Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
14

2019-12-19
Ku2019/01637/CSM
Ku2019/01827/CSM
Ku2019/02020/LS(delvis)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4, Box 206
351 05 Växjö
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska antaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2018:1425) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Politiken för det civila samhället

Myndigheten ska under 2020 särskilt prioritera att:

 • stärka kunskapsutvecklingen, erfarenhetsutbyte och samordning i myndighetsnätverket till gagn för civila samhället, inklusive ett utvecklat förenklings- och förtydligat informationsarbete inom relevanta myndigheter,
 • sprida kunskap om hur underrepresenterade grupper kan delta i civila samhället, samt
 • utveckla kunskapsstöd till civila samhället om det offentliga regelverket gällande organisationsformer, bidrag m.m.

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för hur dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

Barnets rättigheter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ingår i det kunskapslyft för barnets rättigheter som regeringen initierat och som pågår under perioden 2017–2020. Myndigheten ska, utifrån tidigare identifierade utvecklingsområden avseende den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i myndighetens verksamhet (U2019/00963/UF), redovisa de åtgärder som vidtagits och de resultat som uppnåtts.

Jämställdhet

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Regionalt tillväxtarbete

Myndigheten ska redovisa och bedöma genomförda insatser för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

3

Uppdrag

Ungdomspolitik

 1. Myndigheten ska utreda hinder och möjligheter för unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet, däribland de som kommit till Sverige som ensamkommande barn. I uppdraget ingår även att analysera eventuella konsekvenser av hedersrelaterat våld och förtryck som kan utgöra hinder för etablering i arbetslivet. I arbetet med utredningen ska MUCF inhämta synpunkter från Arbetsförmedlingen, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen Östergötland som har ett nationellt uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 600 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ap.1 Särskilda insatser - Till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En redovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 15 mars 2021.
 2. Myndigheten ska genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för unga romers engagemang i det civila samhället och för romska ungdomsorganisationers deltagande i samhällslivet. I uppdraget ingår att genomföra utbildning i föreningsteknik och erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer. Uppdraget ska genomföras efter samråd med romska representanter. För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 500 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken, ap.1 Särskilda insatser - Till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län, med kopia till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2021.
 3. Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. För utgifter med anledning av förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer se vidare under anslag 12:2, ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer och ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Redovisningen av fördelningen av bidrag ska utöver vad som anges i 29 § i förordningen innehålla uppgifter om vilka ideella organisationer som får organisationsbidrag respektive vilka organisationer som får projektbidrag. Redovisningen ska också innehålla en samlad uppställning av antalet bidragsgrundande medlemmar fördelat på ålder och kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.
 4. Myndigheten ska vara nationellt kontor för den Europeiska solidaritetskåren.
 5. Myndigheten ska delta i ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY).
 6. Myndigheten ska under perioden 2018–2020 vara förvaltningsorgan för ordförandeskapsprojektet Nabo som inleddes i samband med Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Politiken för det civila samhället

 1. Myndigheten ska fördela bidrag för studier om det civila samhället i samarbete med myndighetens vetenskapliga beredningsgrupp. Myndigheten ska redovisa de studier som fått medel från myndigheten. Myndigheten disponerar för ändamålet 2 008 000 kronor enligt regleringsbrev för 2020 avseende anslag 13:5 Insatser för den ideella sektorn, ap.6 Studier inom identifierade behovsområden, inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
 2. Myndigheten ska betala ut 7 200 000 kronor för verksamhet inom ramen för Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) (Ku2018/00152/D). Myndigheten ska besluta om vilka riktlinjer och villkor som ska gälla för utbetalning och redovisning av medlen. Myndigheten disponerar för ändamålet medel enligt regleringsbrev för 2020 avseende anslag 13:5 Insatser inom ideella sektorn, inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.
 3. Myndighetens rapport om civila samhällets villkor ska utarbetas i samråd med representanter från det civila samhället. Uppföljningsrapporten ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 22 maj 2020.
 4. Myndigheten ska under 2020 arrangera Forumkonferensen i enlighet med propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195).

Demokrati

 1. Myndigheten ska genomföra utbildnings- och kommunikationsinsatser som syftar till att öka kunskapen och stärka delaktigheten i frågor om Europeiska unionen. För uppdraget får myndigheten disponera 2 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta anslag 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, ap.4 EU-information – del till MUCF, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Mänskliga rättigheter

 1. Myndigheten ska vidta insatser för att främja hbtq-personers lika rättigheter och integrera ett hbtq-perspektiv i ordinarie verksamhet. Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Statens skolverk. Under 2020 är MUCF sammankallande myndighet. MUCF ska även samverka med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda beslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Myndigheten ska förbereda överföringen av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag till organisationer, kommuner och landsting för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism till
Brottsförebyggande rådet (Brå).
Regeringsbeslut (Ku2019/01816/CSM)I budgetunderlaget för 2021-2023, 1 mars 2020
Myndigheten ska lämna en sammanfattande redogörelse för den verksamhet som utbetalade bidrag, enligt förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar, har använts till.Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor1 mars 2020
Myndigheten ska stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer.Regeringsbeslut (A2019/01404/MRB)Delredovisning 1 mars 2020, slutredovisning 1 mars 2021.
Myndigheten ska i enlighet med regeringsbeslut den 19 juli 2018 genomföra förstärkta informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet riktade till unga nyanlända och unga asylsökande.Regeringsbeslut (S2016/02759/JÄM)Delredovisning 30 mars 2020, slutredovisning 31 mars 2021
Myndigheten ska genomföra skolval 2019, riktat till gymnasieelever och elever i grundskolans årskurs 7–9 i samband med Europaparlamentsvalet 2019.Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor1 april 2020
Myndigheten ska fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2020.Regeringsbeslut (A2018/00925/A)1 april 2020, 15 januari 2021
Myndigheten ska fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2020.Regeringsbeslut (Fi2018/01701/ESA)1 april 2020, 15 januari 2021
Myndigheten ska fördela stöd till organisationer inom det civila samhället och till kommuner som genomför verksamhet i syfte att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019.Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor30 april 2020
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Etableringsåtgärder1 juni 2020
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet.Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati1 juni 2020
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.1 juni 2020
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.1 juni 2020
Myndigheten ska fördela medel enligt förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med gränsöverskridande identitet eller uttryck.Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.1 juni 2020
Myndigheten ska stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar.Regeringsbeslut (U2018/00951/UF)15 december 2021
Myndigheten ska utföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer.Regeringsbeslut (Ku2016/01669/DISK) och Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 2:2.I årsredovisningen för 2020, 22 februari 2021

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 10 februari,

- 4 maj,

- 27 juli och

- 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor51 656
ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)51 656

Villkor för anslag 12:1

ap.1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Anslagsposten får användas för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors förvaltningsutgifter.

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet6 300
ap.5 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer (ram)5 800
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor234 380
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)72 000
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)3 800
ap.7Bidrag till internationellt ungdomssamarbete (ram)160
ap.12Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (ram)158 420

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Medel under anslagsposten får användas för organisationsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2020 ska redovisas mot anslag.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Medel under anslagsposten ska användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för EU-programmen Erasmus+ Ungdomsfrågor och Europeiska solidaritetskåren. I genomförandet av uppdraget avseende Erasmus+ Ungdomsfrågor ska myndigheten samarbeta med Universitets- och högskolerådet. Myndigheten ska även säkerställa att det sker en internrevision av EU-programmen Erasmus+ Ungdomsfrågor och Europeiska solidaritetskåren.

ap.5 LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter med anledning av nationell och internationell verksamhet. Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala högst 5 800 000 kronor till LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. För 2020 får LSU använda högst
700 000 kronor för europeiskt samarbete inklusive samordning av den strukturerade dialogen inom ramen för det ungdomspolitiska samarbetet i EU. Medlen får rekvireras senast den 30 november 2020. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. LSU ska senast den 31 mars 2021 lämna en redovisning till Kammarkollegiet, med kopia till regeringen (Kulturdepartementet), av vad medlen använts till och redovisa effekter i förhållande till syftet med stödet. Till redovisningen ska revisors granskning av verksamheten bifogas.

ap.7 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

Medel under anslagsposten ska användas för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY). 

ap.8 Forskning om ungdom

Medel under anslagsposten ska användas för stöd till och insatser för forskning om ungdomar. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala högst 500 000 kronor till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Rådet ska under 2020 genomföra en samlad analys av kunskapsläget om ungas organisering och politiska deltagande. I kartläggningen ska ingå redovisning av inriktningen på avslutad och pågående forskning och, för avslutad forskning, en sammanfattning av forskningens resultat. Rådet ska senast den 31 mars 2021 till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) redovisa insatserna som genomförts på ungdomsforskningens område under 2020. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021.

ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå

Medel under anslagsposten får användas för statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade medel under 2019 ska redovisas mot anslag.

Myndigheten ska fördela 140 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationerna. Medlen ska komma organisationernas medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga verksamhet till del.

Myndigheten ska utlysa och fördela 18 420 000 kronor som projektbidrag för bidrag till ideella organisationer för projekt på lokal nivå med särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Stödet ska även fördelas till nya organisationer och verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller lokalnivå och som inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag från statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor1 100
ap.1Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)1 100
ap.3MUCF Unga som varken arbetar eller studerar (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet900
ap.2Särskilda insatser - till Kammarkollegiet (ram)900
ap.4Unga som varken arbetar eller studerar (ram)0

Villkor för anslag 12:3

ap.1 Särskilda insatser - till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Medel under anslagsposten ska användas för särskilda insatser inom ungdomspolitiken.

Medel på posten får användas för följande uppdrag:

 • utreda hinder och möjligheter för utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet och,
 • förbättra förutsättningarna för unga romers engagemang i det civila samhället och för romska ungdomsorganisationers deltagande i samhällslivet.

ap.2 Särskilda insatser - till Kammarkollegiet

Medel under anslagsposten ska användas för särskilda insatser inom ungdomspolitiken.

För utgifter i samband med genomförandet av en förstudie om barn- och ungdomsrörelsens kunskap om och delaktighet i arbetet med statliga utredningar och samråd med regeringen får LSU – Sveriges ungdomsorganisationer disponera högst 600 000 kronor. Studien ska särskilt fokusera på hinder för olika barn- och ungdomsorganisationers arbete med statliga utredningar och samråd med regeringen. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. LSU ska senast den 31 januari 2021 lämna en ekonomisk redovisning och en redovisning av resultaten till Kammarkollegiet, med kopia till regeringen (Kulturdepartementet).

Vidare får 300 000 kronor användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Kulturdepartementet).


4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ap.11 5493 %0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.120Inget0
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.172 00072 000

2021
ap.12140 000140 000

2021
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-254 305
2020-02-254 305
2020-03-254 305
2020-04-254 305
2020-05-254 305
2020-06-254 305
2020-07-254 305
2020-08-254 305
2020-09-254 305
2020-10-254 305
2020-11-254 305
2020-12-254 301
Summa51 656
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Matilda Wärmark
Kopia till

Statsrådsberedningen/EU, REV
Justitiedepartementet/SIM
Utrikesdepartementet/EC, EU
Socialdepartementet/FS, SAM
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet/AI, S
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/RTL
Kulturdepartementet/MD, KO
Arbetsmarknadsdepartementet/A, IAS, JÄM, MRB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagens kulturutskott
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Diskrimineringsombudsmannen
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statskontoret
Universitets- och högskolerådet
Valmyndigheten
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Sveriges Kommuner och Regioner