Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2019-12-19
A2019/02321/JÄM
A2019/02286/SV (delvis)
Jämställdhetsmyndigheten
Box 73
424 22 Angered
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Jämställdhetsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Jämställdhetsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 13, bet. 2019/20:AU1, rskr. 2019/20:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Jämställdhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

1. Myndigheten ska redovisa vilka prioriteringar som gjorts och bedöma vilka resultat som uppnåtts i förhållande till respektive jämställdhetspolitiskt delmål.

2. Jämställdhetsmyndigheten ska, utifrån tidigare identifierade utvecklingsområden avseende den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i myndighetens verksamhet (A2019/01026/JÄM), redovisa de åtgärder som vidtagits och de resultat som uppnåtts.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

10 februari

4 maj

27 juli och

23 oktober

Uppdrag om Istanbulkonventionen

Jämställdhetsmyndigheten ska verka för kännedom bland kommuner, regioner och berörda statliga myndigheter om Europarådets rekommendationer avseende Sveriges efterlevnad av den så kallade Istanbulkonventionen 2019. Jämställdhetsmyndigheten ska vidare samla in och sprida exempel på verksamheter på lokal och regional nivå som svarar mot Europarådets rekommendationer. Vid behov ska myndigheten lämna förslag på hur rekommendationerna ytterligare kan tillgodoses.

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 30 september 2021 lämna en samlad redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten använda 750 000 kronor under 2020.  Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 – Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 mars 2021. Senast samma datum ska Jämställdhetsmyndigheten lämna en ekonomisk redovisning till Kammarkollegiet. För 2021 beräknas 750 000 kronor få användas för uppdraget.

Utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten ska fortsatt erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (S2018/01831/JÄM (delvis)). Frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av kvinnor, våld mot barn samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål och hbtq-personers utsatthet för våld i nära relationer ska ingå i uppdraget. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns och Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) samt andra universitet och högskolor som Jämställdhetsmyndigheten bedömer relevanta. Jämställdhetsmyndigheten ska vidare inhämta synpunkter från Universitets- och högskolerådet, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen Östergötland, som har ett nationellt uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställdhetsmyndigheten ska senast den 15 april 2021 lämna en samlad redovisning av uppdraget till Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet). För uppdragets genomförande får Jämställdhetsmyndigheten rekvirera 5 000 000 kronor under 2020, varav minst 4 000 000 kronor ska betalas ut till Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum) samt de övriga universitet och högskolor som Jämställdhetsmyndigheten bedömer relevanta att samverka med för att genomföra utbildningsinsatser och kunskapsstöd med nationell räckvidd. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 – Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 mars 2021. Senast samma datum ska Jämställdhetsmyndigheten lämna en ekonomisk redovisning till Kammarkollegiet.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Uppdrag givet i

Avrapporteringstidpunkt

Uppföljning av de jämställdhetspolitiska målen

Regleringsbrev 2018

2020-01-31

Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Regeringsbeslut A2017/02422/ARM


Utbildningsinsatser och kunskapsstöd till universitet och högskolor i frågor som rör mäns våld mot kvinnor

Regeringsbeslut S2018/01831/JÄM (delvis)

2020-03-31

Praktisk tillämpning av barnkonventionen

Regleringsbrev 2019

2020-03-31

Jämställdhetsintegrering i universitet och högskolor

Regleringsbrev 2018

2020-04-30

Uppdrag att förstärka insatserna utifrån den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor

Regleringsbrev 2019

2020-08-30

Uppdrag angående effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning av flickor

Regeringsbeslut S2018/03926/JÄM

2020-09-01

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik

Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESA

Till Statskontoret 2020-04-01 samt 2021-01-15

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik

Regeringsbeslut A2018/00925/A

Till Statskontoret 2020-04-01 samt 2021-01-15

Uppdrag att stärka arbetet mot att barn och unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel

Regeringsbeslut A2019/01571/JÄM A2019/00873/JÄM

2021-01-29

Uppdrag om att följa upp jämställdhetspolitiska delmål

Regleringsbrev 2019

2021-01-31

Uppdrag om Pekingplattformen

Regleringsbrev 2019

2021-01-31

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Ku2018/01458/DISK

2020-02-22 samt 2021-03-13

Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2019–2021

Regeringsbeslut A2019/01517/JÄM

2022-03-31

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:2

Jämställdhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten70 000
ap.1Jämställdhetsmyndigheten (ram)70 000

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Jämställdhetsmyndigheten

Anslaget får användas för Jämställdhetsmyndighetens förvaltningsutgifter.

3:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsmyndigheten28 163
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 163

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Från anslagsposten finansieras utgifter för statsbidrag för kvinnors organisering i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:2 Jämställdhetsmyndigheten
ap.12 1003 %0
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.128 16328 163

2021
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Jämställdhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-255 833
2020-02-255 833
2020-03-255 833
2020-04-255 833
2020-05-255 833
2020-06-255 833
2020-07-255 833
2020-08-255 833
2020-09-255 833
2020-10-255 833
2020-11-255 833
2020-12-255 837
Summa70 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Jämställdhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Jämställdhetsmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
3.1 Beräknad budget för avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras001 5001 50000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Linda Österberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA/ESA/SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Socialdepartementet/FST
Utbildningsdepartementet/UF/UH
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsmiljöverket
Barnombudsmannen
Brottsoffermyndigheten
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Linköpings universitet
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statskontoret
Uppsala universitet
Sveriges kommuner och regioner