Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
9

2019-12-17
Ku2019/00355/MD
Ku2019/01638/MD
Ku2019/02020/LS (delvis)
Myndigheten för tillgängliga medier
Box 51
201 20 Malmö
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för tillgängliga medier
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för tillgängliga medier.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsintäkter

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag i not till resultaträkningen.

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för hur dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030. 

3

Uppdrag

Prognoser 2020-2023

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 10 februari,
  • 4 maj och
  • 23 oktober.

Alla väljare

Myndigheten för tillgängliga medier ska driva webbplatsen ”Alla väljare” – www.allavaljare.se, med lättläst nyhetsinformation. Under 2020 ska ett särskilt fokus vara att uppmärksamma att det 2021 är 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige och på demokratins möjligheter och utmaningar idag. Verksamheten ska särskilt inriktas mot grupper av röstberättigade med lågt deltagande i tidigare allmänna val såsom unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning. Verksamheten ska även inriktas mot nyanlända som inte är fullt ut röstberättigade. För ändamålet får Myndigheten för tillgängliga medier använda högst 800 000 kronor från anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati. Myndigheten ska engångsvis rekvirera medlen från Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2020. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) i myndighetens årsredovisning för 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 2 mars 2021.

Tidigare givna uppdrag

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att lokalisera sin verksamhet från Stockholm till Malmö. Uppdraget gavs 25 januari 2018 och lokaliseringen ska vara avslutad 31 december 2019.

Ku2018/00099/MF

Slutredovisas 31 mars 2020.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019-2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier125 957
ap.1Myndigheten för tillgängliga medier (ram)125 957

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Myndigheten för tillgängliga medier

Anslaget får användas för Myndigheten för tillgängliga mediers förvaltningsutgifter.

11:5

Stöd till taltidningar (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier48 856
ap.1Stöd till taltidningar (ram)48 856

Villkor för anslag 11:5

ap.1 Stöd till taltidningar

1. Anslaget får användas i enlighet med förordningsbestämmelser om statligt stöd till taltidningar (2013:9).

2. Medlen under anslaget utbetalas av Myndigheten för tillgängliga medier i enlighet med taltidningsnämndens beslut.

3. Medlen får användas för utgifter för produktion och distribution av taltidningar.

4. Av anslaget får högst 8 000 000 kronor användas för löne- och omkostnader relaterade till taltidningsverksamheten.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier
ap.13 7783 %0
11:5 Stöd till taltidningar
ap.11 465Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)19 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 796
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillgängliga mediers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2510 496
2020-02-2510 496
2020-03-2510 496
2020-04-2510 496
2020-05-2510 496
2020-06-2510 496
2020-07-2510 496
2020-08-2510 496
2020-09-2510 496
2020-10-2510 496
2020-11-2510 496
2020-12-2510 501
Summa125 957
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillgängliga mediers disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Myndigheten för tillgängliga medier
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Alexandra Folkeryd
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/GV
Utbildningsdepartementet/UH
Näringsdepartementet/HT/D
Arbetsmarknadsdepartementet, MRB
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens servicecenter