Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2019-12-19
Ju2019/04178/LP (delvis)
Ju2017/04739/KRIM
Brottsoffermyndigheten
Box 470
901 09 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Brottsoffermyndigheten
Riksdagen har beslutat om Brottsoffermyndighetens verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. 2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsoffermyndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen(2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Brottsskadeärenden

Brottsoffermyndigheten ska bedriva en rättssäker, effektiv och skyndsam handläggning av brottsskadeärenden.

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

  • en analys av utvecklingen av handläggningstiderna, och
  • vidtagna åtgärder för att säkerställa en rättssäker, effektiv och skyndsam handläggning. 

Kunskapscentrum

Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum ska bidra till att öka kunskapen på brottsofferområdet.

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

  • ett eller flera utvecklingsområden på brottsofferområdet när det gäller arbetet gentemot brottsutsatta samt föreslå relevanta åtgärder, och
  • vad som har gjorts för att den kunskap om brottsofferfrågor som myndigheten tar fram kan komma till användning hos myndigheter och andra berörda aktörer.

Övriga återrapporteringskrav

Jämställdhet

Brottsoffermyndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Intern styrning och kontroll

Brottsoffermyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla och förbättra myndighetens interna styrning och kontroll samt precisionen i prognosarbetet.

3

Uppdrag

Information som riktar sig till offer för terrorism - Brottsoffermyndigheten ska se över och utveckla myndighetens information som riktar sig till offer för terrorism. Den information som Brottsoffermyndigheten tar fram bör vara flerspråkig och innehålla information om den rätt till hjälp, stöd och skydd som offer för terrorism och deras familjemedlemmar har enligt brottsofferbestämmelserna i EU:s terrorismdirektiv. Informationen bör vara generell och lättillgänglig samt utgöra ett komplement till den information som andra aktörer med ansvar för offer för terrorism redan tillhandahåller. Informationen bör vara möjlig att anpassa till omständigheterna vid en särskild händelse och på så sätt bidra till att det finns uthållig information till offer för terrorism och deras familjemedlemmar samt till sådana aktörer som möter dessa personer efter en akut krishanteringsfas. För att informationen ska vara ändamålsenlig och relevant i alla delar bör uppdraget genomföras i samverkan med andra aktörer med ansvar för offer för terrorism. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 maj 2021. 

Kunskapsstödjande åtgärder för att stärka kompetensen om behov hos barn som har bevittnat våld och som vistas eller har vistats i skyddat boende - I betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) anges att det inte är ovanligt att ett barn som vistas i skyddat boende har umgängesrätt med en förälder som är misstänkt för att ha utövat våld mot den andra föräldern. Ett sådant umgänge kan innebära risker ur ett säkerhetsperspektiv och få känslomässiga konsekvenser för barnet. Brottsoffermyndigheten ges i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för berörda aktörer som t.ex. socialtjänstens familjerätter, ombud och domstolar avseende behoven hos barn som har bevittnat våld och som vistas i skyddat boende. Samråd bör ske med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och berörda myndigheter. Brottsoffermyndigheten får 1 000 000 kronor under 2020 för ändamålet. Uppdraget finansieras av medel från anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 29 januari 2022.

Bättre digitalt bemötande av brottsutsatta - Brottsoffermyndigheten ska ansluta relevanta meddelandeflöden till brottsutsatta via Mina meddelanden i den mån myndigheten bedömer det lämpligt med hänsyn till informationssäkerhet och den personliga integriteten. Myndigheten ska vidare ta fram en digital tjänst för kompletteringar av ansökan om brottsskadeersättning. Myndigheten ska redovisa resultatet av nämnda åtgärder senast den 22 februari 2021.

Prognoser - Brottsoffermyndigheten ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 10 februari, 4 maj, 27 juli och den 23 oktober.  

Pågående uppdrag

Vittnesstödsverksamhet - Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM).

Genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av en ny sexualbrottslagstiftning - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under 2018-2020 genomföra informations- och utbildningsinsatser med anledning av den nya sexualbrottslagstiftningen (dnr Ju2018/01290/KRIM). Uppdraget ska slutredovisas senast den 11 december 2020. 

Praktikplatser för nyanlända arbetssökande - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 - 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Brottsoffermyndigheten ska senast den 1 april 2020 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (Fi/2018/01701/ESA). 

Praktikplatser för arbetssökande med funktionsnedsättning- Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019 - 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning för praktik (A2018/00925/A). Brottsoffermyndigheten ska också senast den 1 april 2020 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret (A2018/00925/A).

 

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:10

Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten48 374
ap.1Brottsoffermyndigheten (ram)48 374

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Brottsoffermyndigheten

Anslaget används för Brottsoffermyndighetens förvaltningskostnader.

1:11

Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten121 953
ap.1Ersättning för skador på grund av brott (ram)121 953

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (2014:322) och brottsskadeförordningen (2014:327).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:10 Brottsoffermyndigheten
ap.11 4513 %0
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-254 031
2020-02-254 031
2020-03-254 031
2020-04-254 031
2020-05-254 031
2020-06-254 031
2020-07-254 031
2020-08-254 031
2020-09-254 031
2020-10-254 031
2020-11-254 031
2020-12-254 033
Summa48 374
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsoffermyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Brottsoffermyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter från regressverksamheten ska redovisas mot inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

  1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning täckning finns i fonden vid beslutstillfället.
  2. Brottsoffermyndigheten får finansiera sina kostnader för administration av bidrag samt spridning av forskningsresultat från Brottsofferfonden genom medel från Brottsofferfonden. Från Brottsofferfonden får, för detta ändamål, högst utbetalas 4 000 000 kronor, varav minst 500 000 kronor ska användas för spridning av resultaten av den forskning och utveckling som bedrivs med medel som lämnats från fonden.
  3. För kostnader för administration av bidrag samt spridning av forskningsresultat från Brottsofferfonden ska Kammarkollegiet, efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2020, förskottsvis betala ut högst 1 000 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
  4. Brottsoffermyndigheten ska, senast den 1 april 2021, till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag från Brottsofferfonden för budgetåret 2020, inklusive på räntekontot uppburen ränta.
  5. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Jenny von Knorring
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Brottsofferjouren Sverige