Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 15

2019-12-19
N2019/03216/BI
N2019/03186/SSS(delvis)
N2019/00124/BI
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:5 Näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:5

Näringslivsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet270 000
ap.3Näringslivsutveckl - del till Statens energimyndighet (ram)270 000
Disponeras av Tillväxtverket203 022
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)203 022
Disponeras av Riksgäldskontoret30 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)30 000
Disponeras av Kammarkollegiet270 000
ap.1Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet (ram)270 000
Disponeras av Bolagsverket10 000
ap.5Näringslivsutveckl - del till Bolagsverket (ram)10 000
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet10 000
ap.4Näringslivsutveckl - del till Regeringskansliet (ram)10 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder efter beslut från regeringen inom miljöteknik, innovation, kompetensutveckling, information, förenkling för företag, ägarskiften, turism, rådgivning och upphandlingsstöd m.m.

Av anslaget får högst 20 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden (dnr N2018/01434/SPN); högst 5 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att stödja innovationssamarbete med Indien inom området smarta städer (dnr N2018/02568/IFK); och högst 12 000 000 kronor utbetalas för genomförandet av uppdrag att stödja utveckling av socialt entreprenörskap och sociala företag (dnr N2018/00713/FF).

De beslut som fattats för genomförandet av ovan uppräknade uppdrag justeras i den del som berör utbetalning av medel.

Från anslagsposten får högst 90 000 000 kronor utbetalas för insatser som främjar innovation för att möta samhällsutmaningar med koppling till det nationella innovationsrådets arbete och prioriteringar. Detta belopp, tillsammans med finansieringen av kommittén för teknologisk innovation och etik (se ap.4 Näringslivsutveckl - del till Regeringskansliet), uppgår till 100 000 000 kronor som är kopplade till Nationella innovationsrådet.


ap.3 Näringslivsutveckl - del till Statens energimyndighet

Från anslagsposten ska högst 205 000 000 kronor användas för att lämna stöd till uppbyggnad av testcenter för elektromobilitet. Vidare ska från anslagsposten högst 10 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom elektromobilitet och för administrativa utgifter för genomförandet av uppdrag om elektromobilitet, dock får högst 2 500 000 kronor användas för administrativa utgifter.

Från anslagsposten ska högst 4 000 000 kronor användas för att inrätta innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter varav högst 5 procent av medlen får användas för administrativa utgifter.

Från anslagsposten ska högst 20 000 000 kronor användas för att främja utveckling av hållbara biobränslen för flyget och inrätta innovationskluster som samlar värdekedjan varav högst 5 procent av medlen får användas för administrativa utgifter.

Från anslagsposten ska högst 25 000 000 kronor användas för att främja utveckling och användning av flytande biogas i kombination med inrättandet av ett innovationskluster för flytande biogas varav högst 5 procent av medlen får användas för administrativa utgifter.

Från anslagsposten får 6 000 000 kronor användas först efter beslut från regeringen.

ap.4 Näringslivsutveckl - del till Regeringskansliet

Medlen får användas för att finansiera Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04). Medlen disponeras av Regeringskansliet, Näringsdepartementet.

ap.5 Näringslivsutveckl - del till Bolagsverket

Medlen får användas för förvaltning och utveckling av verksamt.se.

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande, utveckling och tillväxt i befintliga företag, förenkling för företag, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer.

Från anslagsposten ska minst 25 000 000 kronor användas till arbetet med verksamt.se.

Medel från anslagsposten ska användas för att bidra till finansiering av Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bl.a. det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.


ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:5 Näringslivsutveckling
ap.117 915Inget0
ap.3050 0000
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.811 137Inget0
ap.111 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Näringslivsutveckling
ap.3700 000325 000150 000225 0002023
ap.8131 00067 08027 95035 9702023
ap.1105 00049 00046 00010 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

För genomförande av uppdraget att lämna stöd till forskning och innovation om elektromobilitet (dnr N2019/03148/EIN) och uppdraget att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas (dnr N2019/03150/BI får Statens energimyndighet inte ingå nya åtaganden under 2020 som föranleder större åtaganden än totalt 115 000 000 kronor 2021 och 25 000 000 kronor 2022.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Lotta Lewin Pihlblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK, INRÅD, REV, och EU
Utrikesdepartementet, FH
Finansdepartementet, BA, SFÖ, K, BB och SPN
Utbildningsdepartementet, GV, S, och UH
Miljödepartementet, KE, NA, S och MM
Kulturdepartementet, KL och CSM
Arbetsmarknadsdepartementet, A, IAS och JÄM
Infrastrukturdepartementet, D, DF, TP, US och EE
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Bolagsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tillväxtverket
Upphandlingsmyndigheten
Verket för innovationssystem
ALMI Företagspartner AB
Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling
Stiftelsen Norrlandsfonden
Sveriges export- och investeringsråd
Sveriges Kommuner och Regioner