14Samiska språkcentrum (ram)6 200
ap.15Hemsida om nationella minoriteter (ram)1 200
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län74 400
ap.3Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m. (ram)64 580
ap.9Nationellt uppföljningsansvar (ram)3 300
ap.10Stöd för nationella minoriteter (ram)6 520

Villkor för anslag 7:1

ap.3 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag till kommuner och regioner inom förvaltningsområdena för finska och meänkieli, som inte ingår i det samiska förvaltningsområdet, som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter. Bestämmelser om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Anslagsposten får även användas för utgifter för andra aktiviteter som rör förvaltningsområdena. Av medlen:

  • får 1 450 000 kronor användas för samordning, kunskapshöjande insatser samt informations- och utbildningsinsatser i samråd med Sametinget,
  • ska 400 000 kronor användas för bidrag till Sverigefinländarnas delegation för att stärka sverigefinnars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för det finska språket, och
  • ska 400 000 kronor användas för bidrag till Svenska tornedalingars riksförbund för att stärka tornedalingars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för meänkieli.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Av anslagsposten får 500 000 kronor användas för att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken i enlighet med regeringens beslut den 27 juni 2019 (Ku2019/01339/CSM).

ap.9 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt för myndighetens administrativa utgifter för fördelning av stöd enligt förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.

ap.10 Stöd för nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för statsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter. Bestämmelser om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget ska en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 700 000 kronor.

ap.12 Nationellt uppföljningsansvar

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för uppföljning enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk inklusive de administrativa kostnader som följer.

ap.13 Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden, m.m.

Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner och regioner inom förvaltningsområdena för samiska för kostnader som följer av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Bestämmelser om medlens fördelning finns i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Av anslagsposten ska 600 000 kronor användas för direkta kostnader för bidrag till och stöd för verksamhet som bedrivs av sådana organisationer inom det minoritetspolitiska området som företräder samer, i syfte att stärka samers samråd och dialog på regional och lokal nivå.

Av anslagsposten ska 480 000 kronor användas för att utbetala ett bidrag till de organisationer som företräder samer vid ett tillfälle under 2020. Bidraget ska fördelas på de grunder som Sametinget beslutar. Dessa grunder ska utgå från att syftet med bidraget är att stödja verksamheten för de organisationer som företräder samer inom det minoritetspolitiska området.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.14 Samiska språkcentrum

Anslagsposten får användas för myndighetens utgifter för samiskt språkcentrum i Östersund respektive Tärnaby.

Högst 4 500 000 kronor får användas för utgifter för genomförande och administration av språkcentrums verksamhet för att utveckla och stimulera ökad användning av det samiska språket.

Av anslagposten får 200 000 kronor användas för att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken i enlighet med regeringens beslut den 14 november 2019 (Ku2019/01888/CSM).

Sametinget ska i årsredovisningen för 2020 redovisa hur medlen har använts.

ap.15 Hemsida om nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för utgifter för genomförande och administration av webbplatsen minoritet.se i syfte att sprida kunskap om de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsåtaganden. Arbetet med webbplatsen ska involvera de fem nationella minoriteterna.

ap.16 Revitalisering av nationella minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för bidrag för revitaliseringsinsatser enligt förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Högst 400 000 kronor får användas för myndighetens utgifter för samordning av dessa insatser.

ap.18 Åtgärder för nationella minoriteter

Anslagsposten får användas för utgifter avseende åtgärder för de nationella minoriteterna enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och enligt språklagen (2009:900) samt enligt Sveriges minoritetsåtaganden.

Av anslagsposten får 370 000 kronor användas av Statens skolverk för utgifter avseende uppdrag att utarbeta förslag till brobyggarutbildning för personer med romsk språk- och kulturkompetens i enlighet med regeringens beslut den 19 december 2019 (U2019/04372/S). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 oktober 2020.

Av anslagsposten får 470 000 kronor användas av Länsstyrelsen i Stockholms län för utgifter avseende uppdrag att under 2020-2023 samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 19 december 2019 (Ku2019/02101/CSM). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast 1 oktober 2020.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet70
ap.2Åtgärder för den nationella minoriteten romer (ram)0
ap.4Brobyggarverksamhet (ram)0
ap.5Utbildning (ram)0
ap.6Bostad (ram)70
ap.7Hälsa, social omsorg och trygghet (ram)0
ap.9Kultur och språk (ram)0
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län1 430
ap.1Arbete med den nationella minoriteten romer (ram)1 430
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor0
ap.10Organisering inom det civila samhället (ram)0

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Arbete med den nationella minoriteten romer

Anslagsposten får användas för utgifter avseende uppdrag att under 2020-2023 samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för strategin för romsk inkludering i enlighet med regeringens beslut den 19 december 2019 (Ku2019/02101/CSM).

ap.6 Bostad

Anslagsposten får användas av Boverket för utgifter avseende uppdrag att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden i enlighet med regeringens beslut den 19 december 2019 (Fi2019/04115/SPN, Fi2019/04261/SPN).

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2020.

Utgiftsprognoser

Myndigheterna ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 10 februari,

- 4 maj och

- 23 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.180Inget0
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Elisabet Svenningsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet/S
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Boverket
Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Statens skolverk